Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brintellix (vortioxetine) – Označavanje - N06AX26

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBrintellix
ATK šifraN06AX26
Tvarvortioxetine
ProizvođačH. Lundbeck A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA I NALJEPNICA

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 5 mg filmom obložene tablete vortioxetinum

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg vortioxetinum (u obliku vortioksetinbromida)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

200 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM-GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/891/001 14 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/002 28 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/003 56 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/004 98 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/006 100 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/007 200 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/037 98 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Brintellix 5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SREDNJEG PAKIRANJA / SASTAVNICA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 5 mg filmom obložene tablete vortioxetinum

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg vortioxetinum (u obliku vortioksetinbromida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta.

Sastavnica višestrukog pakiranja se ne može prodavati zasebno

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM-GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/891/038 126 filmom obloženih tableta (9 pakiranja od 14)

EU/1/13/891/005 490 filmom obloženih tableta (5 pakiranja od 98x1)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Brintellix 5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NAJEPNICA NA VANJSKOM OMOTU VIŠESTRUKIH PAKIRANJA OMOTANIH U FOLIJU (UKLJUČUJE PLAVI OKVIR)

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 5 mg filmom obložene tablete vortioxetinum

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg vortioxetinum (u obliku vortioksetinbromida)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakiranje: 126 (9 pakiranja od 14) filmom obloženih tableta.

Višestruko pakiranje: 490 (5 pakiranja od 98 x 1) filmom obloženih tableta.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM-GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/891/038 126 filmom obloženih tableta (9 pakiranja od 14) EU/1/13/891/005 490 filmom obloženih tableta (5 pakiranja od 98 x 1)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Brintellix 5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA TABLETE

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 5 mg tableta vortioxetinum

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJAZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

3.ROK VALJANOSTI

EXP (MM/GGGG)

Vidjeti otisnuti žig.

4.BROJ SERIJE

Lot

Vidjeti otisnuti žig.

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA I NALJEPNICA

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 10 mg filmom obložene tablete vortioxetinum

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg vortioxetinum (u obliku vortioksetinbromida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

200 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM-GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/891/008 7 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/009 14 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/010 28 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/011 56 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/012 98 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/013 56 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/014 98 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/016 100 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/017 200 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Brintellix 10 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SREDNJEG PAKIRANJA / SASTAVNICA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA

(BEZ PLAVOG OKVIRA)

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 10 mg filmom obložene tablete vortioxetinum

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg vortioxetinim (u obliku vortioksetinbromida)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta.

Sastavnica višestrukog pakiranja se ne može prodavati zasebno.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM-GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/891/039 126 filmom obloženih tableta (9 pakiranja od 14)

EU/1/13/891/015 490 filmom obloženih tableta (5 pakiranja od 98 x 1)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Brintellix 10 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA VANJSKOM OMOTU VIŠESTRUKIH PAKIRANJA OMOTANIH U FOLIJU

(UKLJUČUJE PLAVI OKVIR)

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 10 mg filmom obložene tablete vortioxetinum

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg vortioxetinum (u obliku vortioksetinbromida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruka pakiranja: 126 (9 pakiranja od 14) filmom obloženih tableta.

Višestruka pakiranja: 490 (5 pakiranja od 98 x 1) filmom obloženih tableta.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM-GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/891/039 126 filmom obloženih tableta (9 pakiranja od 14 x 1)

EU/1/13/891/015 490 filmom obloženih tableta (5 pakiranja od 98 x 1)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Brintellix 10 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA TABLETE

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 10 mg tableta vortioxetinum

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJAZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

3.ROK VALJANOSTI

EXP (MM-GGGG)

Vidjeti otisnuti žig.

4.BROJ SERIJE

Lot

Vidjeti otisnuti žig.

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA I NALJEPNICA

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 15 mg filmom obložene tablete vortioxetinum

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 15 mg vortioxetinum (u obliku vortioksetinbromida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

200 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM-GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/891/018 14 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/019 28 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/020 56 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/021 98 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/022 56 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/023 98 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/025 100 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/026 200 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Brintellix 15 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SREDNJEG PAKIRANJA / SASTAVNICA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA

(BEZ PLAVOG OKVIRA)

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 15 mg filmom obložene tablete vortioxetinum

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 15 mg vortioxetinum (u obliku vortioksetinbromida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

98 x 1 filmom obloženih tableta.

Sastavnica višestrukog pakiranja se ne može prodavati zasebno.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM-GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/891/024 490 filmom obloženih tableta (5 pakiranja od 98 x 1)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Brintellix 15 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NAJEPNICA NA VANJSKOM OMOTU VIŠESTRUKIH PAKIRANJA OMOTANIH U FOLIJU

(UKLJUČUJE PLAVI OKVIR)

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 15 mg filmom obložene tablete vortioxetinum

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 15 mg vortioxetinum (u obliku vortioksetinbromida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruka pakiranja; 490 filmom obloženih tableta (5 pakiranja od 98 x 1).

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM-GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/891/024 490 filmom obloženih tableta (5 pakiranja od 98 x 1)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Brintellix 15 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA TABLETE

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 15 mg tableta vortioxetinum

2.NAZIV E NOSITELJA ODOBRENJAZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

3.ROK VALJANOSTI

EXP (MM-GGGG)

Vidjeti otisnuti žig.

4.BROJ SERIJE

Lot

Vidjeti otisnuti žig.

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA I NALJEPNICA

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 20 mg filmom obložene tablete vortioxetinum

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg vortioxetinum (u obliku vortioksetinbromida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

200 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM-GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/891/027 14 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/028 28 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/029 56 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/030 98 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/031 56 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/032 98 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/034 100 filmom obloženih tableta

EU/1/13/891/035 200 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Brintellix 20 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA SREDNJEG PAKIRANJA / SASTAVNICA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZPLAVOG OKVIRA)

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 20 mg filmom obložene tablete vortioxetinum

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg vortioxetinum (u obliku vortioksetinbromida)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta.

Sastavnica višestrukog pakiranja se ne može prodavati zasebno.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM-GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/891/040 126 filmom obloženih tableta (9 pakiranja od 14)

EU/1/13/891/033 490 filmom obloženih tableta (5 pakiranja od 98 x 1)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Brintellix 20 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NAJEPNICA NA VANJSKOM OMOTU VIŠESTRUKIH PAKIRANJA OMOTANIH U FOLIJU

(UKLJUČUJE PLAVI OKVIR)

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 20 mg filmom obložene tablete vortioxetinum

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg vortioxetinum (u obliku vortioksetinbromida)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruka pakiranja: 126 (9 pakiranja od 14) filmom obloženih tableta.

Višestruka pakiranja: 490 (5 pakiranja od 98 x 1) filmom obloženih tableta.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM-GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/891/040 126 filmom obloženih tableta (9 pakiranja od 14)

EU/1/13/891/033 490 filmom obloženih tableta (5 pakiranja od 98 x 1)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Brintellix 20 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA TABLETE

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 20 mg tableta vortioxetinum

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJAZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

3.ROK VALJANOSTI

EXP (MM-GGGG)

Vidjeti otisnuti žig.

4.BROJ SERIJE

Lot

Vidjeti otisnuti žig.

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA I NALJEPNICA ZA BOCU

1.NAZIV LIJEKA

Brintellix 20 mg/ ml oralne kapi, otopina vortioxetinum

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kap sadrži 1 mg vortioxetinum (u obliku (D, L) laktata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži etanol

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Oralne kapi, otopina 15 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM-GGGG}

Po otvaranju, upotrijebiti unutar 8 tjedana

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/891/036 15 ml

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Brintellix 20 mg

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept