Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Copalia HCT (amlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide) – Uputa o lijeku - C09DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCopalia HCT
ATK šifraC09DX01
Tvaramlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide
ProizvođačNovartis Europharm Ltd.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete

Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete

Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Copalia HCT i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Copalia HCT

3.Kako uzimati Copalia HCT

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Copalia HCT

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Copalia HCT i za što se koristi

Copalia HCT tablete sadrže tri djelatne tvari koje se zovu amlodipin, valsartan i hidroklorotiazid. Sve te tvari pomažu u kontroli povišenog krvnog tlaka.

Amlodipin pripada skupini tvari koje se nazivaju „blokatori kalcijevih kanala“. Amlodipin sprečava ulazak kalcija u stijenku krvne žile i tako sprečava sužavanje krvne žile.

Valsartan pripada skupini tvari koje se nazivaju „antagonisti angiotenzin II receptora“. Angiotenzin II se stvara u tijelu i dovodi do sužavanja krvnih žila te na taj način povećava krvni tlak. Valsartan djeluje tako što blokira učinak angiotenzina II.

Hidroklorotiazid pripada skupini tvari koje se nazivaju „tiazidni diuretici“. Hidroklorotiazid povećava izlučivanje mokraće, što također snižava krvni tlak.

Kao rezultat sva tri mehanizma, krvne žile se opuštaju i krvni tlak je snižen.

Copalia HCT se primjenjuje za liječenje povišenog krvnog tlaka u odraslih bolesnika čiji je krvni tlak već kontroliran dok uzimaju amlodipin, valsartan i hidroklorotiazid te kojima uzimanje jedne tablete koja sadrži sve tri djelatne tvari može biti od koristi.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Copalia HCT

Nemojte uzimati Copalia HCT

ako ste trudni više od 3 mjeseca. (Preporučuje se izbjegavati Copalia HCT u ranoj trudnoći– vidjeti dio Trudnoća.)

ako ste alergični na amlodipin ili na bilo koji drugi blokator kalcijevih kanala, valsartan, hidroklorotiazid, lijekove dobivene sulfonamida (lijekovi koji se koriste za liječenje infekcija prsišta ili mokraćnog sustava) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Ako mislite da biste mogli biti alergični, nemojte uzeti Copalia HCT i porazgovarajte sa svojim liječnikom.

ako imate bolest jetre, oštećenje žučnih kanalića u jetri (bilijarna ciroza) koje dovodi do nakupljanja žuči u jetri (kolestaza).

ako imate teške probleme s bubrezima ili ako ste na dijalizi.

ako ne možete stvoriti mokraću (anurija).

ako je razina kalija ili natrija u Vašoj krvi preniska unatoč liječenju za povećanje razina kalija ili natrija u Vašoj krvi.

ako je razina kalcija u Vašoj krvi previsoka unatoč liječenju kako bi se smanjila razina kalcija u Vašoj krvi.

ako imate giht (kristali mokraćne kiseline u zglobovima).

ako imate jako nizak krvni tlak (hipotenzija).

ako imate suženje aortnog zaliska (stenoza aorte) ili kardiogeni šok (stanje u kojem Vaše srce ne može opskrbiti tijelo dovoljnom količinom krvi).

ako patite od zatajivanja srca nakon srčanog udara.

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzeti Copalia HCT i obavijestite svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Copalia HCT

ako imate nisku razinu kalija ili magnezija u Vašoj krvi (sa ili bez simptoma kao što su slabost mišića, spazmi mišića, poremećen srčani ritam).

ako imate nisku razinu natrija u krvi (sa ili bez simptoma kao što su umor, smetenost, trzanje mišića, konvulzije).

ako imate visoku razinu kalcija u krvi (sa ili bez simptoma kao što su mučnina, povraćanje, zatvor, bol u želucu, učestalo mokrenje, žeđ, slabost i trzanje mišića).

ako imate probleme s bubrezima, ako Vam je presađen bubreg ili ako Vam je rečeno da imate suženje bubrežnih arterija.

ako imate probleme s jetrom.

ako imate ili ste imali zatajenje srca ili bolest koronarnih arterija, posebno ako je propisano da uzimate najvišu dozu Copalia HCT-a (10 mg/320 mg/25 mg).

ako ste doživjeli srčani udar. Pridržavajte se pažljivo uputa svog liječnika o početnoj dozi. Liječnik može također provjeriti funkciju Vaših bubrega.

ako Vam je liječnik rekao da imate suženje srčanih zalistaka (zvano „aortalna ili mitralna stenoza“) ili da je debljina vašeg srčanog mišića nenormalno povećana (zvano „opstruktivna hipertrofična kardiomiopatija“).

ako bolujete od aldosteronizma. To je bolest kod koje nadbubrežne žlijezde stvaraju previše hormona aldosterona. Ako se to odnosi na Vas, uzimanje Copalia HCT-a se ne preporučuje.

ako bolujete od bolesti zvane sistemski eritematozni lupus (također zvana „lupus“ ili „SLE“).

ako imate šećernu bolest (visoku razinu šećera u krvi).

ako imate visoke razine kolesterola ili triglicerida u krvi.

ako dobijete kožne reakcije kao što je osip nakon izloženosti suncu.

ako ste imali alergijsku reakciju na druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka ili diuretike (vrsta lijekova također poznata kao „tablete za mokrenje“), posebno ako patite od astme i alergija.

ako ste bili bolesni (povraćanje ili proljev).

ako ste uočili pojavu oticanja, osobito lica i grla, dok ste uzimali druge lijekove (uključujući inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima). Ako dobijete ove simptome, prekinite uzimati Copalia HCT i odmah se javite svom liječniku. Nemojte više nikad uzimati Copalia HCT.

ako tijekom liječenja Copalia HCT-om osjetite omaglicu i/ili nesvjesticu, o tome što prije obavijestite svoga liječnika.

ako osjetite smanjenje vida ili bol u oku. Ti bi mogli biti simptomi povišenog tlaka u Vašem oku, koji se može pojaviti unutar nekoliko sati do tjedan dana nakon uzimanja Copalia HCT-a. Ako se ne liječi, može dovesti do trajnog oštećenja vida.

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:

ACE inhibitor (primjerice enalapril, lisinopril, ramipril), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.

aliskiren.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Copalia HCT“.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, porazgovarajte sa svojim liječnikom.

Djeca i adolescenti

Primjena Copalia HCT-a u djece i adolescenata mlađih od 18 godina se ne preporučuje.

Starije osobe (u dobi od 65 i više godina)

Osobe u dobi od 65 i više godina mogu uzimati Copalia HCT u istoj dozi kao i druge odrasle osobe i na isti način na koji su do sada već uzimale tri djelatne tvari zvane amlodipin, valsartan i hidroklorotiazid. Starijim bolesnicima, posebno onima koji uzimaju najvišu dozu Copalia HCT-a (10 mg/320 mg/25 mg), treba redovito kontrolirati krvni tlak.

Drugi lijekovi i Copalia HCT

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza. U nekim slučajevima ćete možda morati prekinuti uzimati jedan od lijekova. To je posebno važno ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova:

Ne uzimajte zajedno s:

litijem (lijek koji se koristi za liječenje nekih vrsta depresije);

lijekovima ili tvarima koje povećavaju količinu kalija u krvi. To uključuje nadomjesci kalija ili zamjene za sol koje sadrže kalij, lijekove koji štede kalij i heparin;

ACE inhibitori ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Copalia HCT“ i „Upozorenja i mjere opreza“).

Potreban je oprez s:

alkoholom, tabletama za spavanje i anesteticima (lijekovi koji bolesnicima omogućuju podvrgavanje kirurškim i drugim zahvatima);

amantadinom (lijek za terapiju Parkinsonove bolesti, također se koristi za liječenje ili sprečavanje određenih bolesti uzrokovanih virusima);

antikolinergijski lijekovi (lijekovi koji se koriste za liječenje raznih poremećaja, poput grčeva u probavnom sustavu, grča mokraćnog mjehura, astme, bolesti kretanja, grčeva mišića, Parkinsonove bolesti te kao pomoć uz anesteziju);

antikonvulzivnim lijekovima i lijekovima za stabilizaciju raspoloženja koji se koriste za liječenje epilepsije i bipolarnoga poremećaja (npr. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon);

kolestiraminom, kolestipolom ili drugim smolama (tvari koje se uglavnom koriste za liječenje visokih razina masnoća u krvi);

simvastatinom (lijekovi koji se koriste za kontrolu visokih razina kolesterola);

ciklosporinom (lijek koji se koristi u presađivanju radi sprečavanja odbacivanja organa ili za druga stanja, npr. reumatoidni artritis ili atopijski dermatitis);

citotoksičnim lijekovima (koriste se za liječenje raka), kao što su metotreksat ili ciklofosfamid;

digoksinom ili drugim glikozidima digitalisa (lijekovi koji se koriste za liječenje srčanih problema);

verapamilom, diltiazemom (lijekovi za srce);

jodnim kontrastnim sredstvima (sredstva koja se koriste za pretrage snimanjem);

lijekovima za liječenje šećerne bolesti (oralni lijekovi, poput metformina, ili inzulini);

lijekovima za liječenje gihta, kao što je alopurinol;

lijekovima koji mogu povisiti razine šećera u krvi (beta-blokatori, diazoksid);

lijekovima koji mogu izazvati „torsades de pointes“ (nepravilni otkucaji srca), kao što su antiaritmici (lijekovi koji se koriste za liječenje srčanih poremećaja) i neki antipsihotici;

lijekovima koji mogu smanjiti količinu natrija u Vašoj krvi, kao što su antidepresivi, antipsihotici, antiepileptici;

lijekovima koji mogu smanjiti količinu kalija u Vašoj krvi, kao što su diuretici (tablete za izmokravanje), kortikosteroidi, laksativi, amfotericin ili penicilin G;

lijekovima koji povisuju krvni tlak kao adrenalin ili noradrenalin;

lijekovi koji se primjenjuju za liječenje HIV infekcije/SIDA (npr. ritonavir, indinavir, nelfinavir);

lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol, itrakonazol);

lijekovima koji se koriste za liječenje čira ili upale jednjaka (karbenoksolon);

lijekovima koji se koriste za ublažavanje bolova ili upale, posebno nesteroidnim protuupalnim lijekovima (NSAILi), uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2 (COX-2 inhibitore);

mišićnim relaksansima (lijekovi koji se koriste za opuštanje mišića tijekom operacija);

nitroglicerinom i drugim nitratima, ili drugim tvarima koje se nazivaju „vazodilatatori“;

drugim lijekovima za liječenje povišenog krvnog tlaka, uključujući metildopu;

rifampicinom (koji se koristi, primjerice, za liječenje tuberkuloze);

gospinom travom;

dantrolenom (infuzija za teške poremećaje tjelesne temperature);

vitaminom D i kalcijevim solima.

Copalia HCT s hranom, pićem i alkoholom

Bolesnici kojima je propisan Copalia HCT ne smiju konzumirati grejp ili sok od grejpa. Grejp i sok od grejpa u nekih bolesnika može dovesti do povećanja razina djelatne tvari amlodipina u krvi, što može uzrokovati neočekivano pojačani učinak Copalia HCT-a na snižavanje krvnog tlaka. Porazgovarajte sa svojim liječnikom prije konzumacije alkohola. Alkohol može prouzročiti pretjerani pad Vašeg krvnog tlaka i/ili povećati mogućnost pojave omaglice ili nesvjestice.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Morate obavijestiti svog liječnika ako mislite da ste (ili biste mogli postati) trudni. Liječnik će Vas u pravilu savjetovati da prekinete uzimati Copalia HCT prije trudnoće ili čim saznate da ste trudni te će Vas savjetovati da uzmete drugi lijek umjesto Copalia HCT-a. Copalia HCT se ne preporučuje u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati kada ste trudni više od 3 mjeseca, jer može ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se uzima nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili planirate početi dojiti. Copalia HCT se ne preporučuje majkama koje doje, a ako želite dojiti liječnik Vam može odabrati drugo liječenje, posebno ako je Vaše dijete novorođenče ili je prijevremeno rođeno.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Od ovog lijeka možete osjetiti omaglicu, pospanost, mučninu ili imati glavobolju. Ako osjetite ove simptome, nemojte voziti ni koristiti alate ili strojeve.

3.Kako uzimati Copalia HCT

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni. To će Vam pomoći u postizanju najboljih rezultata i smanjenju rizika od nuspojava.

Uobičajena doza Copalia HCT-a je jedna tableta na dan.

Tabletu je najbolje uzeti svaki dan u isto vrijeme. Najbolje je to učiniti ujutro.

Progutajte cijelu tabletu s čašom vode.

Copalia HCT možete uzimati s hranom ili bez nje. Ne uzimajte Copalia HCT s grejpom ili sokom od grejpa.

Ovisno o tome kako reagirate na liječenje, liječnik Vam može predložiti višu ili nižu dozu.

Nemojte prekoračiti propisanu dozu.

Ako uzmete više Copalia HCT-a nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli previše tableta Copalia HCT-a, odmah se obratite liječniku. Možda će Vam biti potrebna liječnička pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Copalia HCT

Ako zaboravite uzeti dozu ovog lijeka, uzmite ju čim se sjetite i zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Ako je već blizu vrijeme za sljedeću dozu, jednostavno uzmite sljedeću tabletu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu (dvije tablete odjednom) kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati Copalia HCT

Prestanak liječenja Copalia HCT-om može dovesti do pogoršanja bolesti od koje bolujete. Nemojte prestati uzimati lijek osim po uputi liječnika.

Redovito uzimajte ovaj lijek, čak i ako se osjećate dobro

Osobe s povišenim krvnim tlakom često ne osjećaju bilo kakve znakove ovog problema. Mnogi se osjećaju normalno. Vrlo je važno da ovaj lijek uzimate točno onako kako Vam je rekao liječnik radi postizanja najboljih rezultata i smanjenja rizika od nuspojava. Obavljajte planirane posjete liječniku, čak i ako se osjećate dobro.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Kao za bilo koju kombinaciju koja sadrži tri djelatne tvari, nuspojave vezane za svaku pojedinačnu komponentu ne mogu se isključiti. Nuspojave prijavljene za Copalia HCT ili za jednu od tri komponente (amlodipin, valsartan i hidroklorotiazid) navedene su niže i mogu se javiti kod uzimanja Copalia HCT.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne i zahtijevati neodgodivo liječenje.

Odmah se javite liječniku ako osjetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava nakon uzimanja ovog lijeka:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

omaglica

niski krvni tlak (osjećaj nesvjestice, ošamućenost, nagli gubitak svijesti)

Manje često(mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

jako smanjeno mokrenje (smanjena funkcija bubrega)

Rijetko(mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

spontano krvarenje

nepravilni rad srca

poremećaj jetre

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

iznenadno piskanje pri disanju, bol u prsima, nedostatak zraka ili teškoće pri disanju

oticanje očnih kapaka, lica ili usnica

oticanje jezika i grla koje uzrokuje velike teškoće pri disanju

teške kožne reakcije, uključujući intezivan kožni osip, koprivnjaču, crvenilo kože po čitavom tijelu, jaki svrbež, stvaranje mjehurića, ljuštenje i oticanje kože, upalu sluznica (Stevens- Johnsonov sindrom) ili druge alergijske reakcije

srčani udar

upalu gušterače koja može uzrokovati jake bolove u trbuhu i leđima pri čemu se bolesnik općenito osjeća vrlo loše

slabost, stvaranje modrica, vrućica i učestale infekcije

ukočenost

Ostale nuspojave mogu uključivati:

Vrlo često (mogu se javiti u do1 na 10 osoba):

niska razina kalija u krvi

povišenje masnoća u krvi

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

pospanost

palpitacije (svijesnost otkucaja Vašeg srca)

crvenilo uz osjećaj vrućine

oticanje gležnjeva (edem)

bol u trbuhu

osjećaj nelagode u želucu nakon obroka

umor

glavobolja

učestalo mokrenje

visoka razina mokraćne kiseline u krvi

niska razina magnezija u krvi

niska razina natrija u krvi

omaglica, nesvjestica pri ustajanju

smanjen apetit

mučnina i povraćanje

osip praćen svrbežom i druge vrste osipa

nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

ubrzani otkucaji srca

osjećaj vrtnje

poremećaj vida

osjećaj nelagode u želucu

bol u prsnom košu

povišenje ureje, kreatinina i mokraćne kiseline u krvi

visoka razina kalcija, masti ili natrija u krvi

sniženje kalija u krvi

zadah iz usta

proljev

suha usta

povećanje tjelesne težine

gubitak apetita

poremećen osjet okusa

bol u leđima

oticanje zglobova

grčevi/slabost/bol u mišićima

bol u udovima

nemogućnost ili stajanja ili hodanja na normalan način

slabost

poremećaj koordinacije

omaglica pri ustajanju ili nakon vježbanja

nedostatak energije

poremećaji spavanja

trnci ili obamrlost

neuropatija

nagli, prolazni gubitak svijesti

sniženi krvni tlak pri ustajanju

kašalj

nedostatak zraka

nadraženo grlo

pojačano znojenje

svrbež

oticanje, crvenilo i bol uzduž vene

crvenilo kože

drhtanje

promjene raspoloženja

tjeskoba

depresija

pospanost

poremećaji okusa

nesvjestica

gubitak osjećaja boli

smetnje vida

poremećaj vida

zvonjava u ušima

kihanje/curenje iz nosa uzrokovano upalom sluznice nosa (rinitis)

promijene navike pražnjenja crijeva

loša probava

ispadanje kose

svrbljiva koža

promjena boje kože

poremećaj mokrenja

pojačana potreba za mokrenjem noću

povećan broj mokrenja

nelagoda ili povećanje dojki u muškaraca

bol

loše osjećanje

smanjenje tjelesne težine

Rijetko (mogu se javiti u do1 na 1000 osoba):

niska razina krvnih pločica (ponekad s krvarenjem ili stvaranjem modrica ispod kože)

šećer u mokraći

visoka razina šećera u krvi

pogoršanje dijabetičkog metaboličkog stanja

nelagoda u trbuhu

zatvor

poremećaj jetre koji se može javiti zajedno s žutom kožom i očima ili tamno obojenom mokraćom (hemolitička anemija)

povećana osjetljivost kože na sunce

ljubičaste mrlje na koži

poremećaji bubrega

smetenost

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

smanjen broj bijelih krvnih stanica

smanjen broj krvnih pločica što može rezultirati stvaranjem neuobičajenih modrica ili lakog krvarenja (oštećenje crvenih krvnih stanica)

oticanje desni

nadutost u trbuhu (gastritis)

upala jetre (hepatitis)

žutilo kože (žutica)

povišeni jetreni enzimi što može imati učinak na neke medicinske testove

povećana napetost mišića

upala krvnih žila često s kožnim osipom

osjetljivost na svjetlost

poremećaji koji kombiniraju krutost, nevoljno drhtanje i/ili poremećaje kretanja

vrućica, grlobolja ili čirevi u ustima, učestalije infekcije (manjak ili niska razina bijelih krvnih stanica)

blijeda koža, umor, nedostatk zraka, tamno obojana mokraća (hemolitička anemija, abnormalno raspadanje crvenih krvnih stanica ili u krvnim žilama ili drugdje u tijelu)

smetenost, umor, grčevi i trzanje mišića, ubrzano disanje (hipokloremijska alkaloza)

jaka bol u gornjem dijelu trbuha (upala gušterače)

teškoće pri disanju s vrućicom, kašalj, zviždanje u plućima, nedostatak zraka (respiratorni distres, plućni edem, pneumonitis)

osip lica, bol u zglobovima, poremećaj mišića, vrućica (eritematozni lupus)

upala krvnih žila sa simptomima poput osipa, ljubičastih mrlja na koži, vrućica (vaskulitis)

teška kožna bolest koja uzrokuje osip, crvenu kožu, stvaranje mjehurića na usnicama, očima ili ustima, ljuštenje kože, vrućicu (toksična epidermalna nekroliza)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

promijene rezultata krvnih pretraga za bubrežnu funkciju; povišenje kalija u krvi; niska razina crvenih krvnih stanica

poremećen nalaz crvenih krvnih stanica

niska razina određenih vrsta bijelih krvnih stanica i krvnih pločica

povišenje kreatinina u krvi

poremećeni nalazi pretraga jetrene funkcije

izrazito smanjeno mokrenje

upala krvnih žila

slabost, stvaranje modrica i učestale infekcije (aplastična anemija)

slabljenje vida ili bol u očima uslijed visokog tlaka (mogući znakovi akutnog glaukoma zatvorenog kuta)

nedostatak zraka

jako smanjeno mokrenje (mogući znakovi poremećaja bubrega ili zatajivanja bubrega)

teška kožna bolest koja uzrokuje osip, crvenu kožu, stvaranje mjehurića na usnicama, očima ili ustima, ljuštenje kože, vrućica (multiformni eritem)

grčevi u mišićima

vrućica (pireksija)

stvaranje mjehura na koži (znak stanja koje se zove bulozni dermatitis)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka

5.Kako čuvati Copalia HCT

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake ”Rok valjanosti”/EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Copalia HCT se ne smije upotrijebiti ukoliko primjetite da je pakiranje oštećeno ili su vidljivi znakovi otvaranja.

Nikad nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Copalia HCT sadrži

Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete

Djelatne tvari u Copalia HCT-u su amlodipin (u obliku amlodipinbesilata), valsartan i hidroklorotiazid. Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 12,5 mg hidroklorotiazida.

Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza, krospovidon, koloidni bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat, hipromeloza, makrogol 4000, talk, titanijev dioksid (E171).

Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete

Djelatne tvari u Copalia HCT-u su amlodipin (u obliku amlodipinbesilata), valsartan i hidroklorotiazid. Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 12,5 mg hidroklorotiazida.

Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza, krospovidon, koloidni bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat, hipromeloza, makrogol 4000, talk, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid

(E172), crveni željezov oksid (E172).

Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete

Djelatne tvari u Copalia HCT-u su amlodipin (u obliku amlodipinbesilata), valsartan i hidroklorotiazid. Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.

Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza, krospovidon, koloidni bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat, hipromeloza, makrogol 4000, talk, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172).

Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete

Djelatne tvari u Copalia HCT-u su amlodipin (u obliku amlodipinbesilata), valsartan i hidroklorotiazid. Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.

Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza, krospovidon, koloidni bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat, hipromeloza, makrogol 4000, talk, žuti željezov oksid (E172).

Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmom obložene tablete

Djelatne tvari u Copalia HCT-u su amlodipin (u obliku amlodipinbesilata), valsartan i hidroklorotiazid. Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 320 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida.

Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza, krospovidon, koloidni bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat, hipromeloza, makrogol 4000, talk, žuti željezov oksid (E172).

Kako Copalia HCT izgleda i sadržaj pakiranja

Copalia HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete su bijele, ovalne tablete s oznakom „NVR“ na jednoj strani i „VCL“ na drugoj strani.

Copalia HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obložene tablete su blijedo žute, ovalne tablete s oznakom „NVR“ na jednoj strani i „VDL“ na drugoj strani.

Copalia HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete su žute, ovalne tablete s oznakom „NVR“ na jednoj strani i „VEL“ na drugoj strani.

Copalia HCT 10 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete su žuto-smeđe, ovalne tablete s oznakom

„NVR“ na jednoj strani i „VHL“ na drugoj strani.

Copalia HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmom obložene tablete su žuto-smeđe, ovalne tablete s oznakom

„NVR“ na jednoj strani i „VFL“ na drugoj strani.

Copalia HCT je dostupna u pakiranjima koja sadrže 14, 28, 30, 56, 90, 98 ili 280 filmom obloženih tableta, u višestrukim pakiranjima od 280 tableta (koja sadrže 4 kutije, od kojih svaka sadrži

70 tableta, ili 20 kutija, od kojih svaka sadrži 14 tableta), i u bolničkim pakiranjima koja sadrže 56, 98 ili 280 tableta u perforiranim blisterima djeljivim na jedinične doze. U Vašoj zemlji ne moraju biti dostupne sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

Proizvođač

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

J. Uriach y Cia., S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 864 96 92

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept