Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eklira Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Označavanje - R03BB

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEklira Genuair
ATK šifraR03BB
Tvaraclidinium bromide, micronised
ProizvođačAstraZeneca AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Eklira Genuair 322 mikrograma, prašak inhalata aklidinij (aklidinijev bromid)

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka odmjerna doza sadrži 375 mikrograma aklidinijeva bromida što odgovara 322 mikrograma aklidinija.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: laktozu

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 inhalator koji sadrži 30 doza

1 inhalalator koji sadrži 60 doza

3 inhalatora koji sadrže po 60 doza

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu u dišne putove

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti u roku od 90 dana nakon otvaranja vrećice.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Genuair inhalator čuvajte u vrećici do početka primjene lijeka.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/778/001

30 doza

 

EU/1/12/778/002

60 doza

 

EU/1/12/778/003

3 inhalatora od kojih svaki sadrži 60 doza

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

eklira genuair

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Naljepnica na inhalatoru

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Eklira Genuair od 322 µg, prašak inhalata aklidinij (aklidinijev bromid)

Za primjenu u dišne puteve

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti u roku od 90 dana nakon otvaranja vrećice.

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

30 doza

60 doza

6.DRUGO

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept