Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ceplene (histamine dihydrochloride) – Označavanje - L03AX14

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCeplene
ATK šifraL03AX14
Tvarhistamine dihydrochloride
ProizvođačMeda AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1.NAZIV LIJEKA

Ceplene 0,5 mg/0,5 mL otopina za injekciju histamindiklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica s 0,5 mL otopine sadrži 0,5 mg histamindiklorida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, voda za injekcije i natrijev hidroksid i/ili kloridna kiselina za podešavanje pH.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 14 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Prije upotrebe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za potkožnu primjenu.

Injicirati polagano tijekom razdoblja od 5-15 minuta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE OPREZA ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Meda AB

Box 906

SE 170 09 Solna Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/477/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

Prije primjene svaku bočicu vizualno pregledajte na prisutnost čestica i promjenu boje. Upotrijebite samo bistru i bezbojnu otopinu.

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ceplene

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Bočica

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE

Ceplene 0,5 mg/0,5 mL otopina za injekciju histamindiklorid

Samo za potkožnu primjenu.

2.NAČIN PRIMJENE

Prije upotrebe pročitati uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,5 mL

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept