Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evra (norelgestromin / ethinyl estradiol) – Sažetak opisa svojstava lijeka - G03AA13

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEvra
ATK šifraG03AA13
Tvarnorelgestromin / ethinyl estradiol
ProizvođačJanssen-Cilag International NV

1.NAZIV LIJEKA

EVRA 203 mikrograma/24 sata + 33,9 mikrograma/24 sata transdermalni flaster

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan transdermalni flaster površine 20 cm2 sadrži 6 mg norelgestromina (NGMN) i 600 mikrograma etinilestradiola (EE).

Jedan transdermalni flaster tijekom 24 sata prosječno oslobodi 203 mikrograma norelgestromina i 33,9 mikrograma etinilestradiola. Izloženost lijeku prikladnije je objašnjena farmakokinetičkim profilom (vidjeti dio 5.2).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Transdermalni flaster.

Tanki, transdermalni flaster matriksnog tipa, koji se sastoji od tri sloja.

Vanjska strana potpornog sloja je bež boje i ima toplinom otisnut naziv „EVRA“.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Kontracepcija u žena.

EVRA je namijenjena ženama generativne dobi. Sigurnost i djelotvornost utvrđene su u žena između 18 i 45 godina.

Kod donošenja odluke o propisivanju EVRE treba uzeti u obzir čimbenike rizika prisutne u pojedine žene, osobito one za vensku tromboemboliju (VTE), te visinu rizika od VTE kod uzimanja EVRE u usporedbi s drugim kombiniranim hormonskim kontraceptivima (vidjeti dijelove 4.3 i 4.4).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Kako bi se postigla maksimalna kontracepcijska djelotvornost, ženama se mora savjetovati da koriste EVRU točno prema uputi. Za upute o početku primjene, vidjeti pod „Kako početi primjenjivati EVRU“.

Istodobno treba koristiti samo jedan transdermalni flaster.

Svaki upotrijebljeni transdermalni flaster treba skinuti te odmah zamjeniti novim, uvijek istog dana u tjednu (tzv. dan izmjene) na 8. i 15. dan ciklusa. Transdermalni flaster može se zamijeniti u bilo koje doba tijekom dana izmjene. U četvrtom tjednu ciklusa, koji započinje s 22. danom, flaster se ne primjenjuje.

Novi kontracepcijski ciklus započinje prvog dana nakon isteka tjedna u kojem se transdermalni flaster nije primjenjivao; sljedeći EVRA transdermalni flaster treba primijeniti i ako nije došlo do prijelomnog krvarenja ili odnosno ako prijelomno krvarenje još uvijek traje.

Dio kontracepcijskog ciklusa u kojem se transdermalni flastera ne primjenjuje, ni pod kojim uvjetima, smije biti dulji 7 dana. Ako je razdoblje bez transdermalnog flastera dulje od 7 dana, korisnica možda neće biti zaštićena od trudnoće. U tom slučaju dodatnu, nehormonsku kontracepciju mora se istovremeno primjenjivati sljedećih 7 dana. Rizik nastanka ovulacije se povećava svakim prekoračenim danom nakon preporučenog razdoblja bez primjene kontraceptiva. Ako u tom produljenom razdoblju bez transdermalnog flastera dođe do spolnog odnosa, treba misliti o mogućoj trudnoći.

Posebne populacije

Tjelesna težina 90 kg ili više

Djelotvornost kontracepcije može biti smanjena u žena tjelesne težine 90 kg ili više.

Oštećenje bubrega

EVRA nije bila ispitana u žena s oštećenjem bubrega. Prilagodba doze nije prijeko potrebna, ali s obzirom na podatke iz literature koji upućuju na mogućnost povišene vrijednosti frakcije nevezanog etinilestradiola, primjenu lijeka EVRA u ovoj populaciji treba nadzirati.

Oštećenje jetre

EVRA nije bila ispitana u žena s oštećenjem jetre. EVRA je kontraindicirana u žena s oštećenjem jetre (vidjeti dio 4.3).

Žene u postmenopauzi

EVRA nije indicirana u žena u postmenopauzi te nije namijenjena za hormonsko nadomjesno liječenje.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost u adolescentica mlađih od 18 godina nisu ustanovljene. Nema relevantne primjene lijeka EVRA u djece i adolescentica prije prve menstruacije.

Način primjene

EVRU treba primjenjivati na čistu, suhu, zdravu, neoštećenu kožu bez dlačica u području stražnjice, trbuha, vanjskog dijela nadlaktice te gornjeg dijela torza, na mjestu gdje se flaster neće trljati o usku odjeću. EVRU ne treba stavljati na grudi te na crvenu, nadraženu ili porezanu kožu. Premda se može staviti i na anatomski isto mjesto, svaki sljedeći transdermalni flaster trebalo bi staviti na drugo mjesto na koži, kako bi se izbjeglo potencijalno nadraživanje kože.

Transdermalni flaster treba čvrsto pritisnuti sve dok se rubovi dobro ne nalijepe na mjesto primjene.

Šminku, kreme, losione, pudere te ostala sredstva lokalne primjene, ne smije se primjenjivati na mjesto na kojem je ili na mjesto na koje će uskoro biti stavljen transdermalni flaster, kako bi se izbjeglo djelovanje na adhezivna svojstva flastera.

Kako bi se osigurala kontinuirana adhezija transdermalnog flastera, korisnicama se preporučuje svakodnevna vizualna kontrola.

EVRA transdermalni flaster se ne smije rezati, oštetiti ni prepravljati na bilo koji način, jer se time može ugroziti kontracepcijska djelotvornost.

Upotrijebljene transdermalne flastere treba pažljivo odložiti prema uputi u dijelu 6.6.

Kako početi primjenjivati EVRU

Ako u prethodnom ciklusu nije uzimana hormonska kontracepcija

Kontracepcija EVROM započinje prvog dana menstruacije. Primjenjuje se jedan transdermalni flaster, koji se nosi tijekom cijelog tjedna (7 dana). Prema prvom danu primjene prvog transdermalnog flastera (1. dan / dan početka) određuju se sljedeći dani izmjene flastera. Dan izmjene transdermalnog

flastera isti je dan u svakom sljedećem tjednu (8., 15., 22. dan ciklusa te 1. dan sljedećeg ciklusa). U četvrtom tjednu, koji počinje 22. danom, transdermalni flaster se ne primjenjuje.

Ako 1. ciklus primjene flastera započinje nakon prvog dana menstruacijskog ciklusa, potrebno je (samo u tom prvom ciklusu primjene flastera) u prvih 7 uzastopnih dana primjene flastera istodobno se koristiti i drugim, nehormonskim kontracepcijskim sredstvima.

Ako je u prethodnom ciklusu korištena kombinirana oralna kontracepcija

Primjenu EVRE treba započeti prvog dana prijelomnog krvarenja. Ako prijelomno krvarenje nije nastupilo unutar 5 dana od zadnje aktivne tablete (koja sadrži hormone), prije prije početka primjene EVRE mora se isključiti trudnoća. Ako primjena započne nakon prvog dana prijelomnog krvarenja, mora se istodobno s flasterom 7 dana koristiti i drugim nehormonskim kontracepcijskim sredstvima.

Ako je prošlo više od 7 dana od uzimanja zadnje aktivne tablete oralne kontracepcije, u žene je moglo doći do ovulacije, stoga je treba uputiti da se prije početka primjene EVRE savjetuje s liječnikom. Ako za vrijeme takva produženoga razdoblja bez uzimanja tableta dođe do spolnog odnosa treba misliti o mogućoj posljedičnoj trudnoći.

Ako je u prethodnom ciklusu korištena metoda u kojoj se primjenjuje samo progesteron

Žena može početi primjenjivati flaster bilo koji dan uzimanja tablete koja sadrži samo progesteron (ako je riječ o implantatu - na dan njegovog odstranjenja, a ako je riječ o injekciji – u vrijeme kad bi se trebala primijeniti sljedeća injekcija), ali prvih 7 dana moraju se koristiti dodatne mehaničke metode kontracepcije.

Nakon induciranog ili spontanog pobačaja

Nakon prekida trudnoće induciranim ili spontanim pobačajem prije 20. gestacijskog tjedna, EVRA se odmah može početi primjenjivati. Ako je primjena EVRE odmah počela, dodatne mjere kontracepcije nisu potrebne. Ne treba zaboraviti da ovulacija može nastupiti unutar 10 dana od induciranog ili spontanog pobačaja.

Nakon prekida trudnoće induciranim ili spontanim pobačajem koji nastupi u ili nakon 20. gestacijskog tjedna, EVRA se može primjenjivati 21. dana od pobačaja ili prvog dana prve spontane menstruacije, ovisno o tome što prije nastupi. Incidencija ovulacije na 21. dan nakon pobačaja (ako se radilo o

20. gestacijskom tjednu) nije poznata.

Nakon poroda

Žene koje odluče da neće dojiti ne trebaju započinjati kontracepciju EVROM u prva 4 tjedna od poroda. Nakon tog razdoblja ženi treba savjetovati da se u prvih 7 dana primjene EVRE koristi dodatnim mehaničkim metodama kontracepcije. Međutim, ako je žena već imala spolni odnos, prije stvarnog početka primjene EVRE treba isključiti trudnoću ili žena treba pričekati do prvog menstruacijskog krvarenja.

Za žene koje doje vidjeti dio 4.6.

Što činiti ako se transdermalni flaster potpuno ili djelomično odlijepi

Ako se EVRA transdermalni flaster djelomično ili potpuno odlijepi i ostane odlijepljen, dolazi do nedostatnog oslobađanja lijeka.

Ako je EVRA djelomično odlijepljena:

-kraće od jednog dana (do 24 sata): mora se odmah ponovno staviti na isto mjesto ili odmah zamijeniti novim EVRA transdermalnim flasterom. Dodatna kontracepcija nije potrebna. Sljedeći EVRA transdermalni flaster treba staviti na uobičajeni „dan izmjene“.

-dulje od jednog dana (24 sata ili više) ili ako se žena ne može sjetiti kada se transdermalni flaster djelomično ili potpuno odlijepio: žena možda nije zaštićena od trudnoće te treba prekinuti sadašnji kontracepcijski ciklus i odmah započeti novi ciklus primjenom novog EVRA transdermalnog flastera. Taj dan je novi „1. dan“, a ujedno i novi „dan izmjene“. Tijekom prvih 7 dana novog ciklusa mora se istovremeno koristiti i nehormonska kontracepcija.

Isti transdermalni flaster se ne smije ponovno upotrijebiti ako više nije ljepljiv, stoga treba odmah primijeniti novi transdermalni flaster. Ne smije se koristiti dodatna ljepljiva sredstva ili zavoje kako bi se EVRA transdermalni flaster zadržao na mjestu.

Ako je došlo do kašnjenja dana izmjene EVRA transdermalnog flastera

Na početku bilo kojeg ciklusa primjene transdermalnog flastera (1. tjedan / 1. dan)

Žena možda nije zaštićena od trudnoće. Prvi transdermalni flaster novog ciklusa žena treba primijeniti čim se sjeti. To će biti novi „dan izmjene“ transdermalnog flastera, a ujedno i novi „1. dan“. Prvih

7 dana novog ciklusa mora se istovremeno koristiti i nehormonska kontracepcija. Ako u ovom produženom razdoblju bez primjene transdermalnog flastera dođe do spolnog odnosa, treba misliti o mogućoj posljedičnoj trudnoći.

U sredini ciklusa (2. tjedan/8. dan ili 3. tjedan/15. dan)

-jedan ili dva dana (do 48 sati): žena treba odmah primijeniti novi EVRA transdermalni flaster. Sljedeći EVRA transdermalni flaster treba se primijeniti na uobičajeni „dan izmjene“. Ako je u 7 dana prije prvog preskočenog dana primjene transdermalnog flastera, primjena prethodnog bila ispravna, dodatna kontracepcija nije potrebna.

-više od dva dana (48 sati i više): žena možda nije zaštićena od trudnoće te treba prekinuti sadašnji kontracepcijski ciklus i odmah započeti novi četverotjedni ciklus primjenom novog EVRA transdermalnog flastera. Taj dan je novi „1. dan“ a ujedno i novi „dan izmjene“. Prvih 7 uzastopnih dana novog ciklusa mora se istovremeno koristiti i nehormonska kontracepcija.

Na kraju ciklusa (4. tjedan/22. dan)

-ako EVRA transdermalni flaster nije skinut na početku 4. tjedna (22. dan), treba ga skinuti što je prije moguće. Sljedeći ciklus treba početi na predviđeni „dan izmjene“, a to je prvi dan nakon 28. dana. Dodatna kontracepcija nije potrebna.

Prilagodba dana izmjene

Ako se menstruacija želi odgoditi za jedan ciklus, žena mora primijeniti transdermalni flaster i na početku 4. tjedna (22. dan), što znači da neće biti tjedna bez primjene transdermalnog flastera. Može doći do probojnog ili točkastog krvarenja. Nakon 6 uzastopnih tjedana primjene transdermalnog flastera, treba uslijediti razdoblje od 7 dana bez primjene transdermalnog flastera. Nakon toga nastavlja se uobičajena primjena EVRE.

Ako žena želi pomaknuti „dan izmjene“, trenutni ciklus treba završiti te treći EVRA transdermalni flaster skinuti na predviđeni dan. U tjednu u kojem se transdermalni flaster ne primjenjuje, treba izabrati novi „dan izmjene“, te na željeni dan početi primjenjivati prvi EVRA transdermalni flaster sljedećeg ciklusa. Razdoblje bez primjene transdermalnog flastera, ne smije biti duže od 7 dana. Što je razdoblje bez primjene transdermalnog flastera kraće, veći je rizik da žena neće imati prijelomno krvarenje, te da će imati probojno i točkasto krvarenje tijekom sljedećeg ciklusa liječenja.

U slučaju manje nadraženosti kože

Ako primjena transdermalnog flastera rezultira neugodnom nadraženosti, treba primijeniti novi transdermalni flaster na novo mjesto do sljedećeg „dana izmjene“. Istodobno se smije koristiti samo jednim transdermalnim flasterom.

4.3Kontraindikacije

Kombinirani hormonski kontraceptivi (KOK-i) ne smiju se primjenjivati u sljedećim stanjima. Ako za vrijeme primjene EVRE nastupi jedan od navednih poremećaja, primjena EVRE mora se odmah prekinuti.

Prisutnost rizika od venske tromboembolije (VTE)

Venska tromboembolija – prisutna VTE (na antikoagulansima) ili VTE u povijesti bolesti (npr. duboka venska tromboza [DVT] ili plućna embolija [PE]).

Poznata nasljedna ili stečena sklonost venskoj tromboemboliji, kao što je rezistencija na aktivirani protein C, (uključujući faktor V Leiden), nedostatak antitrombina III, nedostatak proteina C, nedostatak proteina S.

Veliki kirurški zahvat s dugotrajnom imobilizacijom (vidjeti dio 4.4).

Visoki rizik od venske tromboembolije zbog prisutnosti višestrukih čimbenika rizika (vidjeti dio 4.4).

Prisutnost rizika od arterijske tromboembolije (ATE)

Arterijska tromboembolija – postojeća arterijska tromboembolija, arterijska tromboembolija u povijesti bolesti (npr. infarkt miokarda) ili prodromalno stanje (npr. angina pektoris).

Cerebrovaskularna bolest – sadašnji moždani udar, moždani udar u povijesti bolesti ili prodromalno stanje (npr. tranzitorna ishemijska ataka, TIA).

Poznata nasljedna ili stečena sklonost arterijskoj tromboemboliji, kao što je hiperhomocisteinemija i antifosfolipidna protutijela (antikardiolipinska protutijela, lupus antikoagulant).

Migrena s žarišnim neurološkim simptomima u povijesti bolesti.

Visoki rizik od arterijske tromboembolije zbog prisutnosti većeg broja čimbenika rizika (vidjeti dio 4.4) ili jednog ozbiljnog čimbenika rizika kao što je:

-šećerna bolest s krvožilnim simptomima

-teška hipertenzija

-teška dislipoproteinemija.

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Potvrđen ili sumnja na karcinom dojke.

Karcinom endometrija ili druge potvrđene novotvorine ovisne o estrogenu ili sumnja na njih.

Poremećaj jetrenih funkcija vezan uz akutnu ili kroničnu hepatocelularnu bolest.

Adenomi ili karcinomi jetre.

Abnormalno genitalno krvarenje bez potvrđene dijagnoze

Istodobna primjena s lijekovima koji sadrže ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir (vidjeti dijelove 4.4 i 4.5).

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Upozorenja

Ako je prisutno neko od niže navedenih stanja ili čimbenika rizika, potrebno je razgovarati sa ženom o prikladnosti EVRE.

U slučaju pogoršanja ili pojave nekog od navedenih stanja ili čimbenika rizika, ženi treba savjetovati da se obrati svom liječniku kako bi utvrdio treba li prekinuti primjenu EVRE.

Nema kliničkih dokaza koji bi ukazivali na, u bilo kojem smislu, sigurniju primjenu transdermalnog flastera u odnosu na kombinirane oralne kontraceptive.

EVRA nije indicirana tijekom trudnoće (vidjeti dio 4.6).

Rizik od venske tromboembolije (VTE)

Primjena bilo kojeg kombiniranog hormonskog kontraceptiva (KOK-a) povećava rizik od venske tromboembolije (VTE) u odnosu na rizik kad se ne primjenjuje. Lijekovi koji sadrže levonorgestrel, norgestimat ili noretisteron povezani su s najnižim rizikom od VTE. Drugi lijekovi, kao što je EVRA, mogu nositi do dvostruko veći rizik. Odluku o primjeni nekog drugog lijeka umjesto onog za kojeg je poznato da ima najniži rizik od VTE treba donijeti samo nakon razgovora sa ženom kako bi se utvrdilo da razumije koliki je rizik od VTE uz EVRU i kako njezini trenutno prisutni čimbenici rizika utječu na taj rizik te da je njezin rizik od VTE najviši tijekom prve godine primjene. Neki dokazi također pokazuju da je taj rizik povećan kad se KOK-i ponovno počnu primjenjivati nakon stanke u trajanju od 4 ili više tjedana.

Približno 2 žene na njih 10 000 koje ne primjenjuju KOK-e i nisu trudne razvit će VTE u razdoblju od godinu dana. Međutim, u pojedine žene taj rizik može biti daleko veći, ovisno o njezinim osnovnim čimbenicima rizika (vidjeti niže).

Procijenjeno je da će od 10 000 žena koje uzimaju nisku dozu KOK-a koji sadrži levonorgestrel, njih pribiližno 61 razviti VTE u godinu dana. Ispitivanja su pokazala da je incidencija VTE u žena koje su primjenjivale EVRU do 2 puta veća nego u korisnica KOK-a koji sadrže levonorgestrel. To odgovara broju od približno 6 do 12 slučajeva VTE u godinu dana na 10 000 žena koje primjenjuju EVRU.

U oba slučaja, broj slučajeva VTE u godinu dana manji je od broja koji se očekuje u žena tijekom trudnoće ili postpartalnog razdoblja.

VTE može imati smrtni ishod u 1-2% slučajeva.

Broj VTE događaja na 10 000 žena u godinu dana

Broj VTE događaja

Korisnica nekombinirane

Kombinirani hormonski kontraceptivi

Kombinirani hormonski kontraceptivi

hormonske kontracepcije

koji sadrže levonorgestrel

koji sadrže norelgestromin

(2 događaja)

(5-7 događaja)

(6-12 događaja)

U korisnica KOK-a iznimno je rijetko bio zabilježen nastanak tromboze u drugim krvnim žilama, npr. jetrenim, mezenteričnim, bubrežnim ili retinalnim venama i arterijama.

Čimbenici rizika za VTE

Rizik od venskih tromboembolijskih komplikacija u korisnica KOK-a može biti znatno povećan u žena s dodatnim čimbenicima rizika, osobito ako je prisutan veći broj čimbenika rizika (vidjeti tablicu).

EVRA je kontraindicirana u žena s većim brojem čimbenika rizika zbog kojih imaju visok rizik od venske tromboze (vidjeti dio 4.3). Ako žena ima više od jednog čimbenika rizika, povećanje rizika može biti veće od zbroja pojedinačnih čimbenika – u tom slučaju treba razmotriti njezin ukupni rizik od VTE. Ako se smatra da je ravnoteža koristi i rizika negativna, ne smije se propisati kombinirani hormonski kontraceptiv (vidjeti dio 4.3).

1 Središnja točka raspona od 5-7 na 10 000 žena-godina, na temelju relativnog rizika za KOK-e koji sadrže levonorgestrel naspram njihovog neuzimanja koji iznosi približno 2,3 do 3,6

Tablica: Čimbenici rizika za VTE

Čimbenik rizika

Napomena

Pretilost (indeks tjelesne mase veći od

Rizik se znatno povećava s povećanjem indeksa tjelesne

30 kg/m²)

mase.

 

Osobito je važno razmotriti jesu li prisutni i drugi

 

čimbenici rizika.

Dugotrajna imobilizacija, veliki

U tim se situacijama savjetuje prekinuti primjenu

kirurški zahvat, bilo kakav kirurški

flastera/tableta/prstena (u slučaju elektivnog kirurškog

zahvat na nogama ili zdjelici,

zahvata, najmanje 4 tjedna prije) i nastaviti s primjenom

neurokirurški zahvat ili velika trauma

tek nakon što prođu 2 tjedna od potpune remobilizacije.

 

Potrebno je primjenjivati drugu metodu kontracepcije da bi

Napomena: privremena imobilizacija

se izbjegla neplanirana trudnoća.

uključujući putovanje avionom

Ako primjena EVRE nije bila prethodno prekinuta,

>4 sata također može biti čimbenik

potrebno je razmotriti antitrombotsko liječenje.

rizika za VTE, osobito u žena s

 

drugim čimbenicima rizika.

 

Pozitivna obiteljska anamneza

Ako se sumnja na nasljednu sklonost, ženu treba uputiti po

(venska tromboembolija u braće,

savjet specijalista prije nego što se donese odluka o

sestara ili roditelja, osobito u relativno

primjeni bilo kojeg KOK-a.

ranoj dobi, npr., prije 50. godine).

 

Druga zdravstvena stanja povezana s

Karcinom, sistemski lupus eritematodes, hemolitičko-

VTE

uremijski sindrom, kronična upalna bolest crijeva

 

(Crohnova bolest ili ulcerozni kolitis) i anemija srpastih

 

stanica.

Povećana dob

Osobito nakon 35. godine života.

Nema konsenzusa o mogućoj ulozi varikoznih vena i superficijalnog tromboflebitisa u nastanku ili napredovanju venske tromboze.

Mora se uzeti u obzir povećani rizik od tromboembolije u trudnoći, a osobito u razdoblju 6 tjedana babinja (za informacije o “Trudnoći i dojenju” vidjeti dio 4.6).

Simptomi VTE (duboke venske tromboze i plućne embolije)

U slučaju simptoma, ženama treba savjetovati da odmah potraže medicinsku pomoć i obavijeste liječnika da uzimaju kombinirani hormonski kontraceptiv.

Simptomi duboke venske tromboze (DVT) mogu uključivati:

-unilateralno oticanje noge i/ili stopala ili oticanje duž vene na nozi;

-bol ili osjetljivost noge koja se može osjećati samo pri stajanju ili hodanju;

-povećana toplina zahvaćene noge; crvenilo ili promjena boje kože na nozi.

Simptomi plućne embolije (PE) mogu uključivati:

-iznenadni nastup neobjašnjivog nedostatka zraka ili ubrzanog disanja;

-iznenadni kašalj koji može biti povezan s hemoptizom;

-oštra bol u prsištu;

-jaka ošamućenost ili omaglica;

-ubrzani ili nepravilni otkucaji srca.

Neki od ovih simptoma (npr. “nedostatak zraka”, “kašalj”) nisu specifični i mogu se pogrešno zamijeniti za uobičajenije ili manje teške događaje (npr. infekciju dišnih puteva).

Drugi znakovi okluzije krvne žile mogu uključivati: iznenadnu bol, oticanje i plavičastu obojanost ekstremiteta.

Ako okluzija nastane u oku, simptomi se mogu kretati u rasponu od bezbolne zamućenosti vida koja može napredovati do gubitka vida. Ponekad gubitak vida nastupa gotovo trenutačno.

Rizik od arterijske tromboembolije (ATE)

Epidemiološka ispitivanja povezala su primjenu KOK-a s povećanim rizikom od arterijske tromboembolije (infarkt miokarda) ili cerebrovaskularnog incidenta (npr. tranzitorna ishemijska ataka, moždani udar). Arterijski tromboembolijski događaji mogu imati smrtni ishod.

Čimbenici rizika za ATE

Rizik od arterijskih tromboembolijskih komplikacija ili cerebrovaskularnog incidenta u korisnica KOK-a povećan je u žena s čimbenicima rizika (vidjeti tablicu). EVRA je kontraindicirana ako žena ima jedan ozbiljan ili više čimbenika rizika za ATE zbog kojih je izložena većem riziku od arterijske tromboze (vidjeti dio 4.3). Ako žena ima više od jednog čimbenika rizika, povećanje rizika može biti veće od zbroja pojedinačnih čimbenika – u tom slučaju treba razmotriti njezin ukupni rizik. Ako se ravnoteža koristi i rizika smatra negativnom, ne smije se propisati kombinirani hormonski kontraceptiv (vidjeti dio 4.3).

Tablica: Čimbenici rizika za ATE

Čimbenik rizika

Napomena

Povećana dob

Osobito iznad 35. godine

Pušenje

Ženama treba savjetovati da ne puše ako žele koristiti

 

kombiniranu hormonsku kontracepciju. Ženama u dobi

 

iznad 35 godina koje nastave pušiti treba strogo

 

savjetovati da odaberu drugačiju metodu kontracepcije.

Hipertenzija

 

Pretilost (indeks tjelesne mase iznad

Rizik se znatno povećava s povećanjem indeksa tjelesne

30 kg/m2)

mase.

 

Osobito važno kod žena s dodatnim čimbenicima rizika.

Pozitivna obiteljska anamneza

Ako se sumnja na nasljednu sklonost, ženu treba uputiti

(arterijska tromboemboija u braće,

po savjet specijalista prije nego što se donese odluka o

sestara ili roditelja osobito u relativno

uporabi bilo kakve kombinirane hormonske

ranoj dobi, npr., prije 50. godine života).

kontracepcije.

Migrena

Povećana učestalost ili težina migrene tijekom primjene

 

KOK-a (koja može biti prodromalni znak

 

cerebrovaskularnog događaja) može biti razlogom

 

trenutačnog prekida primjene.

Druga zdravstvena stanja povezana sa

Šećerna bolest, hiperhomocisteinemija, valvularna

štetnim krvožilnim događajima

bolest srca i atrijska fibrilacija, dislipoproteinemija i

 

sistemski lupus eritematodes.

Simptomi ATE

U slučaju simptoma, ženama treba savjetovati da potraže hitnu medicinsku pomoć i obavijeste liječnika da uzimaju kombinirani hormonski kontraceptiv.

Simptomi cerebrovaskularnog incidenta mogu uključivati:

-iznenadnu obamrlost ili slabost lica, ruke ili noge, osobito na jednoj strani tijela;

-iznenadne poteškoće s hodanjem, omaglica, gubitak ravnoteže ili koordinacije;

-iznenadnu smetenost, otežan govor ili razumijevanje;

-iznenadne poteškoće s vidom na jedno ili oba oka;

-iznenadna, jaka ili dugotrajna glavobolja bez poznatog uzroka;

-gubitak svijesti ili nesvjestica sa ili bez napadaja.

Prolazni simptomi ukazuju na to da se radi o tranzitornoj ishemijskoj ataki (TIA).

Simptomi infarkta miokarda mogu uključivati:

-bol, nelagodu, pritisak, osjećaj težine, stezanja ili punoće u prsištu, ruci ili iza prsne kosti;

-nelagoda koja se širi u leđa, čeljust, grlo, ruku, želudac;

-osjećaj punoće, probavne tegobe ili gušenje;

-znojenje, mučnina, povraćanje ili omaglica;

-izrazita slabost, anksioznost ili nedostatak zraka;

-ubrzani ili nepravilni otkucaji srca.

Ženama koje koriste kombinirane kontraceptive treba jasno savjetovati da posjete svog liječnika u slučaju mogućih simptoma tromboze. Ako je riječ o sumnji na ili potvrđenoj trombozi, primjenu hormonskih kontraceptiva treba prekinuti. Treba započeti odgovarajuću metodu kontracepcije zbog teratogenog učinka antikoagulantne terapije (kumarini).

Tumori

U nekim epidemiološkim ispitivanjima zabilježen je povećan rizik razvoja karcinoma grlića maternice uz dugotrajnu primjenu kombiniranih oralnih kontraceptiva, no mišljenja se još uvijek razlikuju o tome u kolikoj se mjeri taj nalaz može pripisati spolnom ponašanju i drugim čimbenicima, kao što je humani papiloma virus (HPV).

Meta-analiza 54 epidemiološka ispitivanja pokazala je blago povećan rizik (RR = 1,24) razvoja karcinoma dojke u žena koje trenutno uzimaju kombinirane oralne kontraceptive. Povećan rizik postupno nestaje tijekom 10 godina nakon prestanka uzimanja KOK-a. Kako je karcinom dojke rijedak u žena mlađih od 40 godina, broj postavljenih dijagnoza karcinoma dojke u žena koje trenutno uzimaju ili su do nedavno uzimale kombinirane oralne kontraceptive malen je u odnosu na ukupni rizik karcionoma dojke. Karcinom dojke dijagnosticiran u žena koje su u nekom razdoblju života koristile kombinirane oralne kontraceptive obično je klinički manje uznapredovao u odnosu na onaj dijagnosticiran u žena koje nisu nikad koristile kombinirane oralne kontraceptive. Uočeni trend povećanja rizika razvoja karcinoma dojke, mogao bi biti povezan s ranije postavljenom dijagnozom raka u žena koje uzimaju KOK, s njihovim biološkim učinkom ili kombinacijom tih dvaju čimbenika.

U rijetkim slučajevima benigni tumori jetre, a još rjeđe maligni tumori, bili su prijavljeni u žena korisnica kombiniranih oralnih kontraceptiva. U izoliranim slučajevima ti su tumori doveli do za život opasnog intraabdominalnog krvarenja. Stoga u slučaju jakih bolova u gornjem dijelu abdomena, povećanja jetre ili znakova intraabdominalnog krvarenja u žena koje koriste EVRU u sklopu diferencijalne dijagnoze treba uzeti u obzir tumor jetre.

Porast ALT-a

Tijekom kliničkih ispitivanja s bolesnicima liječenim lijekovima koji sadrže ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir s ili bez ribavirina radi infekcije virusom hepatitisa C (HCV), u žena koje su uzimale lijekove koje sadrže etinilestradiol, poput kombiniranih hormonskih kontraceptiva (KHK), značajno češće su se pojavili porasti transaminaze (ALT) viši od 5 puta gornje granice normale (GGN) (vidjeti dijelove 4.3 i 4.5).

Ostala stanja

-Kontracepcijska djelotvornost može biti smanjena u žena koje imaju 90 kg ili više (vidjeti dijelove 4.2 i 5.1).

-Žene s hipertrigliceridemijom, ili pozitivnom obiteljskom anamnezom iste, mogu imati povećani rizik za razvoj pankreatitisa za vrijeme uzimanja kombiniranih hormonskih kontraceptiva.

-Premda je u mnogih žena koje koriste hormonske kontraceptive zabilježeno blago povišenje krvnog tlaka, klinički značajno povećanje je rijetko. Povezanost primjene hormonskih kontraceptiva i kliničke hipertenzije, nije definitivno utvrđena. Ako se kod primjene kombiniranih hormonskih kontraceptiva tijekom već postojeće hipertenzije javljaju kontinuirano povišene vrijednosti krvnog tlaka ili značajno povišen krvni tlak, koji ne reagiraju na antihipertenzivnu terapiju, uzimanje kombiniranih hormonskih kontraceptiva se mora prekinuti. Kombinirani hormonski kontraceptivi se mogu ponovno primijeniti ako se uz primjenu antihipertenzivne terapije mogu postići normalne vrijednosti krvnog tlaka.

-Navedena stanja ili njihova pogoršanja bila su prijavljena u trudnoći i uz primjenu KOK-a, ali nije moguće izvući uvjerljive dokaze o njihovoj povezanosti s primjenom KOK-a: žutica i/ili svrbež povezani s kolestazom; bolest žučnog mjehura uključujući kolecistitis i kolelitijazu; porfirija; sistemski eritemski lupus; hemolitičko-uremički sindrom; Sydenhamova koreja; gestacijski herpes; gubitak sluha povezan s otosklerozom.

-Akutne ili kronične smetnje jetrenih funkcija mogu rezultirati neophodnim prekidom primjene kombiniranih hormonskih kontraceptiva sve dok se markeri jetrenih funkcija ne normaliziraju. Ponovno javljanje kolestatskog svrbeža koji je bio prisutan u prethodnoj trudnoći ili prethodnog uzimanja spolnih steroidnih hormona, isto dovodi do prijeko potrebnog prekida primjene kombiniranih hormonskih kontraceptiva.

-Premda kombinirani hormonski kontraceptivi mogu utjecati na razvoj periferne inzulinske rezistencije te na toleranciju glukoze, nema dokaza u prilog potrebe za promjenom načina liječenja dijabetesa uz primjenu kombiniranih hormonskih kontraceptiva. Međutim, žene koje boluju od dijabetesa treba pažljivo pratiti, posebice na početku primjene EVRE.

-Pogoršanje endogene depresije, epilepsije, Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa bilo je zabilježeno za vrijeme primjene KOK-a.

-Katkad se uz primjenu hormonske kontracepcije može javiti kloazma, posebice u žena u kojih se javljala i u trudnoći. Žene sklone javljanju kloazme trebaju za vrijeme primjene EVRE izbjegavati izlaganje suncu ili ultraljubičastom zračenju. Kloazma često nije u potpunosti reverzibilna.

Medicinski pregled/savjetovanje

Prije uvođenja ili ponovnog uvođenja EVRE, mora se uzeti cjelokupna povijest bolesti (uključujući obiteljsku anamnezu) i isključiti trudnoću. Potrebno je izmjeriti krvni tlak i napraviti fizikalni pregled, rukovodeći se kontraindikacijama (vidjeti dio 4.3) i upozorenjima (vidjeti dio 4.4). Važno je ženi obratiti pozornost na informacije o venskoj i arterijskoj trombozi, uključujući i rizik povezan s EVROM u usporedbi s drugim kombiniranim hormonskim kontraceptivima, na simptome VTE i ATE, poznate čimbenike rizika i što učiniti u slučaju sumnje na trombozu.

Ženi također treba savjetovati da pažljivo pročita uputu za korisnice i da se pridržava dobivenih savjeta. Učestalost i vrsta pregleda trebaju se temeljiti na utvrđenim smjernicama za praksu i biti prilagođeni pojedinoj ženi.

Ženama treba objasniti da oralni kontraceptivi ne štite od infekcije HIV-om (AIDS-a) i drugih spolno prenosivih bolesti.

Nepravilnosti krvarenja

Uz sve kombinirane hormonske kontraceptive mogu se javiti nepravilnosti krvarenja (točkasto ili probojno krvarenje), posebice u prvim mjesecima primjene. Zbog toga je te poremećaje krvarenja korisno medicinski procijeniti tek nakon razdoblja prilagodbe od oko tri ciklusa. Ako probojna krvarenja uporno traju ili se javljaju nakon prethodno normalnih ciklusa, u kojima je EVRA primjenjivana prema preporučenom režimu, uz EVRU treba misliti i o drugim uzrocima nepravilnog krvarenja. Treba razmotriti nehormonske uzroke, te ako je potrebno, napraviti dijagnostičke pretrage kojima će se isključiti organska bolest ili trudnoća. To može uključitivati i kiretažu. U nekih žena prijelomno krvarenje ne mora nastupiti u dijelu ciklusa u kojem se transdermalni flaster ne primjenjuje. Ako je EVRA korištena prema uputama iz dijela 4.2, malo je vjerojatno da je žena trudna. Međutim, ako EVRA nije korištena sukladno uputama, prije prvog izostalog prijelomnog krvarenja, odnosno ako je ono izostalo dvaput, prije daljnje primjene EVRE mora se isključiti trudnoća.

U nekih žene može se nakon prestanka hormonske kontracepcije javiti amenoreja odnosno oligomenoreja, posebice ako su takva stanja već bila prisutna.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Napomena: Potrebno je provjeriti upute za propisivanje lijekova koji se istovremeno primjenjuju, kako bi se procijenile moguće interakcije.

Farmakodinamičke interakcije

Istodobna primjena s lijekovima koje sadrže ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir, s ili bez ribavirina može povećati rizik od porasta ALT-a (vidjeti dijelove 4.3 i 4.4). Stoga, korisnice EVRE moraju prijeći na drugu metodu kontracepcije (npr. na kontracepciju samo progestagenom ili na nehormonske metode) prije započinjanja režima liječenja kombinacijom

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir. EVRA se može ponovno početi primjenjivati 2 tjedna nakon završetka režima liječenja ovom kombinacijom.

Učinci drugih lijekova na EVRU

Mogu se javiti interakcije s lijekovima koji induciraju mikrosomalne enzime koje mogu dovesti do povećanog klirensa spolnih hormona i koje mogu dovesti do probojnog krvarenja i/ili neuspjeha kontracepcije. Sljedeće interakcije bile su prijavljene u literaturi.

Tvari koje povećavaju klirens kombiniranih hormonskih kontraceptiva (smanjena djelotvornost kombiniranih hormonskih kontraceptiva putem indukcije enzima), npr:

Barbiturati, bosentan, karbamazepin, fenitoin, primidon, rifampicin, modafinil i lijekovi za liječenje HIV-a ritonavir, nevirapin i efavirenz te također moguće felbamat, grizeofulvin, okskarbazepin, topiramat i lijekovi koji sadrže biljni pripravak gospinu travu (Hypericum perforatum). Zbrinjavanje

Indukcija enzima može biti zabilježena nakon nekoliko dana liječenja. Maksimalna indukcija enzima općenito je viđena nakon otprilike 10 dana, no može biti održana tijekom najmanje 4 tjedna nakon prestanka terapije lijekom.

Kratkotrajno

Žena koja se kratkotrajno liječi lijekovima koji induciraju jetrene enzime koji metaboliziraju lijekove ili individualne djelatne tvari koje induciraju te enzime, treba privremeno koristiti mehaničku metodu kontracepcije uz EVRU, odnosno tijekom razdoblja istodobne primjene lijekova i 28 dana nakon prestanka njihovog uzimanja.

Ako istodobna primjena lijeka traje duže od završetka razdoblja od tri tjedna primjene flastera, sljedeći transdermalni flaster treba primijeniti bez uobičajenog razdoblja bez primjene transdermalnog flastera.

Dugotrajno

Žene koje se dugotrajno liječe djelatnim tvarima koje induciraju enzime preporučuje se druga pouzdana nehormonska metoda kontracepcije.

Tvari s promjenjivim učincima na klirens kombiniranih hormonskih kontraceptiva

Mnoge kombinacije inhibitora HIV proteaze i nenukleozidnih inhibitora reverzne transkriptaze, uključujući kombinacije s inhibitorima HCV-a, mogu povećati ili smanjiti koncentracije estrogena ili progestina u plazmi kada se istodobno primjenjuju s kombiniranim hormonskim kontraceptivima. U nekim slučajevima neto učinak ovih promjena može biti klinički značajan.

Stoga, potrebno je provjeriti upute za propisivanje lijekova za liječenje HIV-a koji se istodobno primjenjuju kako bi se identificirale potencijalne interakcije i sve povezane preporuke. U slučaju bilo kakve dvojbe, žene koje se liječe inhibitorom proteaze ili nenukleozidnim inhibitorom reverzne transkriptaze trebaju koristiti dodatnu mehaničku metodu kontracepcije.

Inhibicija metabolizma etinilestradiola

Pokazalo se da etorikoksib povećava razine etinilestradiola (50 do 60%), kada se uzima istovremeno s oralnim trifaznim hormonskim kontraceptivom. Postoji mišljenje da etorikoksib povećava razine etinilestradiola, inhibirajući aktivnost sulfotransferaze, a time i metabolizam etinilestradiola.

Učinak EVRE na druge lijekove

Hormonski kontraceptivi mogu utjecati na metabolizam i nekih drugih djelatnih tvari. Prema tome, koncentracija u plazmi i tkivima može se povećati (npr. ciklosporin). Može biti potrebna prilagodba doze lijeka pri istodobnoj primjeni.

Lamotrigin: pokazalo se da kombinirani hormonski kontraceptivi značajno snižavaju koncentracije lamotrigina u plazmi kada se primjenjuju istovremeno, vjerojatno zbog indukcije glukuronidacije lamotrigina. Navedeno može smanjiti kontrolu napadaja; stoga mogu biti potrebne prilagodbe doze lamotrigina.

Laboratorijske pretrage

Kontracepcijski steroidi mogu utjecati na rezultate nekih laboratorijskih pretraga, uključujući biokemijske parametre jetrene, tiroidne, adrenalne i bubrežne funkcije, razinu proteina (nosača) u plazmi, npr. globulina koji veže kortikosteroide i lipidno / lipoproteinsku frakciju, pokazatelje metabolizma ugljikohidrata te vrijednosti koagulacije i fibrinolize. Promjene uglavnom ostaju unutar normalnih laboratorijskih nalaza.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

EVRA nije indicirana u trudnoći.

Epidemiološka ispitivanja nisu pokazala povećan rizik od urođenih anomalija u djece čije su majke prije trudnoće uzimale kombinirane oralne kontraceptive. Većina novih ispitivanja također ne upućuje na teratogeni učinak kada se kombinirani oralni kontraceptivi nehotice koriste za vrijeme rane trudnoće.

Ograničeni podaci o ishodima izloženih trudnoća žena koje koriste EVRU ne može se donijeti zaključak o sigurnosti primjene tijekom trudnoće.

Ispitivanja na životinjama pokazala su štetne učinke tijekom trudnoće i laktacije (vidjeti dio 5.3). Na temelju ovih podataka na životinjama, ne mogu se isključiti nuspojave zbog hormonskog djelovanja djelatnih komponenti. Međutim, općenito iskustvo s kombiniranim oralnim kontraceptivima tijekom trudnoće nije dokazalo stvarne nuspojave u ljudi.

Ako uz primjenu EVRE dođe do trudnoće, primjenu EVRE treba odmah prekinuti.

U obzir se mora uzeti povećani rizik od VTE u trudnoći u postporođajnom razdoblju, pri ponovnom uvođenju EVRE (vidjeti dio 4.2 i 4.4).

Dojenje

Kombinirani hormonski kontraceptivi mogu utjecati na dojenje, jer mogu smanjiti količinu i promijeniti sastav majčinog mlijeka. Stoga se primjena EVRE ne preporučuje sve dok majka dojilja doji svoje dijete.

Plodnost

Nakon prekida primjene EVRE, u žene može doći do odgode začeća.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

EVRA ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak profila sigurnosti primjene

Najčešće prijavljene nuspojave u kliničkim ispitivanjima bile su glavobolja, mučnina i osjetljivost dojki, što se pojavilo u otprilike 21,0%; 16,6%, odnosno u 15,9% žena.

Nuspojave koje se mogu pojaviti na početku primjene, ali se obično smanjuju nakon prva tri ciklusa, uključuju točkasto krvarenje, osjetljivost dojki i mučninu.

Opis odabranih nuspojava

U žena koje koriste kombiniranu hormonsku kontracepciju opažen je povećan rizik od arterijskih i venskih trombotskih i tromboembolijskih događaja, uključujući infarkt miokarda, moždani udar, tranzitorne ishemijske atake, vensku trombozu i plućnu emboliju, o čemu se detaljnije govori u dijelu 4.4.

Tablični popis nuspojava

Sigurnost primjene ispitana je u 3322 spolno aktivnih žena koje su sudjelovale u tri klinička ispitivanja faze III, u kojima se procjenjivala kontracepcijska djelotvornost. Ove ispitanice su dobile kontracepciju u šest ili 13 ciklusa (EVRA ili oralni kontraceptiv za usporedbu) i uzele su najmanje jednu dozu ispitivanog lijeka, čime su se dobili podaci o sigurnosti. U tablici 1 dolje prikazane su nuspojave zabilježene u kliničkim ispitivanjima i nakon stavljanja lijeka u promet. Učestalost javljanja nuspojava po MedDRA-i je sljedeća: vrlo često (≥ 1/10); često (≥ 1/100 to < 1/10); manje često

(≥ 1/1000 to < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 to < 1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000); nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Tablica 1: Učestalost nuspojava

Klasifikacija organskih sustava

 

Nuspojava

Učestalost

 

 

Infekcije i infestacije

 

često

 

(vulvo)vaginalne gljivične infekcije

 

 

vaginalna kandidijaza

rijetko

 

pustularni osip*

 

 

pustule na mjestu primjene

Dobroćudne, zloćudne i nespecificirane novotvorine (uključujući ciste i polipe)

rijetko

 

neoplazma jetre*,

 

 

karcinom dojke*,

 

 

kacinom grlića maternice*,

 

 

adenom jetre*,

 

 

leiomiom maternice, fibroadenom dojke

Poremećaji imunološkog sustava

 

manje često

 

preosjetljivost

Poremećaji metabolizma i prehrane

 

manje često

 

hiperkolesterolemija

 

 

retencija tekućine

 

 

povećan apetit

rijetko

 

hiperglikemija*

 

 

inzulinska rezistencija*

Psihijatrijski poremećaji

 

često

 

promjene raspoloženja, afekta i anksiozni poremećaji

manje često

 

nesanica

 

 

smanjeni libido

rijetko

 

ljutnja*

 

 

frustracija*

 

 

pojačani libido

Poremećaji živčanog sustava

 

vrlo često

 

glavobolja

često

 

migrena

 

 

omaglica

rijetko

 

cerebrovaskularni incident**†

 

 

cerebralno krvarenje*†

 

 

abnormalni okus*

Poremećaji oka

 

rijetko

 

nepodnošenje kontaktnih leća*

Srčani poremećaji

rijetko

arterijska tromboembolija

 

(akutni) infarkt miokarda*†

Krvožilni poremećaji

 

manje čest

hipertenzija

rijetko

hipertenzivna kriza*

 

arterijska tromboza**†

 

venska tromboza**†

 

tromboza*†

 

venska tromboembolija

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

rijetko

plućna (arterijska) tromboza*†

 

plućna embolija†

Poremećaji probavnog sustava

 

vrlo često

mučnina

često

bol u abdomenu

 

povraćanje

 

proljev

 

distenzija abdomena

rijetko

kolitis*

Poremećaji jetre i žuči

 

rijetko

kolecistitis

 

kolelitijaza†

 

lezija jetre*

 

kolestatska žutica*†

 

kolestaza*†

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

često

akne

 

osip

 

pruritus

 

kožna reakcija

 

nadraženost kože

manje često

alopecija

 

alergijski dermatitis

 

ekcem

 

reakcija fotoosjetljivosti

 

kontaktni dermatitis

 

urtikarija

 

eritem

rijetko

angioedem*

 

eritem (multiformni, nodozni)*

 

kloazma†

 

eksfolijativni osip*

 

generalizirani pruritus

 

osip (eritematozni, pruritički)

 

seboroični dermatitis*

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

često

mišićni spazmi

Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki

vrlo često

osjetljivost dojki

 

 

često

dismenoreja

 

vaginalno krvarenje i menstrualni poremećaji**†

 

spazmi maternice

 

poremećaj dojki

 

vaginalni iscjedak

manje često

galaktoreja

 

predmenstrualni sindrom

 

vulvovaginalna suhoća

rijetko

cervikalna displazija *

 

suprimirana laktacija *

 

iscjedak iz genitalija

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

često

opća slabost

 

umor

 

reakcije na mjestu primjene (eritem, nadraženost, pruritus,

 

osip)

manje često

generalizirani edem

 

periferni edem

 

reakcije na mjestu primjene**

rijetko

edem lica*

 

tjestasti edem*

 

oticanje

 

reakcije na mjestu primjene* (npr. apsces, erozija)

 

lokalizirani edem*

Pretrage

 

često

porast tjelesne težine

manje često

povišen krvni tlak

 

poremećaji lipida**

rijetko

snižena glukoza u krvi*†

 

abnormalan nalaz glukoze u krvi*†

*Prijave nakon stavljanja lijeka u promet.

**Uključuje nuspojave prijavljenje u kliničkim ispitivanjima i prijave nakon stavljanja lijeka u promet.

Vidjeti dio 4.4.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ozbiljni štetni učinci nisu bili prijavljeni nakon slučajnog gutanja visokih doza oralnih kontraceptiva. Predoziranje može uzrokovati mučninu i povraćanje. Vaginalno krvarenje može se pojaviti u nekih žena. U slučaju sumnje na predoziranje, svi transdermalni kontraceptivni sustavi trebaju se maknuti te treba započeti simptomatsko liječenje.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Spolni hormoni i ostali pripravci koji djeluju na spolni sustav, progestageni i estrogeni, fiksne kombinacije; ATK oznaka: G03AA13.

Mehanizam djelovanja

EVRA djeluje kroz mehanizam supresije lučenja gonadotropina putem estrogenog i progestagenog djelovanja etinilestradiola i norelgestromina. Primarni mehanizam djelovanja jest inhibicija ovulacije, ali i promjene cervikalne sluzi te endometrija pridonose djelotvornosti lijeka.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Pearlovi indeksi (vidjeti tablicu):

Ispitivana

CONT-002

CONT-003

CONT-003

CONT-004

CONT-004

EVRA - Sve

skupina

EVRA

EVRA

COC*

EVRA

COC**

ispitanice

Broj ciklusa

10 743

21 669

Ukupni

 

 

 

 

 

 

Pearlov indeks

0,73

0,89

0,57

1,28

2,27

0,90

(95% CI)

(0,15; 1,31)

(0,02; 1,76)

(0; 1,35)

(0,16; 2,39)

(0,59; 3,96)

(0,44; 1,35)

Neuspjeh

 

 

 

 

 

 

metode

 

 

 

 

 

 

Pearlov indeks

0,61

0,67

0,28

1,02

1,30

0,72

(95% CI)

(0,0; 1,14)

(0,0; 1,42)

(0,0; 0,84)

(0,02; 2,02)

(0,03; 2,57)

(0,31; 1,13)

*DSG 150 g + 20 g EE

**50 g LNG + 30 g za dane 1 - 6, 75 g LNG + 40 g EE za dane 7 - 11, 125 g LNG + 30 g EE za dane 12 - 21

Provedene su istraživačke analize kako bi se utvrdilo jesu li u ispitivanjima faze III (n=3319) demografske karakteristike kao što su dob, rasa i tjelesna težina povezane s trudnoćom. Analize su pokazale da nema povezanosti između dobi i rasne pripadnosti s trudnoćom. Vezano uz tjelesnu težinu, 5 od 15 trudnoća zabilježenih uz primjenu EVRE nastupilo je u žena s početnom tjelesnom težinom jednakom ili većom od 90 kg, odnosno <3% ispitivane populacije. Kod tjelesne težine manje od 90 kg nije bilo povezanosti između tjelesne težine i trudnoće. Iako se tek 10-20% varijabilnosti u farmakokinetičkim podacima može objasniti utjecajem tjelesne težine (vidjeti dio 5.2), statistički značajno veći postotak trudnoća javlja se u žena s 90 kg ili više i upućuje da je EVRA u te skupine žena manje djelotvoran.

U primjeni visokodoznih kombiniranih oralnih kontraceptiva (50 g etinilestradiola) rizik je razvoja od karcinoma endometrija i jajnika smanjen. Vrijedi li to isto i za niskodozažne kombinirane hormonske kontraceptive, tek treba potvrditi.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Nakon primjene EVRE serumske vrijednosti norelgestromina i etinilestradiola postižu svoj plato za približno 48 sati. Koncentracije norelgestromina odnosno etinilestradiola u stanju dinamičke ravnoteže u tjedan dana nošenja transdermalnog flastera su otprilike 0,8 ng/ml odnosno 50 pg/ml. U ispitivanjima višestrukih doza, serumske koncentracije i AUC za norelgestromin i etinilestradiol povećavale su se neznatno kroz vrijeme u usporedbi s 1. tjednom 1. ciklusa.

Apsorpcija norelgestromina i etinilestradiola nakon primjene EVRE ispitivana je u uvjetima koji se očekuju na mjestima za promicanje zdravlja (sauna, hidromasažna kada ili bazen, traka za trčanje i druge aerobne vježbe) te u kupkama s hladnom vodom. Rezultati za norelgestromin pokazali su da nije bilo značajnog učinka tretmana na koncetraciju u stanju dinamičke ravnoteže (Css) ili na AUC u usporedbi s nošenjem flastera u normalnim uvjetima. Blago povišenje vrijednosti etinilestradiola uočeno je u slučaju trake za trčanje i drugih aerobnih vježbi; međutim, vrijednosti Css nakon ovih

tretmana bile su u okviru raspona referentnih vrijednosti. Nije bilo značajnog utjecaja hladne vode na ove parametre.

Rezultati ispitivanja duljeg nošenja jednog kontracepcijskog EVRA transdermalnog flastera tijekom 7 i 10 dana pokazali su da su se ciljne vrijednosti Css norelgestromina i etinilestradiola održale tijekom razdoblja produljenog nošenja EVRE (10 dana). Ti rezultati upućuju na to da bi klinička djelotvornost bila održana čak i ako se zakasni s promjenom flastera za 2 puna dana.

Distribucija

Norelgestromin i norgestrel (serumski metabolit norelgestromina) imaju visok afinitet vezanja

(> 97%) na serumske proteine. Norelgestromin se veže na albumin, a ne i na globulin koji veže spolne hormone (SHBG), dok se norgestrel primarno veže na SHBG što ograničava njegovo biološko djelovanje. Etinilestradiol se opsežno veže za serumski albumin.

Biotransformacija

Norelgestromin se metabolizira u jetri, a metaboliti uključuju norgestrel koji je najviše vezan na SHBG te razne hidroksilirane i konjugirane metabolite. Etinilestradiol se također metabolizira do raznih hidroksiliranih produkata i njihovih glukuronidnih i sulfatnih konjugata.

Eliminacija

Nakon skidanja transdermalnog flastera, srednje poluvrijeme eliminacije norelgestromina iznosi otprilike 28 sati, a etinilestradiola otprilike 17 sati. Metaboliti norelgestromina i etinilestradiola eliminiraju se putem bubrega i stolice.

Transdermalni kontraceptivi u odnosu na oralne kontraceptive

Transdermalni i oralni kombinirani hormonski kontraceptivi imaju različite farmakokinetičke profile (PK), stoga je potreban oprez pri izravnoj usporedbi njihovih farmakokinetičkih parametara.

U ispitivanju u kojem je EVRA uspoređivana s oralnim kontraceptivom koji je sadržavao norgestimat (prekursor norelgestromina) 250 g/etinilestradiol 35 g, vrijednosti Cmax vrijednosti norelgestromina i etinilestradiola bile su dvostruko više u ispitanica koje su uzimale oralni kontraceptiv u usporedbi s EVROM, dok je ukupna izloženost (AUC i Css) bila usporediva s onom u ispitanica na terapiji EVROM. Varijabilnost PK parametara između ispitanica (% koeficijenta varijacije) nakon dostave hormona iz EVRE bila je relativno veća u odnosu na varijabilnost utvrđenu za oralni kontraceptiv.

Utjecaj dobi, tjelesne težine i površine tijela

Utjecaj dobi, tjelesne težine i površine tijela na farmakokinetiku norelgestromina i etinilestradiola procijenjen je na 230 zdravih žena iz 9 farmakokinetičkih ispitivanja jedne 7-dnevne primjene EVRE. Kako za norelgestromin, tako i za etinilestradiol, povećanje dobi, tjelesna težina i površina tijela su svaki za sebe bili povezani s blagim smanjenjem vrijednosti Css i AUC. Međutim, samo mali udio (10-20%) ukupne varijabilnosti farmakokinetike norelgestromina i etinilestradiola nakon primjene EVRE može biti povezan s nekim ili sa svim gore navedenim demografskim parametrima.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti i potencijalne kancerogenosti. S obzirom na reproduktivnu toksičnost, norelgestromin se pokazao toksičnim za fetuse kunića, ali granica sigurnosti za ovaj učinak bila je dovoljno visoka. Nisu dostupni podaci o reproduktivnoj toksičnosti kombinacije norelgestromina i etinilestradiola. Podaci za kombinaciju norgestimata (prekursor norelgestromina) i etinilestradiola pokazuju smanjenje plodnosti i učinkovitosti implantacije u ženki životinja (štakor), povećanje resorpcije fetusa (štakor, kunić) i, uz visoke doze, smanjenu sposobnost preživljavanja i smanjenu plodnost ženske mladunčadi (štakor). Nije poznata važnost ovih podataka za izloženost u ljudi, jer se smatra da su ovi učinci povezani s dobro poznatim farmakodinamičkim djelovanjem ili djelovanjem specifičnim za vrstu.

Ispitivanja koja su se provela s namjerom da se utvrdi utjecaj EVRE na kožu, pokazala su da ovaj flaster nema potencijal za izazivanje senzitizacije i izaziva samo blagu nadraženost kad se primjenjuje na koži zeca.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Potporni sloj

vanjski sloj od pigmentiranog polietilena niske gustoće, unutarnji poliesterski sloj.

Srednji sloj

adheziv od poliizobutilena/polibutena krospovidon

netkana poliesterska vlakna laurillaktat.

Treći sloj

polietilentereftalatni (PET) film polidimetilsiloksanska ovojnica.

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage. Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Materijal za primarno pakiranje

Vrećica se sastoji od četiri sloja: film od polietilena niske gustoće (prvi unutarnji sloj), aluminijska folija, film od polietilena niske gustoće i vanjski sloj od izbijeljenog papira.

Materijal za sekundarno pakiranje Vrećice su pakirane u kartonsku kutiju.

Jedna kutija sadrži 3, 9 ili 18 EVRA transdermalnih flastera u pojedinačnim vrećicama obloženima folijom.

Po tri vrećice omotane su zajedno perforiranim prozirnim plastičnim filmom i pakirane u kartonsku kutiju.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Flaster treba primijeniti odmah nakon vađenja iz zaštitne vrećice.

Na područje kože na koje će se staviti EVRA transdermalni flaster ne smije se nanositi krema, losion ili puder da ne bi utjecali na ljepljivost EVRA flastera.

Nakon primjene, transdermalni flaster još uvijek sadrži znatnu količinu djelatnih tvari. Preostali hormonski djelatni sastojci transdermalnog flastera mogu imati štetan učinak ukoliko se nađu u vodenom okolišu. Zbog toga se upotrijebljeni transdermalni flaster mora odmah pažljivo odložiti. Naljepnica za odlaganje na vanjskoj strani vrećice mora se do kraja odvojiti. Iskorišteni transdermalni flaster treba staviti unutar otvorene naljepnice za odlaganje, tako da ljepljiva strana pokrije obojenu površinu na vrećici. Naljepnicu za odlaganje zatim treba čvrsto zalijepiti i tako zatvoriti iskorišteni transdermalni flaster. Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima. Iskorišteni transdermalni flasteri ne smiju se bacati u zahodsku školjku niti u sustave uklanjanja otpadnih voda.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

Belgija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/223/001

EU/1/02/223/002

EU/1/02/223/003

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 22. kolovoza 2002.

Datum posljednje obnove odobrenja: 22. kolovoza 2012.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept