Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cetrotide (cetrorelix) – Označavanje - H01CC02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCetrotide
ATK šifraH01CC02
Tvarcetrorelix
ProizvođačMerck Serono Europe Ltd.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA S 1 BOČICOM I 1 NAPUNJENOM ŠTRCALJKOM

KUTIJA SA 7 BOČICA I 7 NAPUNJENIH ŠTRCALJKI

1.NAZIV LIJEKA

Cetrotide 0,25 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju cetroreliks

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica s praškom sadrži:

0,25 mg cetroreliksa (u obliku cetroreliksacetata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: manitol.

Jedna napunjena štrcaljka s otapalom sadrži: 1 ml vode za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica s praškom za otopinu za injekciju.

1 napunjena štrcaljka s otapalom za parenteralnu uporabu. Osim toga, pakiranje sadrži:

1 iglu za injekciju (20 G)

1 iglu za potkožnu primjenu (27 G)

2 blazinice natopljene alkoholom.

7 bočica s praškom za otopinu za injekciju.

7 napunjenih štrcaljki s otapalom za parenteralnu uporabu. Osim toga, pakiranje sadrži:

7 igala za injekciju (20 G)

7 igala za potkožnu primjenu (27 G)

14 blazinica natopljenih alkoholom.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Potkožno.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C. Bočicu(e) čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite odsvjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/99/100/001

EU/1/99/100/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

cetrotide 0,25 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA ZA BOČICU LIJEKA CETROTIDE 0,25 MG

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Cetrotide 0,25 mg prašak za otopinu za injekciju cetroreliks

Potkožno.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,25 mg

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA ZA NAPUNJENU ŠTRCALJKU S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Cetrotide 0,25 mg

Voda za injekcije

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept