Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ChondroCelect (characterised viable autologous cartilage...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - M09AX02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaChondroCelect
ATK šifraM09AX02
Tvarcharacterised viable autologous cartilage cells expanded ex vivo expressing specific marker proteins
ProizvođačTiGenix N.V.
Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio

1. NAZIV LIJEKA

ChondroCelect 10 000 stanica/mikrolitar suspenzija implantata

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1 Opći opis

Karakterizirane vijabilne autologne stanice hrskavice razvijene ex vivo koje eksprimiraju specifične markerske proteine.

2.2. Kvalitativni i kvantitativni sastav

Svaka bočica lijeka sadrži 4 milijuna autolognih stanica hrskavice ljudskog podrijetla u 0,4 ml stanične suspenzije što odgovara koncentraciji od 10 000 stanica po mikrolitru.

6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija implantata

odobren

 

Prije resuspenzije stanice se nalaze na dnu spremnika i tvore bjelkasti sloj, a pomoćna tvar je prozirna bezbojna tekućina.

4.

KLINIČKI PODACI

nije

4.1

Terapijske indikacije

Popravak pojedinačnog simptomatičnog višeoštećenja hrskavice femoralnog kondila koljena (stupnja III ili IV prema Međunarodnoj organizac ji za popravak hrskavice (eng. International Cartilage Repair

Society) [ICRS]) kod odraslih osoba. Mogu se pojaviti popratne asimptomatične lezije hrskavice

(stupnja I ili II prema ICRS). D kaz djelotvornosti temelji se na randomiziranom kontroliranom

ispitivanju kojim je ispitivana djelotvornost lijeka ChondroCelect u bolesnika s lezijama veličine

između 1-5cm².

koji

4.2 DoziranjeLijeknač n primjene

ChondroCelect mora primjenjivati primjereno kvalificirani kirurg, a primjena je ograničena na bolničku primjenu. Lijek ChondroCelect namijenjen je isključivo za autolognu primjenu i treba se primjenjivati u kombinaciji s debridmanom (kirurškim odstranjivanjem mrtvog tkiva), fizičkim zatvaranjem lezije (postavljenjem biološke, po mogućnosti kolagenske membrane) i rehabilitacijom.

Doziranje

Količina stanica koju treba primijeniti ovisi o veličini (površina u cm²) oštećene hrskavice. Svaki proizvod sadrži pojedinačnu dozu za liječenje s dovoljnim brojem stanica za liječenje prethodno određene veličine lezije koja je izmjerena prilikom biopsije. Preporučena doza lijeka ChondroCelect je 0,8 do 1 milijuna stanica po cm², što odgovara količini od 80 do 100 mikrolitara lijeka po cm² oštećenja.

Starije osobe

Primjena lijeka ChondroCelect nije ispitana u ovoj dobnoj skupini.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost kod djece i adolescenata (mlađih od 18 godina) još nije ustanovljena.

ChondroCelect se stoga ne preporučuje kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Način primjene

Za implantaciju.

ChondroCelect je namijenjen isključivo za autologno liječenje hrskavice i primjenjuje se u bolesnika postupkom implantacije autolognih hondrocita (eng. Autologous Chondrocyte Implantation, ACI).

Implantacija lijeka ChondroCelect treba se obaviti tijekom artrotomije u sterilnim uvjetima, a za zaštitu implantata potrebna je priprema ležišta na dnu hrskavičnog defekta i zatvaranje lezije

(biološkom membranom). Prije učvršćenja membrane i implantacije stanica treba se postići potpuna hemostaza zgloba. Tijekom ACI postupka, važno je osigurati dobar, izravni kontakt implantiranih stanica s ležištem budući da je takav kontakt od presudnog značaja za optimalnu regeneraciju tkiva. Tijekom kliničkih ispitivanja provedenih s lijekom ChondroCelect kao biološka membrana koristio se periostalni režanj. Znanstvene su publikacije pokazale da se komercijalno dostupne kolagenske

membrane mogu koristiti kao alternativa za pokosnicu u ACI postupcima. Međutim, iako lijek ChondroCelect, tijekom kliničkih ispitivanja, nije ocijenjen u kombinaciji s kolagenskim membranama, ipak su se komercijalno dostupne kolagenske membraneodobrenkoristile kod bolesnika

liječenih lijekom ChondroCelect tijekom milosrdne uporabe. Sigurnosni podaci dobiveni kod tih

bolesnika ne ukazuju na poseban sigurnosni problem i potvrđuju manju incid nciju hipertrofije kao što

je to i navedeno u znanstvenoj literaturi o upotrebi kolagenskih membrana u odnosu na pokosnicu.

Tehnička varijanta ACI postupka je metoda nacjepljivanja stanica, pri čemu se stanice nacjepljuju na

kolagensku membranu prije implantacije. U ovoj je tehnici p trebna obra fiksacija, korištenjem

šavova na rubovima kolagenske membrane, kako bi se osigurao izravan kontakt implantiranih stanica

s ležištem na dnu hrskavičnog defekta. Korištenje samo fibrinskog ljepila, umjesto šavova, u svrhu osiguranja implantata se ne preporučuje.

Nakon implantacije treba slijediti odgovarajući plan rehabilitacije u trajanju od približno jedne godine

prema preporuci liječnika (pogledajte dio 4.4).

nije

Svi tehnički podaci o postupcima koji su po ezani s ovom tehnikom implantacije nalaze se u

priručniku za korisnike lijeka ChondroCelect.

 

koji

 

Za informacije o pripremi i rukovan u l

višeekom ChondroCelect, vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost naLijekneku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 ili na goveđi serum.

ChondroCelect se ne smije upotrebljavati u slučaju napredovalog osteoartritisa koljena. Bolesnici s nepotpuno zatvorenom femoralnom epifiznom pločom rasta.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Općenito

ChondroCelect je autologni lijek i ni u kojem se slučaju ne smije davati drugim bolesnicima. Liječenje bolesnika s akutnom ili nedavnom infekcijom kostiju ili zglobova treba se privremeno odgoditi sve do potvrđenog ozdravljenja.

Mjere opreza pri uporabi

Česti problemi s koljenom kao što su rani osteoartritis, disekantni osteohondritis (eng. osteochondritis dissecans, OCD), nestabilnost koljena, lezije hrskavice koje se javljaju na drugim mjestima osim na femoralnom kondilu, lezije ligamenata koljena ili meniskusa, varusna ili valgusna deformacija

(neuobičajeni raspored težine na koljenu) te upalna oboljenja zglobova predstavljaju potencijalne otežavajuće čimbenike. U pivotalnom ispitivanju lijeka ChondroCelect bolesnici s tim komorbiditetima koljena isključeni su iz liječenja. Kada je god to moguće, prateći problemi s koljenom trebali bi se izliječiti prije ili najkasnije prilikom implantacije lijeka ChondroCelect.

U pivotalnom ispitivanju nije se pokazao utjecaj indeksa tjelesne mase (ITM) na ishod, ali podaci iz literature pokazuju da ITM veći od 30 može nepovoljno utjecati na ishod postupka.

Rehabilitacija

Nakon implantacije bolesnik mora slijediti odgovarajući plan rehabilitacije te plan tjelesne aktivnosti prema preporuci liječnika. Odgovarajuće upute za rehabilitaciju razvijene su ovisno o položaju, veličini lezije i profilu bolesnika. Prerana i preintenzivna aktivnost može ugroziti primanje presatka i trajnost kliničke koristi lijeka ChondroCelect. Zbog toga se liječeno koljeno treba odgovarajuće zaštiti prema preporukama u odgovarajućem rasporedu rehabilitacije kako bi se izbjeglo rano oštećenje koje bi moglo dovesti do neuspjeha implantacije.

Detalji i informacije o odgovarajućem planu rehabilitacije nalaze se u priručniku za korisnike lijeka

ChondroCelect.

Slučajevi u kojima se lijek ChondroCelect ne može dostaviti

U nekim određenim slučajevima postoji mogućnost da se izvorni hondrociti bolesnika ne mogu ekspandirati ili da nisu ispunjeni kriteriji puštanja lijeka zbog loše kvalitete biopsije, karakteristika

bolesnika ili pogreške u proizvodnji. Zbog toga se može dogoditi da se lijek ChondroCelect ne može odobren

isporučiti. Kirurg će o tome biti obaviješten čim to postupak dopušta i zatim će, sukladno tome, trebati odabrati drugi način liječenja dotičnog bolesnika.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Fibrinska ljepila rutinski se upotrebljavaju u ACI postupcima za zatvaranje vanjskih rubova i za poboljšavanje vodonepropusnosti odjeljka biološke membrane k ja se koristi za prekrivanje oštećenja. Upotreba fibrinskog ljepila unutar ležišta hrskavičnog defekta se ne preporučuje budući da može rezultirati značajno lošijim ishodom (vidjeti odjeljak 5.3).

Proizvodi za zatvaranje rana od fibrina međusobno se znača no razlikuju po svojem kvantitativnom i

kvalitativnom sastavu. Provedena su in vitro ispitiva ja

terakcija s komercijalno dostupnim

fibrinskim ljepilom koje sadrži aprotinin (inhibitor fibri

olize goveđeg podrijetla). Ova su ispitivanja

više

 

pokazala da se ta vrsta sredstva za zatvaranje na bazinijefibrina može sigurno upotrebljavati u

kombinaciji s lijekom ChondroCelect. Isp t vanja interakcija s drugim vrstama fibrinskih ljepila nisu

provedena. Ipak, upotreba druge vrste fibr nskog ljepila sa sintetičkim inhibitorom fibrinolize

 

koji

(traneksamska kiselina) u pivotalnom sp ti anju nije otkrila nikakav sigurnosni signal.

Lijekovi za ublažavanje bolova trebaju se koristiti prema preporukama odgovornog kirurga.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Lijek

 

Dostupni su ograničeni klinički podaci o upotrebi autolognih stanica hrskavice u trudnica. Konvencionalna istraživanja reproduktivne i razvojne toksičnosti ne smatraju se relevantnima zbog prirode i namjere kliničke upotrebe lijeka za liječenje pomoću autolognih stanica.

Budući da se ChondroCelect koristi za popravak oštećenja hrskavice i implantira primjenom ACI postupka tijekom operacije na otvorenom koljenu, ne preporučuje se za vrijeme trudnoće.

Dojenje

Nema podataka o primjeni ChondroCelecta za vrijeme dojenja. Uzimajući u obzir lokalnu prirodu

ChondroCelecta, ne očekuju se nuspojave na dijete koje se doji. Potrebno je odlučiti da li prekinuti dojenje, uzimajući u obzir potencijalne koristi liječenja za ženu i potencijalni rizik za dijete.

Plodnost

Nema podataka o mogućim učincima liječenja ChondroCelectom na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Zbog prirode kirurškog postupka implantacija s lijekom ChondroCelect značajno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Tijekom razdoblja rehabilitacije koje slijedi nakon liječenja lijekom ChondroCelect bolesnici se trebaju obratiti svojim liječnicima i strogo se pridržavati njihovih savjeta.

Tijekom rehabilitacije možda će postojati ograničenja za upravljanje vozilima i rad sa strojevima.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

U randomiziranom, kontroliranom ispitivanju ciljane populacije 51 bolesnik je liječen lijekom ChondroCelect. U tih se bolesnika za učvršćivanje implantata koristio periostalni režanj. Tijekom postoperativnog razdoblja praćenja od 36 mjeseci nuspojave su se pojavile u 78,4% bolesnika..

Povezano s lijekom ChondroCelect:

 

artralgija

odobren

hipertrofija hrskavice

krepitacija zgloba

zglobni izljev

neuspjeh liječenja

delaminacija

Nuspojave navedene iznad su se pojavljivale najčešće, a neuspjeh liječenja i delaminacija su

najozbiljnije.

nije

Povezano s kirurškim zahvatom na koljenu

(postoperativno) oticanje zgloba

artralgija

 

pireksija

 

artrofibroza

 

• smanjen opseg pokretljivosti koljenaviše

Većina prijavljenih nuspojava če ivani je rezultat kirurškog postupka na otvorenom koljenu.. Ove su

nuspojave općenito bile blage i nestale su u tjednima nakon kirurškog zahvata.

Tablični popis nuspo ava

koji

Lijek

 

Nuspojave su navedene prema klasifikaciji organskih sustava i učestalosti. Učestalost je definirana prema sljedećoj konvenciji: vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 do <1/10); manje često (≥1/1000 do <1/100); rijetko (≥1/10 000 do <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000). Unutar svake grupe učestalosti, nuspojave su poredane prema padajućem redoslijedu ozbiljnosti.

Klasifikacija

Vrlo često

Često

Manje često

organskih sustava

≥1/10

≥1/100 i <1/10

≥1/1000 i <1/100

 

 

 

 

 

Krvožilni poremećaji

 

duboka venska

masna embolija,

 

 

tromboza,

tromboflebitis

 

 

hematom,

 

 

 

površinski flebitis

 

Poremećaji dišnog

 

apneja

plućna embolija

sustava, prsišta i

 

 

 

sredoprsja

 

 

 

 

 

 

Klasifikacija

 

Vrlo često

Često

Manje često

organskih sustava

 

≥1/10

 

≥1/100 i <1/10

≥1/1000 i <1/100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i

 

 

 

nedjelotvoran proizvod

atrofija,

reakcije na mjestu

 

 

 

za liječenje,

 

nelagoda,

primjene

 

 

 

poremećaj hoda,

granulomatozna lezija

 

 

 

 

slabo zacjeljivanje,

 

 

 

 

 

preosjetljivost mjesta

 

 

 

 

 

implantacije,

 

 

 

 

 

periferalni edem,

 

 

 

 

 

pireksija

 

 

Ozljede, trovanja i

 

 

 

komplikacije s

 

proceduralne

 

 

 

presatkom,

 

 

komplikacije

 

 

 

delaminacija presatka,

 

 

 

 

 

ozljeda hrskavice,

 

 

 

 

 

ozljeda,

 

 

 

 

 

 

ozljeda zgloba,

 

 

 

 

 

reakcija na mjestu

 

 

 

 

 

zahvata

 

 

Poremećaji mišićno-

artralgija,

 

artrofibroza,

 

hondromalacija,

koštanog sustava i

hipertrofija hrskavice,

smanjen opseg

gonartroza

vezivnog tkiva

krepitacija zgloba,

pokretljivosti zgl ba,

 

 

oticanje zgloba

zglobni izljev,

 

 

 

 

 

blokada zgl ba,

 

 

 

 

 

artritis,

odobren

 

 

 

 

artropat a,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cista kosti,

 

 

 

 

 

 

otica je kosti,

 

 

 

 

 

burzitis,

 

 

 

 

 

više

nije

 

 

 

 

 

hondropatija,

 

 

 

 

egzostoza,

 

 

 

 

 

hemartroza,

 

 

 

 

koji

nestabilnost zgloba,

 

 

 

krutost zgloba,

 

 

 

 

 

 

 

 

slobodno tijelo u

 

Lijek

 

zglobu,

 

 

 

smanjena pokretljivost,

 

 

 

atrofija mišića,

 

 

 

osteoartritis,

 

 

 

 

sinovijalna cista,

 

 

 

sinovitis,

 

 

 

 

poremećaj tetive,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tendonitis

 

 

Poremećaji živčanog

 

 

 

autonomna neuropatija,

hiperestezija,

sustava

 

 

 

kompleksni regionalni

migrena,

 

 

 

 

bolni sindrom,

fotofobija,

 

 

 

 

bol u udovima,

tranzitorna ishemijska

 

 

 

 

periferna neuropatija,

ataka

 

 

 

 

sinkopa,

 

 

 

 

 

 

Trendelenburgov

 

 

 

 

 

simptom

 

 

Pretrage

 

 

 

artroskopija

 

 

Poremećaji kože i

 

 

 

infekcija rane,

svrbež ožiljka

potkožnog tkiva

 

 

 

erizipel (crveni vjetar),

 

 

 

 

 

eritem,

 

 

 

 

 

 

hipertrofični ožiljak,

 

Klasifikacija

 

Vrlo često

Često

Manje često

organskih sustava

 

≥1/10

≥1/100 i <1/10

≥1/1000 i <1/100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postoperativna

 

 

 

 

komplikacija rane,

 

 

 

 

svrbež,

 

 

 

 

bol ožiljka,

 

 

 

 

dehiscencija rane,

 

 

 

 

iscjedak iz rane

 

Psihijatrijski

 

 

 

tjeskoba

poremećaji

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

mučnina

 

probavnog sustava

 

 

 

 

Opis odabranih nuspojava

 

 

 

Artrofibroza

 

odobren

Kod bolesnika u programu milosrdne upotrebe primijećena je veća incidencija artrofibroze i smanjene pokretljivosti zglobova u podgrupi bolesnika s patelarnom lezijom (8,2% odnosno 13,1%) u usporedbi s onima s nepatelarnom lezijom (0,6% odnosno 2,6%).

Hipertrofija hrskavice

U većine od 370 bolesnika uključenih u program milosrdne upotrebe korištena je kolagenska

područja lezije umjesto periostalnog režnja (Gooding sur., 2006; Niemeyer i sur., 2008). Kada se

membrana umjesto periostalnog režnja za zatvaranje oštećenja. Prema trenutačno dostupnoj literaturi incidencija hipertrofije hrskavice može se smanjiti nijeupotr bom k lagenske membrane za prekrivanje

kolagenska membrana koristila za zatvaranje mjesta lez e nakon primjene lijeka ChondroCelect, primijećena incidencija hipertrofije hrskavice bila je 1,8% u usporedbi s 25% u samom randomiziranom kontroliranom ispitivanju.više

Sinovitis i ozljede subhondralne kosti prim jećene su u životinjskim modelima te su mogući rizici kod upotrebe ChondroCelecta.

prijave svaku sumnju na nuspojavukojilijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lije a, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se

omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da Lijek

4.9 Predoziranje

Nije prijavljen niti jedan slučaj predoziranja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1.Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Ostali lijekovi za poremećaje mišićno-koštanog sustava, ATK oznaka: M09AX02

Uobičajena farmakodinamička ispitivanja lijeka ChondroCelect nisu provedena.

Klinička djelotvornost

Djelotvornost lijeka ChondroCelect ispitivana je u fazi III, multicentričnog, randomiziranog i kontroliranog ispitivanja (TIG/ACT/01/2000) i tijekom prve dvije godine četverogodišnje faze

produžetka (TIG/ACT/01/2000EXT). ChondroCelect je uspoređen s postupkom mikrofrakture prilikom popravka pojedinačnih simptomatskih lezija hrskavice femoralnog kondila koljena. 51 bolesnik je liječen lijekom ChondroCelect, a 61 bolesnik je liječen primjenom mikrofrakture. Bolesnici u dobi od 18 do 50 godina koji su imali pojedinačnu simptomatsku leziju hrskavice

femoralnog kondila veličine od 1 do 5 cm2 ispunjavali su kriterije za uključivanje. Bolesnici prethodno nisu bili liječeni ili su prethodno bili podvrgnuti artroskopiji ili nekom drugim kirurškom postupku(postupcima) popravka. Bolesnici s patelofemoralnom lezijom hrskavice, OCD, dubinom lezije>0,5 cm, s prethodno obavljenom transplantacijom meniska, prethodnom mozaikoplastikom i prethodno obavljenom mikrofrakturom u zadnjih 12 mjeseci bili su isključeni. Bolesnici su trebali pristati na aktivno sudjelovanje u strogom postupku rehabilitacije i programu praćenja.

Medijan vremena od nastanka ozljede koljena bilo je nešto dulje kod skupine bolesnika liječenih lijekom ChondroCelect nego kod onih podvrgnutih mikrofrakturi (2 godine u odnosu na 1,6 godina).

Veći broj bolesnika u skupini liječenoj lijekom ChondroCelect, u usporedbi s onima podvrgnutih mikrofrakturi već je ranije imalo operacije koljena (88% u odnosu na 77%). U skupini liječenoj lijekom ChondroCelect, 77% bolesnika imalo je oštećenje medijalnog, a 23% oštećenje lateralnog kondila.

Histološko ispitivanje materijala biopsije s mjesta liječenja nakon 12 mjeseci pokazalo je bolji strukturalni oporavak kod skupine ispitanika liječenih lijekom ChondroCelect u usporedbi sa

skupinom ispitanika liječenom mikrofrakturom. Došlo je i do kontinuiran

g poboljšanja tijekom

36 mjeseci u mjeri kliničkog ishoda KOOS (rezultat mjerenja isho a nak

n oštećenja koljena i

osteoartritisa; engl. the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) u obje liječene skupine.

odobren

Procijenjena korist bila je veća u skupini liječenoj lijekom Ch ndr Celect, ali rezultati nisu bili

statistički značajni. Do tada je ocijenjen 41 bolesnik u skupini ispitanika liječenih lijekom

n=32 u skupini ispitanika podvrgnutih mikrofrakturi)nijeimali su najveću korist od lijeka ChondroCelect. Kod skupine s duljim razdobljem od nastanka simptoma nije bilo značajne razlike između dvije

ChondroCelect i 49 u skupini ispitanika liječenih mikrofrakturom. Bolesnici kod kojih je proteklo

manje od 3 godine od nastanka simptoma (n=27 u skup spitanika liječenih lijekom ChondroCelect i

skupine ispitanika. Do ponovnog zahvata na mj stu lezije zbog delaminacije presatka ili labavljenja pokosnice došlo je kod 2 od 51 bolesnika u roku od 36 mjeseci nakon implantacije lijeka

ChondroCelect, u usporedbi sa 7 od 61 bolesnika podvrgnutih mikrofrakturi kod kojih općenito nije

 

koji

došlo od dovoljnog ili odgovarajućeg oporavkavišehrskavice.

Nakon 5-godišnjeg razdoblja praćenja, procijenjeno je 37 bolesnika u skupini liječenoj lijekom

Lijek

 

ChondroCelect i 40 bolesni a u skupini podvrgnutoj mikrofrakturi. Sveukupno, klinički značajna

korist implantacije lij a ChondroCelect opažena nakon 36 mjeseci u odnosu na osnovicu održana je i

60 mjeseci nakon l č n a. U tom trenutku, nisu opažene statistički značajne razlike u kliničkoj koristi između skupine l ječene lijekom ChondroCelect i skupine liječene mikrofrakturom. U podskupini bolesnika s nedavnom pojavom simptoma (<3 godine) klinička korist liječenjem lijekom

ChondroCelect naspram liječenja mikrofrakturom bila je značajno veća, što potvrđuje rezultate opažene 36 mjeseci nakon liječenja. U bolesnika s duljim vremenom od pojave simptoma, oba oblika liječenja imala su podjednaku učinkovitost. U sedam bolesnika liječenih lijekom ChondroCelect bio je neophodan ponovni zahvat, u usporedbi s 10 bolesnika u skupini liječenoj mikrofrakturom. Neuspjeh liječenja u skupini liječenoj lijekom ChondroCelectbio je uglavnom povezan sdelaminacijom presatka.

Bolesnici s lezijama većim od 5 cm² liječeni su samo u programu milosrdne upotrebe. Sigurnosni podaci dobiveni na tim bolesnicima ne ukazuju na osobitu opasnost za sigurnost. U budućnosti je predviđeno i daljnje prikupljanje kliničkih podataka za bolesnike s većim lezijama.

Šesnaest bolesnika mlađih od 18 godina liječeno je lijekom ChondroCelect u programu milosrdne upotrebe. Nije otkriveno nikakvo posebno sigurnosno upozorenje kod tih bolesnika. Ako se temeljem procjene odgovornog kirurga o koristi/riziku razmišlja o liječenju bolesnika mlađih od 18 godina, posebnu pozornost treba posvetiti provjeri je li ploča rasta u potpunosti formirana.

5.2.Farmakokinetička svojstva

Lijek se implantira lokalno.

Priroda i namijenjena klinička primjena lijeka ChondroCelect takve su da uobičajena ispitivanja o farmakokinetici, apsorpciji, distribuciji, metabolizmu i izlučivanju iz organizma nisu primjenjiva.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci na temelju implantacije ekspandiranih stanica hrskavice kod koza i miševa ne ukazuju na poseban rizik za ljude.

U ispitivanju na kozama primijećeni su blagi znakovi sinovitisa kod većine životinja uključujući i kontrole 10 tjedana nakon kirurškog zahvata. Upala je vremenom riješena i parametri su vraćeni na razinu početnih vrijednosti s nekim izrazito blagim znakovima sinovitisa koji su i dalje bili vidljivi kod nekoliko životinja. Iako se smatra da su te reakcije uglavnom povezane s kirurškim postupkom, ipak se ne može u potpunosti isključiti utjecaj ekspandiranih hondrocita.

U ispitivanju na ovcama, kod većine životinja došlo je do penetriranja transplantiranih stanica u suphondralnu kost; u dva od tih slučajeva primijećena je potpuna penetracija koštane srži. Ova opažanja mogu biti povezana s nemogućnošću postupnog opterećenja u uvjetima nesavladavanja vlastite težine tijekom postoperativnog opterećenja kod ovih modela te se stoga e mogu u potpunosti, kao takvi, ekstrapolirati na situaciju kod ljudi.

Tehnička varijanta ACI postupka je metoda nacjepljivanja stanica, gdje se stanice nacjepljuju na kolagensku membranu prije implantacije. U pretkliničkom ispitivanju u ortotopskom modelu koze,

činilo se da ova tehnika daje rezultate slične kao i Brittberg tehnika, p d uvjetom da je uspostavljena dobra fiksacija korištenjem šavova na rubovima kolagenske membrane. Korištenje fibrinskog ljepila u ležištu na dnu hrskavičnog defekta umjesto šavova, u svrhu siguranja implantata, rezultiralo je

ukupno lošim ishodom i ukazalo na potrebu izravnog kontakta implantiranih stanica s ležištem na dnu

hrskavičnog defekta.

nije

odobren

 

 

 

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Eaglov medij modificiran po Dulbeccu (eng. Dulbecco’s Modified Eagles Medium, DMEM) (kojai

 

 

više

sadrži aminokiseline, vitamine, s li i ugljikohidrate).

6.2 Inkompatibilnosti

koji

 

 

 

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3 Rok valjanosti

48 sati.

Lijek

 

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati na temperaturi između 15°C – 25°C. Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Bočicu(e) lijeka čuvajte u falcon epruveti u vanjskom spremniku s plastičnim navojnim vrhom kako biste ju zaštitili od svjetla i bakterijske/gljivične kontaminacije.

Ne izlagati zračenju.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnikai posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

ChondroCelect se isporučuje kao pojedinačna doza lijeka (falcon epruveta) koja se nalazi u 1 do 3 staklene bočice tipa I od 1 ml. Svaka bočica sadrži 0,4 ml suspenzije autolognih stanica hrskavice ljudskog podrijetla i zatvorena je čepom od klorobutila i aluminijskim prstenom.

TiGenix N.V. Romeinse straat 12/2 3001 LEUVEN Belgija

Bočice se nalaze u sterilnoj falcon epruveti s plastičnim navojnim vrhom.

Falcon epruveta nalazi se u spremniku s plastičnim navojnim vrhom zajedno s kirurškim materijalom

(jedna sterilna štrcaljka od 1 ml, jedan intravenski kateter 18G i dva komada Vicryl 6.0) te kontrolnim monitorom temperature.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

ChondroCelect je namijenjen isključivo za autolognu upotrebu. Prije implantacije provjerite usklađenost imena bolesnika i identifikacije bolesnika/donora na dokumentaciji za slanje i bočici lijeka.

Prije primjene lijek ChondroCelect treba resuspendirati laganim lupkanjem bočice kako bi se stanice vratile nazad u suspenziju.

ChondroCelect se ne smije sterilizirati. Ako je bočica lijeka ChondroCelect oštećena ili je ugrožena njegova sterilnost, lijek se ne smije primjenjivati i mora se vratiti tvrtki TiGenix.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnimodobrenpropisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/563/001

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 5. listkojipada 2009

Datum posljednje obnove: 22. olovoz 2014

10. DATUM REVIZIJELijekTEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept