Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Copalia HCT (amlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide) – Označavanje - C09DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCopalia HCT
ATK šifraC09DX01
Tvaramlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide
ProizvođačNovartis Europharm Ltd.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA JEDINIČNOG PAKIRANJA

1.NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

280 filmom obloženih tableta

280 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/575/001

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/002

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/003

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/004

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/005

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/006

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/007

280 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/09/575/008

56 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/09/575/009

98 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/09/575/010

280 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 20 kutija, od kojih svaka sadrži 14 tableta. 70 filmom obloženih tableta

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 4 kutije, od kojih svaka sadrži 70 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/012

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 20 kutija od 14 tableta)

 

 

EU/1/09/575/011

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 4 kutije od 70 tableta)

 

 

 

 

(jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

280 filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje koje sadrži 20 kutija, od kojih svaka sadrži 14 tableta. Višestruko pakiranje koje sadrži 4 kutija, od kojih svaka sadrži 70 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/012

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 20 kutija od 14 tableta)

 

 

EU/1/09/575/011

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 4 kutije od 70 tableta)

 

 

 

 

(jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA JEDINIČNOG PAKIRANJA

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

280 filmom obloženih tableta

280 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/575/013

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/014

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/015

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/016

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/017

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/018

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/019

280 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/09/575/020

56 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/09/575/021

98 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/09/575/022

280 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 20 kutija, od kojih svaka sadrži 14 tableta. 70 filmom obloženih tableta

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 4 kutije, od kojih svaka sadrži 70 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/024

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 20 kutija od 14 tableta)

 

 

EU/1/09/575/023

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 4 kutije od 70 tableta)

 

 

 

 

(jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

280 filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje koje sadrži 20 kutija, od kojih svaka sadrži 14 tableta. Višestruko pakiranje koje sadrži 4 kutija, od kojih svaka sadrži 70 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/024

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 20 kutija od 14 tableta)

 

 

EU/1/09/575/023

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 4 kutije od 70 tableta)

 

 

 

 

(jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA JEDINIČNOG PAKIRANJA

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

280 filmom obloženih tableta

280 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/575/025

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/026

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/027

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/028

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/029

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/030

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/031

280 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/09/575/032

56 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/09/575/033

98 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/09/575/034

280 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 20 kutija, od kojih svaka sadrži 14 tableta. 70 filmom obloženih tableta

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 4 kutije, od kojih svaka sadrži 70 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/036

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 20 kutija od 14 tableta)

 

 

EU/1/09/575/035

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 4 kutije od 70 tableta)

 

 

 

 

(jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

280 filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje koje sadrži 20 kutija, od kojih svaka sadrži 14 tableta. Višestruko pakiranje koje sadrži 4 kutija, od kojih svaka sadrži 70 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/036

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 20 kutija od 4 tableta)

 

 

EU/1/09/575/035

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 4 kutije od 70 tableta)

 

 

 

 

(jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA JEDINIČNOG PAKIRANJA

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

280 filmom obloženih tableta

280 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/575/037

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/038

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/039

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/040

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/041

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/042

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/043

280 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/09/575/044

56 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/09/575/045

98 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/09/575/046

280 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 20 kutija, od kojih svaka sadrži 14 tableta. 70 filmom obloženih tableta

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 4 kutije, od kojih svaka sadrži 70 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/048

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 20 kutija od 14 tableta)

 

 

EU/1/09/575/047

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 4 kutije od 70 tableta)

 

 

 

 

(jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

280 filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje koje sadrži 20 kutija, od kojih svaka sadrži 14 tableta. Višestruko pakiranje koje sadrži 4 kutija, od kojih svaka sadrži 70 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/048

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 20 kutija od 14 tableta)

 

 

EU/1/09/575/047

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 4 kutije od 70 tableta)

 

 

 

 

(jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA JEDINIČNOG PAKIRANJA

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 320 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

280 filmom obloženih tableta

280 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/575/049

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/050

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/051

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/052

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/053

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/054

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/055

280 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/09/575/056

56 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/09/575/057

98 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/09/575/058

280 x 1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 320 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 20 kutija, od kojih svaka sadrži 14 tableta. 70 filmom obloženih tableta

Sastavni dio višestrukog pakiranja koje sadrži 4 kutije, od kojih svaka sadrži 70 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/060

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 20 kutija od 14 tableta)

 

 

EU/1/09/575/059

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 4 kutije od 70 tableta)

 

 

 

 

(jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 320 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

280 filmom obloženih tableta

Višestruko pakiranje koje sadrži 20 kutija, od kojih svaka sadrži 14 tableta. Višestruko pakiranje koje sadrži 4 kutija, od kojih svaka sadrži 70 tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/575/060

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 20 kutija od 14 tableta)

 

 

EU/1/09/575/059

280 filmom obloženih tableta (višestruko pakiranje, 4 kutije od 70 tableta)

 

 

 

 

(jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept