Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Apotex (Clopidogrel Mylan Pharma) (clopidogrel besilate) – Označavanje - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaClopidogrel Apotex (Clopidogrel Mylan Pharma)
ATK šifraB01AC04
Tvarclopidogrel besilate
ProizvođačApotex Europe B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJE za blistere sa 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 ili 100 filmom obloženih tableta

1.NAZIV LIJEKA

Clopidogrel Apotex 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelbesilata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C (za PVC/PE/PVDC/aluminij blistere)

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Apotex Europe BV

Darwinweg 20

2333 CR, Leiden

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/568/001-018

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

-

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Clopidogrel Apotex 75 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTERI koji sadržavaju 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84 ili 100 filmom obloženih tableta

1. NAZIV LIJEKA

Clopidogrel Apotex 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Apotex Europe BV

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept