Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dificlir (fidaxomicin) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A07AA12

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDificlir
ATK šifraA07AA12
Tvarfidaxomicin
ProizvođačAstellas Pharma Europe BV

1.NAZIV LIJEKA

DIFICLIR 200 mg filmom obložene tablete

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna filmom obložena tableta sadrži 200 mg fidaksomicina.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložena tableta.

Tablete u obliku kapsula od 14 mm, bijele do gotovo bijele boje, s utisnutim “FDX” na jednoj strani i “200” na drugoj strani.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

DIFICLIR je indiciran u odrasih za liječenje infekcije izazvane bakterijom Clostridium difficile, također poznate pod nazivom proljev uzrokovan C. difficile (vidjeti dio 5.1).

Potrebno je uzeti u obzir službene smjernice za ispravnu primjenu antibakterijskih lijekova.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli i stariji (≥ 65 godina)

Preporučena doza je 200 mg (jedna tableta) dvaput na dan (jedanput svakih 12 sati) tijekom 10 dana.

Posebne populacije

Oštećenje funkcije bubrega

Smatra se da nije potrebna prilagodba doze. Zbog ograničenih kliničkih podataka u ove populacije, DIFICLIR treba primjenjivati s oprezom u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega (vidjeti dijelove 4.4 i 5.2).

Oštećenje funkcije jetre

Smatra se da nije potrebna prilagodba doze. Zbog ograničenih kliničkih podataka u ove populacije, DIFICLIR treba primjenjivati s oprezom u bolesnika s umjerenim do teškim oštećenjem funkcije jetre (vidjeti dijelove 4.4 i 5.2).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost fidaksomicina u djece u dobi do 18 godina nije još ustanovljena. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

DIFICLIR je namijenjen za peroralnu primjenu.

DIFICLIR se može uzimati s hranom ili bez nje.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Prijavljene su reakcije preosjetljivosti koje uključuju teški angioedem (vidjeti dio 4.8). Ako tijekom liječenja DIFICLIROM nastupi jaka alergijska reakcija, potrebno je prekinuti primjenu lijeka i poduzeti odgovarajuće mjere.

U nekih bolesnika u kojih se javljaju reakcije preosjetljivosti također je prijavljena alergija na druge makrolide. Fidaksomicin treba uzimati s oprezom u bolesnika s poznatom alergijom na makrolide.

Zbog ograničenih kliničkih podataka, fidaksomicin treba primjenjivati s oprezom u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega ili umjerenim do teškim oštećenjem funkcije jetre (vidjeti dio 5.2).

Zbog ograničenih kliničkih podataka, fidaksomicin treba primjenjivati s oprezom u bolesnika s pseudomembranoznim kolitisom, fulminantnom ili životno opasnom infekcijom uzrokovanom bakterijom C. difficile.

Nema podataka o bolesnicima s istovremenom upalnom bolešću crijeva. U tih bolesnika fidaksomicin treba primjenjivati s oprezom zbog rizika od pojačane apsorpcije i mogućeg rizika od sistemskih nuspojava.

Ne preporučuje se istovremena primjena jakih inhibitora P-glikoproteina kao što su ciklosporin, ketokonazol, eritromicin, klaritromicin, verapamil, dronedaron i amiodaron (vidjeti dijelove 4.5 i 5.2).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Učinak P-gp inhibitora na fidaksomicin

Fidaksomicin je supstrat P-gp-a. Istovremena primjena jednokratnih doza inhibitora P-gp-a ciklosporina A i fidaksomicina u zdravih dobrovoljaca rezultirala je četverostrukim povećanjem Cmax i dvostrukim povećanjem AUC-a fidaksomicina te povećanjem Cmax glavnog djelatnog metabolita OP- 1118 za 9,5 puta i AUC-a za 4 puta. Budući da klinička važnost ovog povećanja izloženosti nije jasna, ne preporučuje se istovremena primjena jakih inhibitora P-gp-a, kao što su ciklosporin, ketokonazol, eritromicin, klaritromicin, verapamil, dronedaron i amiodaron (vidjeti dijelove 4.4 i 5.2).

Učinak fidaksomicina na P-gp supstrate

Fidaksomicin može blago do umjereno inhibirati crijevni P-gp.

Fidaksomicin (200 mg dvaput na dan) imao je mali, ali ne i klinički važan učinak na izloženost digoksinu. Međutim, ne može se isključiti jači učinak na supstrate P-gp-a s nižom bioraspoloživošću koji su osjetljivi na inhibiciju crijevnog P-gp-a, kao što je dabigatran eteksilat.

Učinak fidaksomicina na ostale prijenosnike

Fidaksomicin nema klinički značajan učinak na izloženost rosuvastatinu, supstratu za prijenosnike OATP2B1 i BCRP. Istovremena primjena 200 mg fidaksomicina dva puta dnevno i jedne doze od 10 mg rosuvastatina kod zdravih ispitanika nisu imali klinički značajan utjecaj na AUCinf rosuvastatina.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih podataka o primjeni fidaksomicina u trudnica. Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravan ili neizravan štetan učinak s obzirom na reprodukcijsku toksičnost. Kao mjeru opreza, bolje je izbjegavati primjenu lijeka DIFICLIR tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se fidaksomicin i njegovi metaboliti u majčino mlijeko. Iako se u dojene novorođenčadi/dojenčadi ne očekuju nikakvi učinci, budući da je sistemska izloženost fidaksomicinu niska, rizik za novorođenčad/dojenčad ne može se isključiti. Potrebno je odlučiti hoće li se prekinuti dojenje ili će se trajno/privremeno prekinuti terapija lijekom DIFICLIR, pri čemu treba uzeti u obzir korist od dojenja za dijete i korist od terapije za ženu.

Plodnost

U ispitivanjima na štakorima, fidaksomicin nije imao utjecaja na plodnost (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

DIFICLIR ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće nuspojave su povraćanje, mučnina i konstipacija.

Tablični sažetak nuspojava

Tablica 1 prikazuje nuspojave povezane s primjenom fidaksomicina dvaput na dan zbog liječenja infekcije izazvane C. difficile, koje su bile zabilježene u najmanje dva bolesnika, prema klasifikaciji organskih sustava.

Učestalost nuspojava definira se na sljedeći način: vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često (≥1/1000 i <1/100); rijetko (≥1/10 000 i <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake skupine po učestalosti, nuspojave su prikazane slijedom prema sve manjoj ozbiljnosti.

Tablica 1: Sažetak nuspojava prema MedDRA klasifikaciji organskih sustava

MedDRA klasifikacija

Često

Manje često

Nepoznata učestalost

organskih sustava

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji imunološkog

 

osip, svrbež

reakcije preosjetljivosti

sustava

 

 

(angioedem, dispneja)

 

 

 

 

Poremećaji metabolizma i

 

smanjen apetit

 

prehrane

 

 

 

Poremećaji živčanog

 

omaglica, glavobolja,

 

sustava

 

disgeuzija

 

Poremećaji probavnog

povraćanje,

distenzija trbuha,

 

sustava

mučnina,

flatulencija, suha usta

 

 

zatvor

 

 

Poremećaji jetre i žuči

 

povišena alanin

 

 

 

aminotransferaza

 

Opis odabranih nuspojava

Akutne reakcije preosjetljivosti, kao što su angioedem i dispneja, bile su prijavljene u razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet (vidjeti dijelove 4.3 i 4.4).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nije bilo prijavljenih nuspojava za slučajeve akutnog predoziranja tijekom kliničkih ispitivanja ili iz podataka dobivenih nakon stavljanja lijeka u promet. Ipak, ne može se isključiti mogućnost nuspojava pa se preporučuju opće suportivne mjere.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antidijaroici, crijevna protuupalna/antiinfektivna sredstva, antibiotici, ATK oznaka: A07AA12

Mehanizam djelovanja

Fidaksomicin je antibiotik koji pripada skupini makrocikličkih antibakterijskih lijekova.

Fidaksomicin je baktericidan i inhibira sintezu RNK bakterijskom RNK-polimerazom. Fidaksomicin ometa RNK-polimerazu na različitom mjestu od rifamicina. Do inhibicije RNK-polimeraze klostridija dolazi pri koncentraciji koja je 20 puta niža od one za enzim E. coli (1 μM nasuprot 20 μM), što djelomično objašnjava značajnu specifičnost djelovanja fidaksomicina. Pokazalo se da fidaksomicin in vitro inhibira stvaranje spora C. difficile.

Farmakokinetički/farmakodinamički (PK/PD) odnos

Fidaksomicin je lijek s lokalnim djelovanjem. Budući da je topikalno sredstvo, sistemski farmakokinetički/farmakodinamički odnos ne može se ustanoviti, međutim, podaci in vitro pokazuju da fidaksomicin ima vremenski ovisno baktericidno djelovanje i da je vrijeme u kojem je koncentracija fidaksomicina iznad njegove minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) parametar koji najbolje predviđa kliničku djelotvornost.

Granične vrijednosti

Fidaksomicin je lijek s topikalnim djelovanjem koji se ne može primjenjivati za liječenje sistemskih infekcija; stoga utvrđivanje kliničkih graničnih vrijednosti nije svrsishodno. Epidemiološka granična vrijednost za fidaksomicin i C. difficile, pomoću koje se populacija divljeg tipa razlikuje od izolata s osobinama stečene rezistencije, iznosi ≥ 1,0 mg/l.

Antimikrobni spektar

Fidaksomicin je antimikrobni lijek uskog spektra s baktericidnim djelovanjem na C. difficile. MIK90 fidaksomicina za C. difficile iznosi 0,25 mg/l, a MIK90 njegovog glavnog metabolita, OP-1118, iznosi 8 mg/l. Gram negativni mikroorganizmi nisu intrinzički osjetljivi na fidaksomicin.

Učinak na crijevnu floru

Ispitivanja su pokazala da liječenje fidaksomicinom nije utjecalo na koncentracije vrste Bacteroides kao ni na druge glavne mikrobiote u stolici bolesnika s infekcijom uzrokovanom C. difficile.

Mehanizam rezistencije

Nisu poznati prijenosni elementi koji sudjeluju u stvaranju rezistencije na fidaksomicin. Također, nije otkrivena niti ukrižena rezistencija na neku drugu skupinu antibiotika uključujući β-laktame, makrolide, metronidazol, kinolone, rifampin i vankomicin. Posebne mutacije RNK-polimeraze povezane su sa smanjenom osjetljivošću na fidaksomicin.

Klinička djelotvornost

Stopa povrata infekcije u razdoblju od 30 dana nakon liječenja procijenjena je u pivotalnim kliničkim ispitivanjima kao sekundarna mjera ishoda. Stopa povrata (uključujući relapse) bila je značajno niža uz primjenu fidaksomicina (14,1% nasuprot 26,0% uz 95% CI od [-16,8%, -6,8%]). Međutim, kako ta klinička ispitivanja nisu bila prospektivno ustrojena, nije se mogla dokazati prevencija ponovne infekcije novim sojem.

Opis populacije bolesnika u kliničkim ispitivanjima

U dva klinička ispitivanja u bolesnika s infekcijom uzrokovanom bakterijom C. difficile, 47,9% (479/999) bolesnika (populacija liječena prema protokolu) bilo je u dobi od 65 ili više godina, a 27,5% (275/999) bolesnika bilo je liječeno istovremeno primijenjenim antibioticima tijekom razdoblja ispitivanja. Na početku ispitivanja, 24% bolesnika zadovoljilo je najmanje jedan od sljedeća tri kriterija za bodovanje težine bolesti: tjelesna temperatura >38,5°C, broj leukocita >15 000 ili vrijednost kreatinina ≥1,5 mg/dl. Bolesnici s fulminantnim kolitisom i bolesnici s višestrukim epizodama (što je bilo definirano kao više od jedne epizode u prethodna 3 mjeseca) infekcije uzrokovane bakterijom C. difficile bili su isključeni iz ispitivanja.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja fidaksomicina u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u enterokolitisu uzrokovanom C. difficile (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Nije poznato kakva je bioraspoloživost u ljudi. Nakon primjene 200 mg fidaksomicina u zdravih odraslih osoba, Cmax iznosi približno 9,88 ng/ml, a AUC0-t 69,5 ng-hr/ml, uz Tmax od 1,75 sati. U bolesnika s infekcijom uzrokovanom C. difficile, prosječne vršne koncentracije fidaksomicina i njegovog metabolita OP-1118 u plazmi znaju biti dvostruko do šesterostruko više nego u zdravih odraslih osoba. Akumulacija fidaksomicina i OP-1118 u plazmi bila je vrlo ograničena nakon primjene 200 mg fidaksomicina svakih 12 sati tijekom 10 dana.

Cmax fidaksomicina u plazmi bila je 22% niža, a metabolita OP-1118 33% niža nakon obroka bogatog mastima u odnosu na njihove vrijednosti kod primjene fidaksomicina natašte, ali je stupanj izloženosti (AUC0-t) bio ekvivalentan.

Fidaksomicin i metabolit OP-1118 supstrati su P-gp.

Ispitivanja in vitro su pokazala da su fidaksomicin i njegov metabolit OP-1118 inhibitori prijenosnika BCRP, MRP2 i OATP2B1, ali nisu njihovi supstrati.

U uvjetima kliničke primjene, fidaksomicin nema klinički značajan učinak na izloženost rosuvastatinu, supstratu za OATP2B1 i BCRP (vidjeti dio 4.5). Klinički značaj inhibicije MRP2 još nije poznat.

Distribucija

Volumen distribucije u ljudi nije poznat, zbog vrlo ograničene apsorpcije fidaksomicina.

Biotransformacija

Zbog niske razine sistemske apsorpcije fidaksomicina, nije provedena opsežna analiza metabolita u plazmi. Glavni metabolit, OP-1118, stvara se hidrolizom izobutirilnog estera. Ispitivanja metabolizma in vitro pokazala su da stvaranje OP-1118 ne ovisi o CYP450 enzimima. Taj metabolit također pokazuje antimikrobno djelovanje (vidjeti dio 5.1).

Fidaksomicin ne inducira i ne inhibira CYP450 enzime in vitro.

Eliminacija

Nakon primjene jednokratne doze od 200 mg fidaksomicina, veći dio primijenjene doze (više od 92%) bio je nađen u stolici u obliku fidaksomicina ili njegovog metabolita OP-1118 (66%). Glavni putevi eliminacije sistemski raspoloživog fidaksomicina nisu opisani. Eliminacija putem mokraće je zanemariva (<1%). Fidaksomicin nije utvrđen u ljudskoj mokraći, dok je OP-1118 utvrđen samo u vrlo niskim koncentracijama. Poluvijek fidaksomicina iznosi približno 8-10 sati.

Posebne populacije

Čini se da su koncentracije u plazmi povišene u starijih (u dobi od 65 ili više godina). Koncentracije fidaksomicina i OP-1118 bile su približno dvaput veće u bolesnika u dobi od 65 ili više godina u usporedbi s bolesnicima mlađima od 65 godina. Ova se razlika ne smatra klinički značajnom.

Ograničeni podaci prikupljeni u ispitivanjima faze III u bolesnika koji su imali aktivnu kroničnu cirozu jetre pokazali su da medijan koncentracija fidaksomicina u plazmi može biti približno dvaput, a metabolita OP-1118 približno triput veći nego u bolesnika bez ciroze.

Ograničeni podaci pokazuju da nema velike razlike u koncentraciji fidaksomicina i OP-1118 u plazmi između bolesnika sa smanjenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina <50 ml/min) i bolesnika s normalnom funkcijom bubrega (klirens kreatinina ≥50 ml/min).

Ograničeni podaci pokazuju da spol, tjelesna težina i rasa nemaju velikog utjecaja na koncentracije fidaksomicina i OP-1118 u plazmi.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti i reproduktivne toksičnosti.

Parametri reproduktivne funkcije i plodnosti nisu bili statistički značajno različiti u štakora koji su primali fidaksomicin u dozama do 6,3 mg/kg na dan (intravenski).

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Jezgra tableta: mikrokristalična celuloza

prethodno geliran škrob (kukuruzni) hidroksipropilceluloza butilhidroksitoluen

natrijev škroboglikolat magnezijev stearat

Ovojnica: poli(vinilni alkohol)

titanijev dioksid (E171) talk

polietilenglikol lecitin (soja)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

HDPE boce od 30 ml s polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem za djecu sa zaštitnom folijom; 20 filmom obloženih tableta po boci.

HDPE boce od 60 ml s polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem za djecu sa zaštitnom folijom; 60 filmom obloženih tableta po boci.

100 x 1 filmom obložena tableta u Al/Al perforiranim blisterima djeljivima na jedinične doze. 20 x 1 filmom obložena tableta u Al/Al perforiranim blisterima djeljivima na jedinične doze.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/733/001-004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 05.12.2011.

Datum posljednje obnove odobrenja:

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

{MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept