Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Sažetak opisa svojstava lijeka - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFareston
ATK šifraL02BA02
Tvartoremifene
ProizvođačOrion Corporation

1.NAZIV LIJEKA

Fareston 60 mg tablete

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tableta sadrži 60 mg toremifena (u obliku toremifencitrata).

Pomoćna tvar s poznatim učinkom

Jedna tableta sadrži 28,5 mg laktoze. Za cjelovit popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta.

Bijela, okrugla, plosnata tableta ukošenog ruba, s oznakom TO 60 na jednoj strani.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Prva linija hormonskog liječenja hormonski ovisnog metastatskog raka dojke u postmenopauzalnih bolesnica. Fareston se ne preporučuje za bolesnice čiji su tumori negativni na estrogenski receptor.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporučena doza je 60 mg dnevno.

Oštećenje bubrežne funkcije

Prilagodba doze nije potrebna kod bolesnika s bubrežnom insuficijencijom.

Oštećenje jetrene funkcije

Toremifen se u bolesnika s oštećenom jetrenom funkcijom mora primijeniti s oprezom (vidjeti dio 5.2).

Pedijatrijska populacija

Nema relevantne primjene Farestona u pedijatrijskoj populaciji.

Način primjene

Toremifen se primjenjuje peroralno. Toremifen se može uzeti s hranom ili bez nje.

4.3Kontraindikacije

-Anamneza hiperplazije endometrija i teško zatajenje jetre kontraindikacije su za dugoročnu uporabu toremifena.

-Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

-I u pretkliničkim ispitivanjima te u ispitivanjima na ljudima, uočene su promjene u elektrofiziologiji srca nakon izloženosti toremifenu, u obliku produljenja QT segmenta. Zbog sigurnosnih razloga toremifen je stoga kontraindiciran u bolesnica s:

-kongenitalnim ili dokumentiranim stečenim produljenjem QT segmenta

-poremećajima elektrolita, posebice neliječenom hipokalijemijom

-klinički značajnom bradikardijom

-klinički značajnim zatajenjem srca sa smanjenom ejekcijskom frakcijom lijeve klijetke

-prethodnom anamnezom simptomatskih aritmija.

Toremifen se ne smije koristiti istodobno s drugim lijekovima koji produljuju QT interval (vidjeti također dio 4.5).

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Prije početka liječenja mora se obaviti ginekološki pregled, pažljivo motreći postojeće abnormalnosti endometrija. Naknadni ginekološki pregled se mora ponoviti najmanje jednom godišnje. Bolesnice s dodatnim rizikom od raka endometrija, primjerice bolesnice koje boluju od hipertenzije ili dijabetesa, osobe s visokim BMI (> 30) ili anamnezom hormonske nadomjesne terapije se mora pomno nadzirati (vidjeti također dio 4.8).

Zabilježene su anemija, leukopenija i trombocitopenija. Pri uporabi Farestona mora se pratiti broj crvenih krvnih stanica, leukocita i krvnih pločica.

Uz primjenu toremifena zabilježeni su slučajevi oštećenja jetre, uključujući povišenje jetrenih enzima (> 10 puta iznad gornje granice normale), hepatitis i žuticu. Većina ih je nastala tijekom prvih mjeseci liječenja. Oštećenje jetre pretežno je bilo hepatocelularnog tipa.

Bolesnice s anamnezom teške tromboembolijske bolesti se općenito ne smije liječiti toremifenom (vidjeti također dio 4.8).

Dokazano je da Fareston produljuje QTc interval na elektrokardiogramu u nekih bolesnica što je u vezi s primijenjenom dozom lijeka. Sljedeće informacije u vezi prolongacije QT segmenta posebno su važne (za kontraindikacije vidjeti dio 4.3).

Kliničko ispitivanje QT s dizajnom od pet usporednih skupina (placebo, moksifloksacin 400 mg, toremifen 20 mg, 80 mg i 300 mg) provedeno je na 250 muških pacijenata kako bi se odredili učinci toremifena na trajanje QTc intervala. Rezultati ovog ispitivanja pokazuju jasan pozitivan učinak toremifena na skupinu koja je primala 80 mg sa srednjom vrijednosti prolongacije od 21 do 26 ms. Vezano za skupinu od 20 mg, ovaj učinak je također značajan, u skladu s ICH smjernicama, s gornjim intervalom pouzdanosti od 10 do 12 ms. Ti rezultati snažno ukazuju na važan učinak ovisan o dozi. Budući da žene u pravilu imaju dulji QTc interval od muškaraca, mogu biti osjetljivije na lijekove koji produljuju QTc. Starije bolesnice mogu također biti osjetljivije na učinke na QT interval uzrokovane lijekom.

Fareston treba koristiti oprezno u bolesnica s aktualnim proaritmijskim stanjima (posebice u starijih bolesnica) kao što su akutna ishemija miokarda ili produljenje QT intervala jer to može povećati rizik od ventrikularnih aritmija (uklj. torsade de pointes) i srčanog aresta (vidjeti također dio 4.3).

Ako se tijekom liječenja Farestonom pojave znakovi ili simptomi koji mogu biti povezani sa srčanom aritmijom, liječenje se mora prekinuti i mora se učiniti EKG.

Ako je QTc interval > 500 ms, Fareston se ne smije primjenjivati.

Bolesnice s dekompenziranom srčanom insuficijencijom ili teškom anginom pektoris se mora pomno nadzirati.

Hiperkalcijemija se može pojaviti u početku liječenja toremifenom u bolesnica s metastazama u kostima, i stoga te bolesnice moraju biti pomno nadzirane.

Nisu dostupni sistematizirani podaci za bolesnice s nereguliranim dijabetesom, bolesnica s teško promijenjenim funkcionalnim stanjem ili za bolesnice sa zatajenjem srca.

Tablete Fareston sadrže laktozu (28,5 mg po tableti). Bolesnice s rijetkim nasljednim poremećajima intolerancije galaktoze, deficijencije Lapp laktaze ili malapsorpcijom glukoze-galaktoze ne smiju uzimati ovaj lijek.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Dodatni učinak prolongacije QT intervala između Farestona i sljedećih lijekova te drugih lijekova koji mogu produljiti QTc interval ne može se isključiti. To može dovesti do povećanog rizika od ventrikularnih aritmija uključujući Torsade de pointes. Stoga je kontraindicirana istovremena primjena Farestona s bilo kojim od sljedećih lijekova (vidjeti također dio 4.3):

-antiaritmici skupine IA (primjerice kinidin, hidrokinidin, dizopiramid) ili

-antiaritmici skupine III (primjerice amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),

-neuroleptici (primjerice fenotiazini, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid),

-određeni antimikrobni lijekovi (moksifloksacin, eritromicin i.v., pentamidin, antimalarici posebice halofantrin),

-određeni antihistaminici (terfenadin, astemizol, mizolastin),

-drugi lijekovi (cisaprid, vinkamin i.v., bepridil, difemanil).

Lijekovi koji smanjuju bubrežno izlučivanje kalcija poput tiazidskih diuretika mogu povećati rizik od hiperkalcemije.

Induktori enzima poput fenobarbitala, fenitoina i karbamazepina mogu povećati brzinu metabolizma toremifena snižavajući tako stanje dinamičke ravnoteže koncentracije u serumu. U takvim slučajevima može biti potrebno udvostručiti dnevnu dozu.

Poznata je interakcija između antiestrogena i varfarinskih antikoagulansa koja uzrokuje ozbiljno povećanje vremena krvarenja. Stoga se mora izbjegavati istodobna primjena toremifena s takvim lijekovima.

Teoretski, metabolizam toremifena je inhibiran lijekovima za koje se zna da inhibiraju sustav enzima CYP3A koji je odgovoran za glavne putove metaboličke razgradnje toremifena. Primjeri takvih lijekova su imidazolski antimikotici (ketokonazol), drugi antimikotici (itrakonazol, vorikonazol, posakonazol), inhibitori proteaze (ritonavir, nelfinavir), makrolidi (klaritromicin, eritromicin, telitromicin). Istodobna primjena tih lijekova s toremifenom mora se pažljivo razmotriti.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema odgovarajućih podataka o primjeni Farestona u trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3). Potencijalni rizik za ljude nije poznat.

Fareston se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće.

Dojenje

U štakora je uočena smanjena tjelesna težina potomaka tijekom dojenja.

Fareston se ne smije primjenjivati tijekom dojenja.

Plodnost

Toremifen se preporučuje za liječenje postmenopauzalnih bolesnica.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Toremifen ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Najčešće nuspojave su navale vrućine, znojenje, krvarenje maternice, leukoreja, umor, mučnina, osip, svrbež, omaglica i depresija. Reakcije su obično blage i uzrokovane hormonskim djelovanjem toremifena.

Učestalosti nuspojava klasificirane su kako slijedi: Vrlo često (≥ 1/10)

Često (≥ 1/100 do < 1/10)

Manje često (≥ 1/1000 do < 1/100) Rijetko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)

Vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija

Vrlo često

Često

Manje često

Rijetko

Vrlo rijetko

Nepoznato

organskih sustava

 

 

 

 

 

 

Dobroćudne,

 

 

 

 

rak

 

zloćudne i

 

 

 

 

endometrija

 

nespecificirane

 

 

 

 

 

 

novotvorine

 

 

 

 

 

 

(uključujući ciste i

 

 

 

 

 

 

polipe)

 

 

 

 

 

 

Poremećaji krvi i

 

 

 

 

 

trombocitopenija,

limfnog sustava

 

 

 

 

 

anemija i

 

 

 

 

 

 

leukopenija

Poremećaji

 

 

gubitak apetita

 

 

 

metabolizma i

 

 

 

 

 

 

prehrane

 

 

 

 

 

 

Psihijatrijski

 

depresija

nesanica

 

 

 

poremećaji

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

omaglica

glavobolja

 

 

 

živčanog sustava

 

 

 

 

 

 

Poremećaji oka

 

 

 

 

prolazna

 

 

 

 

 

 

zamućenost

 

 

 

 

 

 

rožnice

 

Poremećaji uha i

 

 

 

vrtoglavica

 

 

labirinta

 

 

 

 

 

 

Krvožilni

navale

 

tromboembolijski

 

 

 

poremećaji

vrućine

 

događaji

 

 

 

Poremećaji dišnog

 

 

dispneja

 

 

 

sustava, prsišta i

 

 

 

 

 

 

sredoprsja

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

mučnina,

konstipacija

 

 

 

probavnog sustava

 

povraćanje

 

 

 

 

Poremećaji jetre i

 

 

 

povišene

žutica

hepatitis

žuči

 

 

 

transaminaz

 

 

 

 

 

 

e

 

 

Poremećaji kože i

znojenje

osip,

 

 

alopecija

 

potkožnog tkiva

 

svrbež

 

 

 

 

Poremećaji

 

krvarenje

hipertrofija

polipi

hiperplazija

 

reproduktivnog

 

maternice,

endometrija

endometrija

endometrija

 

sustava i dojki

 

leukoreja

 

 

 

 

Opći poremećaji i

 

umor

porast tjelesne

 

 

 

reakcije na mjestu

 

edem

težine

 

 

 

primjene

 

 

 

 

 

 

Tromboembolijski događaji uključuju duboku vensku trombozu, tromboflebitis i plućnu emboliju (vidjeti također dio 4.4).

Liječenje toremifenom povezano je s promjenama u razinama jetrenih enzima (porasti transaminaza) te u vrlo rijetkim slučajevima s teškim abnormalnostima jetrene funkcije (žutica).

Nekoliko slučajeva hiperkalcijemije uočeno je u bolesnica s metastazama u kostima u početku liječenja toremifenom.

Hipertrofija endometrija može se razviti tijekom liječenja zbog parcijalnog estrogenog učinka toremifena. Postoji rizik od pojačanih promjena na endometriju uključujući hiperplaziju, polipe i rak. To može biti zbog postojećih temeljnih mehanizama/estrogene stimulacije (vidjeti također dio 4.4). Fareston povećava QT interval na način ovisan o dozi (vidjeti također dio 4.4).

Prijavljivanje sumnji na nuspojave

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

U ispitivanjima na zdravim dobrovoljcima uočeni su vrtoglavica, glavobolja i omaglica pri dnevnoj dozi od 680 mg. O dozi ovisno produljenje QTc intervala koje može uzrokovati Fareston također se mora uzeti u obzir u slučaju predoziranja. Ne postoji specifičan antidot, a liječenje je simptomatsko.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: anti-estrogeni, ATK oznaka: L02BA02

Toremifen je nesteroidni derivat trifeniletilena. Kao i drugi lijekovi ove skupine primjerice tamoksifen i klomifen, toremifen se veže na estrogenske receptore i može imati estrogene, antiestrogene ili obje vrste učinka ovisno o trajanju liječenja, životinjskoj vrsti, spolu, ciljnom organu i odabranoj varijabli.

Općenito su nesteroidni trifeniletilenski derivati uglavnom antiestrogeni u štakora i ljudi dok u miševa iskazuju estrogeno djelovanje.

U postmenopauzalnih bolesnica s rakom dojke, liječenje toremifenom povezano je s umjerenom redukcijom i serumskog kolesterola i lipoproteina niske gustoće (LDL).

Toremifen se specifično veže na estrogenske receptore, natječući se s estradiolom, te inhibirajući estrogenom induciranu stimulaciju sinteze DNK i replikaciju stanica. U nekim eksperimentalnim liječenjima raka i/ili kod uporabe visokih doza toremifen iskazuje antitumorske učinke koji ne ovise o estrogenu.

Antitumorski učinak toremifena u raku dojke je uglavnom uzrokovan antiestrogenim učinkom, iako i drugi mehanizmi (promjene u ekspresiji onkogena, lučenje faktora rasta, indukcija apoptoze i utjecaj na kinetiku staničnog ciklusa) također mogu sudjelovati u antitumorskom učinku.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Toremifen se brzo apsorbira nakon peroralne primjene. Vršne koncentracije u serumu postižu se unutar 3 sata (2 – 5 sati). Unos hrane nema utjecaja na stupanj apsorpcije, ali može odgoditi pojavu vršnih koncentracija za 1,5 – 2 sata. Promjene uzrokovane unosom hrane nisu klinički značajne.

Distribucija

Krivulja koncentracije u serumu može se opisati bieksponencijalnom jednadžbom. Poluvijek prve faze (distribucija) je četiri (2 – 12 sati) sata, a druge faze (eliminacija) 5 (2 – 10 dana) dana. Parametri bazalne raspoloživosti (CL i V) ne mogu se procijeniti zbog manjka ispitivanja s intravenskom primjenom lijeka. Toremifen se opsežno veže na proteine seruma ( > 99,5%), uglavnom na albumin. Toremifen slijedi linearnu serumsku kinetiku pri dnevnim oralnim dozama između 11 i 680 mg. Prosječna koncentracija toremifena u stanju dinamičke ravnoteže je 0,9 (raspon 0,6 - 1,3) µg/ml pri preporučenoj dozi od 60 mg na dan.

Biotransformacija

Toremifen podliježe opsežnom metabolizmu. U ljudskom serumu glavni metabolit je N-demetiltoremifen s prosječnim poluvijekom od 11 (4 – 20 dana) dana. Njegove koncentracije u stanju dinamičke ravnoteže su oko dva puta veće u usporedbi s koncentracijama ishodišnog spoja. Ima sličnu antiestrogenu, iako slabiju antitumorsku aktivnost od ishodišnog spoja.

Vezan je za proteine plazme čak i snažnije od toremifena, s frakcijom vezanja za proteine većom

od 99,9%. U ljudskom serumu uočena su tri manje važna metabolita: (deaminohidroksi)toremifen, 4- hidroksitoremifen i N,N-didemetiltoremifen. Iako imaju teoretski zanimljive hormonske učinke njihove koncentracije tijekom liječenja toremifenom preniske su da bi imali veći biološki značaj.

Eliminacija

Toremifen se eliminira uglavnom u obliku metabolita u stolici. Može se očekivati ulazak u enterohepatičku cirkulaciju. Otprilike 10% primijenjene doze eliminira se mokraćom u obliku metabolita. Zahvaljujući sporoj eliminaciji, koncentracije u stanju dinamičke ravnoteže u serumu dostižu se unutar 4 – 6 tjedana.

Karakteristike u bolesnica

Klinička antitumorska djelotvornost i serumske koncentracije nemaju pozitivnu korelaciju pri preporučenoj dnevnoj dozi od 60 mg.

Nisu dostupne informacije u vezi polimorfnog metabolizma. Enzimski kompleks za koji se zna da je odgovoran za metabolizam toremifena u ljudi je citokrom P450 ovisna jetrena oksidaza mješovite funkcije. Glavni metabolički put razgradnje, N-demetilacija je uglavnom posredovana enzimom CYP3A.

Farmakokinetika toremifena ispitivana je u otvorenom ispitivanju s četiri usporedne skupine od deset ispitanica: zdrave ispitanice, bolesnice s oštećenom (prosječna AST 57 U/l - prosječna ALT 76 U/l - prosječna gama GT 329 U/l) ili aktiviranom jetrenom funkcijom (prosječna AST 25 U/l - prosječna ALT 30 U/l - prosječna gama GT 91 U/l - bolesnice liječene antiepilepticima) i bolesnice s oštećenom bubrežnom funkcijom (kreatinin: 176 µmol/l). U ovom ispitivanju kinetika toremifena u bolesnica s oštećenom bubrežnom funkcijom nije se značajnije mijenjala u usporedbi sa zdravim ispitanicama. Eliminacija toremifena i njegovih metabolita znatno je povećana u bolesnica s aktiviranom jetrenom funkcijom i smanjena u bolesnica s oštećenom jetrenom funkcijom.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Akutna toksičnost toremifena je niska s LD-50 u štakora i miševa s više od 2000 mg/kg. U ponovljenim ispitivanjima toksičnosti uzrok smrti u štakora je bila dilatacija želuca. U ispitivanjima akutne i kronične toksičnosti većina nalaza bila je povezana s hormonskim učincima toremifena. Drugi nalazi nisu toksikološki značajni. Toremifen nije pokazao nikakvu genotoksičnost i nije se pokazao kancerogenim u štakora. U miševa, estrogeni su inducirali tumore jajnika i testisa, kao i hiperostozu i osteosarkome. Toremifen ima za vrstu specifičan učinak nalik estrogenu kao u miševa te uzrokuje slične tumore. Smatra se da ti nalazi nisu jako važni za sigurnost u ljudi gdje toremifen djeluje uglavnom kao anti-estrogen.

Neklinička ispitivanja in vitro te in vivo dokazala su potencijal toremifena i njegovih metabolita za produljivanjem srčane repolarizacije, što se može pripisati blokadi hERG kanala.

Visoke plazmatske koncentracije in vivo u majmuna uzrokovale su 24%-tnu QTc prolongaciju, što je u skladu s nalazima QTc u ljudi.

Također treba naglasiti da je Cmax uočena u majmuna (pri dozi od 1800 ng/ml) dvostruko veća od prosječne Cmax uočene u ljudi pri dnevnoj dozi od 60 mg.

Ispitivanja akcijskog potencijala na izoliranom srčanom tkivu kunića pokazala su da toremifen inducira elektrofiziološke promjene na srcu koje se počinju razvijati pri koncentracijama od približno 10 puta većim od izračunate slobodne terapijske koncentracije u ljudskoj plazmi.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

kukuruzni škrob laktoza povidon

natrijev škroboglikolat magnezijev stearat celuloza, mikrokristalična

silicijev dioksid, koloidni, bezvodni

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godina.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Blisteri od zelene PVC folije i aluminijske folije u kartonskoj kutiji.

Veličine pakiranja: 30 i 100 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/004/001

EU/1/96/004/002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

14. veljače 1996. / 2. veljače 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept