Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azarga (brinzolamide / timolol maleate) – Označavanje - S01ED51

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAzarga
ATK šifraS01ED51
Tvarbrinzolamide / timolol maleate
ProizvođačNovartis Europharm Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA JEDNU BOČICU 5 ml + KUTIJA ZA 3 BOČICE x 5 ml

1.NAZIV LIJEKA

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, suspenzija brinzolamid/timolol

2.NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI

1 ml suspenzije sadrži 10 mg brinzolamida i 5 mg timolola (u obliku timololmaleata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži: benzalkonijev klorid, manitol (E421), karbopol 974P, tiloksapol, dinatrijev edetat, natrijev klorid, kloridnu kiselinu i/ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH), pročišćenu vodu.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, suspenzija 1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za oko.

Prije primjene dobro protresite.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Baciti 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/482/001 1 x 5 ml

EU/1/08/482/002 3 x 5 ml

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16 PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

azarga

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko brinzolamid/timolol

Za oko

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

3.ROK VALJANOSTI

EXP

Baciti 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5ml

6DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept