Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Circadin (melatonin) – Označavanje - N05CH01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCircadin
ATK šifraN05CH01
Tvarmelatonin
ProizvođačRAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Circadin 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem melatonin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 2 mg melatonina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat

Za dodatne informacije, vidjeti Uputu o lijeku

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Tablete s produljenim oslobađanjem

20tableta

21tableta

30tableta

7tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

One Forbury Square The Forbury

Reading

Berkshire RG1 3EB Velika Britanija

e-mail: neurim@neurim.com

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/392/001 21 tableta

EU/1/07/392/002 20 tableta

EU/1/07/392/003 30 tableta

EU/1/07/392/004 30 tableta

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Circadin 2 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Circadin 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem melatonin

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept