Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Champix (varenicline) – Označavanje - N07BA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaChampix
ATK šifraN07BA03
Tvarvarenicline
ProizvođačPfizer Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Pakiranje za terapiju održavanja

Toplinski zalijepljen kartonski ovitak koji sadrži ili 2 blistera s 14 filmom obloženih tableta od 0,5 mg vareniklina ili 2 blistera s 28 filmom obloženih tableta od 0,5 mg vareniklina – unutarnje i vanjsko označivanje

1.NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 0,5 mg filmom obložene tablete vareniklin

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 0,5 mg vareniklina (u obliku vareniklintartarata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Pakiranje za terapiju održavanja sadrži: 28 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku. brojevi od 1 do 14

brojevi od 1 do 28 simbol sunca simbol mjeseca

Ne koristiti ako je kutija otvarana.

Pakiranje se ne smije razdvajati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: MM/GGGG

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/360/006

EU/1/06/360/007

EU/1/06/360/017

EU/1/06/360/018

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

CHAMPIX 0,5 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister s 14 filmom obloženih tableta od 0,5 mg vareniklina i 28 filmom obloženih tableta od 0,5 mg vareniklina, toplinski zalijepljen kartonski ovitak

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 0,5 mg vareniklin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (logo nositelja odobrenja)

3.ROK VALJANOSTI

EXP: MM/GGGG

4.BROJ SERIJE

Lot:

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Pakiranje za terapiju održavanja

Toplinski zalijepljen kartonski ovitak koji sadrži ili 2 blistera s 14 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina ili 2 blistera s 28 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina – unutarnje i vanjsko označivanje

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 1 mg filmom obložene tablete vareniklin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 1 mg vareniklina (u obliku vareniklintartarata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Pakiranje za terapiju održavanja sadrži: 28 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku. brojevi od 1 do 14

brojevi od 1 do 28 simbol sunca simbol mjeseca

Ne koristiti ako je kutija otvarana.

Pakiranje se ne smije razdvajati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/360/004

EU/1/06/360/005

EU/1/06/360/015

EU/1/06/360/016

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

CHAMPIX 1 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister s 14 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina i 28 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina, toplinski zalijepljen kartonski ovitak

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (logo nositelja odobrenja)

3. ROK VALJANOSTI

EXP: MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Pakiranje za terapiju održavanja

Kutija koja sadrži 2 blistera s 14 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina ili 4 blistera s

14 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina ili 8 blistera s 14 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina ili 10 blistera s 14 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 1 mg filmom obložene tablete vareniklin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 1 mg vareniklina (u obliku vareniklintartarata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

140 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Ne koristiti ako je kutija otvarana.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJENEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/360/009

EU/1/06/360/010

EU/1/06/360/011

EU/1/06/360/013

EU/1/06/360/020

EU/1/06/360/021

EU/1/06/360/022

EU/1/06/360/024

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

CHAMPIX 1 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister s 14 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (logo nositelja odobrenja)

3. ROK VALJANOSTI

EXP: MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

simbol sunca simbol mjeseca

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Dvotjedno pakiranje za početak liječenja

Toplinski zalijepljen kartonski ovitak koji sadrži 1 blister s 11 filmom obloženih tableta od 0,5 mg vareniklina i 1 blister s 14 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina – unutarnje i vanjsko označivanje

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg filmom obložene tablete vareniklin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 0,5 mg ili 1 mg vareniklina (u obliku vareniklintartarata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Pakiranje za početak liječenja sadrži filmom obložene tablete

11 x 0,5 mg i 14 x 1 mg

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Započeti 1. dan

Trebali biste prestati pušiti između 8. i 14. dana.

Za postepeno prestajanje pušenja, vidjeti uputu o lijeku za upute o doziranju.

1.tjedan

2.tjedan

brojevi od 1 do 14 simbol sunca simbol mjeseca

Ne koristiti ako je kutija otvarana.

Pakiranje se ne smije razdvajati.

Ne sadrži tablete.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/360/003

EU/1/06/360/014

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister s 11 filmom obloženih tableta od 0,5 mg vareniklina, toplinski zalijepljen kartonski ovitak

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 0,5 mg vareniklin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (logo nositelja odobrenja)

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister s 14 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina, toplinski zalijepljen kartonski ovitak

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (logo nositelja odobrenja)

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Pakiranje za početak liječenja

Kutija koja sadrži 1 blister s 11 filmom obloženih tableta od 0,5 mg vareniklina i 1 blister s 14 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg filmom obložene tablete vareniklin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 0,5 mg ili 1 mg vareniklina (u obliku vareniklintartarata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

filmom obložene tablete 11 x 0,5 mg i 14 x 1 mg

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Ne koristiti ako je kutija otvarana.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/360/008

EU/1/06/360/019

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister s 11 filmom obloženih tableta od 0,5 mg vareniklina

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 0,5 mg vareniklin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (logo nositelja odobrenja)

3. ROK VALJANOSTI

EXP: MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

simbol sunca simbol mjeseca

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister s 14 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (logo nositelja odobrenja)

3. ROK VALJANOSTI

EXP: MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

simbol sunca simbol mjeseca

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Četverotjedno pakiranje za početak liječenja

Toplinski zalijepljen kartonski ovitak koji sadrži 1 blister s 11 filmom obloženih tableta od 0,5 mg vareniklina i 14 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina te 1 blister s 28 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina – unutarnje i vanjsko označivanje

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg filmom obložene tablete vareniklin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 0,5 mg ili 1 mg vareniklina (u obliku vareniklintartarata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Četverotjedno pakiranje za početak liječenja koje sadrži: 11 x 0,5 mg filmom obloženih tableta

i

42 x 1 mg filmom obložene tablete

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Započeti 1. dan

Trebali biste prestati pušiti između 8. i 14. dana.

Za postepeno prestajanje pušenja, vidjeti uputu o lijeku za upute o doziranju.

1. tjedan

2.-4. tjedan

brojevi od 1 do 28 simbol sunca simbol mjeseca

Ne koristiti ako je kutija otvarana.

Pakiranje se ne smije razdvajati.

Ne sadrži nikakve tablete.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/360/012

EU/1/06/360/023

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

CHAMPIX 0,5 mg

1 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister s 11 filmom obloženih tableta od 0,5 mg vareniklina i 14 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina, toplinski zalijepljen kartonski ovitak

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 0,5 mg CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (logo nositelja odobrenja)

3. ROK VALJANOSTI

EXP: MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Blister s 28 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina, toplinski zalijepljen kartonski ovitak

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 1 mg vareniklin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (logo nositelja odobrenja)

3. ROK VALJANOSTI

EXP: MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Bočica od polietilena visoke gustoće (HDPE) koja sadrži 56 filmom obloženih tableta od 0,5 mg vareniklina

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 0,5 mg filmom obložene tablete vareniklin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 0,5 mg vareniklina (u obliku vareniklintartarata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/360/001

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

CHAMPIX 0,5 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

Naljepnica bočice od polietilena visoke gustoće (HDPE) koja sadrži 56 filmom obloženih tableta od 0,5 mg vareniklina

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 0,5 mg filmom obložene tablete vareniklin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 0,5 mg vareniklina (u obliku vareniklintartarata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (logo nositelja odobrenja)

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/360/001

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Bočica od polietilena visoke gustoće (HDPE) koja sadrži 56 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 1 mg filmom obložene tablete vareniklin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 1 mg vareniklina (u obliku vareniklintartarata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/360/002

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

CHAMPIX 1 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

Naljepnica bočice od polietilena visoke gustoće (HDPE) koja sadrži 56 filmom obloženih tableta od 1 mg vareniklina

1. NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 1 mg filmom obložene tablete vareniklin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 1 mg vareniklina (u obliku vareniklintartarata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd (logo nositelja odobrenja)

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/360/002

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept