Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chenodeoxycholic acid Leadiant (known as Chenodeoxycholic acid sigma-tau) (chenodeoxycholic acid) – Označavanje - A05AA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaChenodeoxycholic acid Leadiant (known as Chenodeoxycholic acid sigma-tau)
ATK šifraA05AA01
Tvarchenodeoxycholic acid
ProizvođačLeadiant GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Chenodeoxycholic acid Leadiant 250 mg tvrde kapsule kenodeoksikolatna kiselina

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka kapsula sadrži 250 mg kenodeoksikolatne kiseline.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

100 tvrdih kapsula

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Primjena kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Leadiant GmbH

Liebherrstr. 22

80538 Munich

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1110/001

13.BROJ SERIJE

Lot:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Chenodeoxycholic acid Leadiant

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Chenodeoxycholic acid Leadiant 250 mg tvrde kapsule kenodeoksikolatna kiselina

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Leadiant GmbH

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot:

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept