Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Acino (clopidogrel) – Označavanje - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaClopidogrel Acino
ATK šifraB01AC04
Tvarclopidogrel
ProizvođačAcino AG

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Acino 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelbesilata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži hidrogenirano ricinusovo ulje. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tablete

90 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE

O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom blisteru radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Acino AG

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/532/001 – 007

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLOVOM PISMU

Klopidogrel Acino 75 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Acino 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Acino AG

3.ROK VALJANOSTI

EXP {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept