Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Conbriza (bazedoxifene) – Uputa o lijeku - G03XC02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaConbriza
ATK šifraG03XC02
Tvarbazedoxifene
ProizvođačPfizer Ltd

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

CONBRIZA 20 mg filmom obložene tablete bazedoksifen

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je CONBRIZA i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek CONBRIZA

3.Kako uzimati lijek CONBRIZA

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek CONBRIZA

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je CONBRIZA i za što se koristi

CONBRIZA sadrži djelatnu tvar bazedoksifen i pripada skupini nehormonskih lijekova koji se nazivaju selektivnim modulatorima estrogenskih receptora. Koristi se za liječenje osteoporoze u žena nakon menopauze, kada im je povećan rizik od prijeloma. Djeluje tako da u tih žena usporava ili zaustavlja stanjivanje kostiju. Ovaj lijek se ne smije koristiti za liječenje osteoporoze u muškaraca.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek CONBRIZA

Nemojte uzimati lijek CONBRIZA

ako ste alergični na bazedoksifen ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako imate ili ste imali krvni ugrušak (primjerice u krvnim žilama nogu, pluća ili očiju)

ako ste trudni ili još uvijek možete zatrudnjeti. Ako se uzima u trudnoći, ovaj lijek može naškoditi nerođenom djetetu.

ako imate nerazjašnjeno krvarenje iz rodnice. Vaš liječnik mora ispitati uzrok tog krvarenja.

ako imate aktivan rak maternice.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek CONBRIZA

jer ovaj lijek može povećati rizik od nastajanja krvnih ugrušaka. Iako se ne javljaju jako često, ti ugrušci mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, invaliditet ili smrt. Porazgovarajte s liječnikom da utvrdite imate li povećan rizik od krvnih ugrušaka.

ako ste dulje vrijeme nepokretni (ne možete hodati), primjerice ako ste vezani za invalidska kolica, dugotrajno sjedite ili ležite dok se oporavljate od operacije ili bolesti. Na dugim putovanjima se trebate ustajati i hodati ili redovito razgibavati noge i stopala. To je zato što dugotrajno sjedenje u istom položaju može oslabiti cirkulaciju krvi i povećati rizik od stvaranja

krvnih ugrušaka. Morate li dulje vrijeme mirovati ili planirate ići na operaciju, važno je da sa svojim liječnikom porazgovarate o tome kako možete umanjiti rizik od krvnih ugrušaka.

ako niste u menopauzi. CONBRIZA je ispitivana samo u žena koje su ušle u menopauzu te se stoga ne preporučuje u žena prije menopauze.

ako ste u prošlosti imali povišene razine triglicerida (vrsta masnoće u tijelu)

ako imate tegoba s jetrom ili teških tegoba s bubrezima.

ako tijekom liječenja lijekom CONBRIZA imate bilo kakvo krvarenje iz rodnice, morate porazgovarati s liječnikom.

ako imate rak dojke, jer nema dovoljno iskustva s primjenom ovog lijeka u žena koje boluju od te bolesti.

Ovo su neki od razloga zbog kojih ovaj lijek možda neće biti prikladan za Vas. Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, obratite se svom liječniku prije nego uzmete ovaj lijek.

Drugi lijekovi i CONBRIZA

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Lijek CONBRIZA smiju koristiti samo žene u postmenopauzi. Ne smiju ga uzimati trudnice niti žene koje još uvijek mogu zatrudnjeti. Ne smijete uzimati ovaj lijek ako dojite jer nije poznato izlučuje li se on u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako nakon uzimanja ovog lijeka osjetite pospanost, morate izbjegavati vožnju i rukovanje strojevima.

Tijekom liječenja ovim lijekom možete imati tegoba s vidom, primjerice zamagljen vid. Ako se to dogodi, morate izbjegavati vožnju i rukovanje strojevima dok Vam liječnik ne kaže da to možete činiti.

CONBRIZA sadrži laktozu

Ovaj lijek sadrži laktozu (vrstu šećera). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3.Kako uzimati lijek CONBRIZA

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Morate uzimati ovaj lijek sve dok Vam to preporučuje liječnik. Kako bi ovaj lijek mogao liječiti osteoporozu, morate ga uzimati svakodnevno.

Preporučena doza je jedna tableta na dan, kroz usta. Uzimanje više od jedne tablete na dan nije učinkovitije, a može donijeti dodatne rizike.

Tabletu možete uzeti u bilo koje doba dana, s hranom ili bez nje.

Uz ovaj lijek mora se uzimati dovoljna količina kalcija i vitamina D. Porazgovarajte sa svojim liječnikom o tome unosite li prehranom dovoljno kalcija i vitamina D ili trebate uzimati nadomjeske kalcija i vitamina D. Uzimate li nadomjeske kalcija i vitamina D, možete ih uzimati istodobno kada i lijek.

Ako uzmete više lijeka CONBRIZA nego što ste trebali

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika, ako zabunom uzmete više lijeka CONBRIZA nego što ste trebali.

Ako ste zaboravili uzeti lijek CONBRIZA

Ako zaboravite uzeti tabletu, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu ovog lijeka, preskočite propuštenu dozu i uzmite samo sljedeću dozu po rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati lijek CONBRIZA

Odlučite li prestati uzimati ovaj lijek prije nego što ste dovršili propisani ciklus liječenja, najprije o tome morate razgovarati s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ili prestankom primjene ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ozbiljne nuspojave - prestanite uzimati lijek CONBRIZA i odmah se javite liječniku.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

Ako se pojave znakovi krvnog ugruška u nogama ili plućima, poput bolnog oticanja i crvenila nogu, iznenadne boli u prsima ili otežanog disanja.

Ako se pojave znakovi krvnog ugruška u oku (mrežnična vena) poput smetnje vida na jednom oku ili oštećenje vida ili zamagljen vid ili gubitak vida na jednom oku.

Ako se pojavi bilo koja tegoba navedena u dijelu "Nemojte uzimati lijek CONBRIZA".

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

-Ako imate druge događaje koje zahvaćaju oko i/ili vid (iskrenje ili bljeskanje svjetla, sužavanje vidnog polja, i oticanje oka ili očnog kapka)

Ostale nuspojave

U nekih su se bolesnica tijekom liječenja lijekom CONBRIZA javile sljedeće nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

grčevi u mišićima (uključujući grčeve u nogama)

valunzi

oticanje šaka, stopala i nogu (periferni edem)

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

alergijska reakcija (uključujući preosjetljivost i urtikariju)

osip, svrbež

suha usta

povišene vrijednosti triglicerida (masnoća koje se nalaze u krvi)

povišene vrijednosti jetrenih enzima

omamljenost

Nije poznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

palpitacije (osjećaj lupanja srca)

suho oko, bol u oku, smanjena oštrina vida, oštećenje vida, blefarospazam (abnormalno, nevoljno žmirkanje ili grč očnih kapaka).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek CONBRIZA

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza "Rok valjanosti ili EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što CONBRIZA sadrži

Djelatna tvar je bazedoksifen. Jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg bazedoksifena u obliku bazedoksifenacetata.

Drugi sastojci su laktoza hidrat (vidjeti dio 2 "CONBRIZA sadrži laktozu"), mikrokristalična celuloza, prethodno geliran škrob (kukuruzni), natrijev škroboglikolat, natrijev laurilsulfat, bezvodni, koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat, askorbatna kiselina, hipromeloza, titanijev dioksid (E171) i makrogol 400.

Kako CONBRIZA izgleda i sadržaj pakiranja

CONBRIZA je dostupna u obliku bijele do gotovo bijele filmom obložene tablete u obliku kapsule, s oznakom "WY20". Tablete su pakirane u PVC/Aclar blistere, a dostupne veličine pakiranja su 7, 28, 30, 84 ili 90 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Proizvođač:

Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Little Connell, Newbridge, County Kildare, Irska.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Latvijā

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer S.A./N.V.

Tel.: + 371 670 35 775

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

 

България

Lietuva

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Pfizer Luxembourg SARL filialas

Клон България

Lietuvoje

Тел.: +359 2 970 4333

Tel. + 370 52 51 4000

Česká Republika

Magyarország

Pfizer s.r.o.

Pfizer Kft

Tel: +420-283-004-111

Tel: +36 1 488 3700

Danmark

Malta

Pfizer ApS

Vivian Corporation Ltd.

Tlf: +45 44 201 100

Tel: +35621 344610

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer BV

Tel: +49 (0) 800 8535555

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer AS

Tel.: +372 666 7500

Tlf: +47 67 526 100

Ελλάδα

Österreich

Pfizer Hellas A.E.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ.: +30 210 6785 800

España

Polska

Pfizer GEP, S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Télf: +34914909900

Tel:+48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer PFE France

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Unipessoal Lda

 

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Romania S.R.L

Tel: + 385 1 3908 777

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s

+44 (0)1304 616161

področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Slovenská Republika

Icepharma hf

Pfizer Luxembourg SARL,

Simi: +354 540 8000

organizačná zložka

 

Tel: + 421 2 3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Italia S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Kύπρος

Sverige

Pfizer Hellas (Cyprus Branch) A.E.

Pfizer AB

Τηλ: +357 22 817690

Tel:+46 (0)8 550 520 00

 

United Kingdom

 

Pfizer Limited,

 

Tel: +44 (0) 1304 616161

Uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept