Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadane (betaine anhydrous) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A16AA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCystadane
ATK šifraA16AA06
Tvarbetaine anhydrous
ProizvođačOrphan Europe S.A.R.L.

1.NAZIV LIJEKA

Cystadane 1 g oralni prašak

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 g praška sadrži 1 g bezvodnog betaina.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Oralni prašak.

Bijeli kristalinični sipki prašak.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Kao dodatak u liječenju homocistinurije, uključujući nedostatke ili poremećaje u:

cistationin beta sintazi (CBS),

5,10-metilen-tetrahidrofolat reduktazi (MTHFR),

metabolizmu kofaktora kobalamina (cbl).

Cystadane je potrebno primijeniti kao dodatak uz druge terapije poput vitamina B6 (piridoksin), vitamina B12 (kobalamin), folatne kiseline i uz pridržavanje propisanog režima prehrane.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje Cystadaneom treba nadzirati liječnik s iskustvom u liječenju bolesnika s homocistinurijom.

Doziranje

Djeca i odrasli

Preporučena ukupna dnevna doza je 100 mg/kg na dan koja se daje u dvije doze dnevno. Međutim, dozu treba posebno titrirati u pojedinog bolesnika u skladu s razinama homocisteina i metionina u plazmi. Nekim su bolesnicima potrebne doze veće od 200 mg/kg na dan kako bi se postigli terapijski ciljevi. Treba biti oprezan pri titraciji na višu dozu u bolesnika s nedostatkom CBS-a zbog rizika od hipermetioninemije. U tih bolesnika treba pomno pratiti razine metionina.

Posebne populacije

Bolesnici s oštećenjem jetre ili bubrega

Iskustvo s terapijom bezvodnim betainom u bolesnika s bubrežnom insuficijencijom ili s nealkoholnom steatozom jetre nije pokazalo potrebu za prilagodbom režima doziranja Cystadanea.

Način primjene

Bocu treba lagano protresti prije otvaranja. Priložene su tri mjerne žličice koje mjere 100 mg, 150 mg ili 1 g bezvodnog betaina. Preporučuje se napunjenu mjernu žličicu izvaditi iz boce i predmetom ravne površine, na primjer s nožem, poravnati razinu praška s rubom žličice. Tako će se odrediti sljedeće doze: mala mjerica 100 mg, srednja mjerica 150 mg i velika mjerica 1 g bezvodnog betaina.

Prašak treba pomiješati s vodom, sokom, mlijekom, adaptiranim mlijekom ili hranom dok se potpuno ne rastopi i odmah progutati.

Praćenje terapijskog učinka

Cilj liječenja je održavati razinu ukupnog homocisteina u plazmi ispod 15 µM ili što je moguće nižu. Stanje dinamičke ravnoteže se uobičajeno postiže unutar mjesec dana.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Manje česti slučajevi teškog cerebralnog edema povezanog s hipermetioninemijom prijavljeni su s terapijom bezvodnim betainom u bolesnika s nedostatkom CBS-a (vidjeti dio 4.8). Nakon prekida liječenja uočen je potpuni oporavak:

-Koncentracije metionina u plazmi treba održavati ispod 1000 µM. Preporučuje se mjeriti razinu metionina u plazmi na početku liječenja i zatim otprilike jednom godišnje ili jednom u dvije godine. Ako se koncentracija metionina poveća osobito iznad prvog sigurnosnog praga od

700 µmol/l, bolesnika treba pratiti češće i provjeravati pridržavanje režima prehrane. Kako bi se smanjile razine metionina, treba razmotriti promjenu režima prehrane te smanjenje doze Cystadanea ili privremeni prekid liječenja Cystadaneom.

-Pri pojavi bilo kojeg simptoma moždanog edema kao što su jutarnje glavobolje s povraćanjem i/ili promjene vida, treba provjeriti koncentraciju metionina u plazmi i pridržavanje režima prehrane, a primjenu Cystadanea prekinuti.

-Ako se, nakon ponovne primjene lijeka, simptomi moždanog edema ponovno jave, terapiju bezvodnim betainom treba trajno prekinuti.

Da bi se smanjio rizik od potencijalnih interakcija lijekova, preporučuje se napraviti pauzu od 30 minuta od unosa bezvodnog betaina i mješavine aminokiselina i/ili lijekova koji sadrže vigabatrin i analoge GABA-e (vidjeti dio 4.5).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ispitivanja interakcija nisu provedena.

Na temelju in vitro podataka, bezvodni betain može ući u interakciju s mješavinama aminokiselina i lijekovima koji sadrže vigabatrin i analoge GABA-e.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Podaci na ograničenom broju trudnica koje su bile izložene betainu ukazuju da nije bilo štetnog učinka bezvodnog betaina na trudnoću i zdravlje ploda/novorođenčeta. Do danas nema drugih relevantnih epidemioloških podataka. Nisu provedena ispitivanja utjecaja na reprodukciju u životinja. Primjena bezvodnog betaina kao dodatka piridoksinu, folatnoj kiselini, antikoagulansima i režimu prehrane tijekom trudnoće uz pomno praćenje razine homocisteina u plazmi sukladna je s dobrim ishodom trudnoće, kako za majku, tako i za dijete. Ipak, Cystadane ne treba primjenjivati tijekom trudnoće, osim ukoliko nije neophodno.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se bezvodni betain u majčino mlijeko (iako se njegov metabolički prekursor kolin pojavljuje u visokim koncentracijama u majčinom mlijeku). S obzirom na nedostatak podataka, potreban je oprez kada se Cystadane propisuje dojiljama.

Plodnost

Nema dostupnih podataka.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Cystadane ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosti primjene

Općenito, nuspojave koje se javljaju tijekom terapije bezvodnim betainom nisu ozbiljne i uglavnom su vezane za gastrointestinalni sustav. Manje često se mogu javiti poremećaji gastrointestinalnog sustava poput proljeva, glositisa, mučnine, nelagode u želucu, povraćanja i dentalnih poremećaja.

Najčešće zabilježena nuspojava tijekom liječenja je povećana razina metionina u krvi. Nakon prekida liječenja došlo je do potpunog oporavka (vidjeti dio 4.4).

Tablični popis nuspojava

Nuspojave su navedene prema klasifikaciji organskih sustava i učestalosti.

Učestalosti su prikazane kao vrlo česta (≥ 1/10), česta (≥ 1/100 i < 1/10), manje česta (≥ 1/1000 i

< 1/100), rijetka (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetka (< 1/10 000). Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su prikazane od ozbiljnijih prema manje ozbiljnima.

Poremećaji metabolizma i prehrane

Manje često: anoreksija

Psihijatrijski poremećaji

Manje često: agitacija, razdražljivost

Poremećaji živčanog sustava

Manje često: edem mozga*

Poremećaji probavnog sustava

Manje često: proljev, glositis, mučnina, nelagoda u

 

želucu, povraćanje

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Manje često: ispadanje kose, koprivnjača, neugodan

 

miris kože

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

Manje često: urinarna inkontinencija

Pretrage

Vrlo često: povećana razina metionina u krvi*

Opis pojedinih nuspojava

*Manje česti slučajevi teškog cerebralnog edema i hipermetioninemije prijavljeni su unutar 2 tjedna do 6 mjeseci od početka terapije bezvodnim betainom u bolesnika s nedostatkom CBS-a, uz potpuni oporavaka nakon prekida liječenja.

Simptomi cerebralnog edema uključuju jutarnje glavobolje s povraćanjem i/ili poremećajem vida. U tih bolesnika zabilježene su velika povećanja koncentracije metionina u plazmi u rasponu od 1000 do 3000 µM. S obzirom na to da je u bolesnika s hipermetioninemijom zabilježen cerebralni edem, sekundarna hipermetioninemija kao posljedica terapije bezvodnim betainom smatra se mogućim mehanizmom djelovanja.

Za posebna upozorenja, vidjeti dio 4.4.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Slučajevi predoziranja nisu zabilježeni.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Ostali lijekovi za probavni sustav i metabolizam, ATK oznaka: A16AA06.

Mehanizam djelovanja

Bezvodni betain snižava razinu homocisteina u plazmi u tri tipa homocistinurije, tj. kod nedostatka cistationin beta-sintaze (CBS), 5,10-metilen tetrahidrofolat reduktaze (MTHFR) i poremećaja metabolizma kofaktora kobalamina (cbl). Opseg učinak je bio ovisan o apsolutnom stupnju hiperhomocisteinemije, a koji je veći teške hiperhomocisteinemije.

Farmakodinamički učinci

Bezvodni betain djeluje kao donor metilne skupine u procesu remetilacije homocisteina u metionin u bolesnika s homocistinurijom. Rezulatat je snižavanje razine homocisteina u plazmi u tih bolesnika na 20-30% vrijednosti prije liječenja.

Pokazalo se da bezvodni betain povećava razinu metionina i S-adenozil metionina (SAM) u plazmi u bolesnika s MTHFR nedostatkom i cbl poremećajem. U bolesnika s CBS manjkom bez ograničenja unosa metionina prehranom, zamijećeno je prekomjerno nakupljanje metionina.

Pokazalo se da u bolesnika s homocistinurijom dodatak bezvodnog betaina poboljšava metaboličke abnormalnosti cerebrospinalnog likvora.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Povišene razine homocisteina u plazmi povezane su kardiovaskularnim događajima (poput tromboze), s osteoporozom, poremećajima skeleta i dislokacijom očne leće. U opservacijskim ispitivanjima liječenici su zabilježili kliničko poboljšanje (na kardiovaskularni sustav i na razvoj živčanog sustava) u oko 75% bolesnika koji su uzimali bezvodni betain. Većina tih bolesnika je također uzimala i druge pripravke kao što su vitamin B6 (piridoksin), vitamin B12 (kobalamin) i folatna kiselina, s različitim biokemijskim odgovorima. U većini je slučajeva dodavanje bezvodnog betaina rezultiralo daljnjim smanjenjem razine homocisteina u plazmi. Vjerojatno je da je kao posljedica višestruke terapije (prehranom, lijekovima i dodacima) u tih bolesnika moglo doći i do precijenjivanja kliničkog učinka bezvodnog betaina. Kasno dijagnosticiranje homocistinurije u simptomatskom stadiju odgovorno je za rezidualni morbiditet uslijed ireverzibilnog oštećenja vezivnog tkiva (oftalmološkog, skeletnog), što se ne može ispraviti daljnjom terapijom. Dostupni klinički podaci ne dopuštaju korelaciju doziranja i kliničke djelotvornosti. Nema dokaza razvoja tolerancije.

U nekoliko je slučajeva povećana razina metionina u plazmi bila povezana s edemom mozga (vidjeti dijelove 4.4 i 4.8).

Praćenjem razine homocisteina u plazmi utvrđeno je da se početak učinka bezvodnog betaina može očekivati tijekom nekoliko dana, a stanje dinamičke ravnoteže se postiže unutar jednog mjeseca.

Pedijatrijska populacija

U pedijatrijskih bolesnika mlađih od 10 godina, uobičajeni učinkovit režim doziranja je

100 mg/kg/dan podijeljeno u dvije doze dnevno; doziranje češće od dva puta dnevno i/ili povećanje doze iznad 150 mg/kg/dan ne poboljšava učinak smanjnja homocisteina.

Djelotvornost liječenja ne može se utvrditi praćenjem koncentracije betaina u plazmi, budući da te koncentracije ne odgovaraju direktno prijelazu kroz metabolički put citosolne betain homocistein metil transferaze.

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetički podaci bolesnika s homocistinurijom koji dugotrajno primaju bezvodni betain kao dodatak, vrlo su slični podacima dobivenim na zdravim dobrovoljcima. To ukazuje da je razlika u kinetici bezvodnog betaina najvjerojatnije uzrokovana deplecijom bezvodnog betaina u neliječenih bolesnika s homocistinurijom pa je značajna samo tijekom započinjanja liječenja.

Apsorpcija

Apsolutna bioraspoloživost bezvodnog betaina nije određivana. U zdravih odraslih dobrovoljaca (dob od 21 do 49 godina), nakon jednokratne oralne doze bezvodnog betaina (50 mg/kg), apsorpcija je bila

brza (tmax = 0,9 ± 0,3 sati i Cmax = 0,9 ± 0,2 mM).

Nakon ponavljenog režima doziranja od 100 mg/kg/dan tijekom 5 dana, kinetika apsorpcije se nije promijenila.

Distribucija

Bezvodni betain se brzo distirbuirao u relativno veliki volumen (V/F = 1,3 l/kg).

Nakon ponovljenog režima doziranja od 100 mg/kg/dan kroz 5 dana, poluvijek distribucije se značajno produžio (do 36 sati), što upućuje na zasićenje transportnih i redistribucijskih procesa.

Biotransformacija

Bezvodni betain je donor metilne skupine.

Eliminacija

Sa sporom stopom eliminacije (srednji poluvijek = 14 h, srednja vrijednost ukupnog tjelesnog klirensa, CL/F, = 84 ml/h/kg), klirens putem bubrega je zanemariv (5% od ukupnog tjelesnog klirensa), podrazumijevajući 100%-tnu bioraspoloživost.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Pri visokim dozama, zabilježena je depresija središnjeg živčanog sustava i iritacija gastrointestinalnog trakta u štakora. Dugotrajna ispitivanja kancerogenosti i reproduktivne toksičnosti s bezvodnim betainom nisu provedena. Niz standardnih ispitivanja genotoksičnosti nije pokazao specifičan rizik za ljude.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Nema.

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

Neotvorena boca: 3 godine

Nakon prvog otvaranja: 3 mjeseca.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

Uvjete čuvanja lijeka nakon prvog otvaranja vidjeti u dijelu 6.3

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

HDPE boce sa zatvaračem sigurnim za djecu.

Svako pakiranje sadrži 1 bocu sa 180 g praška i tri mjerne žličice.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du General de Gaulle F-92 800 Puteaux

Francuska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/379/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 15. veljače 2007.

Datum posljednje obnove: 21. studeni 2016.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept