Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cuprymina (copper (64Cu) chloride) – Označavanje - V

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCuprymina
ATK šifraV
Tvarcopper (64Cu) chloride
ProizvođačSparkle S.r.l  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VOLFRAMSKI SPREMNIK

1.NAZIV LIJEKA

Cuprymina 925 MBq/ml radiofarmaceutski prekursor, otopina.

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Bakrov (64Cu) klorid, 925 MBq/ml u vrijeme kalibracije (01h00 po srednjeeuropskom vremenu [CET]), što odgovara 0,25 mikrograma (64Cu). Vrijeme kalibracije je postavljeno između kraja sinteze (EOS) i isteka roka valjanosti.

Specifična aktivnost ≥ 3700 MBq Cu-64/mikrogram bakra.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Kloridna kiselina (0,1 M).

Voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Volumen: {Z} ml

 

Aktivnost: (Y) MBq

Vrijeme kalibracije: {DD/MM/GGGG} 01h00 CET

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Nije namijenjeno za izravnu primjenu bolesnicima.

Za in vitro radioaktivno označavanje.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: 48 sati od datuma i vremena kraja sinteze (EOS).

EXP {DD/MM/GGGG} hh:mm CET

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju koje pruža zaštitu od zračenja, u skladu s nacionalnim propisima.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

Zbrinuti u skladu s nacionalnim propisima

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja: SPARKLE S.r.l. Loc. Cavallino

62010 Montecosaro (MC) – Italija

Proizvođač:

ACOM S.r.l. Italija

 

 

 

SPARKLE S.r.l

Italija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/784/001

13.BROJ SERIJE

Serija

Referentni broj

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Nije primjenjivo.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

Nije primjenjivo.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE TIPA 1

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Cuprymina 925 MBq / ml radiofarmaceutski prekursor, otopina. bakrov (64Cu) klorid

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za in vitro radioaktivno označavanje.

Nije namijenjen za izravnu primjenu bolesnicima

3.ROK VALJANOSTI

EXP {DD/MM/GGGG} (hh:mm CET)

4.BROJ SERIJE

Serija

Referentni broj

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Volumen: {Z} mL

 

Aktivnost: {Y}________MBq

Kal: {DD/MM/GGGG} 01h00 CET

6.DRUGO

Proizvođač:

ACOM S.r.l.

SPARKLE S.r.l

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept