Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buccolam (midazolam) – Sažetak opisa svojstava lijeka - N05CD08

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaBuccolam
ATK šifraN05CD08
Tvarmidazolam
ProizvođačShire Services BVBA

1.NAZIV LIJEKA

BUCCOLAM 2,5 mg otopina za usnu sluznicu

BUCCOLAM 5 mg otopina za usnu sluznicu

BUCCOLAM 7,5 mg otopina za usnu sluznicu

BUCCOLAM 10 mg otopina za usnu sluznicu

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

BUCCOLAM 2,5 mg otopina za usnu sluznicu

Svaka napunjena štrcaljka za usta sadrži 2,5 mg midazolama (u obliku midazolamklorida) u 0,5 ml otopine.

BUCCOLAM 5 mg otopina za usnu sluznicu

Svaka napunjena štrcaljka za usta sadrži 5 mg midazolama (u obliku midazolamklorida) u 1 ml otopine.

BUCCOLAM 7,5 mg otopina za usnu sluznicu

Svaka napunjena štrcaljka za usta sadrži 7,5 mg midazolama (u obliku midazolamklorida) u 1,5 ml otopine.

BUCCOLAM 10 mg otopina za usnu sluznicu

Svaka napunjena štrcaljka za usta sadrži 10 mg midazolama (u obliku midazolamklorida) u 2 ml otopine.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za usnu sluznicu Bistra, bezbojna otopina pH 2,9 do 3,7

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje produljenih, akutnih, konvulzivnih napadaja u dojenčadi, male djece, starije djece i adolescenata (od 3 mjeseca do manje od 18 godina).

BUCCOLAM smiju davati samo roditelji/njegovatelji ako je bolesniku dijagnosticirana epilepsija.

Liječenje dojenčadi u dobi od 3 do 6 mjeseci treba provoditi u bolničkom okruženju gdje je moguće praćenje i gdje je na raspolaganju oprema za oživljavanje. Vidjeti dio 4.2.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Standardne doze navedene su ispod:

Dobni raspon

Doza

Boja naljepnice

od 3 do 6 mjeseci

2,5 mg

žuta

u bolničkom okruženju

 

 

> 6 mjeseci do < 1 godine

2,5 mg

žuta

od 1 godine do < 5 godina

5 mg

plava

od 5 godina do < 10 godina

7,5 mg

ljubičasta

od 10 godina do < 18 godina

10 mg

narančasta

Njegovatelji smiju primijeniti samo jednu dozu midazolama. Ne prestane li napadaj unutar 10 minuta nakon primjene midazolama, mora se pozvati hitna medicinska pomoć te pokazati zdravstvenim djelatnicima prazne štrcaljke radi informacije o dozama koje je primio bolesnik.

U slučaju ponovne pojave napadaja nakon prvotne reakcije, drugu ili ponovnu dozu ne davati bez prethodnog liječničkog savjeta (vidjeti dio 5.2).

Posebne populacije

Oštećenje bubrežne funkcije

Nije potrebno prilagođavati dozu, ali BUCCOLAM treba oprezno primjenjivati u bolesnika s kroničnim oštećenjem bubrežne funkcije jer eliminacija midazolama može biti usporena a učinci produljeni (vidjeti dio 4.4).

Oštećenje jetrene funkcije

Oštećenje jetrene funkcije smanjuje klirens midazolama s posljedičnim povećanjem poluvijeka. Klinički učinci mogu stoga biti jači i produljeni, pa se nakon primjene midazolama u bolesnika s oštećenjem jetrene funkcije preporučuje pomno praćenje kliničkih učinaka i vitalnih znakova (vidjeti dio 4.4).

BUCCOLAM je kontraindiciran u bolesnika s teškim oštećenjem jetrene funkcije (vidjeti dio 4.3).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost midazolama u djece u dobi od 0 do 3 mjeseca nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

BUCCOLAM se primjenjuje preko oralne sluznice. Punu količinu otopine treba polako uštrcati u prostor između desni i obraza. Treba izbjegavati uštrcavanje u laringotrahealni prostor kako bi se spriječila nehotična aspiracija otopine. Ako je potrebno (za veće volumene i/ili manje bolesnike), približno polovicu doze treba polako uštrcati u jednu stranu usta, a zatim drugu polovicu polako u drugu stranu usta.

Za detaljne upute kako primijeniti ovaj lijek vidjeti dio 6.6.

Mjere opreza koje je potrebno poduzeti prije rukovanja ili primjene lijeka

Na štrcaljku za usta ne smije se pričvrstiti igla, intravenska cjevčica niti bilo koja druga naprava za parenteralnu primjenu.

BUCCOLAM nije za intravensku uporabu.

Zatvarač štrcaljke za usta treba prije uporabe ukloniti kako bi se izbjegla opasnost od gušenja.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar, benzodiazepine ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1. Mijastenija gravis.

Teška respiratorna insuficijencija. Sindrom apneje u snu.

Teško oštećenje jetrene funkcije.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Respiratorna insuficijencija

Midazolam treba oprezno upotrebljavati u bolesnika s kroničnom respiratornom insuficijencijom jer može dodatno deprimirati disanje.

Pedijatrijski bolesnici u dobi od 3 do 6 mjeseci

S obzirom na viši omjer metabolita i osnovnog lijeka u mlađe djece, ne može se isključiti odgođena respiratorna depresija kao rezultat visokih koncentracija aktivnog metabolita u dobnoj skupini od 3 do 6 mjeseci. Stoga primjenu lijeka BUCCOLAM u dobnoj skupini 3-6 mjeseci treba ograničiti samo na uporabu pod nadzorom zdravstvenog stručnjaka, tamo gdje je dostupna oprema za oživljavanje i gdje je moguće nadzirati respiratornu funkciju, a u slučaju potrebe, na raspolaganju je oprema za potporu disanja.

Promijenjena eliminacija midazolama

Midazolam treba oprezno upotrebljavati u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega, oštećenom funkcijom jetre ili srca. Midazolam se može akumulirati u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega ili oštećenom jetrenom funkcijom, dok u bolesnika s oštećenom funkcijom srca može prouzročiti smanjeni klirens midazolama.

Istodobna primjena s drugim benzodiazepinima

Nemoćni bolesnici podložniji su učincima benzodiazepina na središnji živčani sustav (SŽS) te stoga u njih mogu biti potrebne manje doze.

Zlouporaba alkohola ili droge u anamnezi

Midazolam treba izbjegavati u bolesnika s anamnezom zlouporabe alkohola ili droga.

Amnezija

Midazolam može uzrokovati anterogradnu amneziju.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Midazolam se metabolizira enzimom CYP3A4. Inhibitori i induktori CYP3A4 mogu povisiti i sniziti plazmatske koncentracije lijeka i posljedično učinke samog midazolama, što zahtijeva prilagodbu doze. Farmakokinetičke interakcije s inhibitorima CYP3A4 ili njihovim induktorima izraženije su za oralne oblike nego za parenteralni midazolam ili onaj koji se primjenjuje preko sluznice usta, jer su enzimi CYP3A4 prisutni i u gornjem dijelu gastrointestinalnog trakta. Nakon primjene preko sluznice usta, bit će pogođen samo sistemski klirens. Primjenom pojedinačne doze midazolama preko oralne sluznice, posljedica maksimalnog kliničkog učinka bit će neznatna zbog inhibicije CYP3A4, dok sam učinak može biti produljen. Stoga se preporučuje pomno praćenje kliničkih učinaka i vitalnih znakova za vrijeme primjene midazolama s inhibitorom CYP3A4 čak i nakon samo jedne doze.

Anestetici i opioidni analgetici

Fentanil može smanjiti klirens midazolama.

Antiepileptici

Istodobna primjena s midazolamom može uzrokovati povećanu sedaciju ili respiratornu ili kardiovaskularnu depresiju. Midazolam može uzajamno djelovati s drugim lijekovima koji se metaboliziraju u jetri, kao što je fenitoin i pojačati njihovo djelovanje.

Blokatori kalcijevih kanala

Dokazano je da diltiazem i verapamil smanjuju klirens midazolama i drugih benzodiazepina te mogu pojačati njihova djelovanja.

Lijekovi za liječenje ulkusa želuca

Dokazano je da cimetidin, ranitidin i omeprazol smanjuju klirens midazolama i drugih benzodiazepina te mogu pojačati njihova djelovanja.

Ksantini

Metabolizam midazolama i drugih benzodiazepina ubrzan je ksantinima.

Dopaminergički lijekovi

Midazolam može uzrokovati inhibiciju levodope.

Miorelaksansi

Primjer je baklofen. Midazolam može pojačati djelovanja miorelaksansa s povećanim učincima depresije SŽS-a.

Nabilon

Istodobna primjena s midazolamom može uzrokovati povećanu sedaciju ili respiratornu i kardiovaskularnu depresiju.

Lijekovi koji inhibiraju CYP3A4

Interakcije lijekova nakon primjene midazolama preko usne sluznice, bit će vjerojatno slične onima opaženim nakon intravenske, a ne peroralne primjene midazolama.

Hrana

Sok od grejpfruta smanjuje klirens midazolama i potencira njegovo djelovanje.

Azolni antifungalni lijekovi

Ketokonazol je povećao plazmatske koncentracije intravenskog midazolama 5 puta, dok je terminalni poluvijek povećan oko 3 puta.

Vorikonazol je povećao izloženost intravenskom midazolamu 3 puta, a poluvijek eliminacije povećan je otprilike 3 puta.

Flukonazol i itrakonazol povećavaju plazmatske koncentracije intravenskog midazolama 2 do 3 puta uz povećanje terminalnog poluvijeka 2,4 puta za itrakonazol i 1,5 puta za flukonazol.

Pozakonazol je povećao plazmatske koncentracije intravenskog midazolama otprilike 2 puta.

Makrolidni antibiotici

Eritromicin je uzrokovao povećanje plazmatskih koncentracija intravenskog midazolama otprilike 1,6 do 2 puta, što se povezuje s povećanjem terminalnog poluvijeka midazolama 1,5 do 1,8 puta.

Klaritromicin je povećao plazmatske koncentracije intravenskog midazolama do 2,5 puta, što se povezuje s povećanjem terminalnog poluvijeka 1,5 do 2 puta.

Inhibitori HIV proteaze

Istodobna primjena s inhibitorima proteaze (npr. sakvinavirom i drugim inhibitorima HIV proteaze) može uzrokovati veliko povećanje koncentracije midazolama. Nakon istodobne primjene s ritonavirom potpomognutim lopinavirom, plazmatske koncentracije intravenskog midazolama povećale su se 5,4 puta, što je povezano sa sličnim povećanjem terminalnog poluvijeka.

Blokatori kalcijevih kanala

Jedna doza diltiazema povećala je plazmatske koncentracije intravenskog midazolama za otprilike 25%, a terminalni poluvijek je produljen za 43%.

Različiti lijekovi

Atorvastatin je pokazao povećanje plazmatskih koncentracija intravenskog midazolama od 1,4 puta u usporedbi s kontrolnom skupinom.

Lijekovi koji induciraju CYP3A4

Rifampicin

Primjenjivan 7 dana po 600 mg jedanput na dan, smanjio je plazmatsku koncentraciju intravenskog midazolama za otprilike 60%. Terminalni poluvijek se smanjio za otprilike 50-60%.

Biljni pripravci

Gospina trava smanjila je plazmatsku koncentraciju midazolama za otprilike 20-40% uz smanjenje terminalnog poluvijeka za otprilike 15-17%. Učinci induciranja CYP3A4 mogu varirati ovisno o specifičnom ekstraktu gospine trave.

Farmakodinamičke lijek-lijek interakcije

Istodobna primjena midazolama s drugim sedativima/hipnoticima i depresorima SŽS-a uključujući alkohol, vjerojatno će uzrokovati povećanu sedaciju i respiratornu depresiju.

Primjeri uključuju opioidne derivate (koji se koriste kao analgetici, antitusici ili supstitucijska terapija), antipsihotike, druge benzodiazepine koji se koriste kao anksiolitici ili hipnotici, barbiturate, propofol, ketamin, etomidat; sedacijske antidepresive, starije H1-antihistaminike i antihipertenzive sa središnjim djelovanjem.

Alkohol (uključujući lijekove koji sadrže alkohol) može znatno povećati sedacijski učinak midazolama. Kod primjene midazolama treba izbjegavati unos alkohola (vidjeti dio 4.4).

Midazolam smanjuje minimalnu alveolarnu koncentraciju (MAC) inhalacijskih anestetika.

Učinak inhibitora CYP3A4 može u dojenčadi biti veći, jer se dio doze primijenjene preko oralne sluznice vjerojatno proguta i apsorbira u gastrointestinalnom traktu.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka ili su podaci o primjeni midazolama u trudnica ograničeni. Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na teratogeni učinak s obzirom na reproduktivnu toksičnost, ali je u ljudi primijećena fetotoksičnost kao i kod drugih benzodiazepina. Nema podataka o izloženosti u trudnoći tijekom prva dva tromjesečja trudnoće.

Zabilježeno je da primjena visoke doze midazolama u zadnjem tromjesečju trudnoće ili tijekom trudova uzrokuje nuspojave u majke ili ploda (rizik od aspiracije tekućina i sadržaja želuca za vrijeme trudova, nepravilnosti u srčanim otkucajima ploda, hipotonija, slabi refleks sisanja, hipotermija i respiratorna depresija u novorođenčeta).

Midazolam se može upotrebljavati tijekom trudnoće ako je to prijeko potrebno. Rizik za novorođenčad treba uzeti u obzir u slučaju primjene midazolama u trećem tromjesečju trudnoće.

Dojenje

Midazolam se izlučuje u majčino mlijeko u ljudi u malim količinama (0,6%). Posljedično tome, možda nije potrebno prestati dojiti nakon pojedinačne doze midazolama.

Plodnost

Ispitivanja na životinjama nisu pokazala oštećenje plodnosti (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Midazolam značajno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Sedacija, amnezija, smanjena pažnja i oštećena mišićna funkcija mogu negativno utjecati na sposobnost upravljanja vozilima, vožnje bicikla ili rukovanja strojevima. Nakon primanja midazolama, bolesnika treba upozoriti da ne vozi ili da ne upravlja strojevima dok se potpuno ne oporavi.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

U objavljenim kliničkim ispitivanjima opisana je oromukozalna primjena midazolama u približno 443 djeteta s napadajima. Respiratorna depresija javlja se u stopi do 5% iako je to poznata komplikacija konvulzivnih napadaja a također i komplikacija koja se povezuje s primjenom midazolama. Jedna epizoda pruritusa vjerojatno se mogla pripisati bukalnoj uporabi midazolama.

Tablični popis nuspojava

Tablica koja slijedi navodi nuspojave koje su opisane prilikom primjene midazolama preko oralne sluznice, davanog djeci u sklopu kliničkih ispitivanja.

Učestalost nuspojava klasificirana je na sljedeći način: Često: ≥ 1/100 i < 1/10

Manje često:≥ 1/1000 i < 1/100 Vrlo rijetko: < 1/10 000

Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su prikazane prema opadajućoj ozbiljnosti:

Klasifikacija organskih sustava

Učestalost: nuspojava na lijek

Psihijatrijski poremećaji

Vrlo rijetko:

 

Agresija**, agitacija**, ljutnja**, konfuzno stanje **, euforično

 

raspoloženje**, halucinacije**, neprijateljsko raspoloženje**,

 

poremećaj pokreta**, fizički napad**

Poremećaji živčanog sustava

Često:

 

Sedacija, somnolencija, smanjene razine svijesti

 

Respiratorna depresija

 

Vrlo rijetko:

 

Anterogradna amnezija**, ataksija**, omaglica**,

 

glavobolja**, napadaj**, paradoksne reakcije**

Srčani poremećaji

Vrlo rijetko:

 

Bradikardija**, srčani zastoj**, hipotenzija**, vazodilatacija**

Poremećaji dišnog sustava, prsišta

Vrlo rijetko:

i sredoprsja

Apneja**, dispneja**, laringospazam**, respiratorni arest**.

Poremećaji probavnog sustava

Često:

 

Mučnina i povraćanje

 

Vrlo rijetko:

 

Konstipacija**, suha usta**

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Manje često:

 

Pruritus, osip i urtikarija

Opći poremećaji i reakcije na

Vrlo rijetko:

mjestu primjene

Umor**, štucavica**

** Ove nuspojave zabilježene su u djece i/ili odraslih prilikom injiciranja midazolama, što može biti od značaja za primjenu preko oralne sluznice.

Opis odabranih nuspojava

U korisnika benzodiazepina starije dobi zabilježen je povećani rizik od padova i lomova.

Za život opasni incidenti vjerojatniji su u onih u kojih već otprije postoji respiratorna insuficijencija ili oštećenje srčane funkcije, osobito prilikom primjene visokih doza (vidjeti dio 4.4).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Simptomi

Predoziranje midazolamom može biti opasno po život ako bolesnik otprije ima respiratornu ili srčanu insuficijenciju ili kada se kombinira s drugim depresorima SŽS-a (uključujući alkohol).

Predoziranje benzodiazepinima obično se manifestira stupnjevima depresije središnjeg živčanog sustava, u rasponu od omamljenosti do kome. U blagim slučajevima simptomi uključuju omamljenost, mentalnu konfuziju i letargiju, u ozbiljnijim slučajevima simptomi mogu uključivati ataksiju, hipotoniju, hipotenziju, respiratornu depresiju, rijetko komu i vrlo rijetko smrt.

Zbrinjavanje

Prilikom postupaka u slučaju predoziranja bilo kojim lijekom, treba voditi računa da se možda radi o uzimanju više tvari.

Nakon predoziranja oralnim midazolamom, potrebno je inducirati povraćanje (unutar jednog sata) ako je bolesnik pri svijesti, ili provesti ispiranje želuca uz zaštitu dišnih puteva ako je bolesnik bez svijesti. Ako se pražnjenjem želuca ne postigne poboljšanje, potrebno je smanjiti apsorpciju primjenom aktivnog ugljena. Posebna pozornost u intenzivnoj skrbi treba biti usmjerena na respiratorne i kardiovaskularne funkcije.

Flumazenil može biti koristan kao antidot.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: psiholeptici, derivati benzodiazepina ATK oznaka: N05CD08.

Mehanizam djelovanja

Midazolam je derivat iz skupine imidazobenzodiazepina. Slobodna je baza lipofilna tvar, slabo topljiva u vodi. Bazični dušik u položaju 2 u imidazobenzodiazepinskom prstenu omogućava midazolamu formiranje hidrokloridne soli s kiselinama. Time se dobiva stabilna otopina, prikladna za primjenu kroz oralnu sluznicu.

Farmakodinamički učinci

Farmakološko djelovanje midazolama odlikuje se kratkim trajanjem zbog brze metaboličke transformacije. Midazolam djeluje antikonvulzivno. Također pokazuje sedativni učinak i izrazito izazivanje sna te anksiolitički i miorelaksirajući učinak.

Klinička djelotvornost i sigurnost

U 4 ispitivanja midazolama kontrolirana rektalnom primjenom diazepama te u jednom ispitivanju usporedbe midazolama i intravenskog diazepama provedenim na ukupno 688 djece, u 65% do 78% djece koja su primala midazolam za usnu sluznicu opažen je prestanak vidljivih znakova napadaja unutar 10 minuta. Osim toga, u dva od tih ispitivanja, prestanak vidljivih znakova napadaja unutar 10 minuta bez ponavljanja unutar 1 sata nakon primjene, opažen je u 56% do 70% djece. Učestalost i težina nuspojava zabilježenih u slučaju midazolama za primjenu kroz oralnu sluznicu tijekom objavljenih kliničkih pokusa bile su slične nuspojavama zabilježenim u usporedbenoj skupini u kojoj se primjenjivao rektalni diazepam.

Europska agencija za lijekove je izuzela obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka BUCCOLAM u svim podskupinama pedijatrijske populacije mlađe od 3 mjeseca, uz obrazloženje da ovaj specifični lijek ne predstavlja značajnu terapijsku korist pred postojećim načinima liječenja tih pedijatrijskih bolesnika.

5.2Farmakokinetička svojstva

Simulirani farmakokinetički parametri za doziranje preporučeno u djece od 3 mjeseca do manje od 18 godina, određeni na temelju farmakokinetičkog ispitivanja provedenog na populaciji, prikazani su u obliku tablice kako slijedi:

Doza

Dob

Parametar

Srednja

SD

 

 

 

vrijednost

 

2,5 mg

3 mj < 1 god

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

5 mg

1 god < 5 god

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

7,5 mg

5 god <10 god

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

10 mg

10 god < 18 god

AUC0-inf (ng.h/ml)

 

 

Cmax (ng/ml)

Apsorpcija

Nakon primjene kroz oralnu sluznicu midazolam se brzo apsorbira. Maksimalna plazmatska koncentracija u djece postiže se unutar 30 minuta. Apsolutna bioraspoloživost midazolama za oralnu sluznicu u odraslih iznosi 75%. Bioraspoloživost midazolama primijenjenog kroz oralnu sluznicu procijenjena je na 87% u djece s teškom malarijom i konvulzijama.

Distribucija

Midazolam je visoko lipofilan te se naširoko raspodjeljuje u organizmu. Volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže nakon primjene kroz sluznicu usta procjenjuje se na 5,3 l/kg.

Približno 96-98% midazolama veže se na proteine plazme. Za većinu udjela vezanja na proteine plazme odgovoran je albumin. Prolazak midazolama u cerebrospinalnu tekućinu spor je i beznačajan. U ljudi midazolam sporo prolazi kroz placentu i ulazi u fetalnu cirkulaciju. Male količine midazolama nađene su u majčinom mlijeku u ljudi.

Biotransformacija

Midazolam se gotovo potpuno eliminira biotransformacijom. Udio doze koji se izlučuje putem jetre procijenjen je na 30 do 60%. Midazolam se hidroksilira pomoću CYP P4503A4 izozima, a većina mokraćnog i plazmatskog metabolita je alfa-hidroksi midazolam. Nakon primjene kroz oralnu sluznicu u djece, omjer površine ispod krivulje alfa-hidroksi midazolama i midazolama iznosi 0,46.

U farmakokinetičkom ispitivanju provedenom na populaciji, pokazalo se da su razine metabolita više u mlađih nego u starijih pedijatrijskih bolesnika, pa stoga imaju veće značenje u djece u odnosu na odrasle bolesnike.

Eliminacija

Plazmatski klirens midazolama u djece nakon primjene kroz usnu sluznicu je 30 ml/kg/min. Početni poluvijek eliminacije iznosi 27 minuta, a završni 204 minute. Midazolam se izlučuje uglavnom putem bubrega (60 do 80% injicirane doze) u obliku glukurokonjugiranog alfa-hidroksi-midazolama. Manje od 1% doze izluči se u mokraći kao nepromijenjeni lijek.

Farmakokinetika u posebnim populacijama

Gojazne osobe

Prosječni poluvijek veći je u gojaznih bolesnika u usporedbi s onima normalne težine (5,9 naspram 2,3 sata). To je zbog povećanja od približno 50% u volumenu raspodjele koji je korigiran za ukupnu

tjelesnu težinu. Klirens se ne razlikuje značajno u gojaznih bolesnika i onih s normalnom tjelesnom težinom.

Oštećenje jetre

Poluvijek eliminacije u bolesnika s cirozom jetre može biti dulji, a klirens niži kad se usporedi s onim u zdravih dobrovoljaca (vidjeti odjeljak 4.4).

Oštećenje bubrega

Poluvijek eliminacije u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega sličan je onome u zdravih dobrovoljaca.

Poluvijek eliminacije midazolama produljen je do šest puta u kritičnih bolesnika.

Srčana insuficijencija

Poluvijek eliminacije dulji je u bolesnika s kongestivnim zatajenjem srca u usporedbi s onim u zdravih ispitanika (vidi odjeljak 4.4).

Izloženost nakon druge doze u istoj epizodi konvulzivnih napadaja

Simulirani podaci o izloženosti pokazuju da se cjelokupni AUC približno udvostručuje kad se druga doza primijeni 10, 30 i 60 minuta nakon prve doze. Druga doza nakon 10 minuta uzrokuje značajan porast srednje vrijednosti Cmax između 1,7 do 1,9 puta. Nakon 30 i 60 minuta, značajna eliminacija midazolama već se dogodila pa je stoga porast srednje vrijednosti Cmax mnogo manje izražen: 1,3 do 1,6 puta nakon 30 minuta i 1,2 do 1,5 puta nakon 60 minuta (vidjeti dio 4.2).

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U ispitivanju plodnosti u štakora, štetni učinci na plodnost nisu opaženi pri dozama do deset puta većim od kliničke doze.

Osim pretkliničkih podataka o sigurnosti već uključenih u druge dijelove Sažetka opisa svojstava lijeka, nema drugih podataka bitnih za propisivača.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

natrijev klorid voda za injekcije

kloridna kiselina (za podešavanje pH i konverziju midazolama u midazolamklorid) natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

18 mjeseci

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Štrcaljku za usta čuvati u zaštitnoj plastičnoj tubi. Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Napunjena štrcaljka za usta boje jantara bez igle (polipropilen) s klipom (polipropilen) i zatvaračem vrha (polietilen visoke gustoće) pakirana u zaštitnu plastičnu tubu sa zatvaračem.

Jačina

Volumen

Volumen

Dobni raspon

Boja naljepnice

 

otopine

štrcaljke

 

 

2,5 mg

0,5 ml

1 ml

od 3 mjeseca do < 1 godine

žuta

5 mg

1 ml

3 ml

od 1 godine do < 5 godina

plava

7,5 mg

1,5 ml

3 ml

od 5 godina do < 10 godina

ljubičasta

10 mg

2 ml

3 ml

od 10 godina do < 18 godina

narančasta

BUCCOLAM se isporučuje u kutijama koje sadrže 4 napunjene štrcaljke

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Primjena BUCCOLAMA

BUCCOLAM nije za intravensku uporabu.

1¸. korak

Uzmite plastičnu tubu, otkinite nepropusni zatvarač s jedne strane i povucite kapicu. Izvucite štrcaljku iz tube.

2. korak

Povucite crveni zatvarač vrha štrcaljke i sigurno ga zbrinite.

3. korak

Prstom i palcem nježno uhvatite djetetov obraz i povucite ga. Vrh štrcaljke umetnite u stražnji dio prostora između unutrašnje strane obraza i donjih desni.

4. korak

Polako gurajte klip štrcaljke dok se ne zaustavi.

Svu količinu otopine treba polako istisnuti u prostor između desni i obraza (bukalna šupljina).

Ako je potrebno (za veće volumene i/ili manje bolesnike), približno polovicu doze treba polako uštrcati u jednu stranu usta, a zatim drugu polovicu polako u drugu stranu usta.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Belgija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BUCCOLAM 2,5 mg otopina za usnu sluznicu

EU/1/11/709/001

BUCCOLAM 5 mg otopina za usnu sluznicu

EU/1/11/709/002

BUCCOLAM 7,5 mg otopina za usnu sluznicu

EU/1/11/709/003

BUCCOLAM 10 mg otopina za usnu sluznicu

EU/1/11/709/004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 5. rujna 2011.

Datum posljednje obnove:

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept