Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odaberite jezik stranice

Clopidogrel Krka d.d. (Zopya) (clopidogrel hydrochloride) – Označavanje - B01AC03

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaClopidogrel Krka d.d. (Zopya)
ATK šifraB01AC03
Tvarclopidogrel hydrochloride
ProizvođačKrka, d.d., Novo mesto

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Clopidogrel Krka d.d. 75 mg filmom obložene tablete

klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelklorida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži hidrogenirano ricinusovo ulje.

Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

90 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

7 filmom obloženih tableta: EU/1/09/562/001

14 filmom obloženih tableta: EU/1/09/562/002

28 filmom obloženih tableta: EU/1/09/562/003

30 filmom obloženih tableta: EU/1/09/562/004

50 filmom obloženih tableta: EU/1/09/562/005

56 filmom obloženih tableta: EU/1/09/562/006

84 filmom obložene tablete: EU/1/09/562/007

90 filmom obloženih tableta: EU/1/09/562/008

100 filmom obloženih tableta: EU/1/09/562/009

13.BROJ SERIJE

Lot:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Clopidogrel Krka d.d. 75 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

< PC:

SN:

NN:>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Clopidogrel Krka d.d. 75 mg filmom obložene tablete

klopidogrel

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Lot:

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept