Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fexeric (ferric citrate coordination complex) – Sažetak opisa svojstava lijeka - V03AE

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFexeric
ATK šifraV03AE
Tvarferric citrate coordination complex
ProizvođačKeryx Biopharma UK Ltd

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brza identifikacija novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika traži se da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Fexeric 1 g filmom obložene tablete

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna filmom obložena tableta sadrži 1 g kompleksnog spoja željezovog citrata (što odgovara 210 mg trovalentnog željeza).

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

Svaka filmom obložena tableta sadrži boje Sunset Yellow FCF (E110) (0,99 mg) i Allura Red AC (E129) (0,70 mg).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložena tableta.

Ovalna filmom obložena tableta boje breskve s utisnutom oznakom „KX52”. Tablete su duge 19 mm, debele 7,2 mm i široke 10 mm.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Fexeric je indiciran za kontrolu hiperfosfatemije u odraslih bolesnika s kroničnom bolesti bubrega (KBB).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Početna doza

Preporučena početna doza Fexerica je 3 do 6 g dnevno (3 do 6 tableta), ovisno o razini fosfora u serumu.

Bolesnicima s KBB-om koji se ne liječe dijalizom potrebna je niža početna doza od 3 g dnevno (3 tablete).

Fexeric se mora uzimati u podijeljenim dozama uz dnevne obroke ili neposredno nakon njih.

Bolesnici koji su prethodno uzimali druge vezače fosfata, a prebačeni su na Fexeric trebaju početi uzimati 3 do 6 g dnevno (3 do 6 tableta).

Bolesnici koji primaju ovaj lijek trebaju se pridržavati propisane prehrane s niskim udjelom fosfata.

Titracija doze

Koncentracije fosfora u serumu trebaju se nadzirati unutar 2 do 4 tjedna od početka ili promjene doze

Fexerica i otprilike svakih 2 – 3 mjeseca pri stalnoj dozi. Po potrebi se doza može povećati ili smanjiti za 1 do 2 g dnevno (1 do 2 tablete) u intervalima od 2 do 4 tjedna do najviše 12 g dnevno (12 tableta) kako bi se održale preporučene ciljne razine fosfora u serumu.

Dostupni su ograničeni podaci za doze veće od 9 g dnevno (9 tableta) u bolesnika s KBB-om koji se ne liječe dijalizom; stoga se u toj populaciji doze veće od 9 g dnevno moraju primjenjivati s oprezom.

Ako je razina fosfora u serumu < 3 mg/dl potrebno je privremeno prekinuti primjenu Fexerica i nastaviti s primjenom manje doze nakon što se vrijednost fosfora u serumu vrati unutar ciljnog raspona.

Liječenje Fexericom može dovesti do povećanja zaliha željeza, osobito u bolesnika koji istodobno primaju terapiju intravenskim željezom. Ako feritin u serumu prelazi 800 ng/ml, primjenu Fexerica treba privremeno prekinuti (vidjeti dio 4.4).

Podaci o dugoročnoj sigurnosti u bolesnika koji se ne liječe dijalizom i peritonejskom dijalizom (PD) su ograničeni (vidjeti dio 5.1).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Fexerica u djece i adolescenata u dobi od 0 do 18 godina nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Starija populacija

Fexeric je primjenjivalo više od 400 bolesnika u dobi od 65 godina u ispitivanjima u kojima se titrirala doza kako bi se postigle ciljne razine fosfora u serumu. Stariji bolesnici liječeni su u skladu s preporučenim režimom doziranja bez ikakvih sigurnosnih rizika. Iskustvo iz kliničkih ispitivanja za bolesnike starije od 75 godina je ograničeno.

Oštećenje jetre

Iskustvo iz kliničkih ispitivanja za bolesnike s oštećenjem jetre je ograničeno. Smatra se da nije nužno smanjenje doze, no bolesnici s oštećenjem jetre trebaju započeti liječenje s nižom početnom dozom od

3 g dnevno (3 tablete) (vidjeti dio 5.1).

Način primjene

Za peroralnu primjenu. Tablete se trebaju uzimati cijele.

Bolesnici moraju uzeti Fexeric tijekom obroka ili neposredno nakon njih. Ukupna dnevna doza treba se raspodijeliti među dnevnim obrocima.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Hipofosfatemija

Aktivni teški gastrointenstinalni poremećaji (npr. gastrointestinalno krvarenje)

Hemokromatoza ili nalazi laboratorijskih pretraga koji ukazuju na moguću hemokromatozu

Drugi (primarni ili sekundarni) sindromi preopterećenja željezom

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Praćenje parametara željeza

Opažena su povećanja feritina i saturacije transferina (TSAT) prilikom primjene Fexerica. Ovaj lijek se smije primjenjivati samo kada ne postoje sindromi preopterećenja željezom, i s oprezom ako se feritin u serumu povisi iznad 500 ng/ml. Ako feritin u serumu prelazi 800 ng/ml, primjenu Fexerica treba privremeno prekinuti. Značajno povišene razine feritina opažene su osobito kod istodobne primjene intravenskog željeza.

Svim bolesnicima koji primaju ovaj lijek moraju se barem svaka tri mjeseca pratiti parametri skladištenja željeza u serumu (feritin u serumu i TSAT). Razine feritina u serumu i TSAT-a povišene su nakon primjene intravenskog željeza; stoga se uzorci krvi za mjerenje parametara skladištenja željeza moraju uzeti u trenutku u kojem će se jasno vidjeti stanje željeza u bolesnika nakon doziranja intravenskog željeza, pri čemu se uzima u obzir korišteni lijek, količina danog željeza i učestalost doziranja, no najmanje 7 dana nakon doziranja intravenskog željeza.

Bolesnici koji se liječe Fexericom ne smiju istodobno primati liječenje drugim oralnim pripravcima željeza.

Opažena su smanjenja u upotrebi intravenskog željeza i lijekova za stimulaciju eritropoeze (LSE) kod primjene ovog lijeka. Stoga, bolesnicima može biti potrebno smanjenje ili prekid primjene intravenskog željeza i/ili LSE.

Upalna bolest crijeva

Bolesnici s aktivnom simptomatskom upalnom bolesti crijeva bili su isključeni iz kliničkih ispitivanja. Fexeric se smije primjenjivati u tih bolesnika samo nakon pažljive procjene koristi i rizika.

Općenito

Svaka filmom obložena tableta od 1 g sadrži boje Sunset Yellow FCF (E110) (0,99 mg) i Allura Red AC (E129) (0,70 mg) koje mogu uzrokovati alergijsku reakciju.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Učinci drugih lijekova na Fexeric

Rezultati analiza podskupina u pivotalnom kliničkom ispitivanju bolesnika liječenih dijalizom pokazuju da istodobna primjena često propisivanih lijekova za bolesnike s KBB-om (fluorokinoloni, tetraciklini, inhibitori protonske pumpe, tiroidni hormoni, sertralin, vitamin D, varfarin, acetilsalicilatna kiselina) ne utječe na djelotvornost Fexerica u pogledu njegove sposobnosti smanjivanja razine fosfora u serumu.

Učinci Fexerica na druge lijekove

Budući da je poznato da citrat povećava apsorpciju aluminija, spojevi na bazi aluminija trebaju se izbjegavati dok bolesnici primaju Fexeric.

Liječenje Fexericom može dovesti do povećanja zaliha željeza, osobito u bolesnika koji istodobno primaju terapiju intravenskim željezom. U bolesnika s povećanim razinama feritina koji primaju intravensko željezo može biti potrebno smanjenje doze ili prekid terapije intravenskim željezom.

Opaženo je smanjenje primjene LSE s Fexericom. Stoga, bolesnicima može biti potrebno smanjenje doze LSE .

U ispitivanjima interakcija lijekova u zdravih muških i ženskih ispitanika, Fexeric je smanjio bioraspoloživost istodobno primijenjenog ciprofloksacina (mjereno površinom ispod krivulje [AUC]) za otprilike 45 %. Međutim, do interakcije nije došlo kada su Fexeric i ciprofloksacin uzimani u razmaku od 2 sata. Stoga se ciprofloksacin ne smije uzimati u isto vrijeme, već najmanje 2 sata prije ili nakon uzimanja Fexerica. Fexeric nije promijenio bioraspoloživost sljedećih lijekova prilikom njihove istodobne primjene: klopidogrela, digoksina, diltiazema, glimepirida, losartana.

U in vitro ispitivanjima neki su antibiotici (doksiciklin, cefdinir), antikonvulzivi (natrijev valproat), antidepresivi (sertralinklorid), bisfosfonati (natrijev alendronat), antiparkinsonici (levodopa) i imunosupresivi (metotreksat) pokazali potencijal za interakcije s Fexericom: bilo koji od tih lijekova ili drugi lijekovi s potencijalom za interakcije s Fexericom moraju se uzimati najmanje 2 sata prije ili nakon uzimanja Fexerica.

Budući da je poznato da pripravci na bazi željeza smanjuju apsorpciju levotiroksina (tiroksina), liječnici trebaju razmotriti praćenje odgovarajućih markera ili kliničkih znakova djelotvornosti ako se ti lijekovi uzimaju istodobno s Fexericom.

Iako se čini da je potencijal za interakcije s lijekovima nizak, kod istodobnog liječenja lijekovima s uskim terapijskim prozorom, potrebno je pratiti klinički učinak/štetne događaje na početku primjene ili kod prilagodbe doze Fexerica ili istodobno primijenjenog lijeka.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća i žene u reproduktivnoj dobi

Ne postoje podaci o primjeni komplesknog spoja željezovog citrata u trudnica. Ispitivanja na

životinjama nisu dovoljna za zaključke o reproduktivnoj toksičnosti (vidjeti dio 5.3). Ne preporučuje se uzimanje Fexerica tijekom trudnoće niti ženama u reproduktivnoj dobi koje ne koriste kontracepciju.

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se kompleksni spoj željezovog citrata/metaboliti u majčino mlijeko u ljudi. Ne može se isključiti rizik za novorođenče/dojenče. Mora se odlučiti treba li prekinuti dojenje ili prekinuti

/suzdržati se od uzimanja terapije Fexerica, uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist terapije za ženu.

Plodnost

Nisu dostupni podaci o mogućem utjecaju Fexerica na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Fexeric ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće prijavljene nuspojave tijekom liječenja bolesnika s kroničnom bolesti bubrega na dijalizi (KBB 5D) bile su promjena boje fecesa koja se javila u 18 %, i proljev koji se javio u 13 % bolesnika.

Te nuspojave karakteristične su za lijekove koji sadrže željezo i s vremenom se smanjuju s nastavkom doziranja. Sve su ozbiljne nuspojave bile gastrointestinalnog karaktera (bol u abdomenu, konstipacija, proljev, gastritis, erozivni gastritis i hematemeza). Te ozbiljne nuspojave bile su manje česte (svaka se pojavila u manje od 1 na 100 bolesnika) i svaka je prijavljena u 0,2 % (1/557) bolesnika s KBB 5D koji su primali Fexeric.

Najčešće prijavljene nuspojave tijekom liječenja bolesnika s kroničnom bolesti bubrega koji se ne liječe dijalizom (KBB ND) bile su promjena boje fecesa, konstipacija i proljev koji su se javili u 27 %, 13 %, odnosno 11 % bolesnika. Smatra se da nijedan od ozbiljnih događaja prijavljenih u Ispitivanju 204 nije bio povezan s Fexericom. U preostalim ispitivanjima bolesnika koji se ne liječe dijalizom prijavljene su ukupno 3 ozbiljne nuspojave u 2 bolesnika i one su bile gastrointestinalnog karaktera

(gastrointestinalni ulkus, želučani polipi i polipi kolona).

Prilikom primjene Fexerica opažena su povišenja feritina i TSAT-a iznad sigurnosnih graničnih vrijednosti.

Tablični popis nuspojava

Sigurnost Fexerica u liječenju hiperfosfatemije ispitivana je u 18 kliničkih ispitivanja kojima je obuhvaćeno ukupno 1388 bolesnika s KBB 5D čije je liječenje trajalo najviše 2 godine i 145 bolesnika s KBB ND s trajanjem liječenja od 12 tjedana do 1 godine.

U bolesnika s KBB 5D primarna procjena sigurnosti temelji se na integriranoj analizi podataka iz 4 ispitivanja kojima je obuhvaćeno 557 bolesnika s KBB 5D koji su liječeni Fexericom najviše

1 godinu. U bolesnika s KBB ND primarna procjena sigurnosti temelji se na analizi podataka iz pivotalnog ispitivanja (Ispitivanje 204) kojim je obuhvaćeno 75 bolesnika koji su liječeni Fexericom tijekom 12 tjedana. Nuspojave prijavljene u bolesnika s KBB 5D i KBB ND prikazane su u Tablici 1., odnosno Tablici 2. Učestalosti nuspojava definirane su prema sljedećoj konvenciji: vrlo često

(≥ 1/10); često (≥ 1/100 do < 1/10); manje često (≥ 1/1000 do < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 to < 1/1000) i vrlo rijetko (< 1/10 000).

Tablica 1: Nuspojave opažene tijekom kliničkih ispitivanja u kojima je Fexeric primijenjen u bolesnika s KBB 5D na hemodijalizi ili peritonejskoj dijalizi.

Klasifikacija organskih sustava prema

Nuspojava

MedDRA-i

 

Infekcije i infestacije

 

Manje često:

bronhitis

Poremećaji metabolizma i prehrane

 

Manje često:

smanjeni apetit, hiperkalijemija, hipofosfatemija,

 

povećani apetit

Poremećaji živčanog sustava

 

Manje često:

omaglica, glavobolja

Srčani poremećaji

 

Manje često:

palpitacije, dispneja

Krvožilni poremećaji

 

Manje često:

maligna hipertenzija

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i

 

sredoprsja

 

Manje često:

plućni edem, piskanje pri disanju

Poremećaji probavnog sustava

 

Vrlo često:

proljev, promjena boje fecesa

Često:

bol /nelagoda/distenzija abdomena, konstipacija,

 

mučnina, povraćanje

Manje često:

neuobičajeni feces, neredovito pražnjenje crijeva,

 

suha usta, disgeuzija, dispepsija, flatulencija, česta

 

pražnjenja crijeva, gastritis, erozivni gastritis,

 

gastroezofagealna refluksna bolest, hematemeza,

 

peptički ulkus

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

Manje često:

pruritus, osip

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

 

Manje često:

inkontinencija

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

 

primjene

 

Manje često:

bol, žeđ

Pretrage

 

Manje često:

neuobičajeni zvuk disanja, povišeni feritin u

 

serumu, povišena saturacija transferina, povećana

 

težina

Ozljede, trovanja i proceduralne

 

komplikacije

 

Manje često:

ozljeda mišića

Tablica 2.: Nuspojave opažene tijekom kliničkih ispitivanja u kojima je Fexeric primijenjen u bolesnika s KBB ND.

Klasifikacija organskih sustava prema

Nuspojava

MedDRA-i

 

Poremećaji metabolizma i prehrane

 

Često:

hipofosfatemija

Gastrointestinalni poremećaji

 

Vrlo često:

proljev, konstipacija, promjena boje fecesa

Često:

bol /nelagoda u abdomenu, mučnina, povraćanje,

 

hemoroidi, hematohezija, sluzave stolice,

 

dispepsija, flatulencija, suha usta

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nema dostupnih podataka o predoziranju Fexericom u ljudi. U bolesnika s KBB-om, maksimalna ispitivana doza iznosila je 12 g (12 tableta) Fexerica dnevno.

Predoziranje željezom je opasno, osobito za djecu, i mora se odmah liječiti. Simptomi akutnog predoziranja željezom uključuju povraćanje, proljev, bol u abdomenu, razdražljivost i omamljenost. Ako se za nekoga zna ili sumnja da je nehotično ili namjerno progutao preveliku dozu Fexerica, odmah se mora zatražiti liječničku pomoć.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Lijekovi za liječenje hiperkalijemije i hiperfosfatemije

ATK oznaka: V03AE08

Mehanizam djelovanja

Djelatna tvar u ovom lijeku jest kompleksni spoj željezovog citrata. Željezo reagira s fosfatom iz prehrane u gastrointestinalnom traktu i taloži fosfat u obliku željezovog fosfata. Taj je spoj netopljiv i izlučuje se stolicom, smanjujući količinu fosfata koja se apsorbira iz gastrointestinalnog trakta.

Vezivanjem fosfata u gastrointestinalnom traktu i smanjenjem apsorpcije, Fexeric smanjuje razine fosfora u serumu. Nakon apsorpcije, tkiva pretvaraju citrat u bikarbonat.

Klinička djelotvornost

Sposobnost Fexerica da kontrolira razinu fosfora u serumu bolesnika s KBB-om prvotno je ocijenjena u jednom dugotrajnom pivotalnom ispitivanju faze III (Ispitivanje 304) u bolesnika s KBB 5D i u jednom pivotalnom, placebom kontroliranom ispitivanju faze II u trajanju od 12 tjedana (Ispitivanje 204) u bolesnika s KBB ND i anemijom. Oba su ispitivanja provedena na bolesnicima iz Sjeverne Amerike i/ili Azije.

Također je ocijenjena sposobnost Fexerica da poveća zalihe željeza kao sekundarni ishod u bolesnika liječenih dijalizom i kao koprimarni ishod u bolesnika koji nisu liječeni dijalizom.

Učinci na homeostazu fosfora

U pivotalnom ispitivanju 304 na bolesnicima liječenim dijalizom, nakon 2-tjednog razdoblja ispiranja, 441 bolesnik s KBB 5D i hiperfosfatemijom randomiziran je za primanje Fexerica (n=292) ili aktivne kontrole (sevelamerkarbonat i/ili kalcijev acetat; n=149) tijekom otvorenog ispitivanja u trajanju od 52 tjedna. Početna doza Fexerica bila je 6 tableta dnevno (6 g dnevno) u podijeljenim dozama uz obroke. Početna doza aktivne kontrole bila je doza koju je bolesnik primao prije razdoblja ispiranja.

Doza vezača fosfata bila je titrirana po potrebi, do najviše 12 g dnevno, kako bi se održale razine fosfora u serumu između 3,5 i 5,5 mg/dl. U 12. tjednu utvrđena je neinferiornost u odnosu na sevelamerkarbonat. Nakon što je završilo razdoblje aktivne kontrole u trajanju od 52 tjedna, bolesnici su mogli početi s 4-tjednim placebom kontroliranim razdobljem u kojem su ponovno randomizirani za primanje Fexerica (n=96) ili placeba (n=96).

Nakon 12 tjedana liječenja srednja vrijednost promjene (± SD) razine fosfora u serumu u odnosu na početnu vrijednost iznosila je −2,02 ± 2,0 mg/dl za Fexeric i −2,21 ± 2,18 mg/dl za sevelamerkarbonat, što dokazuje neinferiornost Fexerica u odnosu na sevelamer. Tijekom cjelokupnog 52-tjednog razdoblja aktivne kontrole smanjenje razine fosfora u serumu (otprilike 2,0 mg/dl nakon 2- tjednog razdbolja ispiranja) i postotak bolesnika koji su postigli i održali razinu fosfora u serumu

≤ 5,5 mg/dl (otprilike 62 %) bili su usporedivi u skupini koja je uzimala Fexeric i onoj koja je uzimala aktivnu kontrolu (Tablica 3). Tijekom narednog 4-tjednog placebom kontroliranog razdoblja razine fosfora u serumu ostale su stabilne u bolesnika koji su primali Fexeric (srednja vrijednost smanjenja od 0,24 mg/dl), dok su bolesnici koji su primali placebo imali srednju vrijednost povećanja od

1,79 mg/dl (p< 0,0001 za razliku u liječenju).

U pivotalnom ispitivanju 204 na bolesnicima koji se ne liječe dijalizom ukupno je 148 bolesnika s KBB ND, hiperfosfatemijom i anemijom zbog manjka željeza primilo liječenje ispitivanim lijekom; populacija koju se namjeravalo liječiti (ITT, engl. intent-to-treat) obuhvaćala je 141 bolesnika (Fexeric: 72 bolesnika; placebo: 69 bolesnika). Početna doza Fexerica bila je 3 tablete dnevno (3 g dnevno) u podijeljenim dozama uz obroke i po potrebi je prilagođena do najviše 12 g dnevno kako bi se razine fosfora u serumu održale između 3,0 i 3,5 mg/dl.

Tijekom 12-tjednog razdoblja liječenja, bolesnici koji su liječeni Fexericom imali su značajno smanjenje razine fosfora u serumu u usporedbi sa skupinom koja je uzimala placebo (p< 0,001 za razliku u liječenju) (Tablica 3). Izlučivanje fosfora urinom i FGF-23 (engl. fibroblast growth factor 23) također su znatno smanjeni u odnosu na početnu vrijednost u bolesnika s KBB ND koji su liječeni

Fexericom u usporedbi s bolesnicima koji su liječeni placebom.

Tablica 3: Sažetak parametara djelotvornosti za homeostazu fosfora u 12. i 52. tjednu Ispitivanja 304 (KBB 5D) te u 12. tjednu Ispitivanja 204 (KBB ND)

 

Ispitivanje 304 (KBB 5D)

Ispitivanje 204 (KBB ND)

 

 

Aktivna

 

 

 

Parametar

Fexeric

kontrola

Fexeric

 

Placebo

N=281

N=146

N=72

 

N=69

Početna razina fosfora u

 

 

 

 

 

serumu

7,41 ± 1,6

7,56 ± 1,7

4,5 ± 0,61

 

4,7 ± 0,60

(srednja vrijednost ± SD,

 

 

 

 

 

 

mg/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena razine fosfora u

 

-2,22 ± 2,1

 

 

 

serumu u odnosu na

 

 

 

 

početnu vrijednost u 12.

-2,02 ± 2,0

(−2,21 ± 2,2

-0,7 ± 0,61

 

-0,3 ± 0,74

tjednu§

samo za

 

(srednja vrijednost ± SD,

 

sevelamer)

 

 

 

mg/dl)

 

 

 

 

 

Promjena razine fosfora u

 

 

 

 

 

serumu u odnosu na

 

 

 

 

 

početnu vrijednost u 52.

-2,03 ± 2,0

-2,18 ± 2,3

 

NP

tjednu

 

 

 

 

 

 

(srednja vrijednost ± SD,

 

 

 

 

 

mg/dl)

 

 

 

 

 

Udio ispitanika u kojih je

 

 

 

 

 

uočena promjena razine

60,9*

63,7*

69,4**

 

27,5**

fosfora u serumu u 12.

 

 

 

 

 

 

tjednu (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio ispitanika u kojih je

 

 

 

 

 

uočena promjena razine

62,3*

63,0*

 

NP

fosfora u serumu u 52.

 

 

 

 

 

 

tjednu (%)

 

 

 

 

 

§Primarni ishod Ispitivanja 304; koprimarni ishod Ispitivanja 204.

*Udio bolesnika s KBB 5D koji su postigli razinu fosfora u serumu ≤ 5,5 mg/dl

**Udio bolesnika s KBB ND koji su postigli razinu fosfora u serumu ≤ 4,0 mg/dl NP: nije primjenjivo; SD: standardna devijacija

Učinci na homeostazu željeza

U pivotalnom ispitivanju 304 na bolesnicima liječenim dijalizom, bolesnici s KBB 5D liječeni Fexericom imali su, u usporedbi s bolesnicima liječenim aktivnom kontrolom, značajno viša povećanja razina feritina i TSAT-a nakon 52 tjedna liječenja (Tablica 4) te značajno nižu kumulativnu primjenu intravenskog željeza (96 naspram 149 mg mjesečno) i LSE (7713 naspram 9183 IU tjedno) tijekom istog razdoblja. Tijekom razdoblja liječenja od 52 tjedna, razina hemoglobina ostala je relativno stabilna u skupini liječenoj Fexericom u usporedbi sa skupinom liječenom aktivnom kontrolom (Tablica 4).

U pivotalnom ispitivanju 204 na bolesnicima koji nisu na dijalizi, bolesnici s KBB ND liječeni Fexericom imali su značajno povećanje razina TSAT-a, feritina i hemoglobina u serumu u usporedbi sa skupinom liječenom placebom nakon 12 tjedana liječenja (p< 0,001 za razliku u liječenju za svaki parametar) (Tablica 4).

Tablica 4: Sažetak rezultata homeostaze željeza u 12. i 52. tjednu Ispitivanja 304 (KBB 5D) te u 12. tjednu Ispitivanja 204 (KBB ND)

 

Ispitivanje 304 (KBB 5D)

Ispitivanje 204 (KBB ND)

 

 

Aktivna

 

 

 

Parametar

Fexeric

kontrola

Fexeric

 

Placebo

N=281

N=146

N=72

 

N=69

Početna vrijednost TSAT-a

31,3 ± 11,2

30,8 ± 11,6

 

21,6 ± 7,4

 

21,0 ± 8,3

(srednja vrijednost ± SD,

 

 

%)

 

 

 

 

 

 

Promjena razine TSAT-a u

 

 

 

 

 

 

odnosu na početnu

 

 

 

 

 

 

vrijednost u 12. tjednu§

8,8 ± 18,3

0,5 ± 15,8

 

10,2 ± 12,5

 

-1,0 ± 7,0

(srednja vrijednost ± SD,

 

 

 

 

 

 

%)

 

 

 

 

 

 

Promjena razine TSAT-a u

 

 

 

 

 

 

odnosu na početnu

 

 

 

 

 

 

vrijednost u 52. tjednu

7,9 ± 18,3

-1,0 ± 14,9

 

 

NP

(srednja vrijednost ± SD,

 

 

 

 

 

 

%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Početna vrijednost feritina

592,8 ± 292,9

609,5 ± 307,7

 

115,8 ± 83,1

 

110 ± 80,9

(srednja vrijednost ± SD,

 

 

ng/ml)

 

 

 

 

 

 

Promjena razine feritina u

 

 

 

 

 

 

odnosu na početnu

 

 

 

 

 

 

vrijednost u 12. tjednu

162,7 ± 284,3

44,0 ± 270,4

 

73,5 ± 76,2

 

-4,4 ± 47,5

(srednja vrijednost ± SD,

 

 

 

 

 

 

ng/ml)

 

 

 

 

 

 

Promjena razine feritina u

 

 

 

 

 

 

odnosu na početnu

 

 

 

 

 

 

vrijednost u 52. tjednu

302,1 ± 433,7

22,4 ± 374,0

 

 

NP

(srednja vrijednost ± SD,

 

 

 

 

 

 

ng/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio ispitanika s početnom

 

 

 

 

 

 

vrijednosti feritina

166 (59,1 %)

87 (59,6%)

 

 

> 500 ng/ml

 

 

 

 

 

 

Udio ispitanika s feritinom

174 (61,9%)

86 (58,9%)

 

3 (4,2%)

 

> 500 ng/ml u 12. tjednu

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio ispitanika s feritinom

160 (56,9%)

63 (43,2%)

 

 

NP

> 500 ng/ml u 52. tjednu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivanje 304 (KBB 5D)

Ispitivanje 204 (KBB ND)

 

Fexeric

Aktivna

Fexeric

 

Placebo

Parametar

kontrola

 

N=281

N=146

N=72

 

N=69

Početna vrijednost Hgb

11,61 ± 1,24

11,71 ± 1,26

10,5 ± 0,81

 

10,6 ± 1,1

(srednja vrijednost ± SD,

 

g/dl)

 

 

 

 

 

Promjena razine Hgb u

 

 

 

 

 

odnosu na početnu

 

 

 

 

 

vrijednost u 12. tjednu

0,19 ± 1,41

-0,19 ± 1,53

0,4 ± 0,75

 

-0,2 ± 0,91

(srednja vrijednost ± SD,

 

 

 

 

 

g/dl)

 

 

 

 

 

Promjena razine Hgb u

 

 

 

 

 

odnosu na početnu

 

 

 

 

 

vrijednost u 52. tjednu

-0,20 ± 1,34

-0,55 ± 1,59

 

NP

(srednja vrijednost ± SD,

 

 

 

 

 

g/dl)

 

 

 

 

 

§ Koprimarni ishod u Ispitivanju 204.

Svi ostali parametri bili su sekundarni ili eksploratorni ishodi u oba ispitivanja.

Hgb: hemoglobin; NP: nije primjenjivo; SD: standardna devijacija; TSAT: saturacija transferina

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Fexeric u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije za liječenje hiperfosfatemije povezane s kroničnom bolesti bubrega (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

Oštećenje jetre

Od 557 bolesnika iz objedinjene populacije za ocjenu sigurnosti primjene koji su primali Fexeric, 67 (12 %) bolesnika imalo je dokazanu disfunkciju jetre na početku.ispitivanja Ti bolesnici liječeni su u skladu s preporučenim režimom doziranja bez ikakvih sigurnosnih rizika.

Nema dokaza o oštećenju jetre niti značajnoj promjeni jetrenih enzima u kliničkim ispitivanjima s Fexericom, uključujući dugotrajna ispitivanja.

5.2Farmakokinetička svojstva

Službena farmakokinetička ispitivanja nisu provedena zbog pretežito lokaliziranoga primarnog mehanizma djelovanja lijeka u gastrointestinalnom traktu.

Istraživanje parametara skladištenja serumskog željeza pokazalo je postojanje niske sustavne apsorpcije željeza iz Fexerica od otprilike 1 %.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički program temeljio se na 7 toksikoloških ispitivanja ponovljenih doza provedenih na

štakorima i psima. Ciljni organ za primanu toksičnost željezovog citrata je gastrointestinalni trakt uz dokazanu pojavu erozije sluznice i akutne do subakutne upale gastrointestinalnog trakta u pasa pri povišenim dozama. U pasa s viškom željeza mikroskopski i makroskopski nalazi jetre bili su u skladu sa znakovima nakupljanja željeza.

Podaci o primarnoj i sekundarnoj farmakodinamici, sigurnosnoj farmakologiji i farmakokinetici Fexerica dobiveni na temelju toksikoloških ispitivanja ponovljenih doza ne upućuju na postojanje sigurnosnih rizika za ljude.

Informacije o genotoksičnosti, karcinogenom potencijalu, reproduktivnoj i razvojnoj toksičnosti

željezovog citrata preuzete su iz znanstvene literature. Podaci iz ispitivanja kancerogenosti pokazali su

da željezov citrat nije kancerogen za miševe i štakore kada se primjenjuje intramuskularno ili supkutano. Željezov citrat nije pokazao ni mutageno djelovanje na testu za detekciju povratnih mutacija pomoću bakterija (Amesov test) ni klastogeno djelovanje na testu aberacije kromosoma provedenom na fibroblastima kineskog hrčka.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Jezgra tablete

škrob, prethodno geliran kalcijev stearat

Film ovojnica hipromeloza titanijev dioksid triacetin

boja Sunset Yellow FCF (E110) boja Allura Red AC (E129) boja Indigo Carmine

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja boce: 60 dana

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

HDPE boce sa sigurnosnim zatvaračem za djecu i sredstvom za sušenje.

Veličina pakiranja: 200 filmom obloženih tableta.

6.6Posebne mjere zbrinjavanja

Nema posebnih zahtjeva.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Keryx Biopharma UK Ltd.

Riverbank House

2 Swan Lane

London

EC4R 3TT

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1039/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 23. rujna 2015.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept