Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Desloratadine Teva (desloratadine) – Označavanje - R06AX27

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDesloratadine Teva
ATK šifraR06AX27
Tvardesloratadine
ProizvođačTeva B.V

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Desloratadin Teva 5 mg filmom obložene tablete desloratadin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg desloratadina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu hidrat. Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

10 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

20filmom obloženih tableta

21filmom obloženih tableta

28filmom obloženih tableta

30filmom obloženih tableta

40filmom obloženih tableta

50filmom obloženih tableta

50x 1 filmom obložena tableta (jedinična doza)

60filmom obloženih tableta

90filmom obloženih tableta

100filmom obloženih tableta

105filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tabletu progutajte cijelu s vodom.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/732/001 7 filmom obloženih tableta

EU/1/11/732/002 10 filmom obloženih tableta

EU/1/11/732/003 14 filmom obloženih tableta

EU/1/11/732/004 20 filmom obloženih tableta

EU/1/11/732/005 21 filmom obložena tableta

EU/1/11/732/006 28 filmom obloženih tableta

EU/1/11/732/007 30 filmom obloženih tableta

EU/1/11/732/008 40 filmom obloženih tableta

EU/1/11/732/009 50 filmom obloženih tableta

EU/1/11/732/010 60 filmom obloženih tableta

EU/1/11/732/011 90 filmom obloženih tableta

EU/1/11/732/012 100 filmom obloženih tableta

EU/1/11/732/013 50 x 1 filmom obložena tableta (jedinična doza)

EU/1/11/732/013 105 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Desloratadin Teva 5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Desloratadin Teva 5 mg filmom obložene tablete desloratadin

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept