Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadrops (mercaptamine hydrochloride) – Sažetak opisa svojstava lijeka - S01XA21

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCystadrops
ATK šifraS01XA21
Tvarmercaptamine hydrochloride
ProizvođačOrphan Europe S.A.R.L.

1.NAZIV LIJEKA

Cystadrops 3,8 mg/ml kapi za oko, otopina

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml sadrži 3,8 mg merkaptamina (cisteamina) u obliku merkaptaminklorida.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom

Jedan ml otopine kapi za oko sadrži 0,1 mg benzalkonijevog klorida.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Kapi za oko, otopina.

Viskozna, bistra otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Cystadrops je indiciran za liječenje depozita cistinskih kristala u rožnici kod odraslih i djece od navršene 2 godine s cistinozom.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje Cystadropsom treba započeti pod nadzorom liječnika iskusnog u liječenju cistinoze.

Doziranje

Preporučena doza je jedna kap u svako oko, 4 puta na dan tijekom budnih sati. Preporučeni interval između svakog ukapavanja iznosi 4 sata. Doza se može smanjiti progresivno (na minimalnu ukupnu dnevnu dozu od 1 kapi u svako oko) ovisno o rezultatima oftalmološkog pregleda (poput, depozita cistinskih kristala u rožnici, fotofobije).

Ako bolesnik propusti ukapavanje, treba ga savjetovati da nastavi s liječenjem sa sljedećim ukapavanjem.

Doza ne smije premašiti 4 kapi na dan u svako oko.

Nakupljanje cistinskih kristala u rožnici se povećava ako se prekine primjena Cystadropsa. Liječenje se ne smije prekinuti.

Pedijatrijska populacija

Cystadrops se može primjenjivati kod pedijatrijskih bolesnika od navršene 2 godine života u istoj dozi kao za odrasle (vidjeti dio 5.1).

Sigurnost i djelotvornost Cystadropsa u djece mlađe od 2 godine nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Za okularnu primjenu.

Prije prve primjene, kako bi se olakšala primjena lijeka, bolesnika treba uputiti da pusti Cystadrops da postigne sobnu temperaturu. Nakon prvog otvaranja bolesnika treba uputiti da čuva bočicu s kapaljkom na sobnoj temperaturi.

Kako bi se izbjegao nastanak ljepljivih očiju ujutro, bolesnika treba savjetovati da primijeni posljednju kap u danu barem 30 minuta prije odlaska na spavanje.

Za sprječavanje kontaminacije vrha kapaljke i otopine, mora se paziti da se vrhom kapaljke bočice s kapaljkom ne dotaknu očni kapci, okolna područja ili druge površine.

Bolesnika treba uputiti da baci bočicu s kapaljkom nakon 7 dana primjene.

U slučaju istodobne terapije s drugim topikalnim lijekovima za okularnu primjenu potrebno je omogućiti interval od deset minuta između 2 uzastopne primjene. Masti za oko treba primijeniti posljednje.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Cystadrops sadrži benzalkonijev klorid koji može uzrokovati iritaciju oka.

Također je zabilježeno da benzalkonijev klorid koji se obično koristi kao konzervans u oftalmičkim lijekovima uzrokuje točkastu keratopatiju i/ili toksičnu ulceroznu keratopatiju. Potreban je nadzor bolesnika.

Kontaktne leće

Poznato je da benzalkonijev klorid mijenja boju kontaktnih leća. Doticaj s mekim kontaktnim lećama treba izbjegavati. Bolesnike treba uputiti da izvade kontaktne leće prije primjene kapi za oko te da pričekaju barem 15 minuta prije ponovnog stavljanja kontaktnih leća.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

S obzirom da preporučena ukupna dnevna doza cisteamina u obliku baze nije viša od približno 0,4% najviše preporučene oralne doze cisteamina u obliku baze u bilo kojoj dobnoj skupini, ne očekuju se interakcije s peroralno primijenjenim lijekovima.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Preporučena ukupna dnevna okularna doza cisteamina nije viša od približno 0,4% najviše preporučene doze oralnog cisteamina u bilo kojoj dobnoj skupini. Sistemska izloženost cisteaminu nakon okularne primjene stoga je niža nego nakon peroralne primjene. Iako se ne očekuju učinci tijekom trudnoće i dojenja jer je sistemska izloženost cisteaminu zanemariva, potrebno je poduzeti mjere opreza kod istodobne primjene oralnog cisteamina.

Trudnoća

Nema odgovarajućih podataka o primjeni cisteamina u trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost uključujući teratogenezu (vidjeti dio 5.3). Potencijalni rizik za ljude nije poznat. Učinak neliječene cistinoze na trudnoću također nije poznat.

Stoga se oralni cisteamin ne smije primjenjivati tijekom trudnoće, posebice tijekom prvog tromjesečja osim ako to nije zaista neophodno.

Ako se dijagnosticira ili planira trudnoća, liječenje treba pažljivo ponovno razmotriti i bolesnika se mora savjetovati o mogućem teratogenom riziku cisteamina.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se cisteamin u majčino mlijeko. Međutim, zbog rezultata ispitivanja na životinjama kod ženki u laktaciji i tek okoćenih životinja (vidjeti dio 5.3), žene koje uzimaju oralni cisteamin ne smiju dojiti.

Plodnost

Nisu dostupni podaci o učinku cisteamina na plodnost u ljudi. Ispitivanja na životinjama pokazala su smanjenje plodnosti (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Cystadrops može malo utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Privremeno (prosječnom tijekom manje od 1 minute) zamagljen vid ili druge smetnje vida mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

Ako se zamagljen vid pojavi kod ukapavanja, bolesnik mora pričekati dok se vid ne razbistri prije upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak profila sigurnosti

Najčešće nuspojave su bol u oku, okularna hiperemija, svrbež oka, pojačano suzenje oka, zamagljen vid ili iritacija oka. Većina tih nuspojava su prolazne i većinom su blage ili umjerene .

Tablični popis nuspojava

Sljedeće nuspojave prijavljene su tijekom kliničkih ispitivanja i provođenja francuskog programa pojedinačnog liječenja (NPU programme od engl. named patient use programme) Cystadropsom. Prijavljene nuspojave navedene su u nastavku, prema klasifikaciji organskih sustava i učestalosti (po bolesniku).

Učestalosti su definirane kao: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija organskih sustava

Nuspojave

 

 

Poremećaji oka

Vrlo često : bol u oku, zamagljen vid, iritacija oka, okularna

hiperemija, svrbež oka, pojačano suzenje, depoziti u oku

 

 

Često: nenormalni osjet u oku, suho oko, osjećaj stranog tijela

 

u oku, edem očnog kapka, iritacija očnog kapka, oštećenje vida,

 

hordeolum

 

 

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

Vrlo često: nelagoda na mjestu ukapavanja (uglavnom ljepljive

primjene

oči i ljepljive trepavice)

 

Često: bol na mjestu ukapavanja

 

 

Pedijatrijska populacija

Učestalost, vrsta i težina nuspojava u djece iste su kao i kod odraslih.

Šezdeset i devet pedijatrijskih bolesnika praćeno je kroz klinička ispitivanja i francuski NPU program. Devetnaest bolesnika bilo je mlađe od 6 godina, 21 je bilo između 6 i 12 godina, a 29 između 12 i 18 godina.

Prijavljivanje sumnji na nuspojave

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nije vjerojatno da će se kod okularne primjene dogoditi predoziranje.

Kod slučajnog gutanja, potrebno je provoditi mjere nadzora i simptomatsko liječenje.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Oftalmici, drugi oftalmici, ATK oznaka: S01XA21.

Mehanizam djelovanja

Cisteamin smanjuje nakupljanje cistinskih kristala u rožnici djelujući kao tvar koja smanjuje količinu cistina pretvarajući cistin u cistein i cistein-cisteamin miješani disulfid.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Provedena su dva klinička ispitivanja sa Cystadropsom: kliničko ispitivanje s jednom skupinom na 8 djece i odraslih (ispitivanje OCT-1) i randomizirano, multicentrično, otvoreno, aktivno kontrolirano kliničko ispitivanje faze III (ispitivanje CHOC) provedeno na 32 bolesnika.

Ispitivanje OCT-1

Ovo ispitivanje je procjenjivalo sigurnost i djelotvornost Cystadropsa tijekom 5 godina. Prilagodba doze provedena je nakon pregleda očiju. Nijedan od bolesnika nije prekinuo liječenje tijekom petogodišnjeg razdoblja praćenja.

Djelotvornost je procijenjena ukupnim rezultatom in-vivo konfokalne mikroskopije (IVCM rezultat) kvantificiranjem cistinskih kristala u 7 slojeva rožnice. Nakon 30 dana liječenja i pri medijanu učestalosti od 4 ukapavanja na dan, uočeno je prosječno 30%-tno smanjenje u ukupnom IVCM rezultatu. Srednja vrijednost smanjenja depozita cistinskih kristala u rožnici od 30% u usporedbi s početnim vrijednostima održan je tijekom vremena s medijanom režima doziranja od 3 kapi/oko/dan (raspon 1-3 kapi) za 7 od 8 bolesnika. Fotofobija se poboljšala s vremenom.

Ispitivanje CHOC

Ovo je ispitivanje bilo randomizirano, kontrolirano kako bi se procjenjivala djelotvornost i profil sigurnosti primjene Cystadropsa nakon razdoblja od 90 dana liječenja pri režimu doziranja od 4 kapi/oko/dan. Ukupni IVCM rezultat bila je primarna mjera ishoda djelotvornosti. Petnaest bolesnika bilo je izloženo Cystadropsu. Srednja vrijednost ukupnog IVCM rezultata izračunata je za 11 bolesnika. Trend prema nižem ukupnom IVCM rezultatu u skupini koja je primala Cystadrops uočena je 30. dana. Srednja vrijednost smanjenja za 40% u skupini koja je primala Cystadrops potvrđena je 90. dana. Superiornost Cystadropsa dokazana je u usporedbi s kontrolnom skupinom (cisteaminklorid 0,10%) p<0,001 95% CI (2,11; 5,58). Superiornost Cystadropsa također je dokazana za fotofobiju koju je ocijenio ispitivač u usporedbi s kontrolnom skupinom (cisteaminklorid 0,10%) p<0,048 95% CI (0,23;1,14).

Pedijatrijska populacija

Klinički podaci o sigurnosti i djelotvornosti prikupljeni su tijekom 2 klinička ispitivanja (ispitivanja OCT-1 i CHOC). Ukupno je 15 pedijatrijskih bolesnika bilo izloženo Cystadropsu od kojih je 3 ispitanika (uključujući jednog dvogodišnjeg i jednog trogodišnjeg ispitanika) bilo mlađe od 6 godina. Rezultati djelotvornosti i sigurnosti slični su i kod pedijatrijske i odrasle populacije.

Europska agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja Cystadropsa u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u liječenju depozita cistinskih kristala u rožnici kod bolesnika s cistinozom (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Procjena farmakokinetike u ljudi nakon okularne primjene Cystadropsa nije provedena.

Slično kao i kod drugih topikalno primijenjenih lijekova za okularnu primjenu, vjerojatna je pojava sistemske apsorpcije.

Međutim, treba uzeti u obzir da preporučena dnevna doza cisteamina primijenjena u obliku kapi za oko nije viša od približno 0,4% najviše preporučene dnevne oralne doze cisteamina u bilo kojoj dobnoj skupini.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Očekuje se da će sistemska izloženost nakon okularne primjene biti niska. Kada postoji istodobna primjena okularnog i oralnog liječenja cisteaminom, doprinos okularne primjene bilo kojem sistemskom riziku smatra se zanemarivim.

Neklinički podaci o oralnom cisteaminu:

Provedena su ispitivanja genotoksičnosti: zabilježena je indukcija kromosomskih aberacija na eukariotskim stanicama u kulturi staničnih linija, a specifična ispitivanja s cisteaminom nisu pokazala nikakve mutagene učinke u Amesovom testu ili klastogeni učinak u mikronukleosnom testu na miševima.

Ispitivanja reprodukcije pokazale su embriofetotoksične učinke (resorpcija i gubici nakon implantacije) u štakora pri razini doze od 100 mg/kg/dan te u kunića koji su primali cisteamin pri dozi od 50 mg/kg/dan. Teratogeni učinci opisani su u štakora kada se cisteamin primjenjivao tijekom razdoblja organogeneze pri dozi od 100 mg/kg/dan.

To odgovara dozi od 0,6 g/m2/dan u štakora, što je manje od polovice preporučene kliničke doze održavanja cisteamina, tj. 1,30 g/m2/dan. Smanjenje plodnosti uočeno je kod štakora pri dozi od 375 mg/kg/dan, dozi pri kojoj je usporeno dobivanje na tjelesnoj težini. Pri ovoj dozi, također je smanjeno dobivanje na tjelesnoj težini i preživljavanje potomaka tijekom laktacije. Visoke doze cisteamina narušavaju sposobnost majki u laktaciji da hrane svoju mladunčad. Jednostruke doze lijeka inhibiraju lučenje prolaktina u životinja.

Primjena cisteamina u tek okoćenih štakora inducirala je kataraktu.

Visoke doze cisteamina primijenjene bilo peroralno bilo parenteralno uzrokuju ulkuse duodenuma u štakora i miševa, ali ne i u majmuna. Eksperimentalna primjena lijeka uzrokuje smanjenje količine somatostatina u nekoliko životinjskih vrsta. Posljedica te pojave za kliničku primjenu lijeka nije poznata.

S cisteaminom nisu provedena ispitivanja kancerogenosti.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

benzalkonijev klorid dinatrijev edetat karmelozanatrij

citratna kiselina hidrat

natrijev hidroksid (za podešavanje pH) kloridna kiselina (za podešavanje pH) voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

6 mjeseci

Nakon prvog otvaranja: 7 dana. Čuvati na temperaturi ispod 25 °C. Ne odlagati u hladnjak. Čuvati bočicu s kapaljkom čvrsto zatvorenu u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Prije prvog otvaranja:

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Čuvajte bočicu u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon prvog otvaranja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

5 ml otopine u staklenoj bočici od 10 ml boje jantara zatvorenoj bromobutilnim čepom i aluminijskim odvojivim zatvaračem. Aplikator za kapaljku od PVC-a sa zatvaračem od HDPE-a zapakiran je zasebno te je priložen u svakoj kutiji.

Jedna kutija sadrži 1 bočicu i aplikator za kapaljku.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Bolesnike treba savjetovati da se pridržavaju uputa u nastavku za otvaranje bočice i pričvršćivanje aplikatora za kapaljku:

Pažljivo operite ruke kako biste izbjegli mikrobiološku kontaminaciju sadržaja bočice.

Skinite zeleni zaštitni zatvarač (slika 1).

Skinite metalni prsten (slika 2).

Skinite sivi čep (slika 3) s bočice.

Nemojte dodirivati otvor bočice nakon skidanja sivog čepa.

 

skinuti

skinuti

 

skinuti

zeleni zaštitni

metalni

sivi čep

zatvarač

 

prsten

 

 

 

bočica

 

 

Izvadite kapaljku iz vrećice bez dodirivanja kraja namijenjenog za pričvršćivanje na bočicu, pričvrstite je (slika 4) na bočicu i nemojte skinuti.

 

mali bijeli

mali bijeli

poklopite i

zatvarač

zatvarač

 

pritisnite kako

 

 

kapaljka

biste pričvrstili

 

 

 

 

kapaljka

bočica

 

 

 

bočica

 

Pazite da ne izgubite mali bijeli zatvarač (slika 5) koji se stavlja na vrh kapaljke.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux

Francuska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1049/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19. siječanj 2017.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept