Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cinryze (C1 inhibitor (human)) – Označavanje - B06AC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCinryze
ATK šifraB06AC01
TvarC1 inhibitor (human)
ProizvođačShire Services BVBA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Cinryze 500 jedinica prašak i otapalo za otopinu za injekciju inhibitor C1 (ljudski)

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Nakon rekonstitucije, jedna bočica sadrži 500 jedinica inhibitora C1 (ljudskog) na 5 ml što odgovara koncentraciji od 100 jedinica/ml. Dvije bočice rekonstituiranog lijeka Cinryze spajaju se za jednu dozu.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Bočica s praškom: natrijev klorid, saharoza, natrijev citrat, L-valin, L-alanin, L-treonin Bočica s otapalom: voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

2 bočice s praškom

2 bočice s otapalom

2 naprave za prijenos s filtrom

2 štrcaljke od 10 ml za jednokratnu uporabu

2 seta za venepunkciju

2 zaštitne podloge

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena u venu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25ºC. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgija

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/688/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Cinryze

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BOČICE CINRYZE

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Cinryze 500 jedinica prašak za otopinu za injekciju inhibitor C1 (ljudski)

i.v. primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

500 jedinica

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BOČICE S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Cinryze

Voda za injekcije

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept