Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ceprotin (human protein C) – Sažetak opisa svojstava lijeka - B01AD12

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCeprotin
ATK šifraB01AD12
Tvarhuman protein C
ProizvođačBaxter AG

1.NAZIV LIJEKA

CEPROTIN 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Protein C iz ljudske plazme pročišćen mišjim monoklonskim antitijelima. CEPROTIN 500 IU* je pripremljen kao prašak koji nominalno sadrži 500 IU humanog proteina C po spremniku. Lijek pripremljen s 5 ml sterilizirane vode za injekcije sadrži približno 100 IU/ml humanog proteina C.

Potentnost (IU) je određena korištenjem metode kromogenog supstrata prema međunarodnom standardu Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

Natrijev klorid: 44 mg/bočica

Natrijev citrat. 2H2O: 22 mg/bočica

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

*Jedna internacionalna jedinica (IU) proteina C odgovara amidolitički mjerenoj aktivnosti proteina C u 1 ml normalne plazme.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Prašak ili rastresita krutina bijele ili krem boje. Nakon pripreme otopina ima pH između 6,7 i 7,3 i osmolalnost ne manju od 240 mosmol/kg.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

CEPROTIN je indiciran kod purpure fulminans i kumarinom inducirane nekroze kože u pacijenata s teškim prirođenim nedostatkom proteina C. Nadalje, CEPROTIN je indiciran za kratkotrajnu profilaksu kod pacijenata s teškim prirođenim nedostatkom proteina C ako je zadovoljen jedan ili više od sljedećih uvjeta:

predstojeća operacija ili invazivno liječenje

pri uvođenju liječenja kumarinom

kad liječenje samo kumarinom nije dovoljno

kad liječenje kumarinom nije moguće.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje lijekom CEPROTIN treba započeti pod nadzorom liječnika s iskustvom u nadomjesnoj terapiji faktorima/inhibitorima zgrušavanja pri čemu je moguće praćenje aktivnosti proteina C.

Dozu je potrebno prilagoditi na temelju laboratorijskih nalaza za svaki pojedini slučaj.

Na početku je potrebno postići aktivnost proteina C od 100 % i tijekom trajanja liječenja potrebno ju je održavati iznad 25 %.

Savjetuje se početna doza od 60 do 80 IU/kg za određivanje povrata i poluvijeka. Za određivanje razine proteina C u plazmi pacijenta prije i tijekom liječenja lijekom CEPROTIN preporučuje se mjerenje aktivnosti proteina C korištenjem kromogenog supstrata.

Dozu je potrebno odrediti na temelju laboratorijskih mjerenja aktivnosti proteina C. U slučaju akutnog trombotskog događaja to je potrebno raditi svakih 6 sati sve dok pacijent nije stabiliziran, nakon toga dva puta na dan i uvijek neposredno prije sljedeće injekcije. Potrebno je imati na umu da poluvijek proteina C može biti značajno skraćen u određenim kliničkim stanjima poput akutne tromboze s purpurom fulminans i nekroze kože.

Pacijenti liječeni u akutnoj fazi svoje bolesti mogu pokazivati mnogo manji porast aktivnosti proteina C. Velike razlike u individualnom odgovoru upućuju na to da je potrebno redovito provjeravati utjecaj lijeka CEPROTIN na parametre zgrušavanja.

Pacijente s bubrežnim i/ili jetrenim oštećenjem potrebno je pažljivije pratiti (vidjeti dio 4.4).

Na temelju ograničenog kliničkog iskustva u djece iz izvješća i ispitivanja koja obuhvaćaju 83 pacijenta, smjernice doziranja za odrasle smatraju se važećima za novorođenačku i pedijatrijsku populaciju (vidjeti dio 5.1.).

U rijetkim i iznimnim slučajevima, supkutana infuzija od 250-350 IU/kg je postigla terapijske razine proteina C u plazmi kod pacijenata bez intravenskog pristupa.

Ako je pacijent prešao na trajnu profilaksu oralnim antikoagulansima, potrebno je prekinuti nadomještanje proteina C samo kad se postigne stabilna antikoagulacija (vidjeti dio 4.5.). Nadalje, tijekom započinjanja oralnog antikoagulantnog liječenja preporučuje se početi niskom dozom i postupno je prilagođavajući povećavati, radije nego koristiti standardnu punu dozu.

Kod pacijenata u kojih se profilaktički primjenjuje protein C mogu biti potrebne više početne doze u slučajevima povećanog rizika od tromboze (kao što su infekcija, trauma ili kirurški zahvat).

Kod pacijenata s kombiniranim teškim prirođenim nedostatkom proteina C i APC rezistencijom postoje ograničeni klinički podaci koji podupiru sigurnost i djelotvornost lijeka CEPROTIN.

CEPROTIN se primjenjuje intravenskom injekcijom nakon rekonstitucije praška za otopinu za injekciju sa steriliziranom vodom za injekcije.

CEPROTIN je potrebno primjenjivati maksimalnom brzinom injiciranja od 2 ml u minuti, osim kod djece s tjelesnom težinom < 10 kg pri čemu brzina injiciranja ne smije prijeći 0,2 ml/kg/min.

Kao i kod svakog intravenskog proteinskog pripravka, moguće su reakcije preosjetljivosti alergijskog tipa. Zbog slučajeva pojave alergijskih simptoma koji su akutni i ugrožavaju život, primjenu je potrebno vršiti unutar dohvata prostorija za održavanje života.

Za uputu o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1, ili na mišji protein ili heparin, osim radi kontrole po život opasnih trombotskih komplikacija.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Budući da se rizik reakcije preosjetljivosti alergijskog tipa ne može isključiti, pacijenti moraju biti informirani o ranim znakovima reakcija preosjetljivosti uključujući koprivnjaču, generaliziranu urtikariju, stezanje u prsima, piskanje, hipotenziju i anafilaksiju. Ako se pojave ti simptomi, trebaju obavijestiti liječnika. Savjetuje se hitni prekid primjene lijeka.

U slučaju šoka, potrebno je slijediti važeće medicinske smjernice za liječenje šoka.

Nema iskustva u liječenju pacijenata s bubrežnim i/ili jetrenim oštećenjem, te se stoga preporučuje pažljivije praćenje tih pacijenata.

Standardne mjere prevencije infekcija uzrokovanih korištenjem lijekova pripremljenih od ljudske krvi ili plazme uključuju odabir davatelja, probir pojedinačnih donacija i pulova prikupljene plazme za određene pokazatelje infekcije i uključivanje učinkovitih proizvodnih postupaka za inaktivaciju/uklanjanje virusa. Unatoč svim tim mjerama, pri primjeni lijekova pripravljenih

od ljudske krvi ili plazme, ne može se posve isključiti mogućnost prijenosa infektivnih uzročnika. To se također odnosi na sve nepoznate ili nove viruse, i ostale patogene.

Poduzete mjere smatraju se učinkovitima za viruse s ovojnicom kao što su HIV, HBV i HCV, te za viruse bez ovojnice kao što je virus HAV. Poduzete mjere mogu imati ograničenu vrijednost

protiv virusa bez ovojnice kao što je parvovirus B19. Infekcija parvovirusom B19 može biti ozbiljna za trudnice (fetalna infekcija) i za pojedince s imunodeficijencijom ili povećanom eritropoezom (npr. hemolitička anemija).

Potrebno je razmisliti o odgovarajućem cijepljenju (hepatitis A, hepatitis B) za pacijente koji redovito/opetovano primaju lijekove s proteinom C dobivenim iz ljudske plazme.

Preporučuje se kod svake primjene lijeka CEPROTIN pacijentu zabilježiti naziv i broj serije lijeka kako bi se zadržala poveznica između pacijenta i serije lijeka.

CEPROTIN može sadržavati heparin u tragovima. Mogu se javiti heparinom uzrokovane alergijske reakcije koje mogu biti povezane s naglim padom broja trombocita (heparinom uzrokovana trombocitopenija [HIT]). Kod pacijenata s HIT-om mogu se javiti simptomi poput arterijske i venske tromboze, diseminirane intravaskularne koagulacije (DIK), purpure, petehije i gastrointestinalna krvarenja (melena). Pri sumnji na HIT potrebno je odmah odrediti broj trombocita i ako je potrebno zaustaviti liječenje lijekom CEPROTIN. Utvrđivanje HIT-a komplicirano je činjenicom da ovi simptomi mogu otprije biti prisutni u akutnoj fazi pacijenata s teškim prirođenim nedostatkom proteina C. Pacijenti s HIT-om u budućnosti trebaju izbjegavati korištenje lijekova koji sadrže heparin.

U okviru kliničkog iskustva zabilježeno je nekoliko epizoda teškog krvarenja. Za ove epizode krvarenja može biti odgovorna istovremena antikoagulantna terapija (poput heparina). Međutim, nije moguće potpuno isključiti da je primjena lijeka CEPROTIN dodatno doprinijela ovim krvarenjima.

Količina natrija pri maksimalnoj dnevnoj dozi može prijeći 200 mg. To je potrebno uzeti u obzir kod pacijenata na dijeti s ograničenim unosom natrija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Trenutno nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Kod pacijenata koji započinju liječenje oralnim antikoagulansima koji spadaju u skupinu antagonista vitamina K (npr. varfarin) moguća je pojava prolaznog hiperkoagulabilnog stanja prije nego se očituje željeni antikoagulantni učinak. Ovaj prolazni učinak može se objasniti činjenicom da protein C, i sam o vitaminu K ovisan plazma protein, ima kraći poluvijek od većine proteina ovisnih o vitaminu K (npr. II, IX i X). Posljedično, u početnoj fazi liječenja, aktivnost proteina C brže je suprimirana od one prokoagulantnih faktora. Stoga je, ako je pacijent prešao na oralne antikoagulanse, potrebno nastaviti nadoknadu proteina C sve dok se postigne stabilna antikoagulacija. Iako se varfarinom inducirana nekroza kože može pojaviti kod pacijenata tijekom početka oralnog antikoagulantnog liječenja, pojedinci s prirođenim nedostatkom proteina C su osobito ugroženi. (Vidjeti dio 4.2.).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Iako se CEPROTIN sigurno koristi u liječenju trudnica s manjkom proteina C, sigurnost za njegovo korištenje u ljudskoj trudnoći nije utvrđena kontroliranim kliničkim ispitivanjima. Nadalje, nisu dostupni podaci o izlučivanju proteina C u mlijeko. Stoga je potrebno procijeniti prednost korištenja lijeka CEPROTIN tijekom trudnoće i dojenja u odnosu na rizik za majku i dijete, i koristiti ga samo kad je to jasno potrebno.

Vidjeti dio 4.4. za informacije o infekciji parvovirusom B19.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

CEPROTIN ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

4.8Nuspojave

Kao i kod svakog intravenskog proteinskog lijeka moguće su reakcije preosjetljivosti alergijskog tipa. Pacijente treba informirati o ranim znakovima reakcija preosjetljivosti koje mogu uključivati angioedem, peckanje i žarenje na mjestu injekcije, zimicu, crvenilo, osip, generaliziranu urtikariju, glavobolju, koprivnjaču, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u prsima, trnce, povraćanje i piskanje. Pacijentima treba savjetovati da se odmah jave svome liječniku ako se pojave ti simptomi (vidjeti dio 4.4.).

Tijekom kliničkih ispitivanja lijeka CEPROTIN prijavljeno je ukupno 6 blagih nuspojava (ADR-ova) u 3 od 225 uključenih pacijenata. Ukupno je bilo 21 988 primjena lijeka CEPROTIN. Raspodjela povezanih nuspojava je sljedeća:

Poremećaji živčanog sustava omaglica

Poremećaji kože i potkožnog tkiva urtikarija, pruritus, osip

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene vrućica

Pretrage

povišen C reaktivni protein

Svaka se od ovih nuspojava pojavila jednom. Vrućica i povišeni C reaktivni protein prijavljeni su kod iste osobe.

Uz izračunatu stopu nuspojava (po broju primjena) od 0,005 % učestalost ovih nuspojava može se svrstati u vrlo rijetke.

Sljedeće su nuspojave zabilježene nakon stavljanja lijeka u promet:

Psihijatrijski poremećaji nemir

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja hematotoraks

Poremećaji kože i potkožnog tkiva hiperhidroza

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene reakcije na mjestu injekcije

Pretrage

Vrućica, povećana potreba za kateholaminima radi održavanja krvnog tlaka (skraćeni izraz: povećana potreba za kateholaminima) tijekom liječenja.

Učestalost ovih nuspojava nije poznata.

Ako se pripravak koristi kod pacijenata s teškim prirođenim nedostatkom proteina C, mogu se razviti protutijela koja inhibiraju protein C.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nisu prijavljeni simptomi predoziranja lijekom CEPROTIN.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: skupina antitrombotika; ATK oznaka: B01AD12

Protein C je o vitaminu K ovisan antikoagulantni glikoprotein koji se sintetizira u jetri. Na endotelnoj površini pretvara se pomoću trombin/trombomodulin kompleksa u aktivirani protein C (APC). APC je serinska proteaza s jakim antikoagulantnim učinkom, osobito u prisutnosti svog kofaktora, proteina S. APC postiže svoj učinak inaktivacijom aktiviranih oblika faktora V i VIII što dovodi do smanjenja formiranja trombina. Pokazalo se i da APC ima profibrinolitički učinak.

Intravenska primjena lijeka CEPROTIN osigurava neposredni, ali privremeni porast razine proteina C u plazmi. Nadomještanje proteina C u pacijenata s nedostatkom proteina C očekuje se da će rezultirati kontroliranjem ili - ako se daje profilaktički - prevencijom trombotskih komplikacija.

U analize djelotvornosti uključeno je 12 ciklusa kratkotrajne profilakse prije kirurške operacije ili invazivnog liječenja, te 7 ciklusa dugoročne profilakse.

Nikada nije provedeno službeno kliničko ispitivanje ni u pedijatrijskoj ni u novorođenačkoj populaciji s teškim prirođenim nedostatkom proteina C. Međutim, objavljeno je nekoliko manjih retrospektivnih i prospektivnih ispitivanja koja su istraživala druga područja kliničke primjene u ovoj populaciji.

Indikacija su bile prevencija i liječenje purpure fulminans i trombotske bolesti, uključujući ukupno 14 ispitanika starosti od 2. dana do adolescencije.

Druga iskustva s lijekom CEPROTIN obuhvaćaju izvješća o slučajevima i kliničko ispitivanje na ukupno 69 pedijatrijskih pacijenata sa stečenim nedostatkom proteina C. Ispitivanje je randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje u svrhu utvrđivanja doze u indikaciji stečenog nedostatka proteina C uslijed meningokokne sepse (IMAG 112). Izvješća upućuju da djeca i dojenčad dobro podnose CEPROTIN.

Doziranja u gore navedenim ispitivanjima koja obuhvaćaju 83 pacijenta upućuju na to da smjernice doziranja za odrasle vrijede i za novorođenačku i pedijatrijsku populaciju.

U rijetkim i iznimnim slučajevima, potkožna infuzija od 250-350 IU/kg je postigla terapijske razine proteina C u plazmi kod pacijenata bez intravenskog pristupa.

5.2Farmakokinetička svojstva

Za farmakokinetičke podatke procijenjen je 21 asimptomatski pacijent s homozigotnim ili dvostruko heterozigotnim nedostatkom proteina C. Aktivnost proteina C mjerena je pomoću kromogenog testa. Pojedinačni poluvijekovi variraju od 4,4 do 15,8 sati koristeći kompartment model i

od 4,9 do 14,7 koristeći nekompartment metodu. Pojedinačni prirast po jedinici doze bio je u rasponu od 0,50 do 1,76 [(IU/dl)/(IU/kg)]. Pacijenti su se značajno razlikovali po dobi, tjelesnoj težini i volumenu plazme.

Kod pacijenata s akutnom trombotskom bolešću i inkrementalni porast razine proteina C u plazmi i poluvijek mogu biti značajno smanjeni.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Protein C koji se nalazi u lijeku CEPROTIN je normalan sastojak ljudske plazme i djeluje kao endogeni protein C. Stoga se smatra da nije potrebno provoditi eksperimentalna ispitivanja tumorogenih ili mutagenih učinaka - osobito u heterolognih vrsta.

Testiranje toksičnosti pojedinačne doze pokazalo je da čak i doze nekoliko puta veće od preporučene ljudske doze po kilogramu tjelesne težine (10-erostruko) nisu prouzročile toksičan učinak na glodavcima.

CEPROTIN je temeljem provedenog Amesovog testa potvrdio da nema mutageni potencijal.

Ponavljana ispitivanja toksičnosti nisu provedena jer su ranija iskustva s koagulacijskim pripravcima pokazala da su ona od ograničene vrijednosti. Zbog razlike u proteinu C između životinjskih vrsta

i čovjeka, neizbježno će doći do imunološkog odgovora sa stvaranjem antitijela.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak

ljudski albumin natrijev klorid natrijev citrat. 2H20

Otapalo

sterilizirana voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj se lijek ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

3 godine

Pripremljena otopina treba se odmah primijeniti.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2 C – 8 C). Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

500 IU i 1000 IU: CEPROTIN prašak dostupan je u bočicama s neutralnim staklom bilo hidrolitičkog tipa I (500 IU) ili hidrolitičkog tipa II (1000 IU). Otapalo se nalazi u bočicama s neutralnim staklom hidrolitičkog tipa I. Bočice lijeka i otapala zatvorene su čepovima od butilne gume.

Svako pakovanje također sadrži:

jednu iglu za prijenos

jednu filter iglu

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Pripremite liofilizirani CEPROTIN prašak za otopinu za injekciju pomoću priloženog otapala (sterilizirana voda za injekcije) koristeći sterilnu iglu za prijenos. Nježno okrećite bočicu dok se prašak potpuno ne otopi. Nakon pripreme otopina je bezbojna do blago žućkasta i bistra do blago opalescentna i u biti bez vidljivih čestica.

Otopina se kroz sterilnu filter iglu uvuče u sterilnu štrcaljku za jednokratnu uporabu. Za izvlačenje iz svake bočice pripremljenog lijeka CEPROTIN mora se koristiti zasebna nekorištena filter igla. Potrebno je odbaciti otopinu ako ima vidljivih čestica.

Pripremljena otopina treba se odmah primijeniti intravenskom injekcijom.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BAXTER AG

Industriestrasse 67

A-1221 Beč,

Austrija

8.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/190/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 16. srpnja 2001.

Datum posljednje obnove: 16. srpnja 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

<{DD mjesec GGGG}>

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

1. NAZIV LIJEKA

CEPROTIN 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Protein C iz ljudske plazme pročišćen mišjim monoklonskim antitijelima. CEPROTIN 1000 IU* je pripremljen kao prašak koji nominalno sadrži 1000 IU humanog proteina C po spremniku. Lijek pripremljen s 10 ml sterilizirane vode za injekcije sadrži približno 100 IU/ml humanog proteina C.

Potentnost (IU) je određena korištenjem metode kromogenog supstrata prema međunarodnom standardu Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

Natrijev klorid: 88 mg/bočica

Natrijev citrat. 2H2O: 44 mg/bočica

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

*Jedna internacionalna jedinica (IU) proteina C odgovara amidolitički mjerenoj aktivnosti proteina C u 1 ml normalne plazme.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Prašak ili rastresita krutina bijele ili krem boje. Nakon pripreme otopina ima pH između 6,7 i 7,3 i osmolalnost ne manju od 240 mosmol/kg.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

CEPROTIN je indiciran kod purpure fulminans i kumarinom inducirane nekroze kože u pacijenata s teškim prirođenim nedostatkom proteina C. Nadalje, CEPROTIN je indiciran za kratkotrajnu profilaksu kod pacijenata s teškim prirođenim nedostatkom proteina C ako je zadovoljen jedan ili više od sljedećih uvjeta:

predstojeća operacija ili invazivno liječenje

pri uvođenju liječenja kumarinom

kad liječenje samo kumarinom nije dovoljno

kad liječenje kumarinom nije moguće.

4.2 Doziranje i način primjene

Liječenje lijekom CEPROTIN treba započeti pod nadzorom liječnika s iskustvom u nadomjesnoj terapiji faktorima/inhibitorima zgrušavanja pri čemu je moguće praćenje aktivnosti proteina C.

Dozu je potrebno prilagoditi na temelju laboratorijskih nalaza za svaki pojedini slučaj.

Na početku je potrebno postići aktivnost proteina C od 100 % i tijekom trajanja liječenja potrebno ju je održavati iznad 25 %.

Savjetuje se početna doza od 60 do 80 IU/kg za određivanje povrata i poluvijeka. Za određivanje razine proteina C u plazmi pacijenta prije i tijekom liječenja lijekom CEPROTIN preporučuje se mjerenje aktivnosti proteina C korištenjem kromogenog supstrata.

Dozu je potrebno odrediti na temelju laboratorijskih mjerenja aktivnosti proteina C. U slučaju akutnog trombotskog događaja to je potrebno raditi svakih 6 sati sve dok pacijent nije stabiliziran, nakon toga dva puta na dan i uvijek neposredno prije sljedeće injekcije. Potrebno je imati na umu da poluvijek proteina C može biti značajno skraćen u određenim kliničkim stanjima poput akutne tromboze s purpurom fulminans i nekroze kože.

Pacijenti liječeni u akutnoj fazi svoje bolesti mogu pokazivati mnogo manji porast aktivnosti proteina C. Velike razlike u individualnom odgovoru upućuju na to da je potrebno redovito provjeravati utjecaj lijeka CEPROTIN na parametre zgrušavanja.

Pacijente s bubrežnim i/ili jetrenim oštećenjem potrebno je pažljivije pratiti (vidjeti dio 4.4).

Na temelju ograničenog kliničkog iskustva u djece iz izvješća i ispitivanja koja

obuhvaćaju 83 pacijenta, smjernice doziranja za odrasle smatraju se važećima za novorođenačku i pedijatrijsku populaciju (vidjeti dio 5.1.).

U rijetkim i iznimnim slučajevima, supkutana infuzija od 250-350 IU/kg je postigla terapijske razine proteina C u plazmi kod pacijenata bez intravenskog pristupa.

Ako je pacijent prešao na trajnu profilaksu oralnim antikoagulansima, potrebno je prekinuti nadomještanje proteina C samo kad se postigne stabilna antikoagulacija (vidjeti dio 4.5.). Nadalje, tijekom započinjanja oralnog antikoagulantnog liječenja preporučuje se početi niskom dozom i postupno je prilagođavajući povećavati, radije nego koristiti standardnu punu dozu.

Kod pacijenata u kojih se profilaktički primjenjuje protein C mogu biti potrebne više početne doze u slučajevima povećanog rizika od tromboze (kao što su infekcija, trauma ili kirurški zahvat).

Kod pacijenata s kombiniranim teškim prirođenim nedostatkom proteina C i APC rezistencijom postoje ograničeni klinički podaci koji podupiru sigurnost i djelotvornost lijeka CEPROTIN.

CEPROTIN se primjenjuje intravenskom injekcijom nakon rekonstitucije praška za otopinu za injekciju sa steriliziranom vodom za injekcije.

CEPROTIN je potrebno primjenjivati maksimalnom brzinom injiciranja od 2 ml u minuti, osim kod djece s tjelesnom težinom < 10 kg pri čemu brzina injiciranja ne smije prijeći 0,2 ml/kg/min.

Kao i kod svakog intravenskog proteinskog pripravka, moguće su reakcije preosjetljivosti alergijskog tipa. Zbog slučajeva pojave alergijskih simptoma koji su akutni i ugrožavaju život, primjenu je potrebno vršiti unutar dohvata prostorija za održavanje života.

Za uputu o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1, ili na mišji protein ili heparin, osim radi kontrole po život opasnih trombotskih komplikacija.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Budući da se rizik reakcije preosjetljivosti alergijskog tipa ne može isključiti, pacijenti moraju biti informirani o ranim znakovima reakcija preosjetljivosti uključujući koprivnjaču, generaliziranu urtikariju, stezanje u prsima, piskanje, hipotenziju i anafilaksiju. Ako se pojave ti simptomi, trebaju

obavijestiti liječnika. Savjetuje se hitni prekid primjene lijeka. U slučaju šoka, potrebno je slijediti važeće medicinske smjernice za liječenje šoka.

Nema iskustva u liječenju pacijenata s bubrežnim i/ili jetrenim oštećenjem, te se stoga preporučuje pažljivije praćenje tih pacijenata.

Standardne mjere prevencije infekcija uzrokovanih korištenjem lijekova pripremljenih od ljudske krvi ili plazme uključuju odabir davatelja, probir pojedinačnih donacija i pulova prikupljene plazme za određene pokazatelje infekcije i uključivanje učinkovitih proizvodnih postupaka za inaktivaciju/uklanjanje virusa. Unatoč svim tim mjerama, pri primjeni lijekova pripravljenih od ljudske krvi ili plazme, ne može se posve isključiti mogućnost prijenosa infektivnih uzročnika.

To se također odnosi na sve nepoznate ili nove viruse, i ostale patogene.

Poduzete mjere smatraju se učinkovitima za viruse s ovojnicom kao što su HIV, HBV i HCV, te za viruse bez ovojnice kao što je virus HAV. Poduzete mjere mogu imati ograničenu vrijednost protiv virusa bez ovojnice kao što je parvovirus B19. Infekcija parvovirusom B19 može biti ozbiljna za trudnice (fetalna infekcija) i za pojedince s imunodeficijencijom ili povećanom eritropoezom (npr. hemolitička anemija).

Potrebno je razmisliti o odgovarajućem cijepljenju (hepatitis A, hepatitis B) za pacijente koji redovito/opetovano primaju lijekove s proteinom C dobivenim iz ljudske plazme.

Preporučuje se kod svake primjene lijeka CEPROTIN pacijentu zabilježiti naziv i broj serije lijeka kako bi se zadržala poveznica između pacijenta i serije lijeka.

CEPROTIN može sadržavati heparin u tragovima. Mogu se javiti heparinom uzrokovane alergijske reakcije koje mogu biti povezane s naglim padom broja trombocita (heparinom uzrokovana trombocitopenija [HIT]). Kod pacijenata s HIT-om mogu se javiti simptomi poput arterijske i venske tromboze, diseminirane intravaskularne koagulacije (DIK), purpure, petehije i gastrointestinalna krvarenja (melena). Pri sumnji na HIT potrebno je odmah odrediti broj trombocita i ako je potrebno zaustaviti liječenje lijekom CEPROTIN. Utvrđivanje HIT-a komplicirano je činjenicom da ovi simptomi mogu otprije biti prisutni u akutnoj fazi pacijenata s teškim prirođenim nedostatkom proteina C. Pacijenti s HIT-om u budućnosti trebaju izbjegavati korištenje lijekova koji sadrže heparin.

U okviru kliničkog iskustva zabilježeno je nekoliko epizoda teškog krvarenja. Za ove epizode krvarenja može biti odgovorna istovremena antikoagulantna terapija (poput heparina). Međutim, nije moguće potpuno isključiti da je primjena lijeka CEPROTIN dodatno doprinijela ovim krvarenjima.

Količina natrija pri maksimalnoj dnevnoj dozi može prijeći 200 mg. To je potrebno uzeti u obzir kod pacijenata na dijeti s ograničenim unosom natrija.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Trenutno nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Kod pacijenata koji započinju liječenje oralnim antikoagulansima koji spadaju u skupinu antagonista vitamina K (npr. varfarin) moguća je pojava prolaznog hiperkoagulabilnog stanja prije nego se očituje željeni antikoagulantni učinak. Ovaj prolazni učinak može se objasniti činjenicom da protein C, i sam o vitaminu K ovisan plazma protein, ima kraći poluvijek od većine proteina ovisnih o vitaminu K (npr. II, IX i X). Posljedično, u početnoj fazi liječenja, aktivnost proteina C brže je suprimirana od one prokoagulantnih faktora. Stoga je, ako je pacijent prešao na oralne antikoagulanse, potrebno nastaviti nadoknadu proteina C sve dok se postigne stabilna antikoagulacija. Iako se varfarinom inducirana nekroza kože može pojaviti kod pacijenata tijekom početka oralnog antikoagulantnog liječenja, pojedinci s prirođenim nedostatkom proteina C su osobito ugroženi. (Vidjeti dio 4.2.).

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Iako se CEPROTIN sigurno koristi u liječenju trudnica s manjkom proteina C, sigurnost za njegovo korištenje u ljudskoj trudnoći nije utvrđena kontroliranim kliničkim ispitivanjima. Nadalje, nisu dostupni podaci o izlučivanju proteina C u mlijeko. Stoga je potrebno procijeniti prednost korištenja lijeka CEPROTIN tijekom trudnoće i dojenja u odnosu na rizik za majku i dijete, i koristiti ga samo kad je to jasno potrebno.

Vidjeti dio 4.4. za informacije o infekciji parvovirusom B19.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

CEPROTIN ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

4.8 Nuspojave

Kao i kod svakog intravenskog proteinskog lijeka moguće su reakcije preosjetljivosti alergijskog tipa. Pacijente treba informirati o ranim znakovima reakcija preosjetljivosti koje mogu uključivati angioedem, peckanje i žarenje na mjestu injekcije, zimicu, crvenilo, osip, generaliziranu urtikariju, glavobolju, koprivnjaču, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u prsima, trnce, povraćanje i piskanje. Pacijentima treba savjetovati da se odmah jave svome liječniku ako se pojave ti simptomi (vidjeti dio 4.4.).

Tijekom kliničkih ispitivanja lijeka CEPROTIN prijavljeno je ukupno 6 blagih nuspojava (ADR-ova) u 3 od 225 uključenih pacijenata. Ukupno je bilo 21 988 primjena lijeka CEPROTIN. Raspodjela povezanih nuspojava je sljedeća:

Poremećaji živčanog sustava omaglica

Poremećaji kože i potkožnog tkiva urtikarija, pruritus, osip

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene vrućica

Pretrage

povišen C reaktivni protein

Svaka se od ovih nuspojava pojavila jednom. Vrućica i povišeni C reaktivni protein prijavljeni su kod iste osobe.

Uz izračunatu stopu nuspojava (po broju primjena) od 0,005 % učestalost ovih nuspojava može se svrstati u vrlo rijetke.

Sljedeće su nuspojave zabilježene nakon stavljanja lijeka u promet:

Psihijatrijski poremećaji nemir

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja hematotoraks

Poremećaji kože i potkožnog tkiva hiperhidroza

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene reakcije na mjestu injekcije

Pretrage

Vrućica, povećana potreba za kateholaminima radi održavanja krvnog tlaka (skraćeni izraz: povećana potreba za kateholaminima) tijekom liječenja.

Učestalost ovih nuspojava nije poznata.

Ako se pripravak koristi kod pacijenata s teškim prirođenim nedostatkom proteina C, mogu se razviti protutijela koja inhibiraju protein C.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Nisu prijavljeni simptomi predoziranja lijekom CEPROTIN.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: skupina antitrombotika; ATK oznaka: B01AD12

Protein C je o vitaminu K ovisan antikoagulantni glikoprotein koji se sintetizira u jetri. Na endotelnoj površini pretvara se pomoću trombin/trombomodulin kompleksa u aktivirani protein C (APC). APC je serinska proteaza s jakim antikoagulantnim učinkom, osobito u prisutnosti svog kofaktora, proteina S. APC postiže svoj učinak inaktivacijom aktiviranih oblika faktora V i VIII što dovodi do smanjenja formiranja trombina. Pokazalo se i da APC ima profibrinolitički učinak.

Intravenska primjena lijeka CEPROTIN osigurava neposredni, ali privremeni porast razine proteina C u plazmi. Nadomještanje proteina C u pacijenata s nedostatkom proteina C očekuje se da će rezultirati kontroliranjem ili - ako se daje profilaktički - prevencijom trombotskih komplikacija.

U analize djelotvornosti uključeno je 12 ciklusa kratkotrajne profilakse prije kirurške operacije ili invazivnog liječenja, te 7 ciklusa dugoročne profilakse.

Nikada nije provedeno službeno kliničko ispitivanje ni u pedijatrijskoj ni u novorođenačkoj populaciji s teškim prirođenim nedostatkom proteina C. Međutim, objavljeno je nekoliko manjih retrospektivnih i prospektivnih ispitivanja koja su istraživala druga područja kliničke primjene u ovoj populaciji.

Indikacija su bile prevencija i liječenje purpure fulminans i trombotske bolesti, uključujući ukupno 14 ispitanika starosti od 2. dana do adolescencije.

Druga iskustva s lijekom CEPROTIN obuhvaćaju izvješća o slučajevima i kliničko ispitivanje na ukupno 69 pedijatrijskih pacijenata sa stečenim nedostatkom proteina C. Ispitivanje je randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje u svrhu utvrđivanja doze u indikaciji stečenog nedostatka proteina C uslijed meningokokne sepse (IMAG 112). Izvješća upućuju da djeca i dojenčad dobro podnose CEPROTIN.

Doziranja u gore navedenim ispitivanjima koja obuhvaćaju 83 pacijenta upućuju na to da smjernice doziranja za odrasle vrijede i za novorođenačku i pedijatrijsku populaciju.

U rijetkim i iznimnim slučajevima, potkožna infuzija od 250-350 IU/kg je postigla terapeutske razine proteina C u plazmi kod pacijenata bez intravenskog pristupa.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Za farmakokinetičke podatke procijenjen je 21 asimptomatski pacijent s homozigotnim ili dvostruko heterozigotnim nedostatkom proteina C. Aktivnost proteina C mjerena je pomoću kromogenog testa. Pojedinačni poluvijekovi variraju od 4,4 do 15,8 sati koristeći kompartment model i

od 4,9 do 14,7 koristeći nekompartment metodu. Pojedinačni prirast po jedinici doze bio je u rasponu od 0,50 do 1,76 [(IU/dL)/(IU/kg)]. Pacijenti su se značajno razlikovali po dobi, tjelesnoj težini

i volumenu plazme.

Kod pacijenata s akutnom trombotskom bolešću i inkrementalni porast razine proteina C u plazmi i poluvijek mogu biti značajno smanjeni.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Protein C koji se nalazi u lijeku CEPROTIN je normalan sastojak ljudske plazme i djeluje kao endogeni protein C. Stoga se smatra da nije potrebno provoditi eksperimentalna ispitivanja tumorogenih ili mutagenih učinaka - osobito u heterolognih vrsta.

Testiranje toksičnosti pojedinačne doze pokazalo je da čak i doze nekoliko puta veće od preporučene ljudske doze po kilogramu tjelesne težine (10-erostruko) nisu prouzročile toksičan učinak na glodavcima.

CEPROTIN je temeljem provedenog Amesovog testa potvrdio da nema mutageni potencijal.

Ponavljana ispitivanja toksičnosti nisu provedena jer su ranija iskustva s koagulacijskim pripravcima pokazala da su ona od ograničene vrijednosti. Zbog razlike u proteinu C između životinjskih vrsta

i čovjeka, neizbježno će doći do imunološkog odgovora sa stvaranjem antitijela.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Prašak

ljudski albumin natrijev klorid natrijev citrat. 2H20

Otapalo

sterilizirana voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj se lijek ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3 Rok valjanosti

3 godine

Pripremljena otopina treba se odmah primijeniti.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2 C – 8 C). Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

500 IU i 1000 IU: CEPROTIN prašak dostupan je u bočicama s neutralnim staklom bilo hidrolitičkog tipa I (500 IU) ili hidrolitičkog tipa II (1000 IU). Otapalo se nalazi u bočicama s neutralnim staklom hidrolitičkog tipa I. Bočice lijeka i otapala zatvorene su čepovima od butilne gume.

Svako pakovanje također sadrži:

jednu iglu za prijenos

jednu filter iglu

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Pripremite liofilizirani CEPROTIN prašak za otopinu za injekciju pomoću priloženog otapala (sterilizirana voda za injekcije) koristeći sterilnu iglu za prijenos. Nježno okrećite bočicu dok se prašak potpuno ne otopi. Nakon pripreme otopina je bezbojna do blago žućkasta i bistra do blago opalescentna i u biti bez vidljivih čestica.

Otopina se kroz sterilnu filter iglu uvuče u sterilnu štrcaljku za jednokratnu uporabu. Za izvlačenje iz svake bočice pripremljenog lijeka CEPROTIN mora se koristiti zasebna nekorištena filter igla. Potrebno je odbaciti otopinu ako ima vidljivih čestica.

Pripremljena otopina treba se odmah primijeniti intravenskom injekcijom.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BAXTER AG Industriestrasse 67 A-1221 Beč, Austrija

8. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/190/002

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 16. srpnja 2001.

Datum posljednje obnove: 16. srpnja 2006.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

<{DD mjesec GGGG}>

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept