Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholestagel (colesevelam) – Označavanje - C10AC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCholestagel
ATK šifraC10AC04
Tvarcolesevelam
ProizvođačGenzyme Europe B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM

PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA I NALJEPNICA NA BOČICI (24, 100 I 180 TABLETA) S KUTIJOM NALJEPNICA NA BOČICI (180 TABLETA) BEZ KUTIJE

1.NAZIV LIJEKA

Cholestagel 625 mg filmom obložene tablete kolesevelam

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 625 mg kolesevelama (u obliku kolesevelamklorida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

24 filmom obložene tablete

100 filmom obloženih tableta

180 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Tablete se moraju uzimati s tekućinom, uz obrok.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Bočicu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/03/268/001

 

 

 

 

 

24 tablete

 

EU/1/03/268/002

100 tableta

 

 

 

 

EU/1/03/268/003

180 tableta

s kutijom

 

 

EU/1/03/268/004

180 tableta bez kutije

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Cholestagel 625 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept