Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Circadin (melatonin) – Sažetak opisa svojstava lijeka - N05CH01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCircadin
ATK šifraN05CH01
Tvarmelatonin
ProizvođačRAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

1.NAZIV LIJEKA

Circadin 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 2 mg melatonina.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom: jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 80 mg laktoze hidrata.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta s produljenim oslobađanjem.

Bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne tablete.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Circadin je indiciran kao monoterapija za kratkoročno liječenje primarne insomnije, koju karakterizira loša kvaliteta sna, u bolesnika u dobi od 55 ili više godina.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporučena doza je 2 mg jedanput dnevno, 1-2 sata prije odlaska na spavanje i nakon obroka. Ova se doza može uzimati do trinaest tjedana.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Circadina u djece u dobi od 0 do 18 godina nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Oštećenje bubrega

Nije ispitan učinak bilo kojeg stupnja oštećenja bubrega na farmakokinetiku melatonina. Melatonin se u ovih bolesnika mora primjenjivati s oprezom.

Oštećenje jetre

Nema iskustva s primjenom Circadina u bolesnika s oštećenjem jetre. Objavljeni podaci pokazuju da su u bolesnika s oštećenjem jetre razine endogenog melatonina značajno povišene tijekom dnevnih sati zbog smanjenog klirensa. Stoga se ne preporučuje primjena Circadina u bolesnika s oštećenjem jetre.

Način primjene

Peroralna primjena. Tablete se trebaju progutati cijele kako bi se održala svojstva produljenog oslobađanja. Gutanje se ne smije olakšavati drobljenjem ili žvakanjem.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Circadin može uzrokovati pospanost. Stoga se lijek mora koristiti s oprezom u slučaju kada bi učinci pospanosti mogli ugroziti sigurnost osobe.

Nema kliničkih podataka o primjeni Circadina u osoba s autoimunim bolestima. Stoga se ne preporučuje primjena Circadina u bolesnika s autoimunim bolestima.

Circadin sadrži laktozu. Bolesnici s rijetkim nasljednim bolestima nepodnošenja galaktoze, nedostatkom LAPP laktaze ili malapsorpcijom glukoze-galaktoze ne smiju uzimati ovaj lijek.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ispitivanja interakcija provedena su samo u odraslih.

Farmakokinetičke interakcije

Primijećeno je da melatonin u koncentracijama višim od terapijskih inducira CYP3A in vitro. Klinička važnost ovog nalaza nije poznata. Ukoliko dođe do indukcije to može izazvati smanjenje koncentracije drugih istodobno primijenjenih lijekova u plazmi.

Primijećeno je da melatonin u koncentracijama višim od terapijskih ne inducira enzime CYP1A in vitro. Stoga vjerojatno neće biti značajnih interakcija između melatonina i drugih djelatnih tvari zbog učinka melatonina na enzime CYP1A.

Metabolizam melatonina uglavnom se odvija putem enzima CYP1A. Stoga su moguće interakcije između melatonina i drugih djelatnih tvari zbog posljedica njihova učinka na enzime CYP1A.

Potreban je oprez u bolesnika koji uzimaju fluvoksamin, koji povećava razinu melatonina

(17 puta veća AUC i 12 puta veća serumska Cmax) tako što inhibira njegov metabolizam putem izoenzima CYP1A2 i CYP2C19 jetrenog citokroma P450 (CYP). Kombinacija ovih lijekova mora se izbjegavati.

Potreban je oprez u bolesnika koji uzimaju 5- ili 8-metoksipsoralen (5- i 8-MOP), koji povećava razinu melatonina tako što inhibira njegov metabolizam.

Potreban je oprez u bolesnika koji uzimaju cimetidin, inhibitor CYP2D, koji povećava razine melatonina u plazmi tako što inhibira njegov metabolizam.

Pušenje može smanjiti razinu melatonina zbog indukcije CYP1A2.

Potreban je oprez u bolesnica koje uzimaju estrogene (npr. kontracepcijske tablete ili hormonsku nadomjesnu terapiju) jer estrogeni povisuju razinu melatonina tako što inhibiraju njegovo metaboliziranje putem CYP1A1 i CYP1A2.

Inhibitori CYP1A2, poput kinolona, mogu dovesti do povećane ekspozicije melatoninu.

Induktori CYP1A2, kao što su karbamazepin i rifampicin, mogu prouzročiti sniženje koncentracije melatonina u plazmi.

U literaturi postoji mnogo podataka o učinku adrenergičkih agonista/antagonista, opijatskih agonista/antagonista, antidepresiva, inhibitora prostaglandina, benzodiazepina, triptofana

i alkohola na sekreciju endogenog melatonina. Utjecaj tih djelatnih tvari na dinamičke ili kinetičke učinke Circadina i obrnuto nije se ispitivao.

Farmakodinamičke interakcije

Alkohol se ne smije uzimati s Circadinom zato što smanjuje učinkovitost Circadina na spavanje.

Circadin može pojačati sedativna svojstva benzodiazepinskih i nebenzodiazepinskih hipnotika, kao što su zaleplon, zolpidem i zopiklon. Kliničko ispitivanje je jasno pokazalo da postoji prolazna farmakodinamička interakcija između Circadina i zolpidema jedan sat nakon njihove istodobne primjene. Pozornost, pamćenje i koordinacija bili su jače narušeni u slučaju kad

se lijek primjenjivao istodobno sa zolpidemom, nego kad se zolpidem primjenjivao sam.

Circadin se u ispitivanjima primjenjivao zajedno s tioridazinom i imipraminom, djelatnim tvarima koje utječu na središnji živčani sustav. Nisu ustanovljene klinički značajne

farmakokinetičke interakcije ni u jednom slučaju. Međutim, istodobna primjena Circadina pojačala je osjećaj smirenosti i izazvala poteškoće u obavljanju zadataka u usporedbi sa samim imipraminom te je pojačala osjećaj „smušenosti“ u usporedbi sa samim tioridazinom.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o utjecaju melatonina na trudnoću. Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravne ili neizravne štetne učinke na trudnoću, razvoj embrija/fetusa, okot

ili postnatalni razvoj mladunčadi (vidjeti dio 5.3). Budući da nema dovoljno kliničkih podataka, primjena se ne preporučuje u trudnica i žena koje planiraju trudnoću.

Dojenje

Endogeni melatonin je ustanovljen u majčinom mlijeku u ljudi, pa se u majčino mlijeko vjerojatno izlučuje i egzogeni melatonin. Podaci iz ispitivanja na životinjama, uključujući glodavce, ovce, goveda i primate, ukazuju na prijenos melatonina s majke na fetus putem placente ili mlijeka. Stoga se ne preporučuje dojenje ženama koje se liječe melatoninom.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Circadin umjereno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Circadin može uzrokovati pospanost, stoga se lijek mora koristiti s oprezom u slučaju kada bi učinci pospanosti mogli ugroziti sigurnost osobe.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

U kliničkim je ispitivanjima (u kojima je ukupno 1931 bolesnik uzimao Circadin, dok su 1642 uzimala placebo) nuspojavu prijavilo 48,8% bolesnika koji su primali Circadin i 37,8% onih koji su uzimali placebo. Uspoređujući stopu bolesnika s nuspojavama na 100 bolesnik-tjedana, stopa je bila veća za placebo nego za Circadin (5743 za placebo prema 3013 za Circadin). Najčešće nuspojave bile su glavobolja, nazofaringitis, bol u leđima i artralgija, koje su prema MedDRA definiciji bile česte, kako u skupini koja je uzimala Circadin, tako i u skupini koja je uzimala placebo.

Tablični popis nuspojava

Sljedeće su nuspojave prijavljene u kliničkim ispitivanjima i iz spontanog prijavljivanja nakon stavljanja na tržište.

U kliničkim ispitivanjima ukupno je 9,5% bolesnika koji su primali Circadin prijavilo nuspojavu, u usporedbi s 7,4% bolesnika koji su uzimali placebo. U dolje navedenoj tablici prikazane su samo nuspojave prijavljene tijekom kliničkih ispitivanja koje su se u bolesnika javile u jednakoj ili većoj stopi od one uz placebo.

Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 do <1/10); manje često (≥1/1000 do <1/100); rijetko (≥1/10 000 do <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000), nepoznato (ne može se ustanoviti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija

Vrlo

Često

Manje često

Rijetko

Nepoznato:

organskih sustava

često

 

 

 

(Ne može se

 

 

 

 

 

ustanoviti iz

 

 

 

 

 

dostupnih

 

 

 

 

 

podataka)

Infekcije i infestacije

 

 

 

herpes zoster

 

Poremećaji krvi

 

 

 

leukopenija,

 

i limfnog sustava

 

 

 

trombocitopenija

 

Poremećaji

 

 

 

 

Reakcija

imunološkog sustava

 

 

 

 

preosjetljivosti

Poremećaji

 

 

 

Hipertrigliceridemija,

 

metabolizma

 

 

 

hipokalcemija,

 

i prehrane

 

 

 

hiponatremija

 

Psihijatrijski

 

 

razdražljivost,

promjena

 

poremećaji

 

 

nervoza, nemir,

raspoloženja,

 

 

 

 

insomnija,

agresivnost, agitacija,

 

 

 

 

neuobičajeni

plačljivost, simptomi

 

 

 

 

snovi, noćne more,

stresa,

 

 

 

 

anksioznost

dezorijentacija,

 

 

 

 

 

preuranjeno buđenje,

 

 

 

 

 

pojačan libido,

 

 

 

 

 

depresivno

 

 

 

 

 

raspoloženje,

 

 

 

 

 

depresija

 

Poremećaji živčanog

 

 

migrena,

sinkopa, narušeno

 

sustava

 

 

glavobolja,

pamćenje, poremećaj

 

 

 

 

letargija,

pozornosti, sanjivo

 

 

 

 

psihomotorna

stanje, sindrom

 

 

 

 

hiperaktivnost,

nemirnih nogu, loša

 

 

 

 

omaglica,

kvaliteta sna,

 

 

 

 

somnolencija

parestezije

 

Poremećaji oka

 

 

 

smanjena oštrina

 

 

 

 

 

vida, zamagljen vid,

 

 

 

 

 

pojačano suzenje

 

Poremećaji uha

 

 

 

pozicijski vertigo,

 

i labirinta

 

 

 

vertigo

 

Srčani poremećaji

 

 

 

angina pektoris,

 

 

 

 

 

palpitacije

 

Krvožilni

 

 

Hipertenzija

navale vrućine

 

poremećaji

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

bol u trbuhu, bol

gastroezofagealni

 

probavnog sustava

 

 

u gornjem dijelu

refluks,

 

 

 

 

trbuha, dispepsija,

gastrointestinalni

 

 

 

 

ulceracije sluznice

poremećaj, mjehurići

 

 

 

 

usta, suha usta,

na sluznici usta,

 

 

 

 

mučnina

ulceracije jezika,

 

 

 

 

 

gastrointestinalni

 

 

 

 

 

nadražaj, povraćanje,

 

 

 

 

 

abnormalni probavni

 

 

 

 

 

zvukovi, flatulencija,

 

 

 

 

 

pojačana salivacija,

 

 

 

 

 

neugodan zadah iz

 

 

 

 

 

usta, nelagoda u

 

 

 

 

 

abdomenu, želučani

 

 

 

 

 

poremećaj, gastritis

 

 

 

 

 

 

Klasifikacija

Vrlo

Često

Manje često

Rijetko

Nepoznato:

organskih sustava

često

 

 

 

(Ne može se

 

 

 

 

 

ustanoviti iz

 

 

 

 

 

dostupnih

 

 

 

 

 

podataka)

Poremećaji jetre

 

 

hiperbilirubinemija

 

 

i žuči

 

 

 

 

 

Poremećaji kože

 

 

dermatitis, noćno

ekcem, eritem,

angioedem,

i potkožnog tkiva

 

 

znojenje, pruritus,

dermatitis šake,

edem usta,

 

 

 

osip, generalizirani

psorijaza,

edem jezika

 

 

 

pruritus, suha koža

generalizirani osip,

 

 

 

 

 

osip sa svrbežom,

 

 

 

 

 

promjene na noktima

 

Poremećaji

 

 

bolovi u udovima

artritis, grčevi u

 

mišićno-koštanog

 

 

 

mišićima,

 

sustava i vezivnog

 

 

 

bol u vratu, noćni

 

tkiva

 

 

 

grčevi

 

Poremećaji bubrega

 

 

glukozurija,

poliurija, hematurija,

 

i mokraćnog sustava

 

 

proteinurija

nokturija

 

Poremećaji

 

 

simptomi

prijapizam,

galaktoreja

reproduktivnog

 

 

menopauze

prostatitis

 

sustava i dojki

 

 

 

 

 

Opći poremećaji

 

 

astenija, bol

umor, bol, žeđ

 

i reakcije na mjestu

 

 

u prsima

 

 

primjene

 

 

 

 

 

Pretrage

 

 

poremećeni

povišenje jetrenih

 

 

 

 

rezultati jetrenih

enzima, promijenjeni

 

 

 

 

proba, povećanje

nalazi elektrolita

 

 

 

 

tjelesne težine

u krvi, poremećeni

 

 

 

 

 

rezultati

 

 

 

 

 

laboratorijskih

 

 

 

 

 

pretraga

 

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

 

 

 

 

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nakon što je lijek stavljen u promet, prijavljeno je nekoliko slučaja predoziranja. Najčešće prijavljena nuspojava bila je somnolencija. U većini slučajeva bila je blage do umjerene težine. Circadin se primjenjivao u kliničkim ispitivanjima u dozama od 5 mg dnevno tijekom 12 mjeseci bez značajne promjene u naravi prijavljenih nuspojava.

U literaturi je navedena primjena dnevnih doza melatonina do najviše 300 mg koja nije prouzročila klinički značajne nuspojave.

U slučaju predoziranja, može se očekivati pospanost. Klirens djelatne tvari očekuje se unutar 12 sati nakon uzimanja. Nije potrebno posebno liječenje.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: psiholeptici, agonisti melatoninskih receptora, ATK oznaka: N05CH01

Melatonin je hormon koji se prirodno proizvodi u hipofizi i strukturom je sličan serotoninu. Fiziološki se sekrecija melatonina povećava ubrzo nakon što padne mrak, najviša je oko 2-4 sata ujutro te opada tijekom druge polovice noći. Melatonin je povezan s kontrolom cirkadijanog ritma i ciklusom izmjene svjetlosti i tame. Ujedno je povezan s hipnotičkim učinkom i pojačanom potrebom za snom.

Mehanizam djelovanja

Vjeruje se da djelovanje melatonina na receptore MT1, MT2 i MT3 pridonosi njegovim svojstvima da potiče spavanje jer su ti receptori (uglavnom MT1 i MT2) uključeni u regulaciju cirkadijanog ritma i sna.

Opravdanost primjene

Zbog uloge melatonina u spavanju i regulaciji cirkadijanog ritma i zbog smanjenog stvaranja endogenog melatonina s povećanjem dobi, melatonin može djelotvorno poboljšati kakvoću sna osobito u osoba s primarnom nesanicom starijih od 55 godina.

Klinička djelotvornost i sigurnost

U kliničkim ispitivanjima u kojima su bolesnici s primarnom nesanicom primali Circadin u dozi od 2 mg svake večeri tijekom 3 tjedna, Circadin je u liječenih bolesnika, u usporedbi s onima koji su primali placebo, imao korisne učinke u smislu vremena do usnivanja (mjereno objektivnim i subjektivnim metodama), subjektivne kvalitete sna te dnevnog funkcioniranja (okrepljujući san) bez smanjene budnosti tijekom dana.

U polisomnografskom (PSG) ispitivanju uz uvodno liječenje u trajanju od 2 tjedna (jednostruko slijepo s placebom), nakon kojeg je uslijedilo razdoblje liječenja od 3 tjedna (dvostruko-slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje na usporednim skupinama) te 3-tjedno razdoblje ustezanja, vrijeme do nastupa sna bilo je skraćeno za 9 minuta u usporedbi s placebom. Nije bilo promjena u strukturi sna, niti je Circadin utjecao na trajanje REM faze. Nije bilo promjena u dnevnom funkcioniranju uz dozu Circadina od 2 mg.

U ispitivanju u ambulantnih bolesnika, koje se sastojalo od 2 tjedna uvodnog liječenja placebom, 3 tjedna randomiziranog, dvostrukoslijepog, placebom kontroliranog ispitivanja na

usporednim skupinama te razdoblja ustezanja s placebom u trajanju od 2 tjedna, postotak bolesnika koji su pokazali klinički značajno poboljšanje u kvaliteti sna i jutarnjoj budnosti iznosio je 47%

u skupini koja je primala Circadin, u usporedbi s 27% u skupini koja je primala placebo. Uz to su kakvoća sna i jutarnja budnost bile značajno bolje u skupini koja je primala Circadin u usporedbi sa skupinom koja je primala placebo. Varijable sna postupno su se vratile na početne vrijednosti bez vraćanja na prvotno stanje, pogoršanja nuspojava niti pojačanja simptoma ustezanja.

U drugom ispitivanju u ambulantnih bolesnika, koje se sastojalo od 2 tjedna uvodnog liječenja placebom i 3 tjedna randomiziranog, dvostrukoslijepog, placebom kontroliranog ispitivanja na usporednim skupinama, postotak bolesnika koji su pokazali klinički značajno poboljšanje u kvaliteti sna i jutarnjoj budnosti iznosio je 26% u skupini koja je primala Circadin, u usporedbi s 15% u skupini koja je primala placebo. Circadin je skratio vrijeme do usnivanja, prema navodima ispitanika,

za 24,3 minute u odnosu na 12,9 minuta u ispitanika koji su primali placebo. Uz to, ispitanici koji su uzimali Circadin u usporedbi s onima koji su uzimali placebo naveli su značajno poboljšanje kvalitete sna, manje prekida sna i veću jutarnju budnost. Kvaliteta života značajno se poboljšala u ispitanika koji su primali Circadin u dozi od 2 mg u usporedbi s onima koji su uzimali placebo.

Dodatno randomizirano kliničko ispitivanje (n=600) uspoređivalo je učinke Circadina i placeba u trajanju do šest mjeseci. Bolesnici su bili ponovno randomizirani nakon 3 tjedna. Ispitivanje je pokazalo skraćenje vremena do usnivanja, poboljšanje kvalitete sna i jutarnje budnosti, bez simptoma

ustezanja i povratne nesanice. Ispitivanje je pokazalo da je korist uočena nakon 3 tjedna zadržana sve do 3 mjeseca, ali više nije prisutna kod primarne analize učinjene nakon 6 mjeseci. Nakon 3 mjeseca u skupini liječenih Circadinom bilo je 10% više bolesnika koji su odgovorili na liječenje.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Apsorpcija peroralno primijenjenog melatonina je potpuna u odraslih osoba, a može biti smanjena u starijih osoba do 50%. Kinetika melatonina je linearna u rasponu doze od 2-8 mg.

Bioraspoloživost iznosi 15%. Prisutan je značajan učinak prvog prolaska kroz jetru; tijekom kojeg se metabolizira oko 85%. Tmax nastupa nakon 3 sata u stanju sitosti. Brzina apsorpcije melatonina i Cmax nakon peroralne primjene Circadina u dozi od 2 mg mijenja se pod utjecajem hrane. Prisutnost hrane odgađa apsorpciju melatonina, pa vršna koncentracija melatonina u plazmi u stanju sitosti nastupa kasnije (Tmax = 3,0 h prema Tmax = 0,75 h) i ima nižu vrijednost (Cmax = 1020 pg/ml prema

Cmax = 1176 pg/ml).

Distribucija

Vezanje melatonina za proteine plazme in vitro iznosi približno 60%. Circadin se uglavnom veže za albumin, alfa1-kiseli glikoprotein i lipoproteine visoke gustoće.

Biotransformacija

Eksperimentalni podaci pokazuju da su izoenzimi CYP1A1, CYP1A2 i moguće CYP2C19 sustava citokroma P450 uključeni u metabolizam melatonina. Glavni metabolit je 6-sulfatoksimelatonin (6-S-MT), koji je nedjelotvoran. Biotransformacija se odvija u jetri. Metaboliti se potpuno izluče unutar 12 sati nakon peroralne primjene.

Eliminacija

Terminalni poluvijek (t½) iznosi 3,5-4,0 sata. Eliminacija se odvija izlučivanjem metabolita putem bubrega, od čega se 89% izluči u obliku konjugata 6-hidroksimelatonina sa sulfatima ili glukuronidima, a 2% se izluči u obliku melatonina (neizmijenjena djelatna tvar).

Spol

Cmax je 3 do 4 puta veća u žena nego u muškaraca. Opazila se i peterostruka razlika u vrijednostima Cmax između osoba istog spola. Međutim, usprkos razlikama u koncentraciji u krvi, farmakodinamičke razlike između muškaraca i žena nisu pronađene.

Posebne populacije bolesnika

Starije osobe

Poznato je da metabolizam melatonina opada s dobi. Pri primjeni različitih doza, stariji bolesnici imali su veće vrijednosti AUC i Cmax nego mlađi bolesnici, što ukazuje na slabiji metabolizam melatonina u starijih osoba. Cmax iznosila je oko 500 pg/ml u odraslih (18-45 godina) prema 1200 pg/ml u starijih osoba (55-69 godina); razina AUC iznosila je oko 3000 pg*h/ml u odraslih prema 5000 pg*h/ml

u starijih.

Oštećenje bubrega

Podaci proizvođača ukazuju da ne dolazi do nakupljanja melatonina nakon ponovljenog doziranja. To je u skladu s kratkim poluvijekom melatonina u ljudi.

Koncentracija u krvi bolesnika u 23:00 sata (2 sata nakon primjene) iznosila je 411,4 ± 56,5 pg/ml nakon jednog tjedna odnosno 432,00 ± 83,2 pg/ml nakon 3 tjedna svakodnevne primjene te je bila slična onima pronađenim kod zdravih dobrovoljaca nakon jedne doze Circadina od 2 mg.

Oštećenje jetre

Budući da je jetra primarno mjesto metabolizma melatonina, oštećenje jetre dovodi do povećanja razine endogenog melatonina.

Razine melatonina u plazmi u bolesnika s cirozom jetre bile su značajno povišene tijekom dana. Ukupno izlučivanje 6-sulfatoksimelatonina bilo je značajno manje u bolesnika s cirozom nego u kontrolnih ispitanika.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, kancerogenosti, reproduktivne i razvojne toksičnosti.

U nekliničkim ispitivanjima zapaženi su učinci samo pri ekspozicijama dozama koje su znatno veće od maksimalno dozvoljenih u ljudi, što ukazuje na njihov mali značaj za kliničku primjenu.

Ispitivanje kancerogenosti na štakorima nije pokazalo učinke koji bi mogli biti važni za ljude.

U ispitivanjima reproduktivne toksičnosti, oralna primjena melatonina u skotnih ženki miševa, štakora ili kunića nije imala štetne učinke na njihovo potomstvo u smislu preživljavanja fetusa, promjena na kostima i unutarnjim organima, omjera ženskog i muškog potomstva, porođajne težine te kasnijeg fizičkog, funkcionalnog i spolnog razvoja. Opažen je blagi učinak na postnatalni rast i vijabilnost štakora, ali samo pri vrlo visokim dozama, koje su odgovarale oko 2000 mg/dan u ljudi.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

amonio-metakrilat kopolimer vrste B kalcijev hidrogenfosfat dihidrat laktoza hidrat

silicijev dioksid, koloidni, bezvodni talk

magnezijev stearat

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godine

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Tablete su pakirane u neprozirnim PVC/PVDC blisterima, presvučenim aluminijskom folijom. Pakiranje sadrži jedan blister s 7, 20 ili 21 tabletom ili dva blistera od kojih svaki sadrži 15 tableta (30 tableta). Blisteri su pakirani u kartonskim kutijama.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje. Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

One Forbury Square The Forbury

Reading

Berkshire RG1 3EB Velika Britanija

e-mail: neurim@neurim.com

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/392/001

EU/1/07/392/002

EU/1/07/392/003

EU/1/07/392/004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 29. lipnja 2007.

Datum posljednje obnove: 20 travanj 2012.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

{DD mjesec GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept