Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Briviact (brivaracetam) - N03AX23

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBriviact
ATK šifraN03AX23
Tvarbrivaracetam
ProizvođačUCB Pharma SA

Briviact

brivaracetam

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) o lijeku Briviact. Objašnjava kako je Agencija ocijenila lijek da bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati praktične savjete o načinu primjene lijeka Briviact.

Praktične informacije o primjeni lijeka Briviact pročitajte u uputi o lijeku ili se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Što je Briviact i za što se koristi?

Briviact je lijek za epilepsiju koji se upotrebljava kao dodatak drugim lijekovima za epilepsiju u liječenju parcijalnih napadaja (epileptičnih napadaja koji započinju u određenom dijelu mozga). Može se upotrebljavati u odraslih bolesnika i adolescenata od navršenih 16 godina koji boluju od parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom (kada se abnormalna električna aktivnost širi kroz mozak).

Briviact sadrži djelatnu tvar brivaracetam.

Kako se Briviact koristi?

Briviact je dostupan u obliku tableta (od 10, 25, 50, 75 i 100 mg), oralne otopine (10 mg/ml) i otopine za intravensku injekciju ili infuziju (drip) (10 mg/ml). Preporučena početna doza je 25 mg ili 50 mg dvaput na dan, ovisno o bolesnikovu stanju. Doza se potom može prilagođavati ovisno o potrebama bolesnika, i to najviše do 100 mg dvaput na dan.

Briviact se može davati intravenskom injekcijom ili infuzijom (drip) ako se ne može davati kroz usta.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

Ovaj se lijek izdaje samo na liječnički recept.

Kako Briviact djeluje?

Djelatna tvar u lijeku Briviact, brivaracetam, lijek je za epilepsiju. Epilepsiju uzrokuje prekomjerna električna aktivnost u određenim dijelovima mozga. Nije jasno na koji točno način brivaracetam djeluje, no veže se na protein koji se naziva protein sinaptičkih vezikula 2A i koji je uključen u otpuštanje kemijskih glasnika iz živčanih stanica. To pomaže lijeku Briviact u stabilizaciji električne aktivnosti u mozgu i sprečavanju napadaja.

Koje su koristi lijeka Briviact utvrđene u ispitivanjima?

Briviact je učinkovitiji od placeba (prividnog liječenja) u smanjivanju napadaja. To su pokazale tri glavne studije provedene na 1 558 bolesnika u dobi od 16 ili više godina. Lijekovima koji se obično upotrebljavaju u liječenju epilepsije dodan je ili Briviact ili placebo. Rezultati svih triju studija pokazali su da je učestalost napadaja prepolovljena u 34 do 38 % bolesnika u čije je liječenje dodan Briviact u dozama od 25 do 100 mg dvaput na dan. Usporedbe radi, to je bio slučaj u 20 % bolesnika u čije je liječenje dodan placebo.

Koji su rizici povezani s lijekom Briviact?

Najčešće nuspojave lijeka Briviact (koje se mogu javiti u više od 1 na 10 osoba) su somnolencija (pospanost) i omaglica. Potpuni popis nuspojava zabilježenih pri primjeni lijeka Briviact potražite u uputi o lijeku.

Briviact se ne smije primjenjivati u bolesnika koji su preosjetljivi (alergični) na brivaracetam, na druge derivate pirolidona (tvari koje su kemijski slične brivaracetamu) ili na bilo koji drugi sastojak lijeka.

Zašto je Briviact odobren?

Odbor za lijekove za humanu uporabu (CHMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od lijeka Briviact nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za korištenje u Europskoj uniji.

Kliničke studije pokazale su da je dodatno liječenje lijekom Briviact učinkovitije od liječenja placebom u kontroli parcijalnih napadaja u odraslih bolesnika i adolescenata od navršenih 16 godina. Pokazalo se da je većina nuspojava lijeka Briviact blagog do umjerenog stupnja te je zaključeno da ih se može kontrolirati.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita primjena lijeka Briviact?

Pripremljen je plan upravljanja rizikom kako bi se osigurala što sigurnija primjena lijeka Briviact. Na osnovi tog plana, u sažetak opisa svojstava lijeka, kao i u uputu o lijeku za lijek Briviact, uključene su sigurnosne informacije, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se zdravstveni djelatnici i bolesnici trebaju pridržavati.

Dodatne informacije možete pronaći u sažetku plana upravljanja rizikom.

Ostale informacije o lijeku Briviact

Cjeloviti EPAR i sažetak plana upravljanja rizikom za lijek Briviact nalaze se na internetskoj stranici Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Više informacija o liječenju lijekom Briviact pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a) ili se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept