Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azopt (brinzolamide) – Sažetak opisa svojstava lijeka - S01EC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaAzopt
ATK šifraS01EC04
Tvarbrinzolamide
ProizvođačNovartis Europharm Limited

1.NAZIV LIJEKA

AZOPT 10 mg/ml kapi za oko, suspenzija

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaki ml suspenzije sadrži 10 mg brinzolamida.

Pomoćne tvari:

Svaki ml suspenzije sadrži 0,1 mg benzalkonijeva klorida.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Kapi za oko, suspenzija.

Bijela do bjelkasta suspenzija.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

AZOPT je indiciran za smanjenje povišenog intraokularnog tlaka kod:

očne hipertenzije

glaukoma otvorenog kuta

kao monoterapija u odraslih bolesnika koji ne reagiraju na beta-blokatore ili u kojih su beta-blokatori kontraindicirani, ili kao dodatna terapija uz beta-blokatore ili analoge prostaglandina (vidjeti također dio 5.1)

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Kada se daje kao monoterapija ili dodatna terapija, doza je jedna kap AZOPTA u vrećicu spojnice oboljelog oka (očiju) dvaput dnevno. Neki bolesnici bolje reagiraju na primjenu jedne kapi tri puta dnevno.

Posebne populacije

Starija populacija

Nije potrebna prilagodba doze kod starijih bolesnika.

Oštećenje jetre ili bubrega

AZOPT nije ispitivan u bolesnika s oštećenjem jetre te se stoga primjena kod tih bolesnika ne preporučuje.

AZOPT nije ispitivan u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina < 30 ml/min) niti u bolesnika s hiperkloremičnom acidozom. Budući da se brinzolamid i njegov glavni metabolit izlučuju uglavnom putem bubrega, AZOPT je kontraindiciran kod takvih bolesnika (vidjeti također dio 4.3) .

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost AZOPTA u dojenčadi, djece i adolescenata u dobi od 0 do 17 godina nisu ustanovljene. Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelovima 4.8 i 5.1. AZOPT se ne preporučuje za primjenu u dojenčadi, djece i adolescenata.

Način primjene

Za okularnu primjenu.

Nakon ukapavanja preporučuje se nazolakrimalna okluzija ili lagano zatvaranje vjeđa. Na taj se način može smanjiti sistemska apsorpcija lijekova primijenjenih u oko, što rezultira smanjenjem sistemskih nuspojava.

Preporučite bolesniku da dobro protrese bočicu prije primjene. Nakon skidanja zatvarača, ukoliko je zaštitni obruč s evidencijom otvaranja klimav, uklonite ga prije primjene lijeka.

Da bi se spriječila kontaminacija vrha kapaljke i suspenzije, potrebno je paziti da se vrhom kapaljke ne dotiču vjeđe, okolna područja ili druge površine. Preporučite bolesniku da bočicu drži dobro zatvorenom kada se ne koristi.

Kada drugi oftalmološki lijek za liječenje glaukoma zamjenjujete AZOPTOM, prekinite terapiju drugim lijekom, a zatim sljedećeg dana započnite terapiju AZOPTOM.

Ako se primjenjuje više od jednog oftalmološkog lijeka za lokalnu primjenu, lijekovi se moraju primijeniti s najmanje 5 minuta razmaka. Masti za oko se moraju primjenjivati posljednje.

Ako se preskoči jedna doza, liječenje se mora nastaviti sa sljedećom dozom kako je planirano. Doza ne smije biti više od jedne kapi u oboljelo oko (oči) tri puta dnevno.

4.3

Kontraindikacije

 

preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

 

poznata preosjetljivost na sulfonamide (vidjeti također dio 4.4).

 

teško oštećenje bubrega.

 

hiperkloremična acidoza.

4.4

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Sistemski učinci

AZOPT je sulfonamidni inhibitor karboanhidraze i premda se primjenjuje lokalno, apsorbira se sistemski. Isti tip nuspojava koje se povezuju sa sulfonamidima može se pojaviti kod lokalne primjene.

Ako se primijete znakovi ozbiljnih reakcija ili preosjetljivost, primjenu lijeka je potrebno prekinuti.

Acidobazni poremećaji zabilježeni su kod oralnih inhibitora karboanhidraze. Primijeniti s oprezom kod bolesnika kod kojih postoji rizik od poremećaja bubrega zbog mogućeg rizika od metaboličke acidoze (vidjeti dio 4.2).

Primjena brinzolamida nije ispitivana kod nedonoščadi (manje od 36 tjedana gestacijske dobi) ili mlađih od 1 tjedna starosti. Bolesnici s nerazvijenim ili abnormalnim renalnim tubulima smiju primiti brinzolamid tek nakon pažljive procjene rizika i koristi zbog mogućeg rizika od metaboličke acidoze.

Oralni inhibitori karboanhidraze mogu umanjiti sposobnost obavljajnja zadaća koje zahtijevaju pribranost i/ili tjelesnu koordinaciju. AZOPT se apsorbira sistemski te su stoga ti učinci mogući i pri lokalnoj primjeni.

Istodobna terapija

Postoji mogućnost aditivnog učinka na poznate sistemske učinke inhibicije karboanhidraze u bolesnika koji primaju oralni inhibitor karboanhidraze i AZOPT. Istodobna primjena AZOPTA i oralnih inhibitora karboanhidraze nije ispitivana te se stoga ne preporučuje (vidjeti također dio 4.5).

AZOPT je primarno evaluiran u kombiniranoj terapiji glaukoma uz istodobno primjenjivan timolol. Dodatno je ispitivan utjecaj AZOPTA na snižavanje IOT-a kao dodatne terapije s analogom

prostanglandina travoprostom. Nisu dostupni dugoročni podaci o primjeni AZOPTA kao dodatne terapije s travoprostom (vidjeti također dio 5.1).

Iskustva primjene AZOPTA u liječenju bolesnika s pseudoeksfolijativnim glaukomom ili pigmentnim glaukomom su ograničena. Potreban je oprez u liječenju ovih bolesnika, te se preporučuje pomno praćenje intraokularnog tlaka (IOT). AZOPT nije ispitivan kod bolesnika s glaukomom uskog kuta, te se njihova primjena ne preporučuje kod ovih bolesnika.

Moguća uloga brinzolamida na funkciju endotela rožnice nije istraživana kod bolesnika s oštećenjem rožnice (osobito kod bolesnika s malim brojem stanica endotela). Posebno, u ispitivanjima nisu sudjelovali bolesnici koji nose kontaktne leće, stoga se preporučuje pažljivo praćenje tih bolesnika kod primjene brinzolamida, jer inhibitori karboanhidraze mogu utjecati na vlažnost rožnice i nošenje kontaktnih leća kod njihove primjene može povećati rizik za rožnicu. Kod bolesnika s oštećenjem rožnice, npr. kod bolesnika s diabetes mellitusom ili distrofijom rožnice, preporučuje se pažljivo praćenje.

Benzalkonijev klorid, koji se uobičajeno primjenjuje kao konzervans u oftalmološkim preparatima, može uzrokovati točkastu keratopatiju i/ili toksičnu ulcerativnu keratopatiju. Budući da AZOPT sadrži benzalkonijev klorid, kod česte ili dugotrajne primjene tog lijeka potrebno je pomno praćenje bolesnika sa suhim okom ili u uvjetima kada je oštećena rožnica.

AZOPT nije ispitivan kod bolesnika koji nose kontaktne leće. AZOPT sadrži benzalkonijev klorid koji može izazvati iritacije oka te promijeniti boju mekih kontaktnih leća. Treba izbjegavati kontakt s mekim kontaktnim lećama. Bolesnike se mora upozoriti da izvade kontaktne leće prije primjene AZOPTA i da pričekaju najmanje 15 minuta nakon ukapavanja prije ponovnog stavljanja leća.

Potencijani povratni (rebound) učinci nakon prestanka liječenja AZOPTOM nisu ispitivani; očekivani učinak smanjenja IOT-a je 5-7 dana.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost AZOPTA u dojenčadi, djece i adolescenata u dobi od 0 do 17 godina nisu ustanovljene, te se njegova primjena u dojenčadi, djece i adolescenata ne preporučuje.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Studije o specifičnim interakcijama AZOPTA s drugim lijekovima nisu provedene.

U kliničkim studijama u kojima je AZOPT primjenjivan istodobno s analozima prostaglandina i oftalmološkim pripravcima timolola, nisu zabilježene neželjene interakcije. Tijekom dodatne terapije glaukoma AZOPT kapima i mioticima ili adrenergičkim agonistima nije praćeno njihovo međusobno djelovanje.

AZOPT je inhibitor karboanhidraze i premda se primjenjuje lokalno, apsorbira se sistemski. Acidobazični poremećaji zabilježeni su s oralnim inhibitorima karboanhidraze. U bolesnika koji uzimaju AZOPT mora se uzeti u obzir mogućnost interakcija.

Izoenzimi citrokroma P-450, koji su odgovorni za metabolizam brinzolamida su CYP3A4 (glavni),

CYP2A6, CYP2C8 i CYP2C9. Očekivano je da inhibitori CYP3A4 kao što su ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol, ritonavir i troleandomicin inhibiraju metabolizam brinzolamida preko CYP3A4. Kod istodobne primjene CYP3A4 inhibitora preporučuje se oprez. Ipak, akumulacija briznolamida se ne očekuje s obzirom da je renalna eliminacija glavni put. Brinzolamid nije inhibitor citrokrom P-450 izoenzima.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka ili su podaci o primjeni oftalmološkog brinzolamida u trudnica ograničeni. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost nakon sistemske primjene (vidjeti također dio 5.3).

Ne preporučuje se koristiti AZOPT tijekom trudnoće niti u žena reproduktivne dobi koje ne koriste kontracepciju.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se brinzolamid/metaboliti u majčino mlijeko nakon lokalne primjene u oko. Ispitivanja na životinjama pokazala su izlučivanje minimalnih količina brinzolamida u majčino mlijeko nakon oralne primjene.

Rizik za novorođenče/dojenče ne može se isključiti. Potrebno je odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti/suzdržati se od liječenja AZOPTOM uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

Ispitivanja na životinjama provedena s brinzolamidom nisu pokazala utjecaj na plodnost. Nisu provedena ispitivanja procjene utjecaja brinzolamida primijenjenog lokalno u oko na plodnost u ljudi.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

AZOPT ima minimalan utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Prolazno zamućenje vida ili drugi smetnje vida mogu imati utjecaj na upravljanje vozilima ili strojevima (vidjeti također dio 4.8). Ako dođe do zamućenja vida nakon primjene, potrebno je pričekati da se vid razbistri, prije upravljanja vozilima ili strojevima.

Oralni inhibitori karboanhidraze mogu utjecati na sposobnost obavljanja radnji koje zahtijevaju pribranost i/ili tjelesnu kooridinaciju (vidjeti također dio 4.4 i dio 4.8).

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

U kliničkim studijama koje su uključile 2732 bolesnika liječenih AZOPTOM, kao monoterapija ili dodatna terapija s timolol maleatom 5 mg/ml najčešće zabilježene nuspojave povezane s terapijom bile su: disgeuzija (6,0 %) (gorak ili neobičan okus, vidjeti opis niže) i privremeno zamagljen vid (5,4%) nakon ukapavanja, u trajanju od nekoliko sekundi do nekoliko minuta (vidjeti također dio 4.7).

Tablični prikaz nuspojava

Niže navedene nuspojave zabilježene su s brinzolamidom 10 mg/ml kapi za oko, suspenzijom i razvrstane su prema sljedećoj učestalosti: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10), manje često (≥1/1000 do <1/100), rijetko (≥1/10 000 do <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000) ili nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake grupe učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti. Nuspojave su zabilježene u kliničkim ispitivanjima i postmarketinškim spontanim prijavama.

Klasifikacija organskih sustava

MedDRA preporučeni pojam

 

 

Infekcije i infestacije

Manje često: nazofaringitis, faringitis, sinusitis

 

Nepoznato: rinitis

 

 

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Manje često: smanjenje broja crvenih krvnih stanica, povećanje

 

klorida u krvi

 

 

Poremećaji imunološkog sustava

Nepoznato: preosjetljivost

Poremećaji metabolizma i

Nepoznato: smanjeni apetit

prehrane

 

Psihijatrijski poremećaji

Manje često: apatija, depresija, potištenost, smanjen libido,

 

noćne more, nervoza

 

Rijetko: nesanica

Poremećaji živčanog sustava

Manje često: poremećaj motorike, amnezija, omaglica,

 

parestezije, glavobolja

 

Rijetko: zaboravljivost, somnolencija

 

Nepoznato: tremor, hipoestezija, ageuzija

Poremećaji oka:

Često: zamagljen vid, iritacija oka, bol u oku, osjećaj stranog

 

tijela u oku, hiperemija oka

 

Manje često: erozija rožnice, keratitis, punktiformni keratitis,

 

keratopatija, depoziti u oku, obojenje rožnice, defekt epitela

 

rožnice, poremećaj epitela rožnice, blefaritis, svrbež oka,

 

konjunktivitis, oticanje oka, meibomianitisa, blještavilo pred

 

očima, fotofobija, suho oko, alergijski konjunktivitis, pterigij,

 

skleralna pigmentacija, astenopija, nelagodan osjećaj u oku,

 

neuobičajen osjećaj u oku, keratokonjunktivitis sicca,

 

subkonjunktivalna cista, konjunktivalna hiperemija, svrbež

 

vjeđa, iscjedak iz oka, krustanje rubova vjeđa, pojačano suzenje

 

Rijetko: edem rožnice, diplopija, smanjena oštrina vida,

 

fotopsija, hipoestezija oka, periorbitalni edem, povišeni

 

intraokularni tlak, povećanje omjera jamice/diska glave vidnog

 

živca.

 

Nepoznato: poremećaj rožnice, smetnje vida, alergija oka,

 

madaroza, poremećaj vjeđa, eritem vjeđa

Poremećaji uha i labirinta

Rijetko: tinitus

 

Nepoznato: vrtoglavica

Srčani poremećaji

Manje često: kardio-respiratorni distres, bradikardija, palpitacije

 

Rijetko: angina pektoris, nepravilna srčana frekvencija

 

Nepoznato: aritmija, tahikardija, hipertenzija, povišeni krvni

 

tlak, sniženi krvni tlak, povišena srčana frekvencija

Poremećaji dišnog sustava, prsišta

Manje često: dispneja, epistaksa, orofaringealna bol,

i sredoprsja

faringolaringealna bol, iritacija grla, postnazalni drip, rinoreja,

 

kihanje

 

Rijetko: hiperaktivnost broha, kongestija gornjeg dijela

 

respiratornog trakta, kongestija sinusa, nazalna kongestija,

 

kašalj, suhoća nosa

 

Nepoznato: astma

Poremećaji probavnog sustava

Često: disgeuzija

 

Manje često: ezofagitis, dijareja, mučnina, povraćanje,

 

dispepsija, bol u gornjem dijelu abdomena, nelagoda u

 

abdomenu, nelagoda u želucu, flatulencija, učestalo pražnjenje

 

crijeva, gastrointestinalni poremećaj, oralna hipoestezija, oralna

 

parestezija, suha usta

Poremećaji jetre i žuči

Nepoznato: abnormalne vrijednosti testova jetrene funkcije

Poremećaj kože i potkožnog tkiva

Manje često: osip, makulopapularni osip, zategnutost kože

 

Rijetko: urtikarija, alopecija, generalizirani svrbež

 

Nepoznato: dermatitis, eritem

Poremećaji mišićno-koštanog

Manje često: bol u leđima, spazam mišića, mijalgija

sustava i vezivnog tkiva

Nepoznato: artralgija, bol u ekstremitetima

Poremećaji bubrega i mokraćnog

Manje često: bol u bubrezima

sustava

Nepoznato: polakizurija

Poremećaji reproduktivnog

Manje često: erektilna disfunkcija

sustava i dojki

 

Opći poremećaji i reakcije na

Manje često: bol, nelagoda u prsištu, umor, neuobičajen osjećaj,

mjestu primjene

Rijetko: bol u prsištu, osjećaj treme, astenija, razdražljivost

Nepoznato: periferni edem, malaksalost

Ozljede, trovanja i proceduralne Manje često: strano tijelo u oku komplikacije

Opis odabranih nuspojava

Disgeuzija (gorak ili neobičan okus u ustima nakon ukapavanja) je najčešće zabilježena sistemska nuspojava povezana sa primjenom AZOPTA tijekom kliničkih studija. Vjerojatno je uzrokovana prolazom kapi u nazofarinks preko nazolakrimalnog kanala. Nazolakrimalna okluzija ili lagano zatvaranje vjeđe nakon ukapavanja mogu pomoći u smanjenju incidencije ove nuspojave (vidjeti također dio 4.2).

AZOPT je sulfonamidni inhibitor karboanhidraze sa sistemskom apsorpcijom. Gastrointestinalni, hematološki i metabolički učinci te učinci na živčani sustav i bubrege općenito su povezani sa sistemskim inhibitorima karboanhidraze. Iste vrste nuspojava koje su vezane uz peroralnu primjenu inhibitora karboanhidraze mogu se javiti i pri lokalnoj primjeni.

Neočekivane nuspojave nisu zabilježene kod primjene AZOPTA kao dodatne terapije s travoprostom. Primijećene nuspojave zabilježene kod dodatne terapije opažene su sa svakom djelatnom tvari zasebno.

Pedijatrijska populacija

U manjim kratkoročnim kliničkim ispitivanja nuspojave su zabilježene kod otprilike 12,5 % pedijatrijskih bolesnika, od kojih su većina bile lokalne, neozbiljne okularne reakcije poput konjunktivalne hiperemije, iritacije oka, iscjetka iz oka i pojačanog suzenja (vidjeti također dio 5.1).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nije zabilježen niti jedan slučaj predoziranja.

Liječenje mora biti simptomatsko i suportivno. Moguća je pojava neravnoteže elektrolita, nastanka acidoze i mogućih učinaka na živčani sustav. Mora se pratiti razina elektrolita u serumu (naročito kalija) i razina pH krvi.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: lijekovi za liječenje glaukoma i miotici, inhibitori karboanhidraze, ATK oznaka: S01EC04

Mehanizam djelovanja

Karboanhidraza (CA) je enzim nađen u mnogim tkivima u tijelu, uključujući i oči. Karboanhidraza katalizira reverzibilnu reakciju koja obuhvaća i hidraciju ugljičnog dioksida i dehidraciju ugljične kiseline.

Inhibicijom karboanhidraze u cilijarnim nastavcima u oku smanjuje se sekrecija očne vodice, vjerojatno usporavanjem stvaranja bikarbonatnih iona s posljedičnom redukcijom transporta natrija i tekućine. Rezultat je redukcija intraokularnog tlaka (IOT) koji je glavni faktor rizika u patogenezi oštećenja očnog živca i gubitka vidnog polja kod glaukoma. Brinzolamid je inhibitor karboanhidraze II (CA-II), predominantog izoenzima u oku, s IC50 od 3,2 nM in vitro i Ki od 0,13 nM prema CA- II.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Ispitivan je učinak AZOPTA na snižavanje IOT-a kao dodatne terapije analogu prostaglandina travoprostu. Nakon uključivanja i 4 tjedna terapije travoprostom; bolesnici s IOT ≥19 mmHg su randomizirani na primanje dodatne terapije brinzolamida ili timolola. Dodatno smanjenje prosječnog diurnalnog IOT-a od 3,2 do 3,4 mmHg zabilježeno je za grupu na terapiji brinzolamidom i od 3,2 do 4,2 mmHg za grupu na terapiji timololom. U cjelini je zabilježena veća incidencija neozbiljnih nuspojava na oku, većinom znakovi lokalne iritacije, u grupi na terapiji brinzolamidom/travoprostom. Događaji su bili blagi i nisu utjecali na ukupnu stopu prekida primjene u studijama (vidjeti također dio 4.8.).

Kliničko ispitivanje primjene AZOPTA provedeno je u 32 pedijatrijska bolesnika mlađa od 6 godina s dijagnosticiranim glaukomom ili očnom hipertenzijom. Nekim bolesnicima to je bila prva terapija IOT-a, dok su drugi već bili na terapiji nekim od lijekova za sniženje IOT-a. Bolesnici koji su bili na terapiji snižavanja IOT-a s nekim od drugih lijekova nisu trebali prekidati terapiju s IOT lijekom(lijekovima) prije početka monoterapije AZOPTOM.

Među bolesnicima koji do tada nisu liječeni IOT terapijom (10 bolesnika), djelotvornost AZOPTA bila je slična ranije zabilježenoj kod odraslih, sa srednjim vrijednostima smanjenja IOT-a od početne vrijednosti do 5 mmHg. Među bolesnicima koji su bili na lokalnom(lokalnim) lijeku(lijekovima) za sniženje IOT-a (22 bolesnika), srednje vrijednosti IOT-a blago su se povećale od početne vrijednosti u odnosu na AZOPT grupu.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nakon lokalne primjene u oko, brinzolamid se apsorbira u sistemsku cirkulaciju. Zahvaljujući svom visokom afinitetu za CA-II, brinzolamid se distribuira najvećim dijelom u eritrocite i ima dugi poluvijek eliminacije u punoj krvi (srednja vrijednost od oko 24 tjedna). Kod ljudi nastaje metabolit N-desetil-brinzolamid, koji se veže na CA i akumulira u eritrocitima. U prisutnosti brinzolamida ovaj metabolit se uglavnom veže na CA-I. U plazmi su koncentracije i brinzolamida i N-desetil- brinzolamida niske i općenito su ispod limita testa za određivanje (<7,5 ng/ml ).

Vezanje na proteine plazme nije izraženo (oko 60%). Brinzolamid se eliminira prvenstveno izlučivanjem putem bubrega (približno 60 %). Oko 20 % doze u urinu pripisuje se metabolitu. Brinzolamid i N-desetil-brinzolamid su predominantne sastavnice u urinu, zajedno s N- dezmetoksipropilnim i O-dezmetilnim metabolitima u tragovima (<1%).

Sa zdravim dobrovoljcima provedena je oralna farmakokinetička studija u kojoj su u radoblju do 32 tjedna dobivali dvaput dnevno kapsulu od 1 mg brinzolamida. Izmjerena je aktivnost eritrocitne CA, kako bi se mogao odrediti opseg sistemske inhibicije CA.

Zasićenje eritrocitne CA-II brinzolamidom postignuto je unutar 4 tjedna (eritrocitna koncentracija od oko 20 M). N-desetil-brinzolamid se akumulirao u eritrocitima do stanja dinamičke ravnoteže unutar 20-28 tjedana dosežući koncentracije u rasponu od 6-30 M. Inhibicija ukupne CA aktivnosti u eritrocitima u stanju dinamičke ravnoteže bila je oko 70-75 %.

Ispitanici s umjerenim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina od 30-60 ml/min) dobivali su dvaput dnevno peroralno brinzolamid od 1 mg u razdoblju do 54 tjedna. Do 4. tjedna liječenja koncentracije brinzolamida u eritrocitima bile su između 20 i 40 M. U stanju dinamičke ravnoteže koncentracije

brinzolamida i njegovog metabolita u eritrocitima bile su od 22,0 do 46,1 M, odnosno 17,1 do 88,6M.

Sa smanjenjem klirensa kreatinina povećavala se je koncentracija N-desetil-brinzolamida u eritrocitima te smanjila ukupna aktivnost CA u eritrocitima, ali su koncentracija brinzolamida u eritrocitima i aktivnost CA-II ostale nepromijenjene. Kod ispitanika s najvećim stupnjem oštećenja bubrega inhibicija ukupne aktivnosti CA je bila veća, iako manja od 90 % u stanju dinamičke ravnoteže.

U ispitivanju lokalne primjene u oko, u stanju dinamičke ravnoteže, koncentracija brinzolamida u eritrocitima bila je slična vrijednosti dobivenoj u oralnoj studiji, ali je koncentracija N-desetil- brinzolamida bila niža. Aktivnost karboanhidraze je bila približno 40-70% od vrijednosti izmjerene prije primjene.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti i kancerogenosti .

Ispitivanja razvojne toksičnosti kod kunića s peroralnim dozama brinzolamida do 6 mg/kg/dan (125 puta više od preporučene doze u oko za ljude) nisu pokazale nikakav utjecaj lijeka na razvoj ploda unatoč znatnoj toksičnosti za majku. Slična ispitivanja na štakorima pokazala su blago smanjenje okoštavanja lubanje i sternebra kod fetusa ženki koje su primale brinzolamid u dozama od 18 mg/kg/dan (375 puta više od preporučene doze u oko za ljude), ali ne pri 6 mg/kg/dan. Ovi rezultati dobiveni su kod doza koje su uzrokovale metaboličku acidozu sa smanjenjem prirasta tjelesne težine kod ženki i smanjenjem težine ploda. O doziranju ovisno smanjenje težine ploda zabilježeno je kod mladunaca ženki koje su brinzolamid primale peroralno, u rasponu od manjeg smanjenja (približno 5 do 6%) pri 2 mg/kg/dan do skoro 14 % smanjenja pri 18 mg/kg/dan. Doza pri kojoj nije bilo nuspojava kod podmlatka tijekom dojenja iznosila je 5 mg/kg/dan.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

benzalkonijev klorid manitol (E421) karbomer 974P tiloksapol

dinatrijev edetat natrijev klorid

kloridna kiselina/natrijev hidroksid (za podešavanje pH) pročišćena voda.

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

4 tjedna nakon prvog otvaranja.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Neprozirne bočice volumena 5 i 10 ml od polietilena niske gustoće s polipropilenskom navojnim zatvaračem (droptainer).

Dostupne su sljedeće veličine pakiranja: kutije s 1 x 5 ml, 3 x 5ml i 1 x 10 ml bočicama. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija.

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 9. ožujka 2000.

Datum posljednje obnove: 9. ožujka 2005.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove (EMA) http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept