Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Uputa o lijeku - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFareston
ATK šifraL02BA02
Tvartoremifene
ProizvođačOrion Corporation

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Fareston 60 mg tablete toremifen

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek, jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Fareston i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Fareston

3.Kako uzimati Fareston

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Fareston

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Fareston i za što se koristi

Fareston sadrži djelatnu tvar toremifen, anti-estrogen. Fareston se koristi za liječenje određene vrste tumora dojke u žena poslije menopauze.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Fareston

Nemojte uzimati Fareston

-ako ste alergični na toremifen ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

-ako imate zadebljanje sluznice maternice

-ako imate teških problema s jetrom

-ako ste rođeni s ili imate bilo koje stanje koje uzrokuje određene nenormalne promjene u snimanju električne aktivnosti srca (elektrokardiogram ili EKG)

-ako imate neravnotežu elektrolita u krvi, a posebice niske koncentracije kalija u krvi (hipokalijemija), koja nije pod liječničkom kontrolom

-ako imate vrlo spore otkucaje srca (bradikardija)

-ako imate srčano zatajenje

-ako imate anamnezu poremećenog srčanog ritma (aritmije)

-ako uzimate druge lijekove koji mogu djelovati na Vaše srce (pogledajte dio 2 Drugi lijekovi i Fareston).

To je stoga jer Fareston može djelovati na Vaše srce odgađajući provođenje električnih signala u srcu (prolongacija QT intervala).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Fareston:

-ako imate neregulirani dijabetes

-ako je Vaše opće stanje jako narušeno

-ako ste ranije imali stanje u kojem je dolazilo do stvaranja ugrušaka u krvnim žilama, na primjer u plućima (plućna embolija) ili u venama nogu (duboka venska tromboza)

-ako osjetite poremećaj srčanog ritma dok uzimate Fareston. Liječnik Vam može savjetovati da prestanete uzimati Fareston i obavite medicinsku pretragu koja će pokazati kako Vaše srce radi (EKG) (pogledajte dio 2 Nemojte uzimati Fareston).

-ako imate bolest srca, uključujući bol u prsima (angina)

-ako se rak proširio na kosti (metastaze u kostima) jer može doći do povišenja razine kalcija u krvi na početku liječenja lijekom Fareston. Vaš će liječnik redovito obavljati medicinske provjere.

-ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, poput laktoze (pogledajte dio 2 Fareston sadrži laktozu).

Prije početka liječenja Farestonom morate obaviti ginekološke preglede i najmanje jednom godišnje nakon početka liječenja Farestonom. Vaš će liječnik redovito obavljati medicinske provjere ako imate visoki krvni tlak, dijabetes, ako ste uzeli nadomjesnu hormonsku terapiju ili ako ste pretili (indeks tjelesne mase iznad 30).

Drugi lijekovi i Fareston

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Doza nekih od ovih lijekova možda će se morati prilagođavati dok se liječite Farestonom. Naročito molimo da obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo što od sljedećeg:

-tablete za izlučivanje vode (diuretici tiazidnog tipa)

-lijekove koji sprječavaju stvaranje krvnih ugrušaka poput varfarina

-lijekove za liječenje epilepsije kao što su karbamazepin, fenitoin, fenobarbital

-lijekove za liječenje gljivičnih infekcija poput ketokonazola, itrakonazola, vorikonazola, posakonazola

-lijekove za liječenje bakterijskih infekcija (antibiotici) kao što su eritromicin, klaritromicin i telitromicin

-lijekove za liječenje virusne infekcije poput ritonavira i nelfinavira.

Nemojte uzimati Fareston zajedno sa sljedećim lijekovima jer postoji povećani rizik za promjenu otkucaja Vašeg srca (pogledajte dio 2 Nemojte uzimati Fareston):

-lijekove za liječenje nenormalnog srčanog ritma (antiaritmici); poput kinidina, hidrokinidina, dizopiramida, amiodarona, sotalola, dofetilida i ibutilida

-lijekove za liječenje mentalnih i bihevioralnih poremećaja (neuroleptici); poput fenotiazina, pimozida, sertindola, haloperidola i sultoprida

-lijekove za liječenje infekcija (antimikrobni lijekovi); poput moksifloksacina, eritromicina (infuzija), pentamidina i antimalarika (posebice halofantrin)

-određene lijekove za liječenje alergija, poput terfenadina, astemizola i mizolastina

-druge; cisaprid, intravenski vinkamin, bepridil, difemanil.

Ako ste primljeni u bolnicu ili Vam je propisan novi lijek, molimo obavijestite svog liječnika da uzimate Fareston.

Trudnoća i dojenje

Ne uzimajte Fareston za vrijeme trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Fareston nema utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Fareston sadrži laktozu

Fareston sadrži laktozu (28,5 mg po tableti). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3.Kako uzimati Fareston

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Uobičajena doza je jedna tableta od 60 mg uzeta kroz usta, jednom dnevno. Fareston se može uzeti s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više Farestona nego što ste trebali

Odmah obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili najbližu bolnicu. Simptomi predoziranja mogu biti omaglica i glavobolja.

Ako ste zaboravili uzeti Fareston

Ako propustite jednu dozu, uzmite sljedeću tabletu prema uobičajenom rasporedu i nastavite liječenje prema preporuci. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Ako ste propustili nekoliko doza, obavijestite svog liječnika i pridržavajte se njegovih uputa.

Ako prestanete uzimati Fareston

Liječenje Farestonom se mora prekinuti samo prema savjetu liječnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba)

-navale vrućine, znojenje.

Česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba)

-umor, omaglica, depresija

-mučnina, povraćanje

-osip, svrbež, edem (oticanje)

-krvarenje maternice, bijeli iscjedak.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 100 osoba)

-glavobolja, poremećaji spavanja

-porast tjelesne težine, zatvor, gubitak teka

-zadebljanje sluznice maternice (hipertrofija endometrija)

-krvni ugrušci, na primjer u plućima (tromboembolijski događaji)

-nedostatak zraka.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti kod 1 na 1000 osoba)

-osjećaj vrtnje (vrtoglavica)

-izraslina na sluznici maternice (polipi endometrija)

-porast jetrenih enzima (porast jetrenih transaminaza).

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti kod 1 na 10 000 osoba)

-promjene u sluznici maternice (endometrij), rak sluznice maternice (rak endometrija)

-gubitak kose (alopecija)

-zamagljenost površine oka (prolazna zamućenost rožnice)

-žutilo kože ili bjeloočnica (žutica).

Nepoznata učestalost (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

-nizak broj bijelih krvnih stanica koje su važne u borbi protiv infekcija (leukopenija)

-nizak broj crvenih krvnih stanica (anemija)

-nizak broj krvnih pločica (trombocitopenija)

-upala jetra (hepatitis).

Morate odmah obavijestiti svog liječnika ako primijetite bilo koje od sljedećeg:

-oticanje ili osjetljivost u stražnjem dijelu potkoljenice

-neobjašnjiv nedostatak zraka ili iznenadna bol u prsnom košu

-vaginalno krvarenje ili promjene u vaginalnom iscjetku.

Fareston može izazvati promjene u snimanju električne aktivnosti srca (elektrokardiogram ili EKG). Pogledajte dio 2 Upozorenja i mjere opreza.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Fareston

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Fareston sadrži

-Djelatna tvar je toremifen; svaka tableta sadrži 60 mg toremifena (u obliku toremifencitrata).

-Drugi sastojci su kukuruzni škrob, laktoza, povidon, natrijev škroboglikolat, mikrokristalična celuloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid i magnezijev stearat.

Kako Fareston izgleda i sadržaj pakiranja

Bijela, okrugla, plosnata tableta ukošenog ruba, s oznakom TO 60 na jednoj strani. 30 i 100 tableta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

Proizvođač

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept