Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadrops (mercaptamine hydrochloride) – Označavanje - S01XA21

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCystadrops
ATK šifraS01XA21
Tvarmercaptamine hydrochloride
ProizvođačOrphan Europe S.A.R.L.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Cystadrops 3,8 mg/ml kapi za oko, otopina cisteamin

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml sadrži 3,8 mg cisteamina (merkaptamina), u obliku cisteaminklorida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Benzalokonijev klorid (pogledajte uputu o lijeku za dodatne informacija), dinatrijev edetat, karmelozanatrij, citratna kiselina hidrat, natrijev hidroksid, kloridna kiselina, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina

Jedna bočica od 5 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za okularnu primjenu.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

ROK VALJANOSTI

Baciti 7 dana nakon prvog otvaranja.

Otvoreno na:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije prvog otvaranja: čuvati u hladnjaku. Čuvati bočicu u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti. Nakon prvog otvaranja: čuvati bočicu s kapaljkom čvrsto zatvorenu u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti. Čuvati na temperaturi ispod 25 °C. Ne odlagati u hladnjak.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 Avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1049/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Cystadrops

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT PRIMJENE LIJEKA

Cystadrops 3,8 mg/ml kapi za oko, otopina cisteamin

Za okularnu primjenu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

ROK VALJANOSTI

Baciti 7 dana nakon prvog otvaranja.

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept