Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Feraccru (ferric maltol) – Sažetak opisa svojstava lijeka - B03AB

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFeraccru
ATK šifraB03AB
Tvarferric maltol
ProizvođačShield TX (UK) Limited

1.NAZIV LIJEKA

Feraccru 30 mg tvrde kapsule

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka kapsula sadrži 30 mg željeza (u obliku željezovog (III) maltolata).

Pomoćna(e) tvar(i) s poznatim učinkom:

Svaka kapsula sadrži 91,5 mg laktoze, 0,5 mg bojila Allura Red AC (E129) i 0,3 mg bojila Sunset Yellow FCF (E110).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Kapsule, tvrde.

Crvena kapsula (dugačka 19 mm x 7 mm promjera).

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Feraccru je indiciran u odraslih za liječenje anemije zbog manjka željeza u bolesnika koji boluju od upalne bolesti crijeva (vidjeti dio 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporučuje se uzimati jednu kapsulu dvaput dnevno, jednu ujutro i jednu navečer, natašte (vidjeti dio 4.5).

Trajanje liječenja ovisi o težini manjka željeza, no uglavnom je potrebno liječenje u trajanju od najmanje 12 tjedana. Liječenje treba nastaviti koliko god je potrebno da bi se nadomjestile zalihe željeza u tijelu u skladu s krvnim pretragama.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Feraccrua u djece (u dobi do 17 godina) još nisu utvrđene. Nema dostupnih podataka (vidjeti dio 4.4).

Starije osobe i bolesnici s oštećenjem funkcije jetre ili bubrega

Prilagodba doze nije potrebna u starijih bolesnika. Nema dostupnih kliničkih podataka o potrebi prilagodbe doze u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre ili bubrega (vidjeti dio 4.4).

Način primjene

Peroralna primjena.

Kapsule Feraccru trebaju se uzimati cijele i natašte (s pola čaše vode) jer je apsorpcija željeza smanjena kada se Feraccru uzima s hranom (vidjeti dio 4.5).

4.3

Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Hemokromatoza i drugi sindromi preopterećenja željezom.

Bolesnici koji primaju ponovljene transfuzije krvi.

4.4

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Feraccru se ne smije koristiti u bolesnika s razbuktalom upalnom bolešću crijeva ili u bolesnika s upalnom bolešću crijeva čiji je hemoglobin (Hb) <9,5 g/dL.

Prevelike doze pripravaka željeza mogu uzrokovati toksičnost, osobito u djece. Feraccru se ne smije davati djeci (vidjeti dio 4.2).

Potreban je poseban oprez ako se istodobno uzimaju drugi dodaci prehrani i/ili nadomjesci u obliku soli željeza.

Prije početka liječenja potrebno je na osnovi krvnih pretraga utvrditi dijagnozu anemije zbog manjka željeza. Važno je isključiti druge moguće uzroke anemije osim manjka željeza (npr. želučanu eroziju ili karcinom debelog crijeva).

Feraccru nije ispitivan u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre i/ili bubrega.

Ovaj lijek sadrži laktozu. Bolesnici s rijetkim nasljednim problemima nepodnošenja fruktoze ili malapsorpcije glukoze-galaktoze ne smiju uzimati ovaj lijek.

Ovaj lijek također sadrži bojila Allura Red AC (E129) i Sunset Yellow FCF (E110) koja mogu izazvati alergijske reakcije.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija Feraccrua s drugim lijekovima. Na temelju ispitivanja in vitro, glukuronidacija maltola odvija se putem UGT1A6 (vidjeti dio 5.2).

Ustanovljeno je da hrana sprječava apsorpciju Feraccrua: Feraccru treba uzimati natašte (vidjeti dio 4.2).

Intravenska primjena soli željeza

Potrebno je izbjegavati istodobnu primjenu Feraccrua i intravenskog željeza jer to može izazvati hipotenziju ili čak nesvjesticu zbog brzog oslobađanja željeza zbog zasićenja transferina uzrokovanog intravenskim željezom.

Učinci Feraccrua na apsorpciju drugih lijekova

Pripravci željeza za peroralnu primjenu poznati su po tome što smanjuju apsorpciju penicilamina, bisfosfonata, ciprofloksacina, entakapona, levodope, levofloksacina, levotiroksina (tiroksina), moksifloksacina, mikofenolata, norfloksacina i ofloksacina. Ti se lijekovi trebaju uzimati u razmaku od najmanje 2 sata od uzimanja Feraccrua.

Apsorpcija i željeza i antibiotika može biti smanjena ako se pripravak željeza za peroralnu primjenu daje zajedno s tetraciklinom. Pripravci željeza i tetraciklini trebaju se uzimati u razmaku od 2 ili 3 sata.

Lijekovi koji mogu utjecati na apsorpciju i distribuciju željeza iz Feraccrua

Apsorpciju pripravaka željeza za peroralnu primjenu mogu smanjiti soli kalcija i magnezija (na primjer, magnezijev trisilikat). Pripravci željeza i takvi spojevi trebaju se uzimati u razmaku od najmanje 2 sata.

Farmakodinamičke interakcije

Potrebno je izbjegavati istodobnu uporabu željeza i dimerkaprola jer je kombinacija dimerkaprola i

željeza nefrotoksična.

Potrebno je izbjegavati istodobnu uporabu kloramfenikola i željeza jer kloramfenikol odgađa klirens željeza iz plazme i ugradnju željeza u crvene krvne stanice te ometa eritropoezu.

Potrebno je izbjegavati istodobnu uporabu željeza i metildope jer pripravci željeza za peroralnu primjenu mogu umanjiti hipotenzivni učinak metildope.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o uporabi Feraccrua u trudnica. Željezov (III) maltolat nije sistemski dostupan.

Konačni rezultati ispitivanja na životinjama za maltol u pogledu reproduktivne toksičnosti nisu dostupni. Kao mjera opreza, preporučuje se izbjegavanje uporabe Feraccrua tijekom trudnoće.

Dojenje

Željezov (III) maltolat nije sistemski dostupan i stoga nije vjerojatno da može doći u majčino mlijeko.

Do sada nisu bila dostupna klinička ispitivanja o tome. Kao mjera opreza, preporučuje se izbjegavanje uporabe Feraccrua tijekom dojenja.

Plodnost

Ne postoje podaci o učincima željezovog (III) maltolata na plodnost u ljudi. Željezov (III) maltolat nije sistemski dostupan. U ispitivanjima na životinjama liječenje maltolom nije utjecalo na plodnost. Međutim, provedena ispitivanja u pogledu reproduktivne toksičnosti nedovoljna su da bi se zaključilo kako ne postoje rizici za ljude.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Ne očekuju se nikakvi učinci pripravka željeza za peroralnu primjenu.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće zabilježene nuspojave su gastrointestinalni simptomi (bol u abdomenu [8 %], flatulencija [4 %], zatvor [4 %], nelagoda [2 %]/distenzija [2 %] u abdomenu i proljev [3 %]) uglavnom blage do umjerene jačine. Zabilježene teške nuspojave su bol u abdomenu [4 %], zatvor [0,9 %] i proljev

[0,9 %].

Tablični popis nuspojava

U tablici 1. prikazane su sve nuspojave koje su se pojavile u osoba liječenih Feraccruom tijekom kontrolirane faze od 12 tjedana i tijekom faze nastavka od 52 tjedna.

Učestalosti nuspojava određene su kako slijedi: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100, < 1/10), manje

često (≥ 1/1000, < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000, < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000).

Tablica 1.: Zabilježene nuspojave tijekom kontrolirane faze od 12 tjedana u okviru ispitivanja AEGIS 1/2 i tijekom faze nastavka od 52 tjedna

KLASIFIKACIJA

ČESTO

MANJE ČESTO

ORGANSKIH SUSTAVA

(≥ 1/100 do < 1/10)

(≥ 1/1000 i < 1/100)

Poremećaji živčanog sustava

 

Glavobolja

Poremećaji probavnog

Bol u abdomenu (uključujući u

Prekomjeran rast bakterija u

sustava

gornjem dijelu abdomena)

tankom crijevu

 

Flatulencija

Povraćanje

 

Zatvor

 

 

Nelagoda/ distenzija u

 

 

abdomenu

 

 

Proljev

 

 

Mučnina

 

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

 

Akne

tkiva

 

Eritem

Poremećaji mišićno-koštanog

 

Ukočenost zglobova

i vezivnog tkiva

 

Bol u udovima

Opći poremećaji i reakcije na

 

Žeđ

mjestu primjene

 

 

Pretrage

 

Povišena razina alkalne

 

 

fosfataze u krvi

 

 

Povišena razina tiroidnog

 

 

stimulirajućeg hormona u krvi

 

 

Povišena razina gama-

 

 

glutamiltransferaze

Prijavljivanje sumnji na nuspojave:

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika traži se da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Predoziranje željezom opasno je i može biti opasno za život malodobne djece te stoga zahtijeva hitno reagiranje.

Simptomi predoziranja željezom

Rani znakovi i simptomi uključuju mučninu, povraćanje, bol u abdomenu i proljev. Izbljuvak i stolica mogu biti sive ili crne boje. U blagim slučajevima simptomi se povlače, no u težim slučajevima može doći do hipoperfuzije (hladnih perifernih dijelova i hipotenzije), metaboličke acidoze i sistemske toksičnosti. U ozbiljnim slučajevima može doći do ponovnog povraćanja i gastrointestinalnog krvarenja, 12 sati nakon uzimanja željeza. Hipovolemija ili izravna kardiotoksičnost može uzrokovati stanje šoka. U toj fazi dolazi do pojave hepatocelularne nekroze uz žuticu, krvarenje, hipoglikemiju, encefalopatiju i metaboličku acidozu s pozitivnim anionskim procjepom. Slaba perfuzija tkiva može dovesti do zatajenja bubrega. U rijetkim slučajevima, ožiljci na želucu koji uzrokuju suženje ili piloričnu stenozu (zasebno ili u kombinaciji) mogu dovesti do djelomične ili potpune opstrukcije crijeva 2-5 tjedana nakon uzimanja željeza.

Unos 20 mg/kg elementarnog željeza potencijalno je toksičan, a 200-250 mg/kg potencijalno smrtonosan. Nijedan pojedinačan način procjene nije u potpunosti zadovoljavajući. Potrebno je uzeti u obzir i kliničku sliku kao i laboratorijske pretrage. Mjerenje koncentracije željeza u serumu otprilike

četiri sata nakon unosa željeza najbolji je laboratorijski pokazatelj težine predoziranja.

Zbrinjavanje

Potrebno je provesti suportivne i simptomatske mjere u skladu s najboljim standardima medicinske skrbi. Potrebno je razmotriti mogućnost uporabe deferoksamina: detaljnije informacije o tome potražite u informacijama o lijeku koje je osigurao proizvođač. Hemodijalizom se željezo ne može učinkovito ukloniti, no mogućnost primjene hemodijalize treba razmotriti na potpornoj osnovi u slučaju akutnog zatajenja bubrega jer će to olakšati uklanjanje kompleksa željezo-deferoksamin.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: trovalentno željezo, oralni pripravci, ATK oznaka: B03AB10.

Mehanizam djelovanja

Feraccru sadrži željezo u stabilnom obliku trovalentnog željeza kao kompleks s trimaltol ligandom. Kompleks je osmišljen kako bi osigurao, na kontroliran način, željezo koje se može iskoristiti za unos preko stijenke crijeva i prijenos željeza do proteina za prijenos i pohranu željeza u tijelu (transferina odnosno feritina). Kompleks disocira prilikom unosa iz probavnog trakta i sam po sebi ne ulazi u sustavnu cirkulaciju.

Klinička djelotvornost

Sigurnost i djelotvornost Feraccrua u liječenju anemije zbog manjka željeza ispitani su na 128 bolesnika (u dobi od 18 do 76 godina; 45 osoba muškog spola i 83 osobe ženskog spola) koji boluju od neaktivne do blago aktivne upalne bolesti crijeva (58 bolesnika s ulceroznim kolitisom [UC] i 70 bolesnika s Chronovom bolešću [CD]) te početnih vrijednosti Hb koncentracija između 9,5 g/dL i 12 / 13 g/dL u žena / muškaraca. Bolesnici su bili uključeni u jedno kombinirano randomizirano kliničko ispitivanje kontrolirano placebom (AEGIS 1/2). Među bolesnicima s UC-om, njih 69 % imalo je rezultat ≤ 2 prema indeksu SCCAI (engl. Simple Clinical Colitis Activity Index), a 31 % SCCAI rezultat 3. Među bolesnicima s CD-om, njih 83 % imalo je rezultat < 150 prema indeksu CDAI (engl. Crohn's Disease Activity Index), a 17 % CDAI rezultat > 150 – 220. Svi bolesnici prestali su se liječiti peroralnim pripravcima željeza koje su prethodno upotrebljavali: više od 60 % ispitanika prestalo je uzimati peroralne pripravke željeza koje su prethodno uzimali zbog štetnih događaja. Medijan vremena proteklog od posljednje doze peroralnog pripravka željeza bio je 22 mjeseca u eksperimentalnoj skupini i 17 mjeseci u skupini koja je primila placebo. Razbuktavanje bolesti u prethodnih 6 mjeseci doživjelo je 52 % bolesnika u ispitivanju AEGIS 1 i 33 % u ispitivanju AEGIS 2. Medijan (min – maks) vremena proteklog od posljednjeg razbuktavanja bolesti bio je otprilike 7 mjeseci (0,0 – 450 mjeseci). Ispitanici su bili randomizirani za primanje ili 30 mg Feraccrua dvaput dnevno ili odgovarajuće placebo kontrole u razdoblju od 12 tjedana. Razlika u promjeni između početne vrijednosti za Feraccru u odnosu na placebo u 12. tjednu bila je 2,25 g/dL (p < 0,0001). Nakon dovršetka placebom kontrolirane faze ispitivanja u trajanju od 12 tjedana, svi su ispitanici prebačeni na liječenje Feraccruom u dozi od 30 mg dvaput dnevno u dodatnom razdoblju od 52 tjedna u okviru otvorenog ispitivanja.

Rezultati drugih ključnih mjera ishoda djelotvornosti prikazani su u tablici 2.

Tablica 2.: Sažetak drugih ključnih mjera ishoda djelotvornosti (AEGIS 1/2)

Mjera ishoda

Promjena Hb-a

Promjena Hb-a

Udio

Udio ispitanika

Udio ispitanika

 

(g/dL) u

(g/dL) u

ispitanika koji

koji su postigli

koji su postigli

 

odnosu na

odnosu na

su postigli

promjenu u

promjenu u

 

početnu

početnu

normalnu

razini Hb-a

razini Hb-a

 

vrijednost* u

vrijednost* u

razinu Hb-a

≥ 1 g/dL u 12.

≥ 2 g/dL u 12.

 

4. tjednu

8. tjednu

u 12. tjednu

tjednu (%)

tjednu (%)

 

Srednja

Srednja

(%)

 

 

 

vrijednost

vrijednost (SE)

 

 

 

 

(SE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feraccru

1,06 (0,08)***

1,79 (0,11)***

(N = 64)

 

 

 

 

 

Placebo

0,02 (0,08)

0,06 (0,11)

(N = 64)

 

 

 

 

 

* srednja vrijednost (SE) Hb na početku: Feraccru 11,0 (1,027) g/dL, placebo 11,1 (0,851) g/dL; ***p<0,0001 u usporedbi s placebo skupinom

Povećanje od ≥ 1 g/dL promjene u razini Hb-a u 12. tjednu postignuto je kod 90 % bolesnika iz podskupine bolesnika koji boluju od ulceroznog kolitisa (N = 29) i 69 % bolesnika iz podskupine bolesnika koji boluju od Chronove bolesti (N = 35). Povećanje od ≥ 2 g/dL promjene u razini Hb-a u 12. tjednu postignuto je kod 62 % bolesnika iz podskupine bolesnika koji boluju od ulceroznog kolitisa

i 51 % bolesnika iz podskupine bolesnika koji boluju od Chronove bolesti.

Europska agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja Feraccrua u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije s anemijom zbog manjka željeza (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija i eliminacija

Farmakokinetička svojstva Feraccrua ocjenjivana su na 24 ispitanika s manjkom željeza randomiziranih za primanje 30 mg, 60 mg ili 90 mg Feraccrua dvaput dnevno, i to putem mjerenja koncentracije maltola i maltol glukuronida u plazmi i urinu uz parametre željeza u serumu nakon jedne doze i u stanju dinamičke ravnoteže (nakon jednog tjedna). Uzorci krvi i urina ispitivani su na maltol i maltol glukuronid. Uzorci seruma ispitivani su na parametre željeza.

Maltol je prolazno mjeren u plazmi s Cmax između 0,022 i 0,205 h.µg/mL u okviru svih režima doziranja i oba dana ispitivanja. Neklinička ispitivanja pokazala su da se maltol metabolizira putem UGT1A6 te sulfatacijom. Nije poznato imaju li lijekovi koji inhibiraju enzime UGT potencijal povećati koncentraciju maltola (vidjeti dio 4.5). Pokazalo se da se maltol brzo metabolizira u maltol glukuronid (Cmax između 9,83 i 30,9 h.µg/mL u okviru svih režima doziranja). Najveće koncentracije maltola i maltol glukuronida postignute su 1 do 1,5 sat nakon peroralne primjene Feraccrua. Izloženost maltol glukuronidu povećavala se proporcionalno s dozom u okviru raspona doziranja Feraccrua od

30 do 90 mg dvaput dnevno i nije bilo značajnog nakupljanja ni jednog ni drugog nakon 7 dana liječenja

Feraccruom. Od ukupnog unesenog maltola, izlučeno je prosječno između 39,8 % i 60,0 % maltol glukuronida. Vrhunac zasićenja transferina (TSAT) i ukupne vrijednosti željeza u serumu postignuti su od 1,5 do 3 sata nakon peroralne primjene Feraccrua. Ukupne koncentracije željeza u serumu i vrijednosti TSAT-a općenito su bile veće što je bila veća doza Feraccrua. Profili TSAT-a i ukupnog željeza u serumu bili su usporedivi između 1. i 8. dana.

Farmakokinetička svojstva Feraccrua također su ispitana u stanju dinamičke ravnoteže na 15 ispitanika koji su već sudjelovali u prethodno opisanom ispitivanju AEGIS1/2 te u liječenju u fazi otvorenog ispitivanja najmanje 7 dana (Feraccru 30 mg dvaput dnevno). Maltol je ponovno prolazno mjeren u plazmi s poluvijekom od 0,7 sati, s Cmax od 67,3 + 28,3 ng/mL. Pokazalo se da se maltol brzo metabolizira u maltol glukuronid (Cmax = 4677 + 1613 ng/mL). Najviše koncentracije maltola i maltol

glukuronida postignute su otprilike 1 sat nakon peroralne primjene Feraccrua. Najveće ukupne koncentracije željeza u serumu mjerene su 1-2 sata nakon primjene. Farmakokinetički profili maltola / maltol glukuronida i parametri željeza bili su međusobno neovisni.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Željezov (III) maltolat

Neklinička ispitivanja ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza i lokalne podnošljivosti provedenih sa željezovim (III) maltolatom.

U pasa koji su primali 250 mg/kg/dan željezovog a(III) maltolata zabilježeno je taloženje željeza u retikuloendotelnom sustavu, jetri i slezeni.

Ispitivanja reproduktivne i razvojne toksičnosti ili ispitivanja kancerogenosti sa željezovim (III) maltolatom nisu provedena.

Maltol

U Kupfferovim stanicama pasa koji su primali 250 mg/kg/dan maltola zapažen je hemosiderin. Pri dozama od 500 mg/kg/dan zabilježena je pojava testikularne degeneracije i toksičnih znakova koji ukazuju na kelirano željezo. Takvi učinci nisu biti vidljivi u drugom ispitivanju u okviru kojeg su psi primali 300 mg/kg/dan.

Mogući potencijalni genotoksični potencijal za maltol nije moguće u potpunosti isključiti. Međutim, u ispitivanjima provedenima na miševima i štakorima koji su primali maltol u dozi do 400 mg/kg/dan nisu zabilježeni kancerogeni učinci.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Sadržaj kapsule:

Laktoza hidrat

Natrijev laurilsulfat

Magnezijev stearat

Koloidni bezvodni silicijev dioksid

Krospovidon (vrste A)

Ovojnica kapsule: Želatina

Bojilo Brilliant Blue (E133) Bojilo Allura Red AC (E129) Titanijev dioksid (E171)

Bojilo Sunset Yellow FCF (E110)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

18 mjeseci

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja spremnika: 45 dana.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

HDPE boce sa polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem za djecu. Svaka boca sadrži 56 kapsula.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shield TX (UK) Limited

Gateshead Quays

NE8 3DF

Ujedinjeno Kraljevstvo

8. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET EU/1/15/1075/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 18. veljače 2016.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept