Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evoltra (clofarabine) – Označavanje - L01BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEvoltra
ATK šifraL01BB06
Tvarclofarabine
ProizvođačGenzyme Europe B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Evoltra 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju klofarabin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica od 20 ml sadrži 20 mg klofarabina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev klorid i voda za injekcije. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju 20 mg/20 ml

1 bočica

3 bočice

4 bočice

10 bočica

20 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu.

Razrijediti prije uporabe.

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Citotoksično.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genzyme Europe BV

Gooimeer 10

1411DD Naarden

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/334/001 3 bočice

EU/1/06/334/002 4 bočice

EU/1/06/334/003 10 bočica

EU/1/06/334/004 20 bočica

EU/1/06/334/005 1 bočica

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Evoltra 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju klofarabin

Primjena u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Broj serije:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

20 mg/20 ml

6.DRUGO

Genzyme Europe B.V.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept