Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEcalta
ATK šifraJ02AX06
Tvaranidulafungin
ProizvođačPfizer Limited

1.NAZIV LIJEKA

ECALTA 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna bočica sadrži 100 mg anidulafungina.

Rekonstituirana otopina sadrži 3,33 mg/ml anidulafungina, a razrijeđena otopina sadrži 0,77 mg/ml anidulafungina.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom: fruktoza 102,5 mg po bočici

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak za koncentrat za otopinu za infuziju.

Bijeli do gotovo bijeli kruti liofilizat.

Rekonstituirana otopina ima pH od 3,5 do 5,5.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje invazivne kandidijaze u odraslih bolesnika (vidjeti dio 4.4 i 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje lijekom ECALTA treba započeti liječnik s iskustvom u liječenju invazivnih gljivičnih infekcija. Prije terapije treba uzeti uzorke za kulturu gljivica. Terapija se može započeti prije nego što se dobiju rezultati kulture i može se prilagoditi prema rezultatima kad postanu dostupni.

Doziranje

Jednokratnu udarnu dozu od 200 mg treba primijeniti 1. dana, a nakon toga 100 mg dnevno. Trajanje liječenja treba se temeljiti na kliničkom odgovoru bolesnika. Antimikotična terapija općenito treba trajati najmanje 14 dana nakon posljednje pozitivne kulture.

Trajanje terapije

Nema dovoljno podataka koji bi poduprli primjenu doze od 100 mg dulje od 35 dana terapije.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega i jetre

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s blagim, umjerenim ili teškim oštećenjem funkcije jetre. Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s bilo kojim stupnjem zatajivanja bubrega, uključujući i one na dijalizi. ECALTA se može dati neovisno o vremenu kad se provodi hemodijaliza (vidjeti dio 5.2).

Druge posebne populacije

Nije potrebna prilagodba doze u odraslih bolesnika na temelju spola, tjelesne težine, etniciteta, HIV- pozitivnog statusa, ili u starijih osoba (vidjeti dio 5.2).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka ECALTA u djece u dobi ispod 18 godina nisu još ustanovljene. Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelu 5.2 međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Način primjene

Samo za intravensku primjenu.

ECALTA se treba rekonstituirati s vodom za injekcije do koncentracije od 3,33 mg/ml i zatim razrijediti do koncentracije od 0,77 mg/ml. Za upute o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

Preporučuje se primijeniti lijek ECALTA brzinom infuzije koja ne prelazi 1,1 mg/min (što odgovara 1,4 ml/min nakon rekonstitucije i razrjeđenja prema uputama). Reakcije povezane s infuzijom nisu česte kad brzina infuzije anidulafungina ne prelazi 1,1 mg/min (vidjeti dio 4.4).

ECALTA se ne smije primijeniti u obliku bolus injekcije.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 Preosjetljivost na druge lijekove iz klase ehinokandina.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

ECALTA nije ispitivana u bolesnika s endokarditisom, osteomijelitisom ili meningitisom uzrokovanima Candidom.

Djelotvornost lijeka Ecalta procijenjena je samo u ograničenog broja bolesnika s neutropenijom (vidjeti dio 5.1).

Učinci na jetru

Povišene razine jetrenih enzima opažene su u zdravih ispitanika i bolesnika liječenih anidulafunginom. U nekih bolesnika s ozbiljnom bolešću u podlozi koji su primali više lijekova istovremeno s anidulafunginom nastupili su klinički značajni poremećaji jetre. Slučajevi značajnog poremećaja funkcije jetre, hepatitisa i zatajenje jetre nisu bili česti u kliničkim ispitivanjima. Bolesnike s povišenim vrijednostima jetrenih enzima tijekom terapije anidulafunginom treba pratiti zbog znakova pogoršanja funkcije jetre te procijeniti omjer rizika i koristi od nastavka terapije anidulafunginom.

Anafilaktičke reakcije

Anafilaktičke reakcije, uključujući šok, zabilježene su s primjenom anidulafungina. Ako se javi takva reakcija, potrebno je prekinuti primjenu anidulafungina i primijeniti odgovarajuću terapiju.

Reakcije povezane s infuzijom

Zabilježene su reakcije povezane s infuzijom anidulafungina, uključujući osip, urtikariju, crvenilo, svrbež, dispneju, bronhospazam i hipotenziju. Nuspojave povezane s infuzijom su rijetke kada brzina infuzije anidulafungina ne prelazi 1,1 mg/minuti.

U nekliničkim ispitivanjima (na štakorima) opažena je egzacerbacija reakcija povezanih s infuzijom kod istovremene primjene anestetika (vidjeti dio 5.3). Klinička važnost tog nalaza nije poznata. Ipak, potreban je oprez kad se anidulafungin primjenjuje istovremeno s anesteticima.

Sadržaj fruktoze

Bolesnici s rijetkim nasljednim bolestima nepodnošenja fruktoze ne smiju uzimati ovaj lijek.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Anidulafungin nije klinički važan supstrat, induktor niti inhibitor izoenzima citokroma P450 (1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 3A). Treba napomenuti da in vitro ispitivanja ne isključuju u potpunosti mogućnost interakcija in vivo.

Provedena su ispitivanja interakcija anidulafungina i drugih lijekova s kojima će se vjerojatno istovremeno primjenjivati. Ne preporučuje se prilagodba doze ciklosporina, vorikonazola ili takrolimusa kad se primjenjuju istovremeno s anidulafunginom, kao što se ne preporučuje niti prilagodba doze anidulafungina kad se primjenjuje istovremeno s amfotericinom B ili rifampicinom.

Pedijatrijska populacija

Ispitivanja interakcija provedena su samo na odraslima.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primjeni anidulafungina u trudnica. Opaženi su blagi učinci na razvoj ploda u kunića kad se anidulafungin primjenjivao tijekom trudnoće u dozama toksičnima za majku (vidjeti dio 5.3). Mogući rizik za ljude nije poznat te se stoga anidulafungin ne preporučuje u trudnoći.

Dojenje

Ispitivanja na životinjama pokazala su da se anidulafungin izlučuje u mlijeko. Nije poznato izlučuje li se anidulafungin u majčino mlijeko u ljudi. Odluku o nastavku/prestanku dojenja ili terapije anidulafunginom treba donijeti uzimajući u obzir korist od dojenja za dijete i korist od liječenja anidulafunginom za majku.

Plodnost

Anidulafungin nije pokazao djelovanje na plodnost u ispitivanjima provedenim na mužjacima i ženkama štakora (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nisu provedena ispitivanja učinaka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Tisuću pet stotina šezdeset i pet (1565) ispitanika u kliničkim je ispitivanjima intravenski primilo jednu ili više doza anidulafungina: 1308 u ispitivanjima faze 2/3 (923 bolesnika s kandidemijom/invazivnom kandidijazom, 355 bolesnika s oralnom/ezofagealnom kandidijazom, 30 bolesnika s invazivnom aspergilozom) i 257 u ispitivanjima faze I.

Sigurnosni profil anidulafungina temelji se na 840 bolesnika s kandidemijom/invazivnom kandidijazom koji su primali preporučenu dnevnu dozu od 100 mg u 9 ispitivanja. Izvorno su u tri ispitivanja (jedno usporedno s flukonazolom i dva neusporedna) proučavana 204 bolesnika; intravensko liječenje u ovih bolesnika prosječno je trajalo 13,5 dana (raspon, 1 do 38 dana), a 119 bolesnika primalo je anidulafungin ≥ 14 dana. U 6 dodatnih ispitivanja (dva usporedna naspram kaspofungina i četiri neusporedna) proučavana su 636 bolesnika uključujući 53 bolesnika s neutropenijom te 131 bolesnika s dubokom infekcijom tkiva; intravensko liječenje trajalo je prosječno 10,0 (raspon od 1 do 42 dana) dana za bolesnike s neutropenijom, odnosno 14,0 (raspon od 1 do 42 dana) dana za bolesnike s infekcijom dubokog tkiva. Nuspojave su bile tipično blage do umjerene i rijetko su vodile do prekida terapije.

Zabilježene su nuspojave povezane s infuzijom anidulafungina u kliničkim ispitivanjima uključujući navale crvenila, navale vrućine, svrbež, osip i urtikariju, sažeto prikazane u Tablici 1.

Tablični prikaz nuspojava

Sljedeća tablica prikazuje nuspojave svih uzročnosti (MedDRA pojmovi) u 840 ispitanika koji su primali 100 mg anidulafungina, sa sljedećom učestalosti: vrlo često ( 1/10), često ( 1/100 i <1/10), manje često ( 1/1000 i <1/100), rijetko ( 1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000) te iz spontanih prijava s nepoznatom učestalosti (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su prikazane slijedom prema sve manjoj ozbiljnosti.

Tablica 1. Tablica s nuspojavama

Klasa organskih

Vrlo često

Često

Manje često

Rijetko

Vrlo

Nepoznato

sustava

≥ 1/10

≥ 1/100

≥ 1/1000

rijetko

 

 

 

i

i

1/10 000

<

 

 

 

< 1/10

<1/100

i

1/10 000

 

 

 

 

 

<1/1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji krvi i

 

 

Koagulopatija

 

 

 

limfnog sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

 

 

 

Anafilaktički

imunološkog

 

 

 

 

 

šok,

sustava

 

 

 

 

 

Anafilaktička

 

 

 

 

 

 

reakcija*

Poremećaji

Hipokalijemija

Hiperglikemija

 

 

 

 

metabolizma i

 

 

 

 

 

 

prehrane

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

Konvulzije,

 

 

 

 

živčanog sustava

 

glavobolja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krvožilni

 

Hipotenzija,

Navale

 

 

 

poremećaji

 

hipertenzija

crvenila,

 

 

 

 

 

 

navale

 

 

 

 

 

 

vrućine

 

 

 

Poremećaji dišnog

 

Bronhospazam,

 

 

 

 

sustava, prsišta i

 

dispneja

 

 

 

 

sredoprsja

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

Proljev,

Povraćanje

Bol u

 

 

 

probavnog sustava

mučnina

 

gornjem

 

 

 

 

 

 

dijelu

 

 

 

 

 

 

abdomena

 

 

 

Poremećaji jetre i

 

Povišene

Povišena

 

 

 

žuči

 

vrijednosti alanin

gamaglutamil

 

 

 

 

 

aminotransferaze,

transferaza

 

 

 

 

 

povišene

 

 

 

 

 

 

vrijednosti alkalne

 

 

 

 

 

 

fosfataze u krvi,

 

 

 

 

 

 

povišene

 

 

 

 

 

 

vrijednosti

 

 

 

 

 

 

aspartat

 

 

 

 

 

 

aminotransferaze,

 

 

 

 

 

 

povišene

 

 

 

 

 

 

vrijednosti

 

 

 

 

 

 

bilirubina u krvi,

 

 

 

 

 

 

kolestaza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji kože i

 

Osip,

Urtikarija

 

 

 

potkožnog tkiva

 

svrbež

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

Povišen kreatinin

 

 

 

 

bubrega i

 

u krvi

 

 

 

 

mokraćnog

 

 

 

 

 

 

sustava

 

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i

 

 

Bol na mjestu

 

 

 

reakcije na mjestu

 

 

infuzije

 

 

 

primjene

 

 

 

 

 

 

* vidjeti dio 4.4.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Kao i kod predoziranja drugim lijekovima, treba primijeniti mjere općeg potpornog liječenja po potrebi. U slučaju predoziranja mogu nastati nuspojave navedene u dijelu 4.8.

Tijekom kliničkih ispitivanja, nehotično je bila primijenjena jednokratna doza od 400 mg anidulafungina kao udarna doza. Nisu bile zabilježene nikakve kliničke nuspojave. U ispitivanju u 10 zdravih ispitanika kojima je primijenjena udarna doza od 260 mg nakon koje se nastavilo s dozom od 130 mg na dan, nije bila primijećena toksičnost koja ograničuje dozu; 3 od tih 10 ispitanika imalo je prolazna asimptomatska povišenja transaminaza ( 3 x iznad gornje granice normale).

ECALTA se ne može ukloniti dijalizom.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: - antimikotici za sustavnu primjenu, ostali antimikotici za sustavnu primjenu. ATK oznaka: J02AX06

Mehanizam djelovanja

Anidulafungin je polusintetski ehinokandin, lipopeptid sintetiziran iz fermentacijskih produkata

Aspergillus nidulans.

Anidulafungin selektivno inhibira 1,3-β-D glukan sintetazu, enzim koji je prisutan u stanicama gljivica, ali ne i stanicama sisavaca. To rezultira inhibicijom stvaranja 1,3-β-D-glukana, neophodnog sastojka staničnog zida gljivica. Anidulafungin je pokazao fungicidni učinak na vrstu Candida, a djeluje i na područja aktivnog rasta stanica hifa Aspergillus fumigatusa.

In vitro aktivnost

Anidulafungin je iskazao aktivnost in-vitro protiv C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. krusei i

C. tropicalis. Za klinički značaj ovih nalaza pogledajte “Klinička djelotvornost i sigurnost.”

Izolati s mutacijama u “hot spot” regijama ciljnog gena povezani su s kliničkim neuspjesima ili probojnim infekcijama. Većina kliničkih slučajeva uključuje liječenje kaspofunginom. Međutim, u eksperimentima na životinjama ove mutacije doprinose križnoj rezistenciji na sva tri ehinokandina i stoga su takvi izolati klasificirani kao rezistentni na ehinokandine sve dok se ne steknu daljnja klinička iskustva u vezi anidulafungina.

In vitro aktivnost anidulafungina protiv vrsta iz roda Candida nije ujednačena. Konkretno, za C. parapsilosis minimalne inhibitorne koncentracije anidulafungina više su od onih za druge vrste iz roda Candida. Standardizirana metoda ispitivanja osjetljivosti vrsta iz roda Candida na anidulafungin, kao i pripadajuće granične vrijednosti određene su od strane Europskog povjerenstva za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti (EUCAST).

Tablica 2. Granične vrijednosti po EUCAST-u

Vrsta iz roda Candida

Granična vrijednost MIK (mg/l)

 

≤S (osjetljiva)

>R (rezistentna)

Candida albicans

0,03

0,03

Candida glabrata

0,06

0,06

Candida tropicalis

0,06

0,06

Candida krusei

0,06

0,06

Candida parapsilosis1

0,002

druge Candida spp.2

Nema dovoljno dokaza

1C. parapsilosis ima intrinzičnu promjenu u ciljnom genu, što je vjerojatni mehanizam za više minimalne inhibitorne koncentracije od onih za druge vrste iz roda Candida. U kliničkim ispitivanjima ishod za anidulafungin kod C. parapsilosis nije bio statistički različit od drugih vrsta, međutim, primjena ehinokandina u kandidemiji izazvanoj s C. parapsilosis ne mora se smatrati terapijom prvog izbora

2 EUCAST nije odredio granične koncentracije za anidulafungin nevezane za vrstu

Aktivnost in vivo

Parenteralno primijenjeni anidulafungin pokazao se djelotvornim protiv vrsta iz roda Candida na modelu imunokompetentnih i imunokompromitiranih miševa i kunića. Liječenje anidulafunginom produljilo je preživljenje i također smanjilo količinu vrsta iz roda Candida u organima, određivanu u vremenskim razmacima od 24 do 96 sati nakon zadnje primjene lijeka.

Pokusni modeli infekcija uključivali su diseminiranu infekciju C. albicans kod neutropeničnih kunića, ezofagealnu/orofaringealnu infekciju neutropeničnih kunića s flukonazol-rezistentnom C. albicans i diseminiranu infekciju neutropeničnih miševa s flukonazol-rezistentnom C. glabrata.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Kandidemija i drugi oblici invazivne kandidijaze

Sigurnost primjene i djelotvornost anidulafungina procijenjena je u velikom randomiziranom, dvostruko slijepom, multicentričnom, multinacionalnom ispitivanju faze III i to prvenstveno na bolesnicima s kandidemijom bez neutropenije i na ograničenom broju bolesnika s infekcijom dubokih tkiva izazvanom Candidom ili apscedirajućim oblikom bolesti.

Bolesnici s endokarditisom, osteomijelitisom ili meningitisom izazvanima Candidom, kao i oni s infekcijom uzrokovanim C. krusei, bili su posebno isključeni iz ispitivanja. Bolesnici su bili randomizirani tako da su primali anidulafungin (intravenski u udarnoj dozi od 200 mg, nakon koje je slijedila intravenska doza od 100 mg na dan) ili flukonazol (intravenski u udarnoj dozi od 800 mg, nakon koje je slijedila intravenska doza od 400 mg na dan) i pri tom su stratificirani prema APACHE II ocjenskoj ljestvici ( 20 i >20) i prisutnosti odnosno odsutnosti neutropenije. Liječenje je trajalo najkraće 14, a najdulje 42 dana. Bolesnicima u obje skupine bilo je dopušteno prijeći na peroralni oblik flukonazola nakon najmanje 10 dana intravenske terapije, pod uvjetom da su mogli primati lijek kroz usta, da nisu imali vrućicu najmanje 24 sata i da su zadnje hemokulture bile negativne na vrste

Candida.

Bolesnici koji su primili najmanje jednu dozu ispitivanog lijeka i koji su prije uključivanja u ispitivanje imali pozitivnu kulturu na vrste Candida iz uobičajeno sterilnih mjesta, uključeni su u modificiranu analizu populacije koja se planirala liječiti (engl. modified intention-to-treat, MITT). U primarnoj analizi djelotvornosti, opći odgovor u MITT populaciji na kraju intravenske terapije, anidulafungin je bio uspoređen s flukonazolom pomoću prethodno specificirane statističke usporedbe u dva stupnja (utvrđivanje neinferiornosti nakon koje je slijedilo utvrđivanje superiornosti). Uspješan

opći odgovor zahtijevao je kliničko poboljšanje i mikrobiološku eradikaciju. Bolesnici su bili praćeni šest tjedana nakon završetka svih terapija.

Dvjesto pedeset i šest (256) bolesnika u dobi od 16 do 91 godine dobilo je najmanje jednu dozu ispitivanog lijeka nakon randomizacije u različite terapijske skupine. Najčešće izolirane vrste na početku ispitivanja bile su: C. albicans (63,8% anidulafungin, 59,3% flukonazol), zatim C. glabrata (15,7%, 25,4%), C. parapsilosis (10,2%, 13,6%) i C. tropicalis (11,8%, 9,3%) – s 20, 13 i 15 izolata za svaki od posljednja 3 soja u skupini koja je primala anidulafungin. Većina bolesnika imala je APACHE II rezultat 20 i svega ih je nekoliko imalo neutropeniju.

Podaci o djelotvornosti kod svih ispitanika i u raznim podskupinama bolesnika prikazani su u tablici 3.

Tablica 3. Opći uspjeh liječenja u MITT populaciji: primarni i sekundarni ishodi

 

Anidulafungin

Flukonazol

Razlika između

 

 

 

skupinaa

 

 

 

(95% CI)

Kraj i.v. terapije (primarni ishod)

96/127 (75,6%)

71/118 (60,2%)

15,42 (3,9, 27,0)

Samo kandidemija

88/116 (75,9%)

63/103 (61,2%)

14,7 (2,5, 26,9)

Druga sterilna mjestab

8/11 (72,7%)

8/15 (53,3%)

-

peritonejska tekućina/IAc apsces

 

ostalo

 

 

 

 

 

C. albicansd

60/74 (81,1%)

38/61 (62,3%)

-

Ostale vrste (ne albicans)d

32/45 (71,1%)

27/45 (60,0%)

-

 

 

 

 

Apache II rezultat ≤ 20

82/101 (81,2%)

60/98 (61,2%)

-

Apache II rezultat > 20

14/26 (53,8%)

11/20 (55,0%)

-

 

 

 

 

Bez neutropenije (apsolutni broj

94/124 (75,8%)

69/114 (60,5%)

-

neutrofila, stanice/mm3> 500)

 

 

 

S neutropenijom (apsolutni broj

-

neutrofila, stanice/mm3 ≤ 500)

Ostali ishodi

 

 

 

Kraj svih terapija

94/127 (74,0%)

67/118 (56,8%)

17,24 (2,9, 31,6)e

nakon 2 tjedna praćenja

82/127 (64,6%)

58/118 (49,2%)

15,41 (0,4, 30,4)e

nakon 6 tjedana praćenja

71/127 (55,9%)

52/118 (44,1%)

11,84 (-3,4, 27,0)e

aIzračunato kao anidulafungin umanjen za flukonazol.

bSa ili bez istovremene kandidemije.

cIntraabdominalno.

dPodaci za bolesnike s jednim patogenom na početku ispitivanja.

eRaspon pouzdanosti od 98,3%, prilagođen post hoc za višestruke usporedbe u sekundarnim vremenskim točkama.

Stope smrtnosti u obje skupine, u onoj koja je primala anidulafungin i onoj koja je primala flukonazol, prikazane su u tablici 4:

 

Tablica 4. Smrtnost

 

 

 

Anidulafungin

Flukonazol

 

 

 

 

 

Ukupna smrtnost u ispitivanju

29/127 (22,8%)

37/118 (31,4%)

 

Smrtnost tijekom primjene lijeka u

10/127 (7,9%)

17/118 (14,4%)

 

ispitivanju

 

 

 

Smrtnost koja se pripisuje infekciji

2/127 (1,6%)

5/118 (4,2%)

 

Candidom

 

 

Dodatni podaci za bolesnike s neutropenijom

 

 

Djelotvornost anidulafungina (udarna intravenska doza od 200 mg nakon čega slijedi 100 mg intravenski jednom na dan) kod odraslih bolesnika s neutropenijom (definirana kao apsolutni broj neutrofila ≤ 500 stanica/mm3, leukociti ≤ 500 stanica/mm3 ili bolesnici klasificirani od strane ispitivača kao bolesnici s neutropenijom prije početka liječenja) s mikrobiološki potvrđenom invazivnom kandidijazom procijenjena je u analizi udruženih podataka iz pet prospektivnih ispitivanja (jedno usporedno naspram kaspofungina i 4 otvorena, neusporedna ispitivanja). Bolesnici su bili liječeni tijekom najmanje 14 dana. Kod klinički stabilnih bolesnika prebacivanje na peroralnu terapiju azolima bilo je dopušteno nakon najmanje 5 do 10 dana liječenja anidulafunginom. U analizu je bilo uključeno ukupno 46 bolesnika. Većina bolesnika imala je samo kandidemiju (84,8%; 39/46). Najčešći patogeni izolirani na početku ispitivanja bili su C. tropicalis (34,8%; 16/46), C. krusei (19,6%; 9/46), C. parapsilosis (17,4%; 8/46), C. albicans (15,2%; 7/46) i C. glabrata (15,2%; 7/46). Stopa uspješnog općeg odgovora na kraju intravenskog liječenja (primarna mjera ishoda) bila je 26/46 (56,5%) te na kraju svih liječenja bila je 24/46 (52,2%). Mortalitet zbog svih uzroka do kraja ispitivanja (posjeta u 6. tjednu praćenja) bio je 21/46 (45,7%).

Djelotvornost anidulafungina kod odraslih bolesnika s neutropenijom (definirana kao apsolutni broj neutrofila ≤ 500 stanica/mm3 na početku) s invazivnom kandidijazom bili su procijenjeni u prospektivnom, dvostruko slijepom, randomiziranom, kontroliranom ispitivanju. Podobni bolesnici primili su bilo anidulafungin (udarna doza od 200 mg intravenski nakon čega slijedi intravenska doza od 100 mg jednom na dan) ili kaspofungin (udarna doza od 70 mg intravenski nakon čega slijedi doza od 50 mg intravenski jednom na dan) (randomizacija u omjeru 2:1). Bolesnici su bili liječeni tijekom najmanje 14 dana. Kod klinički stabilnih bolesnika prebacivanje na peroralnu terapiju azolima bilo je dopušteno nakon najmanje 10 dana primanja ispitivanog lijeka. U ispitivanje je bilo uključeno ukupno 14 bolesnika s neutropenijom i s mikrobiološki potvrđenom invazivnom kandidijazom (MITT populacija) (11 ih je primalo anidulafungin; 3 ih je primalo kaspofungin). Većina bolesnika imala je samo kandidemiju. Najčešći patogeni izolirani na početku bili su C. tropicalis (4 ih je primalo anidulafungin, nijedan kaspofungin), C. parapsilosis (2 su primala anidulafungin, 1 bolesnik primao je kaspofungin), C. crusei (2 su bolesnika primala anidulafungin, 1 bolesnik primao je kaspofungin) i C. ciferrii (2 su bolesnika primala anidulafungin, nijedan kaspofungin). Stopa općeg uspješnog odgovora na kraju intravenskog liječenja (primarna mjera ishoda) iznosila je 8/11 (72,7%) za anidulafungin te 3/3 (100,0%) za kaspofungin (razlika -27,3; 95% CI -80,9; 40,3); stopa uspješnog općeg odgovora na kraju svih liječenja iznosila je 8/11 (72,7%) za anidulafungin te 3/3 (100,0%) za kaspofungin (razlika - 27,3; 95% CI -80,9; 40,3). Mortalitet zbog svih uzroka do posjeta u 6. tjednu praćenja za anidulafungin (MITT populacija) iznosio je 4/11 (36,4%) i 2/3 (66,7%) za kaspofungin.

Bolesnici s mikrobiološki potvrđenom invazivnom kandidijazom (MITT populacija) i neutropenijom identificirani su u analizi udruženih podataka iz 4 slično dizajnirana, prospektivna, otvorena, nekomparativna ispitivanja. Djelotvornost anidulafungina (intravenska udarna doza od 200 mg nakon čega slijedi 100 mg intravenski jednom na dan) procijenjena je u 35 odraslih bolesnika s neutropenijom definiranom kao apsolutni broj neutrofila ≤ 500 stanica/mm3 ili broj leukocita ≤ 500 stanica/mm3 u 22 bolesnika ili klasificiranom od strane ispitivača kao neutropenijom u 13 bolesnika

prije početka liječenja. Svi bolesnici su bili liječeni tijekom najmanje 14 dana. Kod kliničkih stabilnih bolesnika prebacivanje na peroralnu terapiju azolima bilo je dopušteno nakon najmanje 5 do 10 dana liječenja anidulafunginom. Većina bolesnika imala je samo kandidemiju (85,7%). Najčešći patogeni izolirani na početku bili su C. tropicalis (12 bolesnika), C. albicans (7 bolesnika), C. glabrata (7 bolesnika) i C. krusei (7 bolesnika) i C. parapsilosis (6 bolesnika). Stopa uspješnog općeg odgovora na kraju intravenskog liječenja (primarna mjera ishoda) iznosila je 18/35 (51,4%) odnosno 16/35 (45,7%) na kraju svih liječenja. Mortalitet zbog svih uzroka do 28. dana iznosio je 10/35 (28,6%). Stopa uspješnog općeg odgovora na kraju intravenskog liječnja i na kraju svih liječenja bila je u oba slučaja 7/13 (53,8%) u 13 bolesnika s neutropenijom, koju su ispitivači procijenili prije početka liječenja.

Dodatni podaci u bolesnika s infekcijama dubokog tkiva

Djelotvornost anidulafungina (intravenska udarna doza od 200 mg nakon čega slijedi 100 mg intravenski jednom na dan) kod odraslih bolesnika s mikrobiološki potvrđenom kandidijazom dubokih tkiva procijenjena je u analizi udruženih podataka iz 5 prospektivnih ispitivanja (1 usporedno i 4 otvorena ispitivanja). Bolesnici su bili liječeni tijekom najmanje 14 dana. U četiri otvorena ispitivanja, prebacivanje na peroralnu terapiju azolima bilo je dopušteno nakon najmanje 5 do 10 dana liječenja anidulafunginom. U analizu je bilo uključeno ukupno 129 bolesnika. Dvadeset i jedan (16,3%) bolesnika imalo je istovremenu kandidemiju. Srednja vrijednost APACHE II rezultata iznosila je 14,9 (raspon 2-44). Najčešća mjesta infekcije uključivala su peritonealnu šupljinu (54,3%; 70 od 129), hepatobilijarni trakt (7,0%; 9 od 129), pleuralnu šupljinu (5,4%; 7 od 129) i bubrege (3,1%; 4 od 129). Najčešći patogeni izolirani iz dubokog tkiva na početku ispitivanja bili su C. albicans (64,3%; 83 od 129), C. glabrata (31,0%; 40 of 129), C. tropicalis (11,6%; 15 od 129) i C. krusei (5,4%; 7 od 129). Stopa uspješnog općeg odgovora na kraju intravenskog liječenja (primarna mjera ishoda) te na kraju svih liječenja i mortalitet zbog svih uzroka do posjeta u 6. tjednu praćenja prikazan je u Tablici 5.

Tablica 5. Stopa uspješnog općeg odgovoraa i smrtnost zbog svih uzroka kod bolesnika s kandidijazom dubokog tkiva – udružena analiza

 

MITT populacija

 

n/N (%)

Opći odgovor uspjeha pri EOIVTb

 

Ukupno

102/129 (79,1)

Peritonealna šupljina

51/70 (72,9)

Hepatobilijarni trakt

7/9 (77,8)

Pleuralna šupljina

6/7 (85,7)

Bubreg

3/4 (75,0)

Opći odgovor uspjeha pri EOTb

94/129 (72,9)

Smrtnost zbog svih uzroka

40/129 (31,0)

aUspješni opći odgovor definiran je kao klinički i mikrobiološki uspjeh

bEOIVT, kraj intravenskog liječenja; EOT, kraj svih liječenja

5.2Farmakokinetička svojstva

Opća farmakokinetička svojstva

Farmakokinetika anidulafungina opisana je kod zdravih ispitanika, posebnih skupina i bolesnika. Opažena je mala interindividualna varijabilnost kod sustavne primjene (koeficijent varijabilnosti ~25%). Stanje dinamičke ravnoteže postiže se već prvoga dana nakon primjene udarne doze (dvostruko veća od dnevne doze održavanja).

Distribucija

Farmakokinetiku anidulafungina obilježava brzo poluvrijeme distribucije (0,5 do 1 sat) i volumen distribucije od 30-50 l, što je slično ukupnom volumenu tjelesne tekućine. Anidulafungin se velikim dijelom (>99%) veže na proteine plazme. Nisu provedena posebna ispitivanja tkivne raspodjele anidulafungina u ljudi. Zbog toga nema dostupnih podataka o prodiranju anidulafungina u cerebrospinalni likvor i/ili kroz krvno-moždanu barijeru.

Biotransformacija

Nije primijećen metabolizam anidulafungina u jetri. Anidulafungin nije klinički značajan supstrat, induktor niti inhibitor izoenzima citokroma P450. Anidulafungin najvjerojatnije nema klinički značajne učinke na metabolizam drugih lijekova koji se metaboliziraju putem izoenzima citokroma P450.

Pri fiziološkoj temperaturi i pH, anidulafungin se sporo kemijski degradira do peptida s otvorenim prstenom koji nema antifungalno djelovanje. In vitro poluvijek razgradnje anidulafungina u fiziološkim uvjetima iznosi približno 24 sata. In vivo se peptidni spoj s otvorenim prstenom postupno pretvara u razgradne spojeve peptida i kao takav uglavnom eliminira izlučivanjem putem žuči.

Eliminacija

Klirens anidulafungina iznosi približno 1 l/h. Anidulafungin pretežno ima poluvijek eliminacije od približno 24 sata koji obilježava najveći dio profila koncentracije lijeka u plazmi tijekom vremena, a terminalni poluvijek od 40 do 50 sati, koji obilježava profil u dijelu završne faze eliminacije.

U kliničkom ispitivanju s jednokratnom dozom, zdravim je ispitanicima bio primijenjen radioaktivno obilježeni (14C) anidulafungin (~88 mg). Približno 30% radioaktivne doze eliminirano je stolicom u razdoblju od 9 dana, od čega manje od 10% lijeka u nepromijenjenom obliku. Manje od 1% primijenjene doze radioaktivno obilježenog lijeka izlučeno je u mokraći, što ukazuje na zanemariv bubrežni klirens. Koncentracija anidulafungina smanjila se ispod donje granice kvantifikacije 6 dana nakon primjene lijeka. Zanemarive količine radioaktivnosti prouzročene lijekom zabilježene su u krvi, mokraći i stolici 8 tjedana nakon primjene doze.

Linearnost

Anidulafungin pokazuje linearnu farmakokinetiku unutar širokog raspona jednokratnih dnevnih doza (15–130 mg).

Posebne skupine bolesnika

Bolesnici s gljivičnim infekcijama

Na temelju populacijske farmakokinetičke analize, farmakokinetika anidulafungina u bolesnika s gljivičnim infekcijama slična je onoj kod zdravih ispitanika. Kod sheme doziranja 200/100 mg na dan i brzine infuzije od 1,1 mg/min, Cmax u stanju dinamičke ravnoteže iznosi 7 mg/l, a najniže koncentracije (Cmin) 3 mg/l, uz prosječni AUC u stanju dinamičke ravnoteže od približno 110 mg·h/l.

Tjelesna težina

Iako je u populacijskoj farmakokinetičkoj analizi tjelesna težina prepoznata kao izvor varijabilnosti klirensa, tjelesna težina ima vrlo malu kliničku važnost na farmakokinetiku anidulafungina.

Spol

Koncentracije anidulafungina u plazmi zdravih muškaraca i žena bile su slične. U ispitivanjima višekratnih doza u bolesnika, klirens lijeka je bio nešto brži kod muškaraca (približno 22%).

Starije osobe

Populacijska farmakokinetička analiza pokazala je blagu razliku u medijan klirensa (CL) između starije (bolesnici u dobi od 65 godina, medijan CL = 1,07 l/h) i mlađe dobne skupine (bolesnici u dobi od < 65 godina, medijan CL = 1,22 l/h), međutim, raspon klirensa je bio sličan.

Rasa

Farmakokinetika anidulafungina bila je slična kod bijelaca, crnaca, azijata i latinoamerikanaca.

HIV-pozitivan status

Nije potrebna prilagodba doze u HIV-pozitivnih bolesnika, bez obzira na istovremenu primjenu antiretrovirusnih lijekova.

Insuficijencija jetre

Anidulafungin se ne metabolizira u jetri. Farmakokinetika anidulafungina ispitana je u bolesnika s Child-Pugh stadijem A, B ili C insuficijencije jetre. Koncentracije anidulafungina nisu bile povišene niti kod jednog stupnja insuficijencije jetre. Iako je uočeno lagano sniženje AUC kod bolesnika s Child-Pugh stadijem C insuficijencije jetre, to je sniženje bilo unutar procijenjenog raspona za populaciju zabilježenog kod zdravih ispitanika.

Insuficijencija bubrega

Bubrežni klirens anidulafungina je zanemariv (<1%). U kliničkom ispitivanju u ispitanika s blagim, umjerenim, teškim i terminalnim zatajenjem bubrega (na dijalizi), farmakokinetika anidulafungina bila je slična onoj opaženoj u ispitanika s normalnom funkcijom bubrega.

Anidulafungin nije podložan dijalizi i može se primjenjivati bez obzira na vrijeme hemodijalize.

Pedijatrijski bolesnici

Farmakokinetika anidulafungina nakon najmanje 5 dnevnih doza ispitana je u 24 imunokompromitirana pedijatrijska bolesnika (u dobi od 2 do 11 godina) i adolescenata (u dobi od 12 do 17 godina) s neutropenijom. Stanje dinamičke ravnoteže postignuto je prvog dana nakon udarne doze (dvostruko viša od doze održavanja), a povećanje Cmax i AUCss u stanju dinamičke ravnoteže bilo je proporcionalno dozi. Sustavna izloženost lijeku nakon primjene doze održavanja od 0,75 i

1,5 mg/kg/dan u ovoj je populaciji bila usporediva s onom u odraslih nakon primjene 50 odnosno 100 mg/dan. Ovi su bolesnici dobro podnosili oba načina doziranja.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U ispitivanjima u trajanju od 3 mjeseca u štakora i majmuna opaženi su znakovi toksičnog oštećenja jetre, uključujući povišenje enzima i morfološke promjene, kod primjene doza 4-6 puta viših od očekivane kliničke terapijske izloženosti. In vitro i in vivo ispitivanja genotoksičnosti anidulafungina nisu pokazala genotoksičnost. Nisu provedena dugotrajna ispitivanja na životinjama zbog procjene kancerogenosti anidulafungina.

Primjena anidulafungina na štakorima nije pokazala nikakve učinke na reprodukciju, uključujući plodnost mužjaka i ženki.

Anidulafungin kod štakora prelazi placentarnu barijeru i pronađen je u fetalnoj plazmi.

Ispitivanja utjecaja na embrio-fetalni razvoj provedena su s dozama između 0,2 i 2 puta (štakori) te između 1 i 4 puta (kunići) višima od predložene terapijske doze održavanja od 100 mg na dan. Kod štakora anidulafungin nije proizveo nikakvu razvojnu toksičnost povezanu s primjenom lijeka niti kod primjene najviše ispitane doze. Poremećaji razvoja uočeni kod kunića (blago smanjena fetalna težina) nastali su samo kod primjene najviše ispitivane doze, koja je ujedno imala toksične učinke za majku.

Koncentracija anidulafungina u mozgu nakon jednokratne primijene doze u neinficiranih odraslih i tek okoćenih štakora bila je niska (omjer koncentracije u mozgu i plazmi iznosio je približno 0,2). Međutim, koncentracije u mozgu povisile su se u neinficiranih tek okoćenih štakora nakon pet dnevnih doza (omjer koncentracije u mozgu i plazmi iznosio je približno 0,7). U ispitivanjima višestrukih doza u kunića s diseminiranom kandidijazom i u miševa s infekcijom središnjeg živčanog sustava prouzročenom Candidom, pokazalo se da je anidulafungin smanjio količinu gljivica u mozgu.

Anidulafungin je primijenjen štakorima u tri različite doze, nakon čega su štakori anestezirani kombinacijom ketamina i ksilazina unutar sat vremena od primjene lijeka. U skupini štakora koji su dobivali visoku dozu razvile su se infuzijske reakcije, koje je anestezija dodatno pogoršala. Neki štakori iz skupine koja je dobivala srednju dozu imali su slične reakcije, ali samo nakon primjene anestezije. U skupini štakora koja je primala nisku dozu nije bilo nuspojava, bez obzira na anesteziju, kao što ih nije bilo niti u skupini koja je primala srednju dozu kad nije bilo anestezije.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

fruktoza manitol polisorbat 80

tartaratna kiselina

natrijev hidroksid (za podešavanje pH) kloridna kiselina (za podešavanje pH)

6.2Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima i elektrolitima osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3Rok valjanosti

3 godine

Dozvoljeno je odstupanje do temperature od 25ºC u periodu od 96 sati, nakon čega se prašak može ponovno pohraniti u hladnjak.

Rekonstituirana otopina:

Rekonstituirana otopina može se čuvati na temperaturi do 25ºC najviše 24 sata.

Dokazana kemijska i fizikalna stabilnost rekonstituirane otopine je 24 sata na temperaturi od 25ºC.

S mikrobiološkog stajališta, kod pridržavanja dobre aseptičke prakse, rekonstituirana otopina može se iskoristiti u roku od najviše 24 sata kad se čuva na temperaturi od 25ºC.

Otopina za infuziju:

Otopina za infuziju može se čuvati na temperaturi od 25ºC tijekom 48 sati ili zamrznuta najmanje 72 sata.

Dokazana kemijska i fizikalna stabilnost rekonstituirane otopine je 48 sati na temperaturi od 25ºC.

S mikrobiološkog stajališta, kod pridržavanja dobre aseptičke prakse, otopina za infuziju može se iskoristiti u roku od najviše 48 sata nakon pripreme ako se čuva na temperaturi od 25ºC.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2 C – 8 C).

Uvjete čuvanja nakon pripremanja i razrjeđivanja lijeka, vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Bočica od stakla tipa 1 od 30 ml s elastomerskim čepom (od butilne gume s neaktivnom polimerskom prevlakom na dodirnoj površini sa lijekom te podmazivačem na vanjskoj površini čepa radi lakšeg rukovanja) te aluminijskim prstenom i „flip-off“ kapicom.

Veličina pakiranja 1 bočica.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

ECALTA se mora pripremiti s vodom za injekciju i nakon toga razrijediti SAMO s otopinom natrijevog klorida od 9 mg/ml (0,9%) za infuziju ili otopinom glukoze od 50 mg/ml (5%) za infuziju. Osim s otopinom natrijevog klorida od 9 mg/ml (0,9%) za infuziju ili otopinom glukoze od 50 mg/ml (5%) za infuziju, nije ustanovljena kompatibilnost rekonstituiranog lijeka ECALTA s drugim intravenskim tvarima, aditivima ili lijekovima.

Priprema

Na aseptički način pripremite svaku bočicu s 30 ml vode za injekciju, kako biste dobili koncentraciju od 3,33 mg/ml. Priprema može trajati do 5 minuta. Nakon daljnjeg razrjeđenja, otopinu treba baciti ako se primijete čestice ili promjena boje.

Razrjeđivanje i infuzija

Na aseptički način prenesite sadržaj rekonstituirane otopine iz bočice(a) u intravensku vrećicu (ili bocu) koja sadrži ili otopinu natrijevog klorida od 9 mg/ml (0,9%)za infuziju ili otopinu glukoze od 50 mg/ml (5%) za infuziju, tako da se dobije koncentracija anidulafungina od 0,77 mg/ml. U sljedećoj tablici prikazani su volumeni potrebni za pojedinu dozu.

Potrebno razrjeđenje za primjenu lijeka ECALTA

Doza

Broj

Ukupni

Volumen

Ukupni

Brzina

Najkraće

 

bočica s

volumen

infuzijeA

volumen

infuzije

trajanje infuzije

 

praškom

rekonstituirano

 

infuzijeB

 

 

 

 

g lijeka

 

 

 

 

100 mg

30 ml

100 ml

130 ml

1,4 ml/min

90 min

200 mg

60 ml

200 ml

260 ml

1,4 ml/min

180 min

AIli otopina natrijevog klorida od 9 mg/ml (0,9%) za infuziju ili otopina glukoze od 50 mg/ml (5%) za infuziju.

BKoncentracija otopine za infuziju je 0,77 mg/ml.

Brzina infuzije ne smije biti veća od 1,1 mg/min (što odgovara 1,4 ml/min kod pripreme i razrjeđivanja prema uputama) (vidjeti dijelove 4.2, 4.4 i 4.8).

Lijekove za parenteralnu primjenu treba vizualno pregledati prije primjene da ne sadrže čestice i da nisu promijenili boju, kad god to otopina i spremnik omogućuju. Ako primijetite čestice ili promjenu boje, otopinu odbacite.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road, Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Ujedinjeno Kraljevstvo.

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/416/002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 20. rujna 2007.

Datum posljednje obnove odobrenja: 23. kolovoza 2012

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept