Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efavirenz Teva (efavirenz) – Uputa o lijeku - J05AG03

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEfavirenz Teva
ATK šifraJ05AG03
Tvarefavirenz
ProizvođačTeva B.V.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Efavirenz Teva 600 mg filmom obložene tablete efavirenz

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Efavirenz Teva i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Efavirenz Teva

3.Kako uzimati Efavirenz Teva

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Efavirenz Teva

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Efavirenz Teva i za što se koristi

Efavirenz Teva, koji sadrži djelatnu tvar efavirenz, pripada skupini antiretrovirusnih lijekova koji se nazivaju nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNRTI). To je antiretrovirusni lijek koji suzbija infekciju virusom humane imunodeficijencije (HIV-1) tako što smanjuje količinu virusa u

krvi. Uzimaju ga odrasli, adolescenti i djeca u dobi od 3 godine i starija.

Liječnik Vam je propisao Efavirenz Teva jer ste zaraženi HIV-om. Uzimanje lijeka Efavirenz Teva u kombinaciji s drugim antiretrovirusnim lijekovima smanjuje količinu virusa u krvi.

To će Vam ojačati imunološki sustav i smanjiti rizik od razvoja bolesti povezanih s HIV-infekcijom.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Efavirenz Teva

NEMOJTE uzimati Efavirenz Teva

ako ste alergični na efavirenz ili bilo koji drugi sastojak ovoga lijeka (naveden u dijelu 6). Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

ako imate tešku bolest jetre.

ako trenutno uzimate neki od sljedećih lijekova:

o astemizol ili terfenadin (za liječenje simptoma alergije) o bepridil (za liječenje bolesti srca)

o cisaprid (za liječenje žgaravice)

oergot alkaloide (primjerice ergotamin, dihidroergotamin, ergonovin i metilergonovin) (za liječenje migrene i cluster glavobolja)

o midazolam ili triazolam (primjenjuju se za uspavljivanje) o pimozid (za liječenje nekih psihičkih bolesti)

oGospinu travu (Hypericum perforatum) (biljni pripravak za liječenje depresije i tjeskobe)

Ako uzimate neke od ovih lijekova, o tome odmah obavijestite svog liječnika. Uzimanje ovih lijekova s Efavirenzom Teva može dovesti do razvoja ozbiljnih i/ili po život opasnih nuspojava ili spriječiti ispravno djelovanje Efavirenza Teva.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego što uzmete Efavirenz Teva.

Efavirenz Teva mora se uzimati s drugim lijekovima koji djeluju protiv HIV virusa. Ako liječenje Efavirenzom Teva započinjete zato što Vaše dosadašnje liječenje nije spriječilo umnožavanje virusa, istodobno morate početi uzimati drugi lijek, koji do sada niste uzimali.

HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Važno je primijeniti mjere opreza kako ne biste zarazili druge osobe spolnim kontaktom ili krvlju. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe. Ovaj lijek neće izliječiti HIV infekciju te se i dalje mogu nastaviti razvijati infekcije ili druge bolesti povezane s HIV bolešću.

Morate ostati pod nadzorom svog liječnika dok uzimate Efavirenz Teva.

Obavijestite svog liječnika:

o ako ste bolovali od psihičkih bolesti, uključujući depresiju, ili ste bili ovisni o drogama ili alkoholu. Odmah obavijestite liječnika ako se osjećate deprimirano, razmišljate o samoubojstvu ili imate neuobičajene misli (vidjeti dio 4. Moguće

nuspojave).

o ako ste imali konvulzije (napadaje) ili se liječite antikonvulzivnim lijekovima kao što su karbamazepin, fenobarbital i fenitoin. Ako uzimate bilo koji od ovih lijekova, liječnik će Vam možda morati provjeriti razinu antikonvulzivnog lijeka u krvi kako bi bio siguran da se nije promijenila zbog uzimanja Efavirenza Teva. Liječnik Vam može propisati neki drugi antikonvulzivni lijek.

oako ste imali bolest jetre, uključujući aktivni kronični hepatitis. Bolesnici s kroničnim hepatitisom B ili C koji se liječe kombinacijom antiretrovirusnih lijekova imaju povećan rizik za razvoj teških i potencijalno po život opasnih jetrenih

poremećaja. Liječnik Vam može napraviti krvne pretrage kako bi provjerio kako radi jetra ili Vam može propisati neki drugi lijek. Ako imate tešku bolest jetre, nemojte uzimati Efavirenz Teva (vidjeti dio 2. Ne uzimajte Efavirenz Teva).

Nakon što počnete uzimati Efavirenz Teva, obratite pozornost na:

oznakove omaglice, poteškoće sa spavanjem, pospanost, poteškoće s koncentracijom ili neuobičajene snove. Ove se nuspojave mogu početi pojavljivati prvog ili u prva dva dana liječenja i obično nestaju nakon prva 2 do 4 tjedna.

obilo kakve znakove kožnog osipa. Ako opazite bilo kakve znakove jakog osipa s mjehurićima ili vrućicom, odmah prestanite uzimati Efavirenz Teva i javite se svom liječniku. Ako ste imali osip za vrijeme uzimanja nekog drugog NNRTI-ja, možete imati povećan rizik za dobivanje osipa s Efavirenzom Teva.

obilo kakve znakove upale ili infekcije. U nekih bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom (AIDS), koji su već imali oportunističke infekcije, znakovi i simptomi upale od prijašnjih infekcija mogu nastupiti ubrzo nakon početka anti-HIV liječenja. Smatra se da su ti simptomi posljedica poboljšanja imunološkog odgovora koji omogućava tijelu da se bori protiv infekcija koje su možda bile prisutne bez vidljivih simptoma. Primijetite li bilo kakve simptome infekcije, odmah obavijestite svog liječnika.

Osim oportunističkih infekcija, nakon što počnete uzimati lijekove za liječenje HIV infekcije mogu nastupiti i autoimuni poremećaji (stanje koje se javlja kada imunološki sustav napada zdravo tkivo u tijelu). Autoimuni poremećaji mogu se javiti više mjeseci nakon početka liječenja. Primijetite li bilo koji simptom infekcije ili druge simptome poput slabosti mišića, slabosti koja počinje u šakama i stopalima i podiže se prema trupu tijela, osjećaj lupanja srca, nevoljno drhtanje ili hiperaktivnost, molimo odmah o tome obavijestite svog liječnika radi potrebnog liječenja.

oprobleme s kostima. U nekih bolesnika koji uzimaju kombiniranu antiretrovirusnu terapiju može se razviti bolest kostiju koja se zove osteonekroza (propadanje koštanog tkiva zbog prestanka opskrbe kostiju krvlju). Duljina trajanja kombiniranog antiretrovirusnog liječenja, uzimanje kortikosteroida, konzumiranje alkohola, jaka

imunosupresija, veći indeks tjelesne mase mogu, između ostalog, biti neki od brojnih rizičnih čimbenika za razvoj ove bolesti. Znakovi osteonekroze su ukočenost zglobova, bolovi u zglobovima (osobito u kuku, koljenu ili ramenu) i poteškoće pri kretanju. Ako opazite neki od tih simptoma, obavijestite svog liječnika.

Djeca i adolescenti

Efavirenz Teva filmom obložene tablete se ne preporučuju za djecu mlađu od 3 godine ili djecu tjelesne težine manje od 40 kg.

Drugi lijekovi i Efavirenz Teva

Efavirenz Teva ne smijete uzimati s određenim lijekovima. Ti su lijekovi navedeni u odlomku „Ne uzimajte Efavirenz Teva“, na početku dijela 2. Obuhvaćaju neke često primjenjivane lijekove i biljni pripravak (gospinu travu) koji mogu izazvati ozbiljne interakcije.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Moguće su interakcije Efavirenza Teva s nekim drugim lijekovima, uključujući biljne pripravke kao što su ekstrakti Ginkga bilobe. Kao rezultat toga mogu se promijeniti koncentracije lijeka Efavirenz Teva ili drugih lijekova u krvi. To može spriječiti puni učinak lijekova ili pogoršati neke nuspojave. U

nekim slučajevima Vaš liječnik će Vam možda morati prilagoditi dozu ili provjeriti koncentracije lijeka u krvi. Važno je da obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

-Druge lijekove koji se koriste u liječenju HIV infekcije:

-inhibitore proteaze: darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, ritonavirom pojačan atazanavir, sakvinavir ili fosamprenavir/sakvinavir. Liječnik može razmotriti mogućnost uvođenja nekog drugog lijeka ili promijeniti dozu inhibitora proteaze.

-maravirok

-kombinirana tableta koja sadrži efavirenz, emtricitabin i tenofovir ne smije se uzimati s lijekom Efavirenz Teva, osim ako Vam tako nije preporučio Vaš liječnik, zato što taj lijek sadrži efavirenz, djelatnu tvar lijeka Efavirenz Teva

-Lijekove za liječenje infekcije hepatitis C virusa: boceprevir, telaprevir

-Lijekove za liječenje bakterijskih infekcija, uključujući tuberkulozu i s AIDS-om povezan

Mycobacterium avium kompleks: klaritromicin, rifabutin, rifampicin. Liječnik može razmotriti mogućnost promjene doze ili uvođenja nekog drugog antibiotika. Osim toga, liječnik Vam može propisati veću dozu Efavirenza Teva.

-Lijekove za liječenje gljivičnih infekcija (antimikotike):

-vorikonazol. Efavirenz Teva može smanjiti koncentraciju vorikonazola u krvi, a vorikonazol može povećati koncentraciju efavirenza u krvi. Ako uzimate ova dva lijeka zajedno, doza vorikonazola mora se povećati, a doza efavirenza mora se smanjiti. Najprije morate provjeriti sa svojim liječnikom.

-itrakonazol. Efavirenz Teva može smanjiti koncentraciju itrakonazola u krvi.

-posakonazol. Efavirenz Teva može smanjiti koncentraciju posakonazola u krvi.

-Lijekove za liječenje malarije:

artemeter/lumefantrin: Efavirenz Teva može smanjiti koncentraciju artemetera/lumefantrina u krvi.

-atovakvon/progvanil: Efavirenz Teva može smanjiti koncentraciju atovakvon/progvanil u krvi.

-Lijekove za liječenje konvulzija/napadaja (antikonvulzive): karbamazepin, fenitoin, fenobarbital. Efavirenz Teva može smanjiti ili povećati koncentraciju antikonvulziva u krvi. Karbamazepin može smanjiti djelotvornost Efavirenza Teva. Liječnik može razmotriti mogućnost primjene nekog drugog antikonvulziva.

-Lijekove za snižavanje masnoća u krvi (statine): atorvastatin, pravastatin, simvastatin. Efavirenz Teva može smanjiti koncentraciju statina u krvi. Liječnik će Vam provjeriti razine kolesterola u krvi i po potrebi razmotriti promjenu doze statina.

-Metadon (lijek za liječenje ovisnosti o opijatima): liječnik će Vam možda trebati promijeniti dozu metadona.

-Sertralin (lijek za liječenje depresije): liječnik će Vam možda trebati promijeniti dozu sertralina.

-Bupropion (lijek za liječenje depresije ili za pomoć pri prestanku pušenja): liječnik će Vam možda trebati promijeniti dozu bupropiona.

-Diltiazem ili slične lijekove (koji se zovu blokatori kalcijevih kanala, a to su lijekovi koji se obično primjenjuju kod povišenog krvnog tlaka ili srčanih tegoba): kad počnete uzimati Efavirenz Teva, liječnik će Vam možda trebati prilagoditi dozu blokatora kalcijevih kanala.

-Imunosupresive kao što su ciklosporin, sirolimus ili takrolimus (lijekovi za sprečavanje odbacivanja presađenog organa): kad počnete ili prestanete uzimati Efavirenz Teva, liječnik će Vam pažljivo nadzirati koncentraciju imunosupresiva u plazmi i možda će morati prilagođavati njihovu dozu.

-Hormonske kontraceptive, kao što su tablete za sprečavanje trudnoće, kontraceptivi u injekciji (npr. Depo-Provera) ili kontracepcijski implantat (npr. Implanon): morate koristiti i pouzdanu mehaničku metodu kontracepcije (vidjeti Trudnoća, dojenje i plodnost). Efavirenz Teva može smanjiti djelotvornost hormonske kontracepcije. Trudnoća je nastupila u žena koje su uzimale Efavirenz Teva i koristile kontracepcijski implantat, premda nije potvrđeno da je liječenje lijekom Efavirenz Teva spriječilo djelovanje kontraceptiva.

-Varfarin ili acenokumarol (lijek koji se koristi za smanjivanje zgrušavanja krvi): liječnik će Vam možda trebati prilagoditi dozu varfarina ili acenokumarola.

-ekstrakti Ginkga bilobe (biljni pripravak).

Efavirenz Teva s hranom i pićem

Uzimanjem Efavirenza Teva na prazan želudac mogu se smanjiti nuspojave. Za vrijeme uzimanja lijeka Efavirenz Teva treba izbjegavati sok od grejpa.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Žene ne smiju zatrudnjeti tijekom liječenja i 12 tjedana nakon završetka liječenja Efavirenzom Teva. Vaš liječnik će možda zatražiti da napravite test na trudnoću kako biste bili sigurni da niste trudni prije nego što počnete liječenje Efavirenzom Teva.

Ako biste mogli zatrudnjeti dok uzimate Efavirenz Teva, morate koristiti pouzdanu mehaničku kontracepciju (na primjer, prezervativ) zajedno s drugim metodama kontracepcije, uključujući kontracepcijske tablete ili druge oblike hormonske kontracepcije (na primjer, implantat ili injekcije). Efavirenz može ostati u krvi neko vrijeme nakon završetka liječenja. Stoga, morate nastaviti koristiti kontracepcijske metode kako je gore navedeno još 12 tjedana nakon prestanka uzimanja Efavirenza Teva.

Odmah obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate zatrudnjeti. Ako ste trudni, Efavirenz Teva smijete uzimati samo ako ste zajedno s liječnikom odlučili da je to neophodno. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego što uzmete bilo koji lijek.

U neokoćenih životinja i u djece žena koje su se u trudnoći liječile efavirenzom ili kombiniranim lijekom koji sadrži efavirenz, emtricitabin i tenofovir opažene su ozbiljne urođene mane. Ako ste tijekom trudnoće uzimali Efavirenz Teva ili kombiniranu tabletu koja sadrži efavirenz, emtricitabin i tenofovir, Vaš liječnik može zatražiti redovne krvne i druge dijagnostičke pretrage kako bi pratio razvoj Vašeg djeteta.

Ne smijete dojiti ako uzimate Efavirenz Teva.

Upravljanje vozilima i strojevima

Efavirenz Teva može prouzročiti omaglicu, smetnje koncentracije i pospanost. Ako primijetite opisane učinke, nemojte voziti niti raditi na strojevima ili s alatima.

Efavirenz Teva sadrži

9,98 mg laktoze (u obliku hidrata) u jednoj dnevnoj dozi od 600 mg.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3.Kako uzimati Efavirenz Teva

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Preporučuje se tabletu progutati cijelu s vodom. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako u nešto niste sigurni. Liječnik će Vam dati upute o prikladnom doziranju.

-Doza lijeka za odrasle je 600 mg jedanput na dan.

-Dozu lijeka Efavirenz Teva možda će trebati povisiti ili sniziti ako uzimate i neke druge lijekove (pogledajte Drugi lijekovi i Efavirenz Teva).

-Efavirenz Teva uzima se kroz usta. Preporučuje se uzimati ga na prazan želudac, po mogućnosti prije spavanja. To može ublažiti neke nuspojave (npr. omaglicu, pospanost). Prazan želudac obično znači 1 sat prije ili 2 sata nakon obroka.

-Preporučuje se tabletu progutati cijelu s vodom.

-Efavirenz Teva morate uzimati svaki dan.

-Efavirenz Teva nikada ne smijete uzimati kao jedini lijek za liječenje HIV infekcije. Uvijek se mora uzimati u kombinaciji s drugim lijekovima koji djeluju protiv HIV virusa.

Primjena u djece i adolescenata

-Efavirenz Teva filmom obložene tablete nisu prikladne za djecu tjelesne težine manje od 40 kg.

-Doza lijeka za djecu tjelesne težine 40 kg ili više je 600 mg jedanput na dan.

Ako uzmete više lijeka Efavirenz Teva nego što ste trebali

Uzmete li previsoku dozu Efavirenza Teva, javite se liječniku ili u najbližu hitnu službu radi savjeta. Ponesite sa sobom bočicu lijeka da lakše možete opisati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Efavirenz Teva

Pokušajte ne propustiti dozu lijeka. Ako ipak propustite uzeti dozu, sljedeću dozu uzmite što je prije moguće, ali nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako trebate pomoć u planiranju najpogodnijeg vremena za uzimanje lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako prestanete uzimati Efavirenz Teva

Kad se Vaša zaliha lijeka Efavirenz Teva približi kraju, nabavite novo pakovanje od svog liječnika ili ljekarnika. To je vrlo važno jer ako prestanete uzimati lijek, makar i na kratko, količina virusa opet može porasti. Tada virus može postati otporniji na liječenje.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Kod liječenja HIV infekcije, nije uvijek moguće procijeniti jesu li neke nuspojave nastale zbog primjene lijeka Efavirenz Teva ili drugih lijekova koji se istodobno uzimaju, ili zbog same HIV bolesti.

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Najčešće nuspojave povezane s primjenom efavirenza u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje HIV-a su kožni osip i simptomi živčanog sustava.

Ako Vam se pojavi osip, odmah se obratite svom liječniku jer neki osipi mogu biti ozbiljni. Međutim, u većini slučajeva osip se povuče, a da nije potrebno mijenjati terapiju Efavirenzom Teva. Osip se puno češće pojavljuje u djece nego u odraslih liječenih efavirenzom.

Simptomi živčanog sustava obično se pojavljuju na početku liječenja i u pravilu se smanjuju u prvih nekoliko tjedana. U jednom su se ispitivanju simptomi živčanog sustava često pojavljivali u prvih 1-3 sata nakon uzimanja doze lijeka. Ako se u Vas pojave opisani simptomi, liječnik Vam može predložiti da Efavirenz Teva uzimate prije spavanja i na prazan želudac. Neki bolesnici imaju ozbiljnije simptome koji mogu utjecati na raspoloženje ili sposobnost rasuđivanja. Neki bolesnici su počinili samoubojstvo. Te nuspojave češće se javljaju u bolesnika koji su bolovali od neke psihičke bolesti. Odmah obavijestite svog liječnika ako se tijekom uzimanja Efavirenza Teva pojave opisani simptomi ili bilo koja druga nuspojava.

Obavijestite svog liječnika ako primijetite neku od sljedećih nuspojava:

Vrlo često (javljaju se u više od 1 na 10 korisnika)

-kožni osip

Često (javljaju se u 1 do 10 na 100 korisnika)

-neuobičajeni snovi, poteškoće s koncentracijom, omaglica, glavobolja, poteškoće sa spavanjem, pospanost, poteškoće s koordinacijom ili ravnotežom

-bol u trbuhu, proljev, mučnina, povraćanje

-svrbež

-umor

-osjećaj tjeskobe, depresivno raspoloženje

Pretrage mogu pokazati:

-povišene razine jetrenih enzima u krvi

-povišene razine triglicerida (masnih kiselina) u krvi

Manje često (javljaju se u 1 do 10 na 1000 korisnika)

-nervoza, zaboravljivost, smetenost, napadaji, neuobičajene misli

-zamagljen vid

-osjećaj da se sve okreće ili tlo naginje (vrtoglavica)

-bol u trbuhu (želucu) prouzročena upalom gušterače

-alergijska reakcija (preosjetljivost) koja može prouzročiti teške kožne reakcije (multiformni eritem, Stevens-Johnsonov sindrom)

-žuta boja kože ili bjeloočnica, svrbež ili bolovi u trbuhu (želucu) prouzročeni upalom jetre

-povećanje dojki u muškaraca

-ljutito ponašanje, promjene raspoloženja, vidno ili slušno opažanje pojava koje zapravo ne postoje (halucinacije), manija (psihičko stanje koje označavaju epizode pretjerane aktivnosti, ushita ili razdražljivosti), paranoja, suicidalne misli

-zviždanje, zvonjava ili drugi uporno prisutni šumovi u ušima

-tremor (drhtanje)

-crvenilo praćeno osjećajem užarenosti

Pretrage mogu pokazati:

-povišene razine kolesterola u krvi

Rijetko (javljaju se u 1 do 10 na 10 000 korisnika)

-osip koji svrbi uzrokovan reakcijom na Sunčevu svjetlost

-kod primjene efavirenza nastupilo je zatajenje jetre, koje je u nekim slučajevima dovelo do smrti ili presađivanja jetre. U većini slučajeva radi se o bolesnicima s već postojećom bolešću jetre, ali je nekoliko slučajeva zabilježeno i u bolesnika koji nisu imali bolest jetre.

-neobjašnjivi osjećaj jada, koji nije povezan s halucinacijama, ali može biti teško jasno ili razumno razmišljati

-samoubojstvo

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Efavirenz Teva

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Efavirenz Teva sadrži

-Jedna Efavirenz Teva filmom obložena tableta sadrži 600 mg djelatne tvari efavirenz.

-Drugi sastojci u jezgri su mikrokristalična celuloza, hidroksipropilceluloza, natrijev laurilsulfat, natrijev škroboglikolat (tip A), poloksamer 407 i magnezijev stearat. Sastojak film ovojnice sadrži hipromelozu, laktozu hidrat, titanijev dioksid, makrogol/PEG 3350, triacetin i žuti željezov oksid.

Kako Efavirenz Teva izgleda i sadržaj pakiranja

-Filmom obložena tableta: žuta filmom obložena tableta oblika kapsule, s oznakom “Teva” na jednoj i “7541” na drugoj strani

-Efavirenz Teva dostupan je u pakiranjima sa 30, 90 filmom obloženih tableta ili 30 x 1/90 x 1 filmom obloženih tableta (u perforiranim blisterima djeljivim na jedinične doze) ili višestrukom pakovanju u paketu ili u kutiji sa 90 filmom obloženih tableta (3 pakovanja sa 30 x 1 filmom obložena tableta). Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemska

Proizvođač

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Hrvatska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A/AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/ Tél: +32 3 820 73 73

Telephone: +370 5 266 02 03

 

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Teва Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Teлефон: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

 

 

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Telephone: +(420) 251 007 111

Tel: +(36) 1 288 6400

 

 

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Telephone: +(45) 44985511

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

 

 

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228 400

 

 

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus

Teva Norway AS

UAB “Sicor Biotech” Eesti filiaal

Telephone: +(47) 66 77 55 90

Telephone: +372 661 0801

 

 

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Telephone: +43 1 97 007

 

 

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Telephone: +(34) 91 387 32 80

Telephone: +(48) 22 345 93 00

 

 

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Telephone: +(33) 1 55 91 7800

Telephone: +351 214 767 550

 

 

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

Telephone: +4021 230 65 24

 

 

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0) 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

 

 

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Telephone: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

 

 

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Telephone: (39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

 

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Telephone: +(46) 42 12 11 00

 

 

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Telephone: +371 67 323 666

Telephone: +44(0) 1977 628 500

 

 

Ova je uputa je zadnji put revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept