Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – Sažetak opisa svojstava lijeka - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFampyra
ATK šifraN07XX07
Tvarfampridine
ProizvođačBiogen Idec Ltd  

1.NAZIV LIJEKA

Fampyra 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 10 mg fampridina.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta s produljenim oslobađanjem.

Gotovo bijela, filmom obložena, ovalna bikonveksna 13 x 8 mm tableta s ravnim rubom i utisnutom oznakom A10 na jednoj strani.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Fampyra je indicirana za poboljšanje hodanja u odraslih bolesnika koji boluju od multiple skleroze s nesposobnošću hodanja (EDSS 4-7).

4.2Doziranje i način primjene

Fampyra se izdaje samo na ograničeni liječnički recept, a liječenje treba nadzirati liječnik iskusan u liječenju multiple skleroze.

Doziranje

Preporučena doza je jedna tableta od 10 mg, dva puta na dan, uzeta svakih 12 sati (jedna tableta ujutro i jedna navečer). Fampyra se ne smije primjenjivati učestalije ili u dozama višim od preporučenih

(vidjeti dio 4.4). Tablete treba uzimati bez hrane (vidjeti dio 5.2).

Početak liječenja Fampyrom i procjena

Početno propisivanje treba biti ograničeno na dva do četiri tjedna terapije, jer se klinička korist općenito treba uočiti unutar dva do četiri tjedna nakon početka liječenja Fampyrom

Za procjenu poboljšanja mogućnosti hodanja unutar dva do četiri tjedna, preporučuje se procjeniti mogućnost hodanja npr. mjerenjem vremena potrebnog za prijelaz hodne pruge od 7,6 metara (Timed 25 Foot Walk, T25FW) ili 12-stupanjskom ljestvicom hodanja kod multiple

skleroze (Multiple Sclerosis Walking Scale, MSWS-12). Ukoliko nije opaženo poboljšanje, treba prekinuti liječenje Fampyrom.

• Liječenje Fampyrom treba prekinuti ako bolesnik ne osjeća nikakvo poboljšanje.

Ponovna procjena liječenja Fampyrom

Ukoliko se opazi da je došlo do smanjenja mogućnosti hodanja, liječnik treba razmotriti prekid liječenja kako bi ponovno procijenio koristi Fampyre (vidjeti gore). Ponovna procjena treba uključiti

prekid davanja Fampyre i procjenu mogućnosti hodanja. Liječenje Fampyrom treba prekinuti ukoliko bolesnici više ne osjećaju poboljšanje pri hodanju.

Propuštena doza

Treba se uvijek pridržavati uobičajenog režima doziranja. Ne smije se uzeti dvostruka doza ukoliko je jedna doza propuštena.

Starije osobe

U starijih osoba treba provjeriti funkciju bubrega prije početka liječenja Fampyrom. U starijih osoba preporučuje se nadziranje bubrežne funkcije za otkrivanje bilo kojih oštećenja bubrega (vidjeti dio

4.4).

Bolesnici s oštećenjem bubrega

Fampyra je kontraindicirana u bolesnika s blagim, umjerenim ili teškim oštećenjem bubrega (klirensi kreatinina <80 ml/min) (vidjeti dio 4.3).

Bolesnici s oštećenjem jetre

Za bolesnike s oštećenjem jetre nije potrebno podešavati dozu.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Fampyre u djece u dobi od 0 do 18 godina nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Fampyra se uzima kroz usta.

Tabletu treba progutati cijelu. Ne smije se razdijeliti, zdrobiti, otopiti, cuclati ili žvakati.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na fampridin ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Istodobno uzimanje drugih lijekova koji sadrže fampridin (4-aminopiridin).

Bolesnici s prethodnom anamnezom ili trenutnim postojanjem napadaja.

Bolesnici s blagim, umjerenim ili teškim oštećenjem bubrega (klirensi kreatinina <80 ml/min).

Istovremena primjena Fampyre s drugim lijekovima koji su inhibitori transportera organskih kationa 2 (OCT2) primjerice, cimetidinom.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Rizik pojave napadaja

Liječenje fampridinom povećava rizik pojave napadaja (vidjeti dio 4.8).

Fampyru treba primjenjivati s oprezom ako je prisutan bilo koji od čimbenika koji mogu sniziti prag izbijanja napadaja.

Liječenje Fampyrom treba prekinuti u bolesnika koji tijekom liječenja dožive napadaj.

Oštećenje funkcije bubrega

Fampyra se primarno izlučuje nepromijenjena putem bubrega. Bolesnici s oštećenjem bubrega imaju povišenu koncentraciju u krvnoj plazmi, što je povezano s povećanom učestalošću nuspojava, naročito onih neurološke naravi. Preporučuje se određivanje bubrežne funkcije prije liječenja te njezino redovito nadziranje tijekom liječenja za sve bolesnike (naročito za starije osobe u kojih bi funkcija bubrega mogla biti smanjena). Klirens kreatitnina se može procijeniti pomoću Cockroft-Gaultove formule.

Fampyra se ne smije primjenjivati u bolesnika s oštećenjem bubrega (klirens kreatinina <80 ml/min) (vidjeti dio 4.3).

Potreban je oprez kad se Fampyra propisuje istodobno s lijekovima koji su supstrat transportera organskih kationa (OCT2), primjerice karvedilolom, propranololom i metforminom.

Reakcije preosjetljivosti

U postmarketinškom razdoblju bilo je prijava ozbiljnih reakcija preosjetljivosti (uključujući i anafilaktičke reakcije) a većina tih slučajeva se pojavila unutar prvog tjedna liječenja. Naročitu pozornost treba posvetiti bolesnicima s alergijskim reakcijama u anamnezi. Ako dođe do anafilaktičke ili druge ozbiljne alergijske reakcije, liječenje Fampyrom treba prekinuti i ne ponovno započinjati.

Druga upozorenja i mjere opreza

Fampyru treba primjenjivati s oprezom u bolesnika s kardiovaskularnim simptomima poremećaja ritma i srčanim poremećajima sinoatrijskog ili atrioventrikularnog provođenja (ovi učinci se vide u predoziranju). Za ove bolesnike postoje ograničene informacije o sigurnosti.

Povećana incidencija omaglice i poremećaja ravnoteže opažena sa Fampyrom može dovesti do povećanog rizika od pada. Stoga, bolesnici trebaju koristiti pomagala za hodanje ako im je to potrebno.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ispitivanja interakcija provedena su samo u odraslih ispitanika.

Istodobno liječenje drugim lijekovima koji sadrže fampridin (4-aminopiridin) je kontraindicirano (vidjeti dio 4.3).

Fampridin se pretežno odstranjuje preko bubrega, pri čemu aktivno bubrežno izlučivanje iznosi oko 60% (vidjeti dio 5.2). OCT2 je transporter odgovoran za aktivno izlučivanje fampridina. Prema tome, istovremena primjena fampridina s lijekovima koji su inhibitori OCT2, kao što je cimetidin, jest kontraindicirana (vidjeti dio 4.3), a pri istovremenoj primjeni fampridina s lijekovima koji su supstrati za OCT2, na primjer karvedilol, propranolol i metformin, potreban je oprez (vidjeti dio 4.4.)

Interferon: tijekom istodobne primjene fampridina i beta-interferona nisu opažene farmakokinetičke interakcije lijekova.

Baklofen: tijekom istodobne primjene fampridina i baklofena nisu opažene farmakokinetičke interakcije lijekova.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Podaci o primjeni fampridina u trudnica su ograničeni.

Ispitivanja na životinjama su pokazala reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3). Oprez nalaže da se primjena Fampyre tijekom trudnoće izbjegava, ako je to moguće.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se fampridin u majčino mlijeko u ljudi ili životinja. Tijekom dojenja ne preporučuje se uzimanje Fampyre.

Plodnost

Nisu opaženi učinci na plodnost u ispitivanjima na životinjama.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Fampyra može uzrokovati omaglicu, pa stoga umjereno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

4.8Nuspojave

Sigurnost Fampyre je procijenjena u randomiziranim kontroliranim kliničkim ispitivanjima, u otvorenim dugoročnim ispitivanjima kao i nakon stavljanja lijeka u promet.

Identificirane nuspojave su uglavnom neurološke naravi i uključuju napadaj, nesanicu, anksioznost, poremećaj ravnoteže, omaglicu, parasteziju, tremor, glavobolju i asteniju. To je u skladu s poznatom farmakološkom aktivnošću fampridina. Nuspojava s najvećom incidencijom utvrđenom tijekom placebo-kontroliranih istraživanja u bolesnika s multiplom sklerozom i s Fampyrom u preporučenoj dozi jest infekcija mokraćnog sustava (u otprilike 12% bolesnika).

Dolje su prikazane nuspojave prema klasifikaciji organskih sustava i apsolutnoj učestalosti. Učestalosti su definirane kao: vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 do <1/10); manje često (≥1/1000 do

<1/100); rijetko (≥1/10 000 do <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000); nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su poredane prema opadanju stupnja ozbiljnosti.

MedDRA klasifikacija

Nuspojava

Kategorija učestalosti

organskih sustava

 

 

Infekcije i infestacije

Infekcija mokraćnog sustava

Vrlo često

Poremećaji imunološkog sustava

Anafilaksija

Manje često

 

Angioedem

Manje često

 

Preosjetljivost

Manje često

Psihijatrijski poremećaji

Nesanica

Često

 

Anksioznost

Često

Poremećaji živčanog sustava

Omaglica

Često

 

Glavobolja

Često

 

Poremećaj ravnoteže

Često

 

Parastezija

Često

 

Tremor

Često

 

Napadaj

Manje često

 

Egzacerbacija trigeminalne

Manje često

 

neuralgije

 

Srčani poremećaji

Palpitacije

Često

 

Tahikardija

Manje često

Krvožilni poremećaji

Hipotenzija*

Manje često

Poremećaji dišnog sustava,

Dispneja

Često

 

 

prsišta i sredoprsja

Faringolaringealna bol

Često

Poremećaji probavnog sustava

Mučnina

Često

 

Povraćanje

Često

 

Konstipacija

Često

 

Dispepsija

Često

Poremećaji kože i potkožnog

Osip

Manje često

tkiva

Urtikarija

Manje često

Poremećaji mišićno-koštanog

Bol u leđima

Često

sustava i vezivnog tkiva

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

Astenija

Često

mjestu primjene

Nelagoda u prsnom košu*

Manje često

* Ovi simptomi su opaženi u okviru preosjetljivosti

Opis izabranih nuspojava

Napadaj

U postmarketinškom iskustvu bilo je prijava napadaja nepoznate učestalosti (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Za više informacija o riziku od napadaja, pogledajte dijelove 4.3 i 4.4.

Preosjetljivost

U postmarketinškom razdoblju bilo je prijava reakcija preosjetljivosti (uključujući i anafilaksiju) koje su se pojavile s jednim ili više događaja kako slijedi: dispneja, nelagoda u prsnom košu, hipotenzija, angioedem, osip i urtikarija. Za više informacija o reakcijama preosjetljivosti, pogledajte dijelove 4.3 i 4.4.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Simptomi

Akutni simptomi predoziranja Fampyrom ukazuju na ekscitaciju središnjeg živčanog sustava i uključuju konfuziju, drhtanje, dijaforezu, napadaje i amneziju.

Nuspojave središnjeg živčanog sustava pri visokim dozama 4-aminopiridina uključuju konfuziju, napadaje, status epilepticus, nevoljne i koreoatetotične kretnje. Druge nuspojave pri visokim dozama uključuju slučajeve srčane aritmije (na primjer, supraventrikularna tahikardija i bradikardija) i ventrikularnu tahikardiju kao posljedicu potencijalnog produljenja QT vala. Također su zabilježeni izvještaji o hipertenziji.

Zbrinjavanje

Bolesnicima koji su uzeli preveliku dozu treba pružiti suportivno liječenje. Ponavljani epileptički napadaji se trebaju liječiti primjenom benzodiazepina, fenitoina ili drugim primjerenim akutnim liječenjem epileptičkih napadaja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Drugi lijekovi za živčani sustav, ATK oznaka: N07XX07.

Farmakodinamički učinci

Fampyra je blokator ionskih kanala za kalij. Blokiranjem tih kanala, Fampyra smanjuje protok ionske struje kroz te kanale, čime se produljuje repolarizacija i tako olakšava nastanak akcijskog potencijala u demijeliniziranim aksonima, a time i neurološka funkcija. Pretpostavlja se da tako olakšan nastanak akcijskih potencijala omogućuje vođenje većeg broja živčanih impulsa u središnjem živčanom sustavu.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Provedena su tri randomizirana, dvostruko slijepa, placebom kontrolirana potvrdna ispitivanja faze III (MS-F203, MS-F204 i 218MS305). Udio bolesnika s odgovorom nije ovisio o istodobnoj imunomodulacijskoj terapiji (uključujući interferone, glatirameracetat, fingolimod i natalizumab).

Doza Fampyre je bila 10 mg dva puta na dan.

Ispitivanja MS-F203 i MS-F204

Primarni ishod u ispitivanjima MS-F203 i MS-F204 bio je stopa bolesnika s odgovorom u poboljšanju brzine hodanja prema mjerenju vremena potrebnog za prijelaz hodne pruge od 7,6 metara (test T25FW). Bolesnik s odgovorom definiran je kao bolesnik koji dosljedno hoda većom brzinom tijekom najmanje tri od mogućih četiri posjeta u dvostruko slijepom razdoblju u odnosu na maksimalnu brzinu u pet posjeta koji nisu bili u okviru terapije.

Udio bolesnika s odgovorom bio je značajno veći u skupini liječenoj Fampyrom u usporedbi s placebom (MS-F203: 34,8% u usporedbi s 8,3%, p<0,001; MS-F204: 42,9% u usporedbi s 9,3%, p<0,001).

Bolesnici kod kojih je Fampyra imala pozitivan učinak su povećali brzinu hodanja u prosjeku za 26,3%, u usporedbi s 5,3% u skupini koja je uzimala placebo (p<0,001) (MS-F203) i 25,3% u usporedbi s 7,8% (p< 0,001) (MS-F204). Poboljšanje se pojavilo brzo (unutar nekoliko tjedana) nakon početka uzimanja Fampyre.

Statistički i klinički značajno poboljšanje hodanja je opaženo i mjereno 12-stupanjskom ljestvicom hodanja kod multiple skleroze.

Tablica 1: Ispitivanja MS-F203 i MS-F204

ISPITIVANJE *

MS-F203

MS-F204

 

Placebo

Fampyra

Placebo

Fampyra

 

 

10 mg dva puta

 

10 mg dva puta

 

 

na dan

 

na dan

Broj ispitanika

Dosljedno poboljšanje

8,3%

34,8%

9,3%

42,9%

Razlika

 

26,5%

 

33,5%

CI95%

 

17,6%, 35,4%

 

23,2%, 43,9%

P-vrijednost

 

< 0,001

 

< 0,001

≥20% poboljšanje

11,1%

31,7%

15,3%

34,5%

Razlika

 

20,6%

 

19,2%

CI95%

 

11,1%,30,1%

 

8,5%,29,9%

P-vrijednost

 

<0,001

 

<0,001

Brzina hoda

Stopa po sek

Stopa po sek

Stopa po sek

Stopa po sek

stopa (ft)/sek

 

 

 

 

Početno

2,04

2,02

2,21

2,12

Na ishodu

2,15

2,32

2,39

2,43

Promjena

0,11

0,30

0,18

0,31

Razlika

 

0,19

 

0,12

p-vrijednost

 

0,010

 

0,038

Prosječni % promjene

5,24

13,88

7,74

14,36

Razlika

 

8,65

 

6,62

p-vrijednost

< 0,001

 

0,007

MSWS-12-stupanjska

 

 

 

 

ljestvica (srednja

 

 

 

 

vrijednost, sem)

 

 

 

 

Početno

69,27 (2,22)

71,06 (1,34)

67,03 (1,90)

73,81 (1,87)

Prosječna promjena

-0,01 (1,46)

-2,84 (0,878)

0,87 (1,22)

-2,77 (1,20)

Razlika

 

2,83

 

3,65

p-vrijednost

 

0,084

 

0,021

LEMMT (srednja

 

 

 

 

vrijednost, sem)

 

 

 

 

(Lower Extremity

 

 

 

 

Manual Muscle Test,

 

 

 

 

Ručni test mišića donjih

 

 

 

 

esktremiteta)

 

 

 

 

Početno

3,92 (0,070)

4,01 (0,042)

4,01 (0,054)

3,95 (0,053)

Prosječna promjena

0,05 (0,024)

0,13 (0,014)

0,05 (0,024)

0,10 (0,024)

Razlika

 

0,08

 

0,05

p-vrijednost

 

0,003

 

0,106

Ashworthova ljestvica

 

 

 

 

(Test spastičnosti

 

 

 

 

mišića)

 

 

 

 

Početno

0,98 (0,078)

0,95 (0,047)

0,79 (0,058)

0,87 (0,057)

Prosječna promjena

-0,09 (0,037)

-0,18 (0,022)

-0,07 (0,033)

-0,17 (0,032)

Razlika

 

0,10

 

0,10

p-vrijednost

 

0,021

 

0,015

 

 

 

 

Ispitivanje 218MS305

Ispitivanje 218MS305 provedeno je u 636 ispitanika s multiplom sklerozom i nesposobnošću hodanja.

Trajanje dvostruko slijepog ispitivanja iznosilo je 24 tjedna s praćenjem poslije liječenja od 2 tjedna. Primarni ishod bio je poboljšanje mogućnosti hodanja mjereno kao udio bolesnika koji je postigao srednju vrijednost poboljšanja ≥ 8 bodova u odnosu na početni rezultat 12-stupanjske ljestvice hodanja kod multiple skleroze (MSWS-12) tijekom 24 tjedna. U ovom ispitivanju pokazala se statistički značajna razlika između liječenja, pri čemu je udio bolesnika koji su pokazali poboljšanje u mogućnosti hodanja bio veći u skupini liječenoj Fampyrom nego u skupini kontrolnih bolesnika liječenih placebom (relativni rizik od 1,38 (95% CI: [1,06; 1,70]). Poboljšanja su se uglavnom javljala unutar 2 do 4 tjedna od početka liječenja, a nestajala unutar 2 tjedna nakon prestanka liječenja.

Bolesnici liječeni Fampyrom pokazali su također statistički značajno poboljšanje u testu mobilnosti „Timed Up and Go“ (TUG) kojim se mjeri statička i dinamička ravnoteža te tjelesna pokretljivost. U tom sekundarnom ishodu, veći udio bolesnika liječenih Fampyrom postigao je srednju vrijednost poboljšanja ≥ 15% u odnosu na početnu brzinu testa TUG tijekom razdoblja od 24 tjedna, u usporedbi s onima koji su primali placebo. Razlika na Bergovoj ljestvici za mjerenje ravnoteže (Berg Balance Scale, BBS; mjerenje statičke ravnoteže) nije bila statistički značajna.

Nadalje, bolesnici liječeni Fampyrom pokazali su statistički značajnu srednju vrijednost poboljšanja u odnosu na početnu vrijednost u usporedbi s placebom u fizičkom rezultatu ljestvice za mjerenje utjecaja multiple skleroze (Multiple Sclerosis Impact Scale, (MSIS-29) (razlika srednjih vrijednosti najmanjih kvadrata -3,31, p<0,001).

Tablica 2: Ispitivanje 218MS305

Tijekom 24 tjedna

Placebo

Fampyra 10 mg

Razlika (95% CI)

 

N = 318*

dva puta na dan

p-vrijednost

 

 

N = 315*

 

Udio bolesnika sa srednjom

34%

43%

Razlika rizika: 10,4%

vrijednošću poboljšanja

 

 

(3% ; 17,8%)

≥ 8 bodova u odnosu na

 

 

0,006

početni rezultat MSWS-12

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat MSWS-12

 

 

LSM: -4,14

Početak

65,4

63,6

(-6,22 ; -2,06)

Poboljšanje u odnosu

-2,59

-6,73

<0,001

na početak

 

 

 

TUG

35%

43%

Razlika rizika: 9,2%

Udio bolesnika sa srednjom

 

 

(0,9% ; 17,5%)

vrijednošću poboljšanja

 

 

0,03

≥ 15% u brzini prema

 

 

 

testu TUG

 

 

 

 

 

 

 

TUG

 

 

LSM: -1,36

Početak

27,1

24,9

(-2,85; 0,12)

Poboljšanje u odnosu

-1,94

-3,3

0,07

na početak (sek)

 

 

 

MSIS-29 fizički rezultat

55,3

52,4

LSM: -3,31

Početak

-4,68

-8,00

(-5,13 ; -1,50)

Poboljšanje u odnosu

 

 

<0,001

na početak

 

 

 

BBS rezultat

 

 

LSM: 0,41

Početak

40,2

40,6

(-0,13 ; 0,95)

Poboljšanje u odnosu

1,34

1,75

0,141

na početak

 

 

 

*Populacija predviđena za liječenje = 633; LSM (engl. least square mean) = metoda najmanjih kvadrata

Europska agencija za lijekove je izuzela obvezu podnošenja rezultata ispitivanja s Fampyrom u svim podskupinama pedijatrijske populacije u liječenju multiple skleroze s nesposobnošću hodanja (vidjeti dio 4.2 za podatke o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Peroralno primijenjen fampridin se brzo i potpuno apsorbira iz gastrointestinalnog trakta. Fampridin ima uzak terapijski indeks. Apsolutna biodostupnost Fampyra tableta s produljenim oslobađanjem nije određena, ali relativna biodostupnost (u usporedbi s vodenom oralnom otopinom) je 95%. Fampyra tableta s produljenim oslobađanjem ima kašnjenje u apsorpciji fampridina što se odražava kao polaganiji porast do niže vršne koncentracije, bez učinka na opseg apsorpcije.

Kada se Fampyra tablete uzimaju s hranom, smanjenje površine ispod krivulje koncentracije u plazmi i vremena (AUC0-∞) fampridina je otprilike 2-7% (10 mg doza). Ne očekuje se da bi malo smanjenje u AUC uzrokovalo smanjenje terapijske djelotvornosti. Međutim, Cmax se povećava za 15-23%. Budući da postoji jasna veza između Cmax i nuspojava povezanih uz dozu, preporučuje se uzeti Fampyru bez hrane (vidjeti dio 4.2).

Distribucija

Fampridin je lijek topiv u mastima koji brzo prolazi kroz krvno-moždanu barijeru. Fampridin uglavnom nije vezan na proteine u plazmi (vezana frakcija u ljudskoj plazmi varira između 3-7%). Volumen distribucije fampridina je otprilike 2,6 l/kg.

Fampridin nije supstrat za P-glikoprotein.

Biotransformacija

U ljudskom organizmu, fampridin se metabolizira oksidacijom u 3-hidroksi-4-aminopiridin te se dalje konjugira u 3-hidroksi-4-aminopiridin sulfat. In vitro nije nađena farmakološka aktivnost metabolita fampridina u odnosu na izabrane ionske kanale za kalij.

Čini se da citokrom P450 2E1 (CYP2E1) mikrosoma ljudske jetre katalizira 3-hidroksilaciju fampridina u 3-hidroksi-4-aminopiridin.

Postoje dokazi da fampridin u dozi od 30 μM izravno inhibira CYP2E1 (otprilike 12% inhibicije), što je otprilike 100 puta više od prosječne koncentracije fampridina u plazmi izmjerene za tabletu od

10 mg.

Dodavanje fampridina u kulturu ljudskih hepatocita nema gotovo nikakav učinak na indukciju aktivnosti enzima CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 ili CYP3A4/5.

Eliminacija

Glavni put eliminacije fampridina je izlučivanje preko bubrega, tako da se otprilike 90% doze pojavljuje u mokraći kao izvorni lijek u roku od 24 sata. Bubrežni klirens (CLR 370 ml/min) je znatno veći nego brzina glomerularne filtracije zbog kombinirane glomerularne filtracije i aktivnog

izlučivanja preko renalnih OCT2 transportera. Izlučivanje preko fecesa iznosi manje od 1% primijenjene doze.

Fampyra pokazuje linearnu (razmjernu dozi) farmakokinetiku s vremenom poluživota terminalne eliminacije od otprilike 6 sati. Maksimalna koncentracija u plazmi (Cmax) i, u manjem obimu, površina ispod krivulje koncentracije u plazmi i vremena (AUC) se povećavaju razmjerno dozi. Ne postoje dokazi o klinički relevantnom nakupljanju fampridina uzetog u preporučenoj dozi u bolesnika s normalnom bubrežnom funkcijom. U bolesnika s oštećenjem bubrežne funkcije se nakupljanje pojavljuje srazmjerno stupnju oštećenja.

Posebne populacije

Starije osobe:

Klinička ispitivanja Fampyre nisu uključila dovoljno ispitanika u dobi od 65 i više godina, da bi se moglo utvrditi jesu li njihove reakcije na lijek drugačije nego u mlađih bolesnika. Fampyra se primarno eliminira nepromijenjena preko bubrega, a kako je poznato da se klirens kreatinina smanjuje tijekom starenja, potrebno je nadzirati bubrežne funkcije u starijih bolesnika (vidjeti dio 4.2).

Pedijatrijska populacija

Nema dostupnih podataka.

Bolesnici s oštećenjem bubrežne funkcije:

Fampridin se primarno eliminira preko bubrega kao nepromijenjen lijek i prema tome se funkcija bubrega mora provjeravati u bolesnika u kojih bi funkcija bubrega mogla biti ugrožena. Može se očekivati da bolesnici s blagim oštećenjem bubrežne funkcije imaju otprilike 1,7 do 1,9 puta višu koncentraciju fampridina nego bolesnici s normalnom bubrežnom funkcijom. Fampyra se ne smije primjenjivati u bolesnika s blagim, umjerenim i teškim oštećenjem bubrežne funkcije (vidjeti dio 4.3).

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Fampridin je ispitan u ispitivanju toksičnosti s ponavljanim oralnim dozama u nekoliko životinjskih vrsta.

Nuspojave kod peroralno primijenjenog fampridina su se pojavile brzo, najčešće unutar prvih 2 sata nakon uzimanja doze. Klinički znakovi očiti nakon velike pojedinačne doze ili ponavljane niže doze su bili slični u svim ispitivanim vrstama, a uključili su tremor, konvulzije, ataksiju, dispneju, proširenje zjenica, prostraciju, abnormalnu vokalizaciju, ubrzano disanje i prekomjernu salivaciju.

Također su opaženi poremećaji hoda i pretjerana razdražljivost. Ti klinički znakovi nisu bili neočekivani i predstavljaju pojačano izraženu farmakologiju fampridina. Osim toga, u štakora su opaženi pojedini slučajevi fatalne opstrukcije mokraćnih puteva. Klinička relevantnost ovih nalaza još će se morati razjasniti, međutim uzročna veza s terapijom fampridina se ne može isključiti.

U ispitivanjima reproduktivne toksičnosti u štakora i kunića, opažen je gubitak tjelesne težine i sposobnosti preživljavanja fetusa i mladunčadi pri dozama toksičnim za majku. Međutim, nije opažen povećan rizik za pojavu malformacija ili za smanjenje plodnosti.

U nizu in vitro i in vivo ispitivanja, fampridin se ni na koji način nije pokazao mutagenim, klastogenim ili kancerogenim.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Jezgra tablete:

hipromeloza

celuloza, mikrokristalična

silicijev dioksid, koloidni, bezvodni magnezijev stearat

Film ovojnica:

hipromeloza

titanijev dioksid (E 171) polietilenglikol 400

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

Nakon prvog otvaranja boce, upotrijebiti u roku od 7 dana.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Čuvati tablete u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Fampyra je dostupna u bocama ili u blister pakiranjima.

Boce

Boce od HDPE (polietilen visoke gustoće) s polipropilenskim zatvaračem, svaka boca sadrži

14 tableta i silikagel kao sredstvo za sušenje. Veličina pakiranja od 28 (2 boce od 14) tableta. Veličina pakiranja od 56 (4 boce od 14) tableta.

Blister pakiranja:

Blisteri od folije (aluminij / aluminij), svaka blister traka sadrži 14 tableta. Veličina pakiranja od 28 (2 blistera od 14) tableta.

Veličina pakiranja od 56 (4 blistera od 14) tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Biogen Idec Limited

Innovation House

70 Norden Road

Maidenhead

Berkshire

SL6 4AY

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/699/001

EU/1/11/699/002

EU/1/11/699/003

EU/1/11/699/004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 20. srpnja 2011

Datum posljednje obnove odobrenja: 18. svibnja 2017.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept