Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEpisalvan
ATK šifraD03AX13
Tvarbetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
ProizvođačBirken AG

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika traži se da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Episalvan gel

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 g gela sadrži: 100 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt, rafiniran) iz brezove kore iz Betula pendula Roth, Betula pubescens Ehrh., kao i hibrida obiju vrsta (istovjetno 0,5 - 1,0 g brezove kore), što odgovara 72-88 mg betulina.

Otapalo za ekstrakciju: n-heptan

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Gel.

Bezbojan do blago žućkast, opalescentan.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje rana koje zahvaćaju djelomičnu debljinu kože u odraslih. Vidjeti dio 4.4 i 5.1 u vezi s vrstom ispitivanih rana.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Gel je potrebno nanijeti na površinu rane u sloju od oko 1 mm i prekriti sterilnom kompresom. Gel je potrebno ponovno nanijeti pri svakoj promjeni komprese, sve dok rana ne zacijeli, najviše do 4 tjedna. Vidjeti dio 4.4 u vezi s veličinom rane i trajanjem liječenja.

Posebne populacije

Oštećenje funkcije bubrega ili jetre

Nisu provedena službena ispitivanja s Episalvanom u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre. Nisu predviđena prilagodba doze ili posebna razmatranja za bolesnike s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre, vidjeti dio 5.2.

Starije osobe

Nije potrebna prilagodba doze.

 

ema-combined-h3938hr

Pg. 2

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Episalvana u djece i adolescenata u dobi do 18 godina nisu još ustanovljene. Nema podataka o primjeni u djece.

Način primjene

Za primjenu na koži.

Svježe rane trebaju prestati krvariti prije nanošenja Episalvana. Ako je potrebno, rane

(slučajne rane) treba očistiti u skladu sa standardnim postupkom, uporabom npr. antiseptičke otopine za rane, prije nanošenja Episalvana.

Episalvan je namijenjen samo za jednokratnu uporabu. Jednom kada se otvori, lijek treba odmah upotrijebiti i baciti nakon uporabe.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili pomoćnu tvar navedenu u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Infekcija rane

Episalvan gel je sterilan. Međutim, infekcija rane predstavlja važnu i ozbiljnu komplikaciju koja se može pojaviti tijekom cijeljenja rane. U slučaju infekcije, preporučuje se prekidanje liječenja Episalvanom. Može se zahtijevati dodatno standardno liječenje (vidjeti dio 4.5).

Veličina rane

Srednja vrijednost površine rane liječene Episalvanom u kliničkim ispitivanjima rana donorskog mjesta kožnog presatka djelomične debljine iznosila je 40,7 cm² (raspon

8 – 300 cm²). U ispitivanjima rana izazvanih opeklinama 2.a stupnja, srednja vrijednost površine rane liječena Episalvanom iznosila je 108 cm² (raspon 23 - 395 cm²).

Trajanje uporabe

Nema dostupnih informacija o kliničkoj uporabi Episalvana dulje od 4 tjedna.

Rane izazvane opeklinama koje zahvaćaju djelomičnu debljinu kože

Potrebna je opetovana kritička procjena dubine opekline i napretka cijeljenja. Rane za koje se procijeni da ne mogu zacijeliti unutar prihvatljivog vremenskog okvira mogu zahtijevati kirurške mjere (npr. pokrivanje kožnim presadcima djelomične debljine) kako bi se smanjila mogućnost nastanka hipertrofičnog ožiljka.

Druge vrste rana

Ne postoje klinička iskustva na temelju uporabe Episalvana u liječenju kroničnih rana, npr. dijabetičkog stopala, venskih ulkusa nogu ili rana u bolesnika s buloznom epidermolizom.

Alergija na polen breze

Episalvan je siguran za primjenu u osoba alergičnih na polen breze, jer Episalvan ne sadrži te alergene.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija. Budući da je sistemska izloženost Episalvanu nakon primjene na koži zanemariva, ne očekuju se interakcije sa sistemskim liječenjem. Interakcije s topikalnim pripravcima nisu bile ispitivane u kliničkim ispitivanjima. Drugi topikalni pripravci ne bi se smjeli upotrebljavati istodobno s Episalvanom, nego naknadno ili na neki drugi način ovisno o kliničkoj potrebi.

 

ema-combined-h3938hr

Pg. 3

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nisu provedena ispitivanja u trudnica.

Ne očekuju se učinci na trudnoću jer je sistemska izloženost Episalvanu zanemariva.

Episalvan se može koristiti u trudnoći.

Dojenje

Nema dostupnih podataka za procjenu izlučuje li se Episalvan u majčino mlijeko.

Ne očekuju se učinci na dojenu novorođenčad/dojenčad jer je sistemska izloženost dojilja Episalvanu zanemariva. Episalvan se može upotrebljavati tijekom dojenja, osim ako se ne provodi liječenje u području prsišta.

Plodnost

Nisu provedena ispitivanja plodnosti. Ne očekuju se učinci na ljudsku plodnost jer je sistemska izloženost zanemariva.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Episalvan ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće primijećene nuspojave bile su komplikacije rane (u 2,9 % bolesnika), bol kože (2,5 %) i svrbež (1,3 %). Nuspojave su se pojavile samo kao reakcije na mjestu primjene. Nuspojave povezane s komplikacijama rane, kao što su infekcija rane i nekroza rane, predstavljaju komplikacije cijeljenja rana koje zahvaćaju djelomičnu debljinu kože i mogu biti ozbiljne. Vidjeti također dio 4.4.

Tablični popis nuspojava

Nuspojave su u sljedećoj tablici navedene prema MedDRA-inoj klasifikaciji organskih sustava i preporučenom izrazu. Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su prikazane redoslijedom prema sve manjoj ozbiljnosti.

Učestalost nuspojava određuje se kako slijedi: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i

< 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000), nije poznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Tablica 1.: Nuspojave prijavljene u kliničkim ispitivanjima

 

Klasifikacija organskih sustava

Često

Manje često

 

 

 

 

 

 

 

Infekcije i infestacije

 

Infekcija rane

 

Poremećaji imunološkog sustava

 

Preosjetljivost

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

Bol kože

Dermatitis

 

 

tkiva

 

 

 

 

 

Svrbež

Pruritički osip

 

 

 

 

Purpura

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

 

Bol

 

 

mjestu primjene

 

 

 

 

Ozljede, trovanja i proceduralne

Komplikacije

 

 

 

komplikacije

rane*

 

 

 

* Komplikacije rane obuhvaćaju različite oblike lokalnih

komplikacija, kao što su komplikacije

 

nakon zahvata, nekroza rane, sekrecija iz rane, usporeno cijeljenje ili upala rane.

ema-combined-h3938hr

 

Pg. 4

 

 

Osim toga, u literaturi je zabilježen jedan prikaz slučaja kontaktnog dermatitisa u bolesnika nakon produljene uporabe kozmetičkog proizvoda koji sadrži ekstrakt brezove kore za topikalnu primjenu.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave.

Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Predoziranje Episalvanom malo je vjerojatno: u bolesnika kod kojih su rane površine >300 cm2 opetovano liječene Episalvanom nisu otkrivene koncentracije betulina u plazmi.

Ne postoje podaci za ispitivanje učinka slučajnog gutanja Episalvana.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Zdravila za oskrbo ran in razjed; ATK oznaka: D03AX13.

Mehanizam djelovanja i farmakodinamički učinci

Djelatna tvar ubrzala je ponovnu epitelizaciju kod in vitro testa grebanjem rane uporabom ljudskih primarnih keratinocita u dozi od 1 μg/ml te kod svinjskoga ex vivo modela cijeljenja rane u dozi od 10 µg/ml. Točan mehanizam djelovanja djelatne tvari na cijeljenje rana u ljudi nije poznat.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Tri ispitivanja faze III provedena su u svrhu procjene djelotvornosti i sigurnosti Episalvana u liječenju rana koje zahvaćaju djelomičnu debljinu kože: dva ispitivanja u kojima su ispitivane rane donorskog mjesta kožnog presatka djelomične debljine, u kojima je sudjelovalo ukupno 219 bolesnika (populacija koja se namjerava liječiti, engl. ITT: N=217), i jedno dodatno ispitivanje na 61 bolesniku s ranama izazvanim opeklinama 2.a stupnja (ITT: N = 57). Bolesnici s dubljim ranama izazvanim opeklinama (2.b stupanj) nisu bili uključeni.

219 bolesnika s ranama donorskog mjesta kožnog presatka djelomične debljine bilo je prosječne dobi od 53 godine; srednja vrijednost površine njihove rane donorskog mjesta iznosila je 81,5 cm2. U ispitivanju rana izazvanih opeklinama u kojem je sudjelovao 61 bolesnik, srednja vrijednost površine ispitivane rane iznosila je 216 cm2; ukupno oštećenje izazvano opeklinama u tih bolesnika bilo je veće te je zahvatilo 5,8 % ukupne površine tijela.

Ispitivanja faze III bila su , prospektivna, intraindividualno kontrolirana, randomizirana, multicentrična ispitivanja procjenjivana na slijepo . Ciljno područje rane svakog bolesnika podijeljeno je na dva područja liječenja približno jednake veličine; raspodjela liječenja na dvije polovice rane (distalna naspram proksimalna) određena je randomizacijom (kod ispitivanja opeklina mogle su se upotrijebiti dvije slične rane). Na polovicu područja rane nanesen je Episalvan i kompresa, a na drugu polovicu nanesena je ista vrsta neljepljive komprese u svrhu kontrole u ispitivanjima donorskog mjesta kožnog presatka djelomične debljine. U ispitivanju rana izazvanih opeklinama 2.a

 

ema-combined-h3938hr

Pg. 5

stupnja u svrhu kontrole upotrijebljen je antiseptički gel za rane s oktenidinom i vazelinska gaza. Gel se nanosio pri svakoj promjeni komprese svaka tri do četiri dana sve do potpunog zatvaranja rane najviše do 28 dana u ispitivanjima kožnih presadaka djelomične debljine te svaka dva dana najviše do 21 dan u ispitivanju opeklina 2.a stupnja. Fotografije rane snimljene su pri svakom posjetu za procjenu na slijepo.

Primarni ishod dvaju ispitivanja kožnih presadaka djelomične debljine bila je intraindividualna razlika u vremenu zatvaranja rane (najmanje 95 % epitelizacije) na temelju procjena fotografija na slijepo. Srednje vrijeme do cijeljenja rane iznosilo je 14 dana. Polovice rana liječenih Episalvanom zacijelile su brže nego polovice rana liječenih standardnim postupcima (prosječno 1,1 dan prema primarnim ishodima, p < 0,0001, dvostrani upareni t-test).

Tablica 2.: Pregled rezultata djelotvornosti: Intraindividualne razlike u vremenu zatvaranja rane

Prosječne intraindividualne

Ispitivanja rana

Ispitivanje rana

razlike u vremenu do

donorskog mjesta kožnog

izazvanih opeklinama

zatvaranja rane

presatka djelomične

2.a stupnja

(95 % epitelizacije)

debljine

 

 

(objedinjeno)

 

 

N = 217

N = 57

Procjena fotografija od strane

 

 

zaslijepljenog promatrača

 

 

(očitanje na slijepo), prosječna

 

 

stručna procjena

 

 

primarno očitanje na slijepo /

–1,1 dan (CI: -1,5, -0,7)

–1,0 dana (CI: -1,4, -0,6)

vrlo konzervativan izračun

brže zatvaranje rane s

brže zatvaranje rane s

(primarni ishod za ispitivanja

Episalvanom, p < 0,0001a

Episalvanom,

kožnih presadaka djelomične

 

p < 0,0001a

debljine)

 

 

a Na temelju dvostranog uparenog t-testa

Skup podataka za populaciju koja se namjerava liječiti (ITT).

„Primarno” naspram „sekundarno” očitanje na slijepo: kod procjene primarnog očitanja na slijepo uvedena je stroga provjera kvalitete kako bi se zajamčilo zasljepljivanje promatrača. Stoga je isključen znatan broj fotografija te nije prikazan u primarnom očitanju na slijepo zbog vidljivih ostataka gela. Sekundarno očitanje na slijepo provedeno je prikazivanjem svih fotografija zaslijepljenim promatračima.

„Vrlo konzervativan izračun” znači da je prvo opažanje zatvaranja rane uzeto kao vrijeme zatvaranja rane. Razlika u vremenu zatvaranja rane postavljena je na 0 za seriju fotografija ocijenjenih kao „nepogodna za procjenu”. Ako zatvaranje rane nije opaženo u seriji fotografija polovice rane, računalo se da se zatvaranje dogodilo jedan dan nakon posljednje fotografije u seriji.

„Manje konzervativan izračun” razlikuje se od „vrlo konzervativnog izračuna” u jednom aspektu: ako zatvaranje rane nije opaženo u seriji fotografija polovice rane, računalo se da se zatvaranje dogodilo ne jedan dan poslije, nego oko 3 dana poslije (prosječni vremenski interval između promjene komprese u ispitivanjima).

CI: interval pouzdanosti od 95 %; PVPK: prosječno vrijeme do promjene komprese; N: broj bolesnika u skupini za analizu; KPDD kožni presadak djelomične debljine

Primarni ishod ispitivanja rana izazvanih opeklinama 2.a stupnja bio je postotak bolesnika s ranijim cijeljenjem (najmanje 95 % epitelizacije) na temelju procjena fotografija na slijepo. Srednje vrijeme cijeljenja rane iznosilo je 7,3 dana. Od bolesnika s razlikom između liječenja u cijeljenju rane (N = 35), postotak bolesnika kod kojih je došlo do ranijeg cijeljenja (primarni ishod) polovice rane liječene Episalvanom (85,7 % [95 % CI: 69,7 %, 95,2 %]) bio je veći nego postotak bolesnika kod kojih je došlo do ranijeg cijeljenja kontrolne polovice rane liječene standardnim postupcima (14,3 % [95 % CI: 4,8 %, 30,3 %]) (p < 0,0001, binomialni test).

Na kontrolnim posjetima tri i 12 mjeseci nakon dana operacije ili ozljede izazvane opeklinama, pokazalo se da su liječene polovice rana u većine bolesnika bile jednake s obzirom na pigmentaciju, crvenilo, teksturu i rast dlačica regeneriranog epidermisa. U

 

ema-combined-h3938hr

Pg. 6

podskupini bolesnika procjena fotografija na slijepo pokazala je bolje rezultate za polovice rana liječenih Episalvanom u usporedbi sa standardnim postupcima s obzirom na pigmentaciju, crvenilo i teksturu područja prijašnjih rana.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja Episalvana u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije za liječenje ozljeda kože. Vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Episalvan gel primjenjuje se topikalno na rane na koži te pokazuje slabu apsorpciju. Na temelju podataka iz triju kliničkih ispitivanja u kojima je sudjelovalo ukupno 280 bolesnika, nanošenje Episalvana na otvorene rane nije dovelo do razina betulina u plazmi koje su veće od prirodnih temeljnih razina koje primjerice potječu iz nutritivnih izvora.

Budući da u bolesnika nisu pronađeni biološki relevantne razine betulina, nisu provedena daljnja ispitivanja povezana s distribucijom, biotransformacijom i eliminacijom.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, lokalne tolerancije i fototoksičnosti. Toksičnost ponovljenih doza i lokalna tolerancija ispitivane su do 4 tjedna. Nisu provedena ispitivanja toksičnosti u trajanju duljem od 4 tjedna. Djelatna tvar nije bila genotoksična u in vitro testovima.

Nisu provedena ispitivanja kancerogenosti te reproduktivne i razvojne toksičnosti.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Suncokretovo ulje, rafinirano.

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Samo za jednokratnu uporabu. Jednom kada se otvori, lijek treba odmah upotrijebiti i baciti nakon uporabe.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C.

 

ema-combined-h3938hr

Pg. 7

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Bijela savitljiva aluminijska tuba s epoksi-fenolnim premazom u unutrašnjosti i zabrtvljenim krajem. Tube su zatvorene aluminijskom membranom s evidencijom otvaranja i opremljene bijelim polipropilenskim navojnim zatvaračem. Tuba za jednokratnu uporabu zapakirana je u kartonskoj kutiji.

Veličina pakiranja: 1 tuba za jednokratnu uporabu s 23,4 g gela.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Nema posebnih zahtjeva.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Birken AG Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn

Njemačka

tel. +49 (0) 7233 9749 – 0 telefaks +49 (0) 7233 9749 – 210 E-pošta: info@birken.eu

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1069/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

 

ema-combined-h3938hr

Pg. 8

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept