Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Označavanje - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBeneFIX
ATK šifraB02BD04
Tvarnonacog alfa
ProizvođačPfizer Ltd  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

BeneFIX 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju BeneFIX 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju BeneFIX 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju BeneFIX 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju BeneFIX 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju BeneFIX 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju nonakog alfa (rekombinantni koagulacijski faktor IX)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 bočica: 250 IU nonakoga alfa (pribl. 50 IU/ml nakon pripreme). 1 bočica: 500 IU nonakoga alfa (pribl. 100 IU/ml nakon pripreme).

1 bočica: 1000 IU nonakoga alfa (pribl. 200 IU/ml nakon pripreme). 1 bočica: 1500 IU nonakoga alfa (pribl. 200 IU/ml nakon pripreme). 1 bočica: 2000 IU nonakoga alfa (pribl. 400 IU/ml nakon pripreme). 1 bočica: 3000 IU nonakoga alfa (pribl. 600 IU/ml nakon pripreme).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Saharoza, glicin, L-histidin, natrijev klorid i polisorbat 80.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1 bočica s 250 IU nonakoga alfa

1 bočica s 500 IU nonakoga alfa

1 bočica s 1000 IU nonakoga alfa

1 bočica s 1500 IU nonakoga alfa

1 bočica s 2000 IU nonakoga alfa

1 bočica s 3000 IU nonakoga alfa

1 napunjena štrcaljka s 5 ml otapala

1 sterilni nastavak za bočicu za pripremu otopine

1 sterilni set za infuziju

2 vatice natopljene alkoholom

1 flaster

1 jastučić od gaze

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu, samo za jednokratnu primjenu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Za pripremu otopine upotrijebite samo napunjenu štrcaljku s otapalom priloženu u kutiji.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Primijeniti odmah ili u roku od 3 sata od pripreme.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

BeneFIX 250

BeneFIX 500

BeneFIX 1000

BeneFIX 1500

BeneFIX 2000

BeneFIX 3000

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

BeneFIX 250 IU prašak za otopinu za injekciju

BeneFIX 500 IU prašak za otopinu za injekciju

BeneFIX 1000 IU prašak za otopinu za injekciju

Benefix 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekcije

BeneFIX 2000 IU prašak za otopinu za injekciju

BeneFIX 3000 IU prašak za otopinu za injekciju

nonakog alfa (rekombinantni koagulacijski faktor IX) Primjena u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Injekcija za jednokratnu primjenu.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

Vidjeti prednju naljepnicu (Serija, Rok valjanosti)

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

250 IU

500 IU

1000 IU

1500 IU

2000 IU

3000 IU

6.DRUGO

Čuvati na temperaturi ispod 30ºC. Ne zamrzavati.

Za pripremu otopine upotrijebite samo napunjenu štrcaljku priloženu u kutiji.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA ŠTRCALJKE S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za BeneFIX

Za primjenu u venu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Upotrijebite sav sadržaj.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

Pfizer Limited

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Sadrži 5 ml 0,234% otopine natrijevog klorida za injekciju

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept