Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cerezyme (imiglucerase) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A16AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCerezyme
ATK šifraA16AB02
Tvarimiglucerase
ProizvođačGenzyme Europe B.V.

1.NAZIV LIJEKA

Cerezyme 200 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Cerezyme 400 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Cerezyme 200 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Jedna bočica sadrži 200 jedinica* imigluceraze**.

Nakon rekonstitucije otopina sadrži 40 jedinica (približno 1,0 mg) imigluceraze po ml (200 U/5 ml).

Cerezyme 400 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Jedna bočica sadrži 400 jedinica* imigluceraze**.

Nakon rekonstitucije otopina sadrži 40 jedinica (približno 1,0 mg) imigluceraze po ml (400 U/10 ml).

*Enzimska jedinica (U) definirana je kao količina enzima koja katalizira hidrolizu jednog mikromola sintetičkog supstrata paranitrofenil -D-glukopiranozida (pNP-Glc) u minuti na temperaturi od 37°C.

**Imigluceraza je modificirani oblik ljudske kisele -glukozidaze koja se proizvodi tehnologijom rekombinantne DNK na staničnoj kulturi sisavaca, odnosno jajnika kineskog hrčka (engl. Chinese Hamster Ovary, CHO), uz modifikaciju manozom kako bi ciljano djelovala na makrofage.

Pomoćne tvari:

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

Cerezyme 200 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Ovaj lijek sadrži natrij i primjenjuje se u 0,9%-tnoj otopini natrijevog klorida za intravensku primjenu (vidjeti dio 6.6). Nakon rekonstitucije, otopina sadrži 0,62 mmol natrija (200 U/5 ml). O tome treba voditi računa u bolesnika koji su na dijeti s kontroliranim unosom natrija.

Cerezyme 400 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Ovaj lijek sadrži natrij i primjenjuje se u 0,9%-tnoj otopini natrijevog klorida za intravensku primjenu

(vidjeti dio 6.6). Nakon rekonstitucije, otopina sadrži 1,24 mmol natrija (400 U/10 ml). O tome treba voditi računa u bolesnika koji su na dijeti s kontroliranim unosom natrija.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju.

Cerezyme je bijeli do bjelkasti prašak.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Cerezyme (imigluceraza) je indiciran kao dugotrajna enzimska nadomjesna terapija u bolesnika s potvrđenom dijagnozom neneuropatske (tip 1) ili kronične neuropatske (tip 3) Gaucherove bolesti koji pokazuju klinički značajne manifestacije bolesti koje nisu neurološke naravi.

Manifestacije Gaucherove bolesti koje nisu neurološke naravi uključuju jedno ili više od navedenih stanja:

anemiju, nakon isključenja drugih uzroka kao što je nedostatak željeza

trombocitopeniju

bolest kostiju, nakon isključenja drugih uzroka kao što je nedostatak vitamina D

hepatomegaliju ili splenomegaliju

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje bolesti mora voditi liječnik s iskustvom u liječenju Gaucherove bolesti.

Doziranje

Zbog heterogenosti i multisistemske prirode Gaucherove bolesti, doziranje se mora prilagoditi svakom pojedinom bolesniku na temelju sveobuhvatne procjene svih kliničkih manifestacija bolesti. Jednom kada se u pojedinog bolesnika uspostavi dobar terapijski odgovor za sve značajne kliničke manifestacije bolesti, doziranje i učestalost primjene mogu se prilagođavati s ciljem održavanja već postignutih optimalnih parametara za sve kliničke manifestacije ili dodatnog poboljšanja onih kliničkih parametara koji se još nisu u potpunosti normalizirali.

U liječenju nekih ili svih neneuroloških manifestacija bolesti učinkovitim su se pokazali brojni režimi doziranja. Uz početnu dozu od 60 U/kg tjelesne težine primijenjenu jedanput svaka 2 tjedna došlo je do poboljšanja hematoloških i visceralnih pokazatelja unutar 6 mjeseci terapije, a nastavak primjene je ili zaustavio napredovanje ili doveo do poboljšanja koštane bolesti. Primjena malih doza od 15 U/kg tjelesne težine jedanput svaka 2 tjedna dovela je do poboljšanja hematoloških vrijednosti i organomegalije, no ne i koštanih parametara. Uobičajena učestalost primjene infuzije je jedanput svaka 2 tjedna. Za tu učestalost infuzija je dostupno najviše podataka.

Pedijatrijska populacija

Nije potrebno prilagođavati dozu pedijatrijskoj populaciji.

Djelotvornost lijeka Cerezyme na neurološke simptome u bolesnika s kroničnom neuropatskom Gaucherovom bolešću nije utvrđena i zato se za te manifestacije ne može preporučiti poseban režim doziranja (vidjeti dio 5.1).

Način primjene

Nakon rekonstitucije i razrjeđivanja, pripravak se primjenjuje intravenskom infuzijom. Tijekom početnih infuzija Cerezyme se mora primjenjivati brzinom od najviše 0,5 jedinica po kilogramu tjelesne težine u minuti. Tijekom kasnijih primjena, brzina infuzije može se povećati, ali ne smije premašiti 1 jedinicu po kilogramu tjelesne težine u minuti. Povećanje brzine infuzije mora nadgledati zdravstveni djelatnik.

Primjena infuzije lijeka Cerezyme kod kuće može se razmotriti u bolesnika koji su nekoliko prethodnih mjeseci dobro podnosili infuzije. Odluka da se bolesnik prebaci na primjenu infuzije kod kuće smije se donijeti tek nakon procjene i preporuke liječnika specijalista koji liječi bolest. Za primjenu infuzije lijeka Cerezyme kod kuće bolesnik ili njegovatelj moraju prethodno proći obuku koju u kliničkom okruženju provodi zdravstveni djelatnik. Bolesnik ili njegovatelj bit će upućeni u tehniku primjene infuzije i vođenje dnevnika liječenja. Bolesnici u kojih tijekom primanja infuzije nastupe nuspojave, moraju odmah prekinuti infuziju i potražiti pomoć zdravstvenog djelatnika. Daljnje infuzije će se možda morati primjenjivati u kliničkom okruženju. Kad se infuzija primjenjuje kod kuće, doza i brzina moraju biti konstantne i ne smiju se mijenjati bez nadzora zdravstvenog djelatnika.

Za upute o rekonstituciji i razrjeđivanju lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

Liječnike i zdravstvene djelatnike potiče se upisati bolesnike s Gaucherovom bolešću, uključujući i one s kroničnim neuropatskim manifestacijama bolesti, u “ICGG registar bolesnika s Gaucherovom bolešću” (vidjeti dio 5.1).

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Preosjetljivost

Postojeći podaci dobiveni probirom ELISA testom i potvrđeni radioimunoprecipitacijskim testom upućuju na to da se tijekom prve godine liječenja u približno 15% liječenih bolesnika stvaraju IgG protutijela na imiglucerazu. Čini se da bolesnici najčešće stvaraju IgG protutijela tijekom prvih 6 mjeseci liječenja, a rijetko stvaraju protutijela na Cerezyme nakon 12 mjeseci liječenja. Preporučuje se bolesnike, u kojih se sumnja na smanjeni odgovor na liječenje, periodički provjeravati stvaraju li IgG protutijela na imiglucerazu.

U bolesnika s protutijelima na imiglucerazu postoji veći rizik od reakcija preosjetljivosti (vidjeti

dio 4.8). Ako se u bolesnika pojavi reakcija koja upućuje na preosjetljivost, preporučuje se testiranje na protutijela na imiglucerazu. Kao i kod drugih intravenskih proteinskih lijekova, moguće su teške alergijske reakcije preosjetljivosti, ali se one javljaju manje često. Nastupe li takve reakcije, preporučuje se odmah prekinuti infuziju lijeka Cerezyme i započeti odgovarajuće liječenje.

Za hitno liječenje, treba slijediti postojeće medicinske standarde.

U bolesnika koji su razvili protutijela ili simptome preosjetljivosti na Ceredase (alglucerazu), Cerezyme (imigluceraza) se mora primjenjivati uz oprez.

Natrij

Ovaj lijek sadrži natrij i primjenjuje se u otopini natrijevog klorida od 9 mg/ml (0,9%) za intravensku primjenu (vidjeti dio 6.6). O tome treba voditi računa u bolesnika koji su na dijeti s kontoliranim unosom natrija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Postoji ograničeno iskustvo o ishodima 150 trudnoća (prvenstveno temeljeno na spontanom prijavljivanju i podacima iz literature) koje upućuje na to da primjena lijeka Cerezyme ima pozitivan učinak na kontrolu ranije dijagnosticirane Gaucherove bolesti tijekom trudnoće. Nadalje, ovi podaci ne upućuju na malformacijsku toksičnost lijeka Cerezyme na plod , iako su statistički dokazi koji to potvrđuju malobrojni. Rijetko je prijavljena smrt ploda, ali nije jasno je li ona povezana s primjenom lijeka Cerezyme ili s osnovnom Gaucherovom bolešću.

Nisu provedena ispitivanja na životinjama kojima bi se procijenio učinak lijeka Cerezyme na trudnoću, razvoj embrija/ploda, porođaj i postnatalni razvoj. Nije poznato prolazi li Cerezyme kroz placentu do ploda u razvoju.

U bolesnica s Gaucherovom bolešću koje su trudne ili planiraju zatrudnjeti potrebno je procijeniti odnos rizika i koristi liječenja u svakoj trudnoći. Bolesnice s Gaucherovom bolešću koje zatrudne mogu proći kroz razdoblje pojačane aktivnosti bolesti tijekom trudnoće i puerperija. To uključuje povećani rizik od manifestacija na kostima, egzacerbacije citopenije, krvarenja te povećanu potrebu za transfuzijom. Poznato je da razdoblja trudnoće i laktacije predstavljaju opterećenje za homeostazu kalcija i ubrzavaju koštanu pregradnju u majke. To može pridonijeti opterećenju koštane bolesti u sklopu Gaucherove bolesti.

Ženama koje nikad nisu bile liječene ovim lijekom treba preporučiti da s liječenjem započnu prije začeća kako bi postigle optimalno zdravstveno stanje. U žena koje se liječe lijekom Cerezyme treba razmotriti nastavak liječenja tijekom trudnoće. Nužno je pažljivo praćenje trudnoće i kliničkih manifestacija Gaucherove bolesti radi određivanja individualnih doza lijeka u skladu s potrebama i terapijskim odgovorom bolesnice.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se ova djelatna tvar u majčino mlijeko, ali se enzim vjerojatno probavlja u probavnom sustavu djeteta.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Cerezyme ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Tablični popis nuspojava

Nuspojave su u tablici u nastavku navedene prema organskim sustavima i učestalosti (često ( 1/100 i

<1/10), manje često (1/1000 i <1/100) i rijetko ( 1/10 000 i <1/1000)). Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

MedDRA klasifikacija

Često

Manje često

Rijetko

organskih sustava

 

 

 

Poremećaji živčanog

 

Omaglica,

 

sustava

 

glavobolja,

 

 

 

parestezija*

 

Srčani poremećaji

 

Tahikardija*,

 

 

 

cijanoza*

 

Krvožilni poremećaji

 

Navale crvenila*,

 

 

 

hipotenzija*

 

Poremećaji dišnog

Dispneja*, kašalj*

 

 

sustava, prsišta i

 

 

 

sredoprsja

 

 

 

Poremećaji probavnog

 

Povraćanje,

 

sustava

 

mučnina, grčevi u

 

 

 

abdomenu, proljev

 

Poremećaji imunološkog

Reakcije preosjetljivosti

 

Anafilaktoidne reakcije

sustava

 

 

 

Poremećaji kože i

Urtikarija/angioedem*,

 

 

potkožnog tkiva

pruritus*, osip*

 

 

Poremećaji mišićno-

 

Artralgija, bol u

 

koštanog sustava i

 

leđima*

 

vezivnog tkiva

 

 

 

Opći poremećaji i

 

Nelagoda na mjestu

 

reakcije na mjestu

 

primjene infuzije,

 

primjene

 

žarenje na mjestu

 

 

 

primjene infuzije,

 

 

 

oticanje na mjestu

 

 

 

primjene infuzije,

 

 

 

sterilni apsces na

 

 

 

mjestu injiciranja,

 

 

 

nelagoda u prsištu*,

 

 

 

vrućica, tresavica,

 

 

 

umor

 

Simptomi koji upućuju na preosjetljivost (označeni * u prethodnoj tablici) zabilježeni su sveukupno u približno 3% bolesnika. Nastupili su tijekom infuzije ili neposredno nakon nje. Navedeni simptomi u pravilu reagiraju na liječenje antihistaminicima i/ili kortikosteroidima. Bolesnici se moraju savjetovati da u slučaju pojave spomenutih simptoma prekinu infuziju i jave se svom liječniku.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da

prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nije prijavljen nijedan slučaj predoziranja. U bolesnika su primijenjene doze do 240 U/kg tjelesne težine jedanput svaka dva tjedna.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Enzimi - imigluceraza (rekombinantna -glukocerebrozidaza koja ciljano djeluje na makrofage), ATK oznaka: A16AB02.

Mehanizam djelovanja

Gaucherova bolest je rijedak recesivno nasljedan metabolički poremećaj koji nastaje uslijed nedostatka lizosomalnog enzima kisele -glukozidaze. Ovaj enzim razgrađuje glukozilceramid, ključnu komponentu u lipidnoj strukturi stanične membrane, u glukozu i ceramid. U osoba s Gaucherovom bolešću razgradnja glukozilceramida je nedostatna te dolazi do nakupljanja velike količine tog supstrata u lizosomima makrofaga (nazvanih "Gaucherove stanice"), što dovodi do rasprostranjene sekundarne patologije.

Gaucherove stanice se obično nalaze u jetri, slezeni i koštanoj srži, a ponekad i u plućima, bubrezima i crijevima. Klinički, Gaucherova bolest ima heterogeni fenotipski spektar. Najčešće manifestacije bolesti su hepatosplenomegalija, trombocitopenija, anemija i koštana patologija. Abnormalnosti kostiju često su one značajke Gaucherove bolesti koje najviše ograničavaju i onemogućuju normalno funkcioniranje bolesnika. Koštane manifestacije uključuju infiltraciju koštane srži, osteonekrozu, bol u kostima i koštane krize, osteopeniju i osteoporozu, patološke prijelome i zastoj rasta. Gaucherova bolest povezana je s povećanom proizvodnjom glukoze te povećanom potrošnjom energije u stanju mirovanja, što može pridonijeti pojavi umora i kaheksije. Bolesnici s Gaucherovom bolešću također mogu imati upalu niskog stupnja. Nadalje, Gaucherova je bolest povezana s povećanim rizikom od poremećaja imunoglobulina, poput hiperimunoglobulinemije, poliklonske gamopatije, monoklonske gamopatije neodređenog značaja (engl. monoclonal gammopathy of undetermined significance,

MGUS) i multiplog mijeloma. Prirodni tijek Gaucherove bolesti obično pokazuje progresiju, uz rizik nastanka trajnih komplikacija u različitim organima tijekom vremena. Kliničke manifestacije Gaucherove bolesti mogu loše utjecati na kvalitetu života. Gaucherova bolest povezana je s povećanim pobolom i ranom smrtnošću. Znakovi i simptomi koji se pojavljuju u djetinjstvu obično predstavljaju teži oblik Gaucherove bolesti. U djece Gaucherova bolest može dovesti do zastoja u rastu i zakašnjelog puberteta.

Plućna hipertenzija je poznata komplikacija Gaucherove bolesti. U bolesnika koji su bili podvrgnuti splenektomiji postoji povećan rizik od razvoja plućne hipertenzije. Liječenje lijekom Cerezyme u većini slučajeva smanjuje potrebu za splenektomijom, a rano liječenje lijekom Cerezyme povezuje se sa smanjenim rizikom od razvoja plućne hipertenzije. Preporučuje se rutinska obrada radi utvrđivanja plućne hipertenzije po dijagnosticiranju Gaucherove bolesti i povremeno tijekom bolesti. Posebno je važno da bolesnici kojima je dijagnosticirana plućna hipertenzija dobiju odgovarajuću dozu lijeka Cerezyme kako bi se osigurala kontrola osnovne Gaucherove bolesti kao i procijenila potreba za dodatnim specifičnim lijekovima za plućnu hipertenziju.

Farmakodinamički učinci

Imigluceraza (rekombinantna kisela -glukozidaza koja ciljano djeluje na makrofage) nadomješta nedostatnu enzimsku aktivnost tako što hidrolizira glukozilceramid i tako korigira početnu patofiziologiju i sprječava sekundarnu patologiju. Cerezyme smanjuje veličinu slezene i jetre, poboljšava ili normalizira trombocitopeniju i anemiju, poboljšava ili normalizira mineralnu gustoću

kostiju i opterećenje koštane srži te smanjuje ili uklanja bol u kostima i koštane krize. Cerezyme smanjuje potrošnju energije u mirovanju. Pokazalo se da Cerezyme poboljšava mentalne i fizičke aspekte kvalitete života bolesnika s Gaucherovom bolešću. Cerezyme smanjuje hitotriozidazu, biokemijski pokazatelj kumulacije glukozilceramida u makrofagima i odgovora na liječenje. Pokazalo se da Cerezyme u djece omogućava normalan razvoj u pubertetu te nadoknađuje zastoj u rastu, što omogućuje postizanje normalne visine i mineralne gustoće kostiju u odrasloj dobi.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Brzina i opseg odgovora na liječenje lijekom Cerezyme ovisi o dozi. Općenito se poboljšanja u organskim sustavima u kojima se stanice brže obnavljaju, poput hematološkog sustava, može primijetiti mnogo prije nego u sustavima u kojima se stanice obnavljaju sporije, poput koštanog sustava.

U analizi Registra bolesnika s Gaucherovom bolešću Međunarodne suradne skupine za Gaucherovu bolest (engl. International Collaborative Gaucher Group (ICGG) Gaucher Registry) provedenoj na velikoj kohorti bolesnika (n=528) s Gaucherovom bolešću tipa 1 zabilježeni su o vremenu i dozi ovisni učinci lijeka Cerezyme na hematološke i visceralne parametre (broj trombocita, koncentracija hemoglobina, volumen slezene i jetre) u rasponu doza od 15, 30 i 60 U/kg tjelesne težine jedanput svaka 2 tjedna. U bolesnika liječenih dozom od 60 U/kg tjelesne težine jedanput svaka 2 tjedna zabilježeno je brže poboljšanje i veći maksimalni učinak liječenja u usporedbi s bolesnicima koji su primali niže doze.

Slično tome, u analizi ICGG registra bolesnika s Gaucherovom bolešću provedenoj da bi se ispitala mineralna gustoća kostiju primjenom dvoenergetske rendgenske absorpciometrije (engl. dual-energy X-ray absorptiometry, DXA) u 342 bolesnika, nakon 8 godina liječenja je normalna mineralna gustoća kosti postignuta uz dozu lijeka Cerezyme od 60 U/kg tjelesne težine jedanput svaka 2 tjedna, no ne i s nižim dozama od 15 i 30 U/kg tjelesne težine jedanput svaka 2 tjedna (Wenstrup i sur., 2007.).

U ispitivanju u kojem su sudjelovale 2 kohorte bolesnika liječenih medijanom doze od 80 U/kg tjelesne težine svaka 4 tjedna te medijanom doze od 30 U/kg tjelesne težine svaka 4 tjedna, među bolesnicima s opterećenjem koštane srži 6, smanjenje zbroja za 2 boda nakon 24 mjeseca liječenja lijekom Cerezyme postigao je veći broj bolesnika u kohorti koja je primala višu dozu (33%; n=22) nego u kohorti koja je primala nižu dozu lijeka (10%; n=13) (de Fost i sur., 2006.).

Liječenje lijekom Cerezyme u dozi od 60 U/kg tjelesne težine jedanput svaka 2 tjedna dovelo je do smanjenja bolova u kostima već nakon 3 mjeseca, smanjenja koštanih kriza unutar 12 mjeseci i poboljšanja mineralne gustoće kosti nakon 24 mjeseca liječenja (Sims i sur., 2008.).

Uobičajena učestalost davanja infuzije je jedanput svaka 2 tjedna (vidjeti dio 4.2). U odraslih bolesnika sa stabilnom rezidualnom Gaucherovom bolešću tipa 1 ispitana je terapija održavanja svaka

4 tjedna (Q4) istom kumulativnom dozom kao i kod primjene lijeka svaka 2 tjedna (Q2). Promjene u odnosu na početne vrijednosti hemoglobina, trombocita, volumena jetre i slezene, koštane krize te bolesti kostiju činile su unaprijed definiranu kompozitnu mjeru ishoda. Ostvarivanje ili održavanje postavljenih ciljeva liječenja Gaucherove bolesti za hematološke i visceralne parametre činili su dodatnu mjeru ishoda. 63% bolesnika koji su primali terapiju održavanja Q4 i 81% bolesnika koji su primali terapiju održavanja Q2 ostvarilo je kompozitnu mjeru ishoda u 24. mjesecu. Razlika nije bila statistički značajna na temelju 95% CI (-0,357, 0,058). 89% bolesnika koji su primali terapiju održavanja Q4 i 100% bolesnika koji su primali terapiju održavanja Q2 ostvarilo je dodatnu mjeru ishoda temeljenu na terapijskim ciljevima. Razlika nije bila statistički značajna na temelju 95% CI (-0,231, 0,060). Režim primjene infuzije svaka 4 tjedna mogao bi predstavljati terapijsku opciju za neke odrasle bolesnike sa stabilnom rezidualnom Gaucherovom bolešću tipa 1, no klinički podaci su ograničeni.

Nisu provedena kontrolirana klinička ispitivanja djelotvornosti lijeka Cerezyme na neurološke manifestacije bolesti. Stoga se ne mogu donijeti zaključci o učinku enzimske nadomjesne terapije na neurološke manifestacije bolesti.

Liječnike i zdravstvene djelatnike potiče se upisati bolesnike s Gaucherovom bolešću, uključujući i one s kroničnim neuropatskim manifestacijama bolesti, u “ICGG registar bolesnika s Gaucherovom bolešću”. Podaci o bolesnicima bit će anonimno prikupljeni u taj registar. Cilj “ICGG registra bolesnika s Gaucherovom bolešću” je pridonijeti razumijevanju Gaucherove bolesti i ocijeniti učinkovitost enzimske nadomjesne terapije, što će naposlijetku dovesti do sigurnije i djelotvornije primjene lijeka Cerezymee.

5.2Farmakokinetička svojstva

Pri jednosatnim intravenskim infuzijama 4 doze (7,5, 15, 30, 60 U/kg) imigluceraze stanje dinamičke ravnoteže enzimske aktivnosti postignuto je nakon 30 minuta. Nakon infuzije se enzimska aktivnost u plazmi naglo smanjila, pri čemu se poluvijek kretao u rasponu od 3,6 do 10,4 minuta. Klirens iz plazme se kretao u rasponu od 9,8 do 20,3 ml/min/kg, (srednja vrijednost ± SD, 14,5 ± 4,0 ml/min/kg). Volumen distribucije korigiran za tjelesnu težinu bio je u rasponu od 0,09 do 0,15 l/kg (srednja vrijednost ± SD 0,12 ± 0,02 l/kg). Čini se da na te varijable ne utječu ni doza ni trajanje infuzije, međutim, ispitivanje je provedeno u svega 1 ili 2 bolesnika pri svakoj dozi i brzini infuzije.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne upućuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti jednokratnih i ponovljenih doza i genotoksičnosti.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

manitol

natrijev citrat (za podešavanje pH)

citratna kiselina hidrat (za podešavanje pH) polisorbat 80

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj se lijek ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

Neotvorene bočice:

2 godine

Razrijeđena otopina:

S mikrobiološkog stajališta lijek se mora odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja lijeka prije primjene odgovornost su korisnika i ne smiju premašiti 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C, zaštićeno od svjetlosti.

6.4Posebne mjere opreza pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2C – 8 C).

Uvjete čuvanja nakon razrjeđivanja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Cerezyme je dostupan u bočicama od 20 ml od borosilikatnog (prozirnog) stakla tipa I. Zatvarač se sastoji od silikoniziranog butilnog čepa s "flip-off" kapicom s evidencijom otvaranja.

Cerezyme 200 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Kako bi se osigurao dovoljan volumen lijeka za točno doziranje, svaka bočica sadrži višak od 0,3 ml.

Veličine pakiranja: 1 ili 25 bočica u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Cerezyme 400 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Kako bi se osigurao dovoljan volumen lijeka za točno doziranje, svaka bočica sadrži višak od 0,6 ml.

Veličine pakiranja: 1, 5 ili 25 bočica u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Jedna bočica lijeka Cerezyme namijenjena je isključivo za jednokratnu uporabu.

Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju mora se rekonstituirati s vodom za injekcije, razrijediti 0,9%-tnom otopinom natrijevog klorida za intravensku primjenu, a zatim primijeniti intravenskom infuzijom.

Na temelju režima doziranja u pojedinog bolesnika odredite broj bočica koje treba rekonstituirati te ih izvadite iz hladnjaka.

Povremeno može biti potrebno malo prilagoditi dozu da bi se spriječilo bacanje djelomično upotrijebljenih bočica. Doziranje se može zaokružiti na količinu najbližu punoj bočici ako se ukupna primijenjena mjesečna doza pritom bitno ne mijenja.

Primijenite aseptički postupak

Rekonstitucija

Cerezyme 200 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Rekonstituirajte jednu bočicu s 5,1 ml vode za injekcije. Izbjegavajte naglo izlijevanje vode za injekcije na prašak, a otopinu miješajte polako da se ne zapjeni. Volumen rekonstituirane otopine je 5,3 ml. pH vrijednost rekonstituirane otopine iznosi približno 6,1.

Cerezyme 400 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Rekonstituirajte jednu bočicu s 10,2 ml vode za injekcije. Izbjegavajte naglo izlijevanje vode za injekcije na prašak, a otopinu miješajte polako da se ne zapjeni. Volumen rekonstituirane otopine je 10,6 ml. pH vrijednost rekonstituirane otopine iznosi približno 6,1.

Nakon rekonstitucije, otopina je bistra, bezbojna tekućina i ne sadrži vidljive čestice. Rekonstituirana otopina mora se dodatno razrijediti. Prije daljnjeg razrjeđivanja treba vizualno pregledati je li rekonstituirana otopina u bočici promijenila boju i ima li u njoj vidljivih čestica. Ne smiju se upotrijebiti bočice koje sadrže vidljive čestice ili u kojima je otopina promijenila boju. Nakon rekonstitucije odmah razrijedite sadržaj bočica i nemojte ih spremati za kasniju uporabu.

Razrjeđivanje

Cerezyme 200 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Rekonstituirana otopina sadrži 40 jedinica imigluceraze po ml. Volumen rekonstituirane otopine omogućuje uzimanje točno 5,0 ml (što odgovara 200 jedinica) otopine iz svake bočice. Povucite

5,0 ml rekonstituirane otopine iz svake bočice i pomiješajte ih. Zatim tako dobiveni volumen otopine razrijedite s 0,9%-tnom otopinom natrijevog klorida za intravensku primjenu do ukupnog volumena od 100 do 200 ml. Otopinu za infuziju lagano promiješajte.

Cerezyme 400 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Rekonstituirana otopina sadrži 40 jedinica imigluceraze po ml. Volumen rekonstituirane otopine omogućuje uzimanje točno 10,0 ml (što odgovara 400 jedinica) otopine iz svake bočice. Povucite

10,0 ml rekonstituirane otopine iz svake bočice i pomiješajte ih. Zatim tako dobiveni volumen otopine razrijedite s 0,9%-tnom otopinom natrijevog klorida za intravensku primjenu do ukupnog volumena od 100 do 200 ml. Otopinu za infuziju lagano promiješajte.

Primjena

Da bi se uklonile čestice proteina preporučuje se razrijeđenu otopinu primjenjivati kroz “in-line” filter male sposobnosti vezanja proteina s porama veličine 0,2 µm. To neće prouzročiti smanjenje aktivnosti imigluceraze. Razrijeđenu otopinu preporučuje se primijeniti unutar 3 sata. Lijek razrijeđen u 0,9%- tnoj otopini natrijevog klorida za intravensku primjenu zadržava kemijsku stabilnost ako se čuva do 24 sata pri temperaturi od 2°C do 8°C, zaštićen od svjetlosti. Međutim, mikrobiološka sigurnost ovisi o tome je li lijek rekonstituiran i razrijeđen u aseptičkim uvjetima.

Cerezyme ne sadrži konzervanse. Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/053/001 Cerezyme 200 U 1 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju EU/1/97/053/002 Cerezyme 200 U 25 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju

EU/1/97/053/003 Cerezyme 400 U 1 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju EU/1/97/053/004 Cerezyme 400 U 5 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju

EU/1/97/053/005 Cerezyme 400 U 25 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/ DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 17. studenoga 1997.

Datum posljednje obnove odobrenja: 17. rujna 2007.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept