Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eucreas (vildagliptin / metformin hydrochloride) – Označavanje - A10BD08

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEucreas
ATK šifraA10BD08
Tvarvildagliptin / metformin hydrochloride
ProizvođačNovartis Europharm Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA JEDINIČNO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Eucreas 50 mg/850 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vildagliptina i 850 mg metforminklorida (što odgovara 660 mg metformina).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

10 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

120 filmom obloženih tableta

180 filmom obloženih tableta

360 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30C.

Čuvati u originalnom pakiranju (blisteru) radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/425/001

10 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/002

30 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/003

60 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/004

120 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/07/425/005

180 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/07/425/006

360 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/07/425/019

10 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/07/425/020

30 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/07/425/021

60 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/07/425/022

120 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/07/425/023

180 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/07/425/024

360 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Eucreas 50 mg/850 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Eucreas 50 mg/850 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

MEĐUPAKIRANJE VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Eucreas 50 mg/850 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vildagliptina i 850 mg metforminklorida (što odgovara 660 mg metformina).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

60 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30C.

Čuvati u originalnom pakiranju (blisteru) radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/425/013

120 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/07/425/014

180 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/07/425/015

360 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/07/425/031

120 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/07/425/032

180 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/07/425/033

360 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

Lot

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Eucreas 50 mg/850 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1. NAZIV LIJEKA

Eucreas 50 mg/850 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vildagliptina i 850 mg metforminklorida (što odgovara 660 mg metformina).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

Višestruko pakiranje: 120 (2 pakiranja od 60) filmom obloženih tableta.

Višestruko pakiranje: 180 (3 pakiranja od 60) filmom obloženih tableta.

Višestruko pakiranje: 360 (6 pakiranja od 60) filmom obloženih tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30C.

Čuvati u originalnom pakiranju (blisteru) radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/425/013

120 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/07/425/014

180 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/07/425/015

360 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/07/425/031

120 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/07/425/032

180 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/07/425/033

360 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Eucreas 50 mg/850 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA JEDINIČNO PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Eucreas 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vildagliptina i 1000 mg metforminklorida (što odgovara 780 mg metformina).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

10 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

120 filmom obloženih tableta

180 filmom obloženih tableta

360 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30C.

Čuvati u originalnom pakiranju (blisteru) radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/07/425/007

10 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/008

30 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/009

60 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/010

120 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/011

180 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/012

360 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/025

10 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/026

30 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/027

60 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/028

120 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

EU/1/07/425/029

180 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

EU/1/07/425/030

360 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Eucreas 50 mg/1000 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV LIJEKA

Eucreas 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

MEĐUPAKIRANJE VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Eucreas 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vildagliptina i 1000 mg metforminklorida (što odgovara 780 mg metformina).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

60 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakiranja. Ne prodaje se zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30C.

Čuvati u originalnom pakiranju (blisteru) radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/07/425/016

120 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/017

180 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/018

360 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/034

120 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

EU/1/07/425/035

180 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

EU/1/07/425/036

360 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Eucreas 50 mg/1000 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1. NAZIV LIJEKA

Eucreas 50 mg/1000 mg filmom obložene tablete vildagliptin/metforminklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 50 mg vildagliptina i 1000 mg metforminklorida (što odgovara 780 mg metformina).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

Višestruko pakiranje: 120 (2 pakiranja od 60) filmom obloženih tableta.

Višestruko pakiranje: 180 (3 pakiranja od 60) filmom obloženih tableta.

Višestruko pakiranje: 360 (6 pakiranja od 60) filmom obloženih tableta.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30C.

Čuvati u originalnom pakiranju (blisteru) radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/07/425/016

120 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/017

180 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/018

360 filmom obloženih tableta (PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/034

120 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

EU/1/07/425/035

180 filmom obloženih tableta (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

EU/1/07/425/036

360 filmom obloženih tablet (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Eucreas 50 mg/1000 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept