Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chenodeoxycholic acid Leadiant (known as Chenodeoxycholic acid sigma-tau) (chenodeoxycholic acid) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A05AA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaChenodeoxycholic acid Leadiant (known as Chenodeoxycholic acid sigma-tau)
ATK šifraA05AA01
Tvarchenodeoxycholic acid
ProizvođačLeadiant GmbH

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Chenodeoxycholic acid Leadiant 250 mg tvrde kapsule

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka tvrda kapsula sadrži 250 mg kenodeoksikolatne kiseline.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tvrda kapsula

Kapsula veličine 0, dužine 21,7 mm sa žutim tijelom i narančastom kapicom, sadrži bijeli komprimirani prah.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Kenodeoksikolatna kiselina je indicirana za liječenje urođenih grešaka sinteze primarne žučne kiseline uzrokovanih nedostatkom sterol 27 hidroksilaze (što se iskazuje kao cerebrotendinozna ksantomatoza (CTX)) kod dojenčadi, djece i adolescenata starosti od 1 mjeseca do 18 godina te kod odraslih.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje moraju započeti i nadzirati liječnici koji imaju iskustva u liječenju CTX-a ili urođenih grešaka sinteze primarne žučne kiseline.

Tijekom početka liječenja i prilagođavanja doze, razine kolestanola u serumu i/ili žučnih alkohola u urinu treba nadzirati svaka 3 mjeseca do metaboličke kontrole, a nakon toga jednom godišnje. Treba odabrati najnižu dozu kenodeoksikolatne kiseline koja učinkovito snižava razinu serumskog kolestanola i/ili žučnih alkohola u urinu na raspon normalnih vrijednosti. Funkciju jetre treba također pratiti. Istovremeni porast jetrenih enzima iznad normalnih razina može ukazivati na predoziranje. Nakon perioda početka liječenja, kolestanol, žučne alkohole u urinu te funkciju jetre treba određivati najmanje jednom godišnje, te po potrebi prilagoditi dozu. Dodatne ili češće pretrage možda će trebati napraviti kako bi se pratilo liječenje za vrijeme perioda brzog rasta, istodobne bolesti ili trudnoće

(vidjeti dio 4.6).

U slučaju ustrajnog izostanka odgovora na monoterapijsko liječenje kenodeoksikolatnom kiselinom treba razmotriti druge načine liječenja.

Doziranje

Odrasli

Početna doza kod odraslih je 750 mg/dan, u tri podijeljene doze pod uvjetom da je to dovoljno za normaliziranje serumskog kolestanola i/ili žučnih alkohola u urinu. Dnevna doza se može naknadno

povećati za 250 mg do maksimalno 1000 mg/dan ako serumski kolestanol i/ili žučni alkoholi u urinu ostanu povišeni.

Pedijatrijska populacija (1 mjesec -18 godina)

Početna doza kod djece je 5 mg/kg/dan u tri podijeljene doze. Kada izračunata doza nije višekratnik 250 mg, treba odabrati dozu koja je najbliže ispod maksimuma od 15 mg/kg/dan, pod uvjetom da je dovoljna za normaliziranje serumskog kolestanola i/ili žučnih alkohola u urinu.

Novorođenčad mlađa od mjesec dana

Sigurnost i djelotvornost u novorođenčadi mlađe od jednog mjeseca nisu još ustanovljene. Dostupni su ograničeni podaci o sigurnosti (vidjeti dio 4.8).

Posebne populacije

Stariji bolesnici (65 godina)

Nije potrebno prilagoditi dozu.

Oštećenje bubrega

Nema podataka o bolesnicima s oštećenjem bubrega. Međutim, te bolesnike treba pažljivo nadzirati, a dozu titrirati prema individualnim potrebama.

Oštećenje jetre

Nema podataka o bolesnicima s oštećenjem jetre. Međutim, te bolesnike treba pažljivo nadzirati, a dozu titrirati prema individualnim potrebama.

Način primjene

Kapsule s kenodeoksikolatnom kiselinom mogu se uzimati bez obzira na hranu. Tvrde kapsule treba uzeti cijele s dovoljno vode i otprilike u isto vrijeme svaki dan. Za dojenčad i djecu koja ne mogu progutati kapsule, kapsule se mogu pažljivo otvoriti i sadržaj dodati 8,4%-tnoj otopini natrijevog bikarbonata, vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Praćenje

Nakon perioda početka liječenja, kolestanol, žučne alkohole u urinu te funkciju jetre treba određivati najmanje jednom godišnje, te po potrebi prilagoditi dozu. Možda će trebati napraviti dodatne ili češće pretrage kako bi se pratilo liječenje za vrijeme perioda brzog rasta, istovremene bolesti ili trudnoće

(vidjeti dio 4.6).

Učinci kenodeoksikolatne kiseline s drugim lijekovima

Ne preporučuje se istodobna primjena s ciklosporinom, sirolimusom i fenobarbitalom, pogledajte dio 4.5 za dodatne informacije.

Kolestipol ili antacide koji sadrže aluminijev hidroksid i/ili smektit treba uzeti ili 2 sata prije ili nakon uzimanja kenodeoksikolatne kiseline. Pogledajte dio 4.5 za dodatne informacije.

Kenodeoksikolatnu kiselinu treba uzeti ili jedan sat prije ili 4-6 sati nakon uzimanja kolestiramina. Pogledajte dio 4.5 za dodatne informacije.

Ne preporučuje se istodobna primjena s oralnim kontracepcijskim sredstvima, pogledajte dio 4.5 za dodatne informacije. Žene reproduktivne dobi trebaju koristiti učinkovitu metodu kontracepcije, pogledajte dio 4.6 za dodatne informacije.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ispitivanja interakcija između kenodeoksikolatne kiseline i istodobno primijenjenih lijekova nisu provedena na bolesnicima koji imaju CTX.

Kolestipol i antacidi

Kenodeoksikolatna kiselina ne smije se primjenjivati zajedno s kolestipolom ili antacidima koji sadrže aluminijev hidroksid i/ili smektit (aluminijev oksid) jer ti pripravci vežu djelatnu tvar kenodeoksikolatnu kiselinu u crijevima i tako sprječavaju njezinu reapsorpciju i djelotvornost. Ako je potrebno uzeti lijek koji sadrži jednu od navedenih djelatnih tvari, treba ga uzeti 2 sata prije ili nakon uzimanja kenodeoksikolatne kiseline.

Kolestiramin

Kenodeoksikolatna kiselina ne smije se primjenjivati zajedno s kolestiraminom jer veže kenodeoksikolatnu kiselinu u crijevima i tako sprječava njezinu reapsorpciju i djelotvornost. Ako je potrebno uzeti kolestiramin, onda kenodeoksikolatnu kiselinu treba uzeti ili jedan sat prije ili 4-6 sati nakon uzimanja kolestiramina.

Ciklosporin i sirolimus

Pokazalo se da ciklosporin smanjuje sintezu kenodeoksikolatne kiseline tako što inhibira CYP27A1 i povećava aktivnost HMG CoA reduktaze. Sličan učinak na CYP27A1, iako u višim dozama, je uočen i sa sirolimusom. Treba izbjegavati istodobnu primjenu kenodeoksikolatne kiseline i ciklosporina ili sirolimusa. Ako se smatra da je primjena ciklosporina ili sirolimusa nužna, treba pažljivo pratiti razine žučnih alkohola u serumu i urinu, te sukladno tome prilagoditi dozu kenodeoksikolatne kiseline.

Fenobarbital

Istodobna primjena kenodeoksikolatne kiseline i fenobarbitala povećava aktivnost HMG CoA reduktaze i stoga poništava jedan od farmakodinamičkih učinaka kenodeoksikolatne kiseline u CTX-u. Ako se smatra da je primjena fenobarbitala nužna, treba pažljivo pratiti razine žučnih alkohola u serumu i urinu, te sukladno tome prilagoditi dozu kenodeoksikolatne kiseline.

Oralni kontraceptivi

Primjena oralnih kontraceptiva smanjuje količinu kenodeoksikolatne kiseline u tijelu. Prema tome, oralni kontraceptivi mogu pogoršati prisutni nedostatak i poništiti učinkovitost kenodeoksikolatne kiseline u CTX-u. Ne preporučuje se istodobna primjena s oralnim kontraceptivima.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivne dobi

Žene reproduktivne dobi trebaju koristiti učinkovitu metodu kontracepcije. Primjena oralnih kontraceptiva se ne preporučuje za bolesnice koje uzimaju kenodeoksikolatnu kiselinu, vidjeti dio 4.5 za dodatne informacije.

Trudnoća

Pokazalo se da bolesnice s CTX-om i visokom razinom kolestanola imaju štetne ishode za vrijeme trudnoće. U literaturi su zabilježene dvije unutarmaternične smrti kod majki s CTX-om. U literaturi su također zabilježene dvije trudnoće kod majki s CTX-om koje su rezultirale nedonoščadi s dokazima unutarmaterničnog zastoja rasta. Podataka o uporabi kenodeoksikolatne kiseline kod trudnica nema ili su ograničeni. Ispitivanja na životinjama pokazala su da postoji reproduktivna toksičnost (vidjeti dio

5.3).

Kenodeoksikolatna kiselina se ne preporučuje za vrijeme trudnoće ni kod žena reproduktivne dobi koje ne koriste kontracepciju.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se kenodeoksikolatna kiselina/metaboliti u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za novorođenčad/dojenčad.

Treba donijeti odluku hoće li se prestati s dojenjem ili prestati/odustati od liječenja kenodeoksikolatnom kiselinom uzimajući u obzir koristi dojenja za dijete i koristi liječenja za ženu.

Plodnost

Kenodeoksikolatna kiselina je endogena žučna kiselina koja se koristi kao nadomjesna terapija i očekuje se da neće imati nikakav učinak na plodnost pri terapijskim dozama.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Kenodeoksikolatna kiselina ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Nuspojave kod bolesnika (i odraslih i djece) koji primaju kenodeoksikolatnu kiselinu su uglavnom blage do umjerene težine, glavne reakcije koje su primijećene navedene su u donjoj tablici. Nuspojave su bile prolazne i nisu ometale liječenje.

Tablični popis nuspojava

Nuspojave su klasificirane prema organskim sustavima, prema sljedećim skupinama učestalosti: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 do <1/10), manje često (≥ 1/1000 do <1/100), rijetko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

MedDRA klasifikacija

Preporučeni izraz

Učestalost

organskih sustava

 

 

Poremećaji probavnog sustava

Konstipacija

nepoznato

Poremećaji jetre i žuči

Nuspojave vezane uz jetru

nepoznato

Opis izabranih nuspojava

U dva neintervencijska ispitivanja s kenodeoksikolatnom kiselinom prijavljene su ukupno tri nuspojave kod tri od 63 bolesnika (sigurnosna populacija). Niti jedna od tri nuspojave nije bila ozbiljna. U jednom slučaju došlo je blage povremene konstipacije kod odrasle osobe i u jednom slučaju kod djeteta. Jedan slučaj nuspojave vezane uz jetru se dogodio kod dva tjedna starog dojenčeta kojem je dijagnosticiran CTX i opisan je u donjem odjeljku.

Pedijatrijska populacija

U dva neintervencijska ispitivanja s kenodeoksikolatnom kiselinom, kenodeoksikolatnom kiselinom je liječeno ukupno 14 pedijatrijskih bolesnika s CTX-om: 1 dojenče (0 do < 2 godine), 6 djece (2 do

< 12 godina) i 7 adolescenata (12 do < 18 godina). Svi pedijatrijski bolesnici primili su 15 mg/kg/dan kao početnu dozu.

Jedino dojenče koje je bilo uključeno u ispitivanje imalo je povišene rezultate na testovima funkcije jetre unutar 6 tjedana od početka liječenja. Funkcija jetre dojenčeta se normalizirala nakon privremenog prestanka liječenja kenodeoksikolatnom kiselinom. Nadomještanje kenodeoksikolatne kiseline je ponovno započeto i nastavljeno s nižom dozom od 5 mg/kg/dan bez daljnjih komplikacija.

Ovaj slučaj nuspojave vezane uz jetru kod dojenčeta pojavio se s višestrukim zbunjujućim čimbenicima (engl. confounders) kao što su istodobna infekcija parehovirusom, istodobna primjena lijekova za koje se zna da utječu na funkciju jetre (aciklovir i fenobarbital) te prisutnost hiperbilirubinemije pri rođenju.

Prikazane informacije o sigurnosti primjene u vezi s nuspojavama vezanim uz jetru dobivene su od pedijatrijskih bolesnika. Radi rijetkih slučajeva CTX-a, literatura na raspolaganju nije dovoljna kako bi se utvrdila razlika u sigurnosti primjene kenodeoksikolatne kiseline između različitih pedijatrijskih dobnih skupina ili između pedijatrijskih bolesnika i odraslih.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Mogućnost da dođe do problema zbog predoziranja smatra se izuzetno niskom, jer je akumulacija kenodeoksikolatne kiseline malo vjerojatna zbog učinkovitog endogenog mehanizma eliminacije i izlučivanja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Probavni sustav i metabolizam - Lijekovi koji djeluju na žuč - Pripravci žučnih kiselina, ATK oznaka: A05AA01

Mehanizam djelovanja

Egzogena kenodeoksikolatna kiselina koristi se kao nadomjesna terapija za obnavljanje inhibicije povratnom spregom izgubljene radi nedostatka/odsustva endogene kenodeoksikolatne kiseline. Kod CTX-a, greška u genu za CYP27A1 rezultira nedostatkom mitohondrijskog enzima sterol 27- hidroksilaze. Taj nedostatak blokira sintezu primarnih žučnih kiselina kroz klasični (neutralni put) i alternativni (kiseli) put. Međutim, kolatna kiselina se još uvijek stvara kroz alternativni mikrosomski put. Krajnji rezultat je ukupna količina žučnih kiselina u tijelu kojoj znatno nedostaje kenodeoksikolatna kiselina, ali koja je prilično obogaćena kolatnom kiselinom.

U CTX-u nedostatak kenodeoksikolatne kiseline uzrokuje nedostatak povratne sprege kolesterol 7 alfa hidroksilaze (CYP7A1) i HMG Co A reduktaze, što vodi do povećanog stvaranja atipičnih žučnih kiselina, žučnih alkohola i kolestanola što uzrokuje patološke posljedice tog stanja. Egzogeno nadomještanje kenodeoksikolatnom kiselinom inhibira CYP7A1 (putem nuklearnog receptora, FXR) i HMG CoA reduktazu,te na taj način obnavlja inhibiciju povratnom spregom.

Primarni farmakodinamički učinci kenodeoksikolatne kiseline su:

1.Smanjeno stvaranje kolesterola: smanjuje serumski kolestanol (djelovanje na HMG CoA reduktazu).

2.Smanjeno stvaranje kolestanola: smanjuje serumski kolestanol (djelovanje na HMG CoA reduktazu i CYP7A1).

3.Smanjeno stvaranje atipičnih žučnih alkohola i žučnih kiselina: kroz obnavljanje inhibicije povratnom spregom u sintezi primarnih žučnih kiselina (djelovanje na CYP7A1).

Klinička djelotvornost i sigurnost

Djelotvornost i sigurnost su ispitane u dva retrospektivna ispitivanja u dva centra u Europi. Srednja dob populacije bolesnika u pivotalnom ispitivanju bila je manja, 25,8 godina, u odnosu na populaciju u potpornom ispitivanju gdje je srednja dob bila 35 godina, što se također odrazilo na razinu onesposobljenosti prisutnu u dvije kohorte prije početka liječenja, s time da je u potpornom ispitivanju bio veći stupanj onesposobljenosti na početku ispitivanja.

U pivotalnom ispitivanju CDCA-STUK-15-001 liječenje bolesnika s CTX-om kenodeoksikolatnom kiselinom u dozi od 750-1000 mg/dan za odrasle ili 5-15 mg/kg/dan za dojenčad i djecu bilo je povezano sa statistički značajnim smanjenjem srednjih vrijednosti kolestanola u serumu od početnih vrijednosti do vrijednosti nakon početka liječenja u cjelokupnoj populaciji, kao i u dvije podskupine bolesnika u dobi < 21 godina ili 21 godina prilikom prvog liječenja. Razine žučnog alkohola u urinu su se smanjile. Rezultati na ljestvicama neurološke onesposobljenosti (Rankin i EDSS) stabilizirali su se ili su se poboljšali do zadnjeg kliničkog posjeta kod 84,6% odnosno 76,9% bolesnika. Srednje vrijednosti rezultata na ljestvicama Rankin i EDSS pokazale su vrlo malo povećanje (pogoršanje) od početka ispitivanja do zadnjeg kliničkog posjeta od 0,08 ± 0,74 i 0,27 ± 1,24 u cjelokupnoj populaciji i to povećanje nije bilo statistički značajno. Došlo je do statistički značajnog (p = 0.04) poboljšanja (smanjenja) od -0,31 ± 0,48 u srednoj vrijednosti rezultata na Rankin ljestvici za podskupinu < 21 godine.

Znakovi i simptomi bolesti su se povukli, poboljšali ili stabilizirali kod većine bolesnika tijekom trajanja ispitivanja. Proljev je nestao kod 100 % (23/23) bolesnika koji su imali taj simptom na početku. Došlo je do povlačenja, poboljšanja ili stabilizacije kod 88,9 % (16/18) bolesnika s kognitivnim poremećajima. Epilepsija se povukla u 100 % (3/3) bolesnika, a polineuropatija se stabilizirala ili poboljšala u 100 % (11/11). Piramidalna disfunkcija se poboljšala ili stabilizirala kod 60 % (10/15), a cerebelarna disfunkcija u 88,7 % (12/14) bolesnika. Psihijatrijske poteškoće su se povukle, poboljšale ili stabilizirale kod 85,7 % (6/7) bolesnika. Međutim, simptomi parkinsonizma, rijetka manifestacija/povezanost s bolešću, koji su se pojavili kod samo 2 bolesnika za vrijeme trajanja ispitivanja, nisu odgovorili na liječenje.

U potpornom ispitivanju CDCA-STRCH-CR-14-001 liječenje bolesnika s CTX-om kenodeoksikolatnom kiselinom u dozi od 750 mg/dan davanom u medijanu trajanja od 5,75 godina bilo je povezano sa statistički značajnim smanjenjem srednjih vrijednosti serumskih razina kolestanola u usporedbi između početnih vrijednosti i bilo kojeg kasnijeg posjeta. Srednje vrijednosti 7α-hidroksi- 4-kolesten-3ona znatno su se smanjile od početnih vrijednosti do kasnijeg 1. i 2. posjeta. Razine vitamina D i PTH-a su se smanjile od početnih vrijednosti do oba posjeta nakon liječenja, a srednje vrijednosti piruvata smanjile su se od početnih vrijednosti do prvog posjeta nakon liječenja. Rezultati na Rankin i EDSS ljestvici ostali su stabilni kod 61,5 % odnosno 50 % bolesnika, međutim došlo je do općenitog pogoršanja srednjih vrijednosti rezultata u odnosu na početne vrijednosti. Povećanje u mineralnoj gustoći kosti (Z-vrijednost) primijećeno je u lumbalnoj kralješnici prilikom oba posjeta nakon liječenja i kod ukupnog kuka prilikom 2. posjeta nakon liječenja. Znakovi i simptomi bolesti ostali su stabilni kod većine bolesnika. Proljev se popravio ili potpuno nestao kod 64,3 % bolesnika koji su imali taj simptom na početku ispitivanja.

Niti jedan bolesnik nije imao štetne događaje vezane uz liječenje, a kenodeoksikolatna kiselina je pokazala zadovoljavajući sigurnosni profil s obzirom na rutinske sigurnosne laboratorijske parametre (hematologija i klinička biokemija).

5.2Farmakokinetička svojstva

Podaci postoje samo za odraslu populaciju.

Kenodeoksikolatna kiselina je endogena žučna kiselina kod ljudi, koja je visoko regulirana sekrecijom u žuč putem pumpi za izbacivanje i detoksifikacijom sulfatacijom. Uz sulfataciju, žučna kiselina se može također detoksificirati kroz glukronidaciju.

Kenodeoksikolatna kiselina primijenjena peroralno apsorbira se u tankom crijevu. Reapsorpcija nije potpuna. Mali dio kenodeoksikolatne kiseline se izlučuje fecesom.

Nakon reapsorpcije u crijevu, žučna kiselina se skoro potpuno konjugira s aminokiselinama, glicinom i taurinom i nakon toga izlučuje ponovno u žuč.

U crijevu bakterije razgrađuju kenodeoksikolatnu kiselinu i njen konjugat s glicinom ili taurinom. Dekonjugacijom nastaju slobodne žučne kiseline, oksidacijom 7-keto-litokolatna kiselina, a litokolatna

kiselina (3α-hidroksikolanatna kiselina) stvara se eliminacijom 7-hidroksi skupine. Iako 7-keto- litokolatna kiselina može djelomično stvarati u debelom crijevu, kao i u jetri, kenodeoksikolatnu kiselinu i ursodeoksikolatnu kiselinu (3α-, 7ß-di-hidroksikolanatna kiselina), litokolatna kiselina se apsorbira samo u malim količinama i stoga uglavnom gubi fecesom.

Biološki poluvijek kenodeoksikolatne kiseline iznosi otprilike 4 dana.

Reapsorpcija kenodeoksikolatne kiseline varira (29 - 84 %). Nakon liječenja kenodeoksikolatnom kiselinom, endogena sinteza primarnih žučnih kiselina, kolatne kiseline i kenodeoksikolatne kiseline, je inhibirana.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Nisu provedena formalna neklinička ispitivanja sigurnosti, međutim podaci iz literature ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja toksičnosti jedne doze, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, i kancerogenog potencijala.

Glodavci i primati za ispitivanja toksičnosti nemaju sposobnost djelotvorne sulfatacije za konjugaciju litokolatne kiseline, pa se radi toga kod njih pojavila hepatoksičnost. Nasuprot tome, sulfatna konjugacija litokolatne kiseline kod ljudi sprječava očitu hepatoksičnost, kao što je pokazano u ispitivanjima toksičnosti kod životinja nakon ponovljenih doza.

Reproduktivna toksičnost

Ispitivanja razvojne toksičnosti kod štakora, hrčaka i primata pokazala su odsustvo teratogenih učinaka. U ispitivanjima na rezus majmunima i babunima pokazano je da doza kenodeoksikolatne kiseline za gravidne životinje (5-120 mg/kg/dan za rezus majmune; 18-38 mg/kg/dan za babune) dovela do patologije u jetri kod fetusa u razvoju. Patološki učinci na nadbubrežne žlijezde i bubrege također su primijećeni kod fetusa rezus majmuna. Učinci na majku kod rezus majmuna, ali ne kod babuna, uključivali su pojavu proljeva, povraćanja, gubitka težine i smanjenu konzumaciju hrane.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Sadržaj kapsule

Kukuruzni škrob

Magnezijev stearat

Silicijev dioksid, koloidni bezvodni

Voda

Ovojnica kapsule Želatina Titanijev dioksid Kinolin žuti Eritrozin

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenljivo.

6.3Rok valjanosti

22 mjeseca

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Kapsule su pakirane u blistere od polivinilklorida (PVC) zatvorene aluminijskom folijom i zapakirane u kartonske kutije.

Veličina pakiranja: 100 kapsula

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Bolesnici koji ne mogu progutati kapsule

Za djecu, adolescente i odrasle koji ne mogu progutati kapsule i/ili trebaju uzeti dozu manju od 250 mg, kapsulu se može otvoriti, sadržaj dodati u 25 ml 8,4%-tne (1 mmol/ml) otopine natrijevog bikarbonata i pomiješati kako bi se napravila suspenzija koja sadrži 10 mg/ml kenodeoksikolatne kiseline.

Za dojenčad kapsule se mogu otvoriti i sadržaj dodati u 50 ml 8,4%-tne otopine natrijevog bikarbonata (1 mmol/ml) i pomiješati kako bi se napravila suspenzija koja sadrži 5 mg/ml kenodeoksikolatne kiseline.

Sama djelatna tvar će se otopiti u otopini natrijevog bikarbonata, a budući se neće otopiti svi dijelovi sadržaja kapsule, izgledat će kao suspenzija. Suspenziju je prilično lako napraviti, a spremna je kad nema više vidljivih grudica ili zaostalog praha.

Preporuča se da se ova suspenzija pripremi u ljekarni te da se roditelju daju upute kako primijeniti suspenziju.

Suspenziju treba čuvati u staklenoj boci. Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati. Suspenzija je stabilna najviše 7 dana.

Ljekarna bi trebala dati štrcaljke za usta odgovarajućeg volumena i gradacije za primjenu suspenzije. Poželjno je da na štrcaljki za usta budu naznačeni točni volumeni.

Liječnik treba dati informacije o tome koju dozu dijete treba primiti, ovisno o djetetovoj težini. Raspon doza za djecu je 5-15 mg/kg na dan.

Dodatne informacije nalaze se u uputi o lijeku u dijelu Informacije samo za zdravstvene radnike.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Leadiant GmbH

Liebherrstr. 22

80538 Munich

Njemačka

Telefon: +49 (0)89 5506675 0 Telefaks: +49 (0) 89 55 066 75 25 e-mail: info@leadiantbiosciences.com

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1110/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 10/04/2017

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept