Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Conbriza (bazedoxifene) – Označavanje - G03XC02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaConbriza
ATK šifraG03XC02
Tvarbazedoxifene
ProizvođačPfizer Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU TEKST NA KUTIJI

1.NAZIV LIJEKA

CONBRIZA 20 mg filmom obložene tablete bazedoksifen

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg bazedoksifena u obliku bazedoksifenacetata.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije .

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

90 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/511/001 (28 tableta)

EU/1/09/511/002 (30 tableta)

EU/1/09/511/003 (84 tablete)

EU/1/09/511/004 (90 tableta)

EU/1/09/511/005 (7 tableta)

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

CONBRIZA

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

CONBRIZA 20 mg filmom obložene tablete

bazedoksifen

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Ltd

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept