Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fiasp (insulin aspart) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A10AB05

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFiasp
ATK šifraA10AB05
Tvarinsulin aspart
ProizvođačNovo Nordisk A/S

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml otopine sadrži 100 jedinica aspart inzulina* (što odgovara 3,5 mg).

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Jedna napunjena brizgalica sadrži 300 jedinica aspart inzulina u 3 ml otopine.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku

Jedan uložak sadrži 300 jedinica aspart inzulina u 3 ml otopine.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici

Jedna bočica sadrži 1000 jedinica aspart inzulina u 10 ml otopine.

*Aspart inzulin proizveden je u Saccharomyces cerevisiae tehnologijom rekombinantne DNK.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Otopina za injekciju (FlexTouch).

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku

Otopina za injekciju (Penfill).

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici

Otopina za injekciju.

Bistra, bezbojna, vodena otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje šećerne bolesti u odraslih osoba.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Fiasp je inzulin koji se uzima uz obrok, za supkutanu primjenu do 2 minute prije početka obroka, uz mogućnost primjene unutar 20 minuta nakon početka obroka (vidjeti dio 5.1).

Doziranje lijeka Fiasp individualno je i određuje se u skladu s potrebama bolesnika. Fiasp se daje supkutanom injekcijom i treba se koristiti u kombinaciji sa srednjedugodjelujućim ili dugodjelujućim inzulinom, primijenjenim najmanje jednom dnevno. U bazal-bolus režimu liječenja približno 50% te potrebe može se zadovoljiti lijekom Fiasp, a ostatak srednjedugodjelujućim ili dugodjelujućim inzulinom.

Individualna ukupna dnevna potreba za inzulinom u odraslih može varirati i obično se kreće u rasponu između 0,5 i 1,0 jedinica/kg/dan.

Za postizanje optimalne regulacije glikemije preporučuje se praćenje razine glukoze u krvi i prilagodba doze inzulina.

Prilagodba doze može biti potrebna ako bolesnik provodi pojačanu tjelesnu aktivnost, promijeni uobičajenu prehranu ili za vrijeme istodobne bolesti. Razinu glukoze u krvi u takvim uvjetima treba odgovarajuće pratiti.

Trajanje djelovanja varirat će ovisno o dozi, mjestu injiciranja, protoku krvi, temperaturi i razini tjelesne aktivnosti.

Bolesnicima koji se liječe bazal-bolusom i koji zaborave dozu uz obrok preporučuje se praćenje razine glukoze u krvi da bi odlučili je li potrebna doza inzulina. Bolesnici trebaju nastaviti s uobičajenim doziranjem uz sljedeći obrok.

Potentnost inzulinskih analoga, uključujući Fiasp, izražava se u jedinicama. Jedna (1) jedinica lijeka Fiasp odgovara 1 internacionalnoj jedinici humanog inzulina ili 1 jedinici drugih brzodjelujućih inzulinskih analoga.

Početak primjene

Bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1

Preporučena početna doza u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 koji prethodno nisu liječeni inzulinom iznosi približno 50% ukupne dnevne doze inzulina i treba biti podijeljena između obroka ovisno o njihovoj veličini i sadržaju. Preostali dio ukupne dnevne doze inzulina treba se primijeniti kao srednjedugodjelujući ili dugodjelujući inzulin. Kao općenito pravilo za izračun početne ukupne dnevne doze inzulina u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 koji prethodno nisu liječeni inzulinom mogu se koristiti 0,2 do 0,4 jedinice inzulina po kilogramu tjelesne težine.

Bolesnici sa šećernom bolešću tipa 2

Preporučena početna doza je 4 jedinice uz jedan ili više obroka. Broj injekcija i naknadna titracija ovisit će o individualnom glikemijskom cilju te veličini i sadržaju obroka.

Može se razmatrati dnevna prilagodba doze na temelju glukoze u plazmi koju je bolesnik samostalno izmjerio prethodnog(ih) dana u skladu s Tablicom 1.

Doza prije doručka treba se prilagoditi u skladu sa samostalno izmjerenom glukozom u plazmi prije ručka prethodnog dana

Doza prije ručka treba se prilagoditi u skladu sa samostalno izmjerenom glukozom u plazmi prije večere prethodnog dana

Doza prije večere treba se prilagoditi u skladu sa samostalno izmjerenom glukozom u plazmi prije spavanja prethodnog dana

Tablica 1 Prilagodba doze

Samostalno izmjerena glukoza u plazmi (vidjeti gore)

Prilagodba doze

mmol/l

mg/dl

Jedinica

<4,0

<71

-1

4,0-6,0

71-108

Nema prilagodbe

>6,0

>108

+1

Posebne populacije

Stariji bolesnici (≥65 godina)

Sigurnost i djelotvornost lijeka Fiasp ustanovljene su u starijih bolesnika u dobi od 65 do 75 godina.

Preporučuje se pomno praćenje razine glukoze, dok je dozu inzulina potrebno individualno prilagoditi (vidjeti dijelove 5.1 i 5.2). Terapijsko iskustvo u bolesnika u dobi ≥75 godina je ograničeno.

Oštećenje bubrega i jetre

Oštećenje bubrega ili jetre može umanjiti bolesnikovu potrebu za inzulinom. U bolesnika s oštećenjem bubrega ili jetre treba pojačano pratiti razine glukoze te individualno prilagoditi dozu (vidjeti dio 5.2).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka Fiasp u djece i adolescenata mlađih od 18 godina nisu ustanovljene. Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelu 5.2, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Prijelaz s drugih inzulinskih pripravaka

Tijekom prijelaza s drugih inzulina koji se uzimaju uz obrok i u prvim tjednima nakon toga preporučuje se pomno pratiti razine glukoze. Prijelaz s drugog inzulina koji se uzima uz obrok može se provesti uzimajući jednak broj jedinica. Prijelaz bolesnika s inzulina druge vrste, drugog zaštićenog imena ili drugog proizvođača na Fiasp mora se provesti uz liječnički nadzor i može rezultirati potrebom za promjenom doze.

Možda će se trebati prilagoditi doze i vrijeme primjene istodobno primjenjivanih srednjedugodjelujućih ili dugodjelujućih inzulinskih pripravaka ili ostalih istodobno primjenjivanih antidijabetičkih terapija.

Način primjene

Supkutana injekcija

Preporučuje se primijeniti Fiasp supkutanom injekcijom u trbušnu stijenku ili nadlakticu (vidjeti dio 5.2). Mjesta injiciranja unutar istog područja treba mijenjati kako bi se umanjio rizik od lipodistrofije.

Kontinuirana supkutana inzulinska infuzija (KSII)

Fiasp se može koristiti za KSII uz pomoć pumpe pogodne za inzulinsku infuziju te će zadovoljiti i potrebe za bolus inzulinom (približno 50%) i bazalnim inzulinom. Može se primijeniti u skladu s uputama koje je naveo proizvođač pumpe, po mogućnosti u abdomen. Mjesto primjene infuzije unutar istog područja treba mijenjati kako bi se umanjio rizik od lipodistrofije. Kad se primjenjuje u inzulinskoj infuzijskoj pumpi, ne smije se razrjeđivati ni miješati niti s jednim drugim inzulinskim pripravkom.

Bolesnici koji primjenjuju KSII trebaju dobiti upute o uporabi pumpe te koristiti odgovarajući spremnik i cjevčicu za pumpu (vidjeti dio 6.6). Infuzijski set (cjevčica i kanila) treba mijenjati u skladu s uputama za uporabu koje su priložene uz infuzijski set.

Bolesnici koji primjenjuju Fiasp putem KSII-ja moraju biti upućeni kako primijeniti inzulin injekcijom i imati na raspolaganju neku drugu inzulinsku terapiju za slučaj neispravnosti inzulinske pumpe.

Intravenska primjena

Ako je potrebno, Fiasp mogu intravenski primijeniti zdravstveni radnici.

Za intravensku primjenu, trebaju se koristiti infuzijski sustavi s aspart inzulinom u koncentraciji od 0,5 jedinica/ml do 1,0 jedinica/ml – u polipropilenskim infuzijskim vrećicama. Fiasp se pokazao stabilnim na sobnoj temperaturi tijekom 24 sata u infuzijskim tekućinama kao što je otopina 9 mg/ml (0,9%) natrijeva klorida ili 5% glukoze.

Tijekom infuzije inzulina nužno je praćenje razine glukoze u krvi. Potrebno je obratiti pozornost da se inzulin injicira u infuzijsku vrećicu, a ne samo u ulazni priključak.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Primjena pomoću napunjene brizgalice (FlexTouch)

Napunjena brizgalica (FlexTouch) namijenjena je za uporabu s iglama NovoFine Plus, NovoFine ili NovoTwist. Odmjeravanjem 1 jedinice, napunjenom brizgalicom mogu se primijeniti doze u rasponu od 1 do 80 jedinica.

Napunjena brizgalica FlexTouch označena je žutom bojom i dolazi s uputom o lijeku s detaljnim uputama za uporabu koje je potrebno slijediti.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku

Primjena s pomagalima za primjenu inzulina

Uložak (Penfill) je namijenjen uporabi s pomagalima za primjenu inzulina tvrtke Novo Nordisk i iglama NovoFine Plus, NovoFine ili NovoTwist.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici

Primjena uz pomoć štrcaljke

Bočice se koriste s inzulinskim štrcaljkama s odgovarajućom jediničnom skalom (U-100 ili 100 U/ml).

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Hipoglikemija

Izostavljanje obroka ili neplanirana naporna tjelovježba mogu dovesti do hipoglikemije.

Hipoglikemija može nastupiti ako je doza inzulina prevelika u odnosu na potrebu za inzulinom (vidjeti dijelove 4.8 i 4.9).

U bolesnika u kojih je znatno poboljšana regulacija glikemije, primjerice intenziviranjem inzulinske terapije, mogu se promijeniti uobičajeni upozoravajući simptomi hipoglikemije te ih o tome treba primjereno savjetovati. U osoba koje dugo boluju od šećerne bolesti uobičajeni upozoravajući simptomi hipoglikemije mogu nestati.

Trenutak nastupa hipoglikemije obično odražava profil vremena/djelovanja primijenjene formulacije inzulina. Hipoglikemija može nastupiti ranije nakon davanja injekcije/infuzije u usporedbi s drugim inzulinima koji se uzimaju uz obrok zbog bržeg početka djelovanja lijeka Fiasp (vidjeti dio 5.1)

Budući da se Fiasp treba primijeniti do 2 minute prije početka obroka, uz opciju primjene 20 minuta nakon početka obroka, njegovo vrijeme do početka djelovanja potrebno je imati u vidu kada se propisuje bolesnicima koji boluju od istodobnih bolesti ili su podvrgnuti liječenju kod kojeg se može očekivati usporena apsorpcija hrane.

Hiperglikemija

Neodgovarajuće doziranje ili prekid liječenja, naročito u bolesnika kojima je potreban inzulin, mogu dovesti do hiperglikemije i dijabetičke ketoacidoze; stanja koja mogu biti smrtonosna.

Kontinuirana supkutana inzulinska infuzija (KSII)

Neispravnost pumpe ili infuzijskog seta mogu dovesti do brzog nastupa hiperglikemije i ketoze. Nužno je brzo prepoznavanje i rješavanje uzroka hiperglikemije ili ketoze. Možda će biti potrebna privremena terapija supkutanom injekcijom.

Istodobne bolesti

Istodobne bolesti, posebice infekcije i stanja praćena vrućicom, obično povećavaju bolesnikovu potrebu za inzulinom. Istodobne bolesti bubrega, jetre ili one koje zahvaćaju nadbubrežnu žlijezdu, hipofizu ili štitnjaču mogu uvjetovati promjenu doze inzulina.

Kombinacija tiazolidindiona i inzulinskih pripravaka

Zabilježeni su slučajevi kongestivnog zatajivanja srca kod primjene tiazolidindiona u kombinaciji s inzulinom, osobito u bolesnika koji su imali rizične faktore za razvoj kongestivnog zatajivanja srca. Ovo treba imati na umu ako se razmatra liječenje kombinacijom tiazolidindiona i inzulinskih pripravaka. U slučaju primjene ove kombinacije, bolesnike treba pratiti zbog mogućih znakova i simptoma kongestivnog zatajivanja srca, porasta tjelesne težine i edema. Liječenje tiazolidindionima treba prekinuti ako dođe do bilo kakvog pogoršanja srčanih simptoma.

Početak primjene inzulina i intenziviranje regulacije glukoze

Intenziviranje ili brzo poboljšanje regulacije glukoze povezano je s privremenim, reverzibilnim poremećajem oftalmološke refrakcije, pogoršanjem dijabetičke retinopatije, akutnom bolnom perifernom neuropatijom i perifernim edemom. No dugoročna regulacija glikemije smanjuje rizik od dijabetičke retinopatije i neuropatije.

Inzulinska protutijela

Primjena inzulina može uzrokovati pojavu inzulinskih protutijela. U rijetkim slučajevima, prisutnost takvih inzulinskih protutijela može zahtijevati prilagodbu doze inzulina kako bi se korigirala sklonost hiperglikemiji ili hipoglikemiji.

Izbjegavanje slučajnih zamjena/medikacijskih pogrešaka

Bolesnike se mora uputiti da prije svakog injiciranja uvijek provjere naljepnicu na inzulinu radi izbjegavanja slučajnih zamjena ovog lijeka i drugih inzulinskih pripravaka.

Bolesnici moraju vizualno provjeriti odabrane jedinice doze prije primjene. Stoga je uvjet za samostalno injiciranje da bolesnik može pročitati dozirnu skalu. Bolesnike koji su slijepi ili slabovidni mora se uputiti da uvijek zatraže pomoć druge osobe koja ima dobar vid i koja je prošla obuku primjene inzulina.

Putovanja između vremenskih zona

Prije putovanja između različitih vremenskih zona, bolesnik treba zatražiti savjet liječnika.

Pomoćne tvari

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Poznato je da niz lijekova stupa u interakciju s metabolizmom glukoze.

Sljedeće tvari mogu smanjiti potrebu za inzulinom:

Oralni antidijabetici, inhibitori monoamino-oksidaze (MAO inhibitori), beta-blokatori, inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori), salicilati, anabolički steroidi, sulfonamidi i agonisti GLP-1 receptora.

Sljedeće tvari mogu povećati potrebu za inzulinom:

Oralni kontraceptivi, tiazidi, glukokortikoidi, hormoni štitnjače, simpatomimetici, hormon rasta i danazol.

Beta-blokatori mogu prikriti simptome hipoglikemije.

Oktreotid/lanreotid mogu ili povećati ili smanjiti potrebu za inzulinom.

Alkohol može pojačati ili smanjiti hipoglikemijski učinak inzulina.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Fiasp se može primjenjivati u trudnoći.

Podaci iz dva randomizirana kontrolirana klinička ispitivanja provedena s aspart inzulinom (322 + 27 izloženih trudnoća) ne ukazuju na pojavu štetnih učinaka aspart inzulina na trudnoću ni na zdravlje fetusa/novorođenčeta u usporedbi s topljivim humanim inzulinom.

Tijekom cijele trudnoće, kao i pri planiranju trudnoće preporučuje se pojačana regulacija glikemije te nadzor trudnica sa šećernom bolešću (tipa 1, tipa 2 ili gestacijskim dijabetesom). Potrebe za inzulinom obično se smanjuju tijekom prvog tromjesečja te naknadno povećavaju u drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Nakon poroda, potrebe za inzulinom obično se brzo vraćaju na vrijednosti od prije trudnoće.

Dojenje

Nema ograničenja za liječenje lijekom Fiasp tijekom dojenja. Liječenje dojilje inzulinom nije rizično za dijete. Međutim, možda će biti potrebno prilagoditi dozu.

Plodnost

Ispitivanja na životinjama vezana uz reprodukciju nisu pokazala nikakve razlike između aspart inzulina i humanog inzulina s obzirom na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Bolesnikova sposobnost koncentracije i reagiranja može biti smanjena kao posljedica hipoglikemije. To može predstavljati rizik u situacijama u kojima su takve sposobnosti vrlo važne (primjerice, vožnja automobila ili rukovanje strojevima).

Bolesnicima treba savjetovati da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli hipoglikemiju tijekom vožnje. To je osobito važno u osoba u kojih su upozoravajući simptomi hipoglikemije slabije izraženi ili izostaju te u osoba s učestalim epizodama hipoglikemije. U takvim slučajevima treba procijeniti je li preporučljivo upravljati vozilom.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće prijavljivana nuspojava tijekom liječenja je hipoglikemija (vidjeti dio ‘Opis odabranih nuspojava’ u nastavku).

Tablični prikaz nuspojava

Dolje navedene nuspojave (Tablica 2) temelje se na podacima iz kliničkih ispitivanja faze 3 koja se sastoje od 4 dovršena ispitivanja kojima se potvrđivao terapijski učinak. Kategorije učestalosti definirane su na sljedeći način: vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često (≥1/1000 i

<1/100); rijetko (≥1/10 000 i <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Tablica 2 Nuspojave iz kliničkih ispitivanja

MedDRA klasifikacija organskih

Vrlo često

Često

Manje često

sustava

 

 

 

Poremećaji imunološkog sustava

 

 

Preosjetljivost

Poremećaji metabolizma i

Hipoglikemija

 

 

prehrane

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

 

Alergijske reakcije

Lipodistrofija

tkiva

 

na koži

 

Opći poremećaji i reakcije na

 

Reakcije na mjestu

 

mjestu primjene

 

injiciranja/infuzije

 

Opis odabranih nuspojava

Alergijske reakcije

Alergijske reakcije na koži prijavljene s lijekom Fiasp (1,5% naspram 1,4% za komparator) uključuju ekcem, osip, pruritus praćen svrbežom, urtikariju i dermatitits.

Generalizirane reakcije preosjetljivosti (u obliku generaliziranog kožnog osipa i edema lica) na lijek Fiasp javljaju se manje često (0,2% naspram 0,1% za komparator). Nisu prijavljene anafilaktičke reakcije na lijek Fiasp. Općenito, kod primjene inzulinskih pripravaka može doći do anafilaktičkih reakcija. Trenutne alergijske reakcije na sam inzulin ili pomoćne tvari mogu biti opasne po život.

Hipoglikemija

Hipoglikemija može nastupiti ako je doza inzulina prevelika u odnosu na potrebe za inzulinom. Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti i/ili konvulzija te može izazvati privremeno ili trajno oštećenje funkcije mozga, pa čak i smrt. Simptomi hipoglikemije obično se javljaju naglo, a mogu uključivati: hladan znoj, hladnu blijedu kožu, umor, nervozu ili tremor, anksioznost, neuobičajen umor ili slabost, konfuziju, poteškoće s koncentracijom, omamljenost, izrazitu glad, promjene vida, glavobolju, mučninu i palpitacije (vidjeti dio 4.4 i 5.1). Hipoglikemija može nastupiti ranije nakon primjene injekcije/infuzije lijeka Fiasp u usporedbi s drugim inzulinima koji se uzimaju uz obrok zbog bržeg početka djelovanja.

Lipodistrofija

U bolesnika liječenih lijekom Fiasp prijavljena je lipodistrofija (uključujući lipohipertrofiju i lipoatrofiju) na mjestu injiciranja/infuzije (0,2% naspram 0% za komparator). Neprestano mijenjanje mjesta injiciranja unutar određenog područja u kojem se injicira može pomoći umanjiti rizik od razvoja takvih reakcija.

Reakcije na mjestu injiciranja/infuzije

Reakcije na mjestu injiciranja/infuzije (uključujući osip, crvenilo, upalu, modrice i svrbež) prijavljene su u bolesnika liječenih lijekom Fiasp (1,0% naspram 0,7% za komparator). Te reakcije su obično blage i prolazne te normalno nestaju tijekom daljnjeg liječenja.

Posebne populacije

Na temelju rezultata dobivenih iz kliničkih ispitivanja s aspart inzulinom općenito, učestalost, vrsta i težina nuspojava opaženih u starijih bolesnika i bolesnika s oštećenjem bubrega ili jetre ne upućuju na bilo kakve razlike u odnosu na šire iskustvo u općoj populaciji. Sigurnosni profil u vrlo starih bolesnika (≥75 godina) ili bolesnika s umjerenim do teškim oštećenjem bubrega ili jetre ograničen je. Fiasp je primjenjivan u starijih bolesnika radi ispitivanja farmakokinetičkih svojstava (vidjeti dio 5.2).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Specifično predoziranje inzulinom nije moguće definirati; međutim, ako se primijene doze koje su prevelike u odnosu na bolesnikovu potrebu, može se razviti hipoglikemija u nekoliko sljedećih stadija:

Blage epizode hipoglikemije mogu se liječiti peroralnom primjenom glukoze ili uzimanjem drugih proizvoda koji sadrže šećer. Stoga se bolesniku sa šećernom bolešću preporučuje da sa sobom uvijek nosi proizvode koji sadrže glukozu.

Teške epizode hipoglikemije, u kojima si bolesnik ne može sam pomoći, mogu se liječiti glukagonom (0,5 do 1 mg) koji intramuskularno ili supkutano daje za to obučena osoba, ili glukozom koju intravenski daje zdravstveni radnik. Ako bolesnik ne reagira na glukagon 10 do 15 minuta nakon primjene, mora se intravenski primijeniti glukoza. Kako bi se spriječio relaps, po povratku svijesti bolesniku se preporučuje peroralni unos ugljikohidrata.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Lijekovi za liječenje šećerne bolesti. Inzulini i analozi za injiciranje brzog djelovanja

ATK oznaka: A10AB05.

Mehanizam djelovanja

Fiasp je brzodjelujuća formulacija aspart inzulina.

Primarna aktivnost lijeka Fiasp je regulacija metabolizma glukoze. Inzulini, uključujući i aspart inzulin, aktivni sastojak lijeka Fiasp, specifično djeluju vezivanjem na receptore inzulina. Inzulin vezan na receptore snižava razinu glukoze u krvi olakšavanjem unosa glukoze u stanice skeletnih mišića i masno tkivo, te inhibicijom otpuštanja glukoze iz jetre. Inzulin inhibira lipolizu u adipocitima, inhibira proteolizu i poboljšava sintezu proteina.

Farmakodinamički učinci

Fiasp je formulacija aspart inzulina koji se uzima uz obrok u kojem dodatak nikotinamida (vitamina B3) rezultira bržom početnom apsorpcijom inzulina u usporedbi s lijekom NovoRapid.

Početak djelovanja bio je 5 minuta brži, a vrijeme do maksimalne brzine infuzije glukoze nastupilo je 11 minuta prije s lijekom Fiasp nego s lijekom NovoRapid. Maksimalan učinak na snižavanje glukoze lijeka Fiasp nastupio je između 1 i 3 sata nakon injekcije. Učinak snižavanja glukoze tijekom prvih 30 minuta (AUCGIR, 0-30 min) iznosio je 51 mg/kg za lijek Fiasp, a 29 mg/kg za lijek NovoRapid (omjer Fiasp/NovoRapid: 1,74 [1,47; 2,10]95% CI). Ukupan učinak snižavanja glukoze i maksimalan (GIRmax) učinak snižavanja glukoze između lijekova Fiasp i NovoRapid bili su usporedivi. Ukupan i maksimalan učinak snižavanja glukoze lijeka Fiasp linearno se povećavaju s povećavanjem doze unutar terapijskog raspona doze.

Trajanje djelovanja bilo je kraće za Fiasp u usporedbi s lijekom NovoRapid i traje 3-5 sati.

Intraindividualna varijabilnost učinka snižavanja glukoze dan za danom bila je u bolesnika niska za

lijek Fiasp i za rani (AUCGIR, 0-1h, CV~26%), i za ukupni (AUCGIR, 0-12h, CV~18%) i za maksimalni učinak snižavanja glukoze (GIRmax, CV~19%).

Klinička djelotvornost i sigurnost

Fiasp je ispitivan na 2068 randomiziranih odraslih bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 (1143 bolesnika) i šećernom bolešću tipa 2 (925 bolesnika) u 3 ispitivanja djelotvornosti i sigurnosti (tijekom 18–26 tjedana liječenja).

Bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1

Učinak liječenja lijekom Fiasp u postizanju glikemijske kontrole procijenjen je kod primjene uz obrok ili nakon obroka. Kada je Fiasp bio primijenjen uz obrok, bio je neinferiroran naspram lijeka NovoRapid u snižavanju HbA1c, a poboljšanje HbA1c statistički je značajno išlo u korist lijeka Fiasp.

Fiasp primijenjen nakon obroka postigao je slično sniženje HbA1c kao doza lijeka NovoRapid za vrijeme obroka (Tablica 3).

Tablica 3 Rezultati 26-tjednog ispitivanja bazal-bolus terapije u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1

 

Fiasp uz obrok

Fiasp nakon obroka

NovoRapid

 

+ inzulin detemir

+ inzulin detemir

uz obrok

 

 

 

+ inzulin detemir

 

 

 

 

N

 

 

 

 

HbA1c (%)

 

 

 

Početna vrijednost Kraj ispitivanja

7,6 7,3

7,6 7,5

7,6 7,4

Prilagođena promjena od početne vrijednosti

-0,32

-0,13

-0,17

Procijenjena razlika u liječenju

-0,15 [-0,23;-0,07]CE

0,04 [-0,04;0,12]D

 

HbA1c (mmol/mol)

 

 

 

Početna vrijednost Kraj ispitivanja

59,7 56,4

59,9 58,6

59,3 57,6

Prilagođena promjena od početne vrijednosti

-3,46

-1,37

-1,84

Procijenjena razlika u liječenju

-1,62 [-2,50;-0,73]CE

0,47 [-0,41;1,36]D

 

Povećanje glukoze 2 sata nakon

 

 

 

obroka (mmol/l)A

 

 

 

Početna vrijednost Kraj ispitivanja

6,1 5,9

6,1 6,7

6,2 6,6

Prilagođena promjena od početne vrijednosti

-0,29

0,67

0,38

Procijenjena razlika u liječenju

-0,67 [-1,29;-0,04]CE

0,30 [-0,34;0,93]D

 

Povećanje glukoze 1 sat nakon

 

 

 

obroka (mmol/l)A

 

 

 

Početna vrijednost Kraj ispitivanja

5,4 4,7

5,4 6,6

5,7 5,9

Prilagođena promjena od početne vrijednosti

-0,84

1,27

0,34

Procijenjena razlika u liječenju

-1,18 [-1,65;-0,71]CE

0,93 [-0,46;1,40]D

 

Tjelesna težina (kg)

 

 

 

Početna vrijednost Kraj ispitivanja

78,6 79,2

80,5 81,2

80,2 80,7

Prilagođena promjena od početne vrijednosti

0,67

0,70

0,55

Procijenjena razlika u liječenju

0,12 [-0,30;0,55]C

0,16 [-0,27;0,58]D

 

Zabilježena stopa teške ili GK

 

 

 

potvrđene hipoglikemijeB po

 

 

 

bolesnik-godini izloženosti (postotak

 

 

 

bolesnika)

59,0 (92,7)

54,4 (95,0)

58,7 (97,4)

Procijenjeni omjer stopa

1,01 [0,88;1,15]C

0,92 [0,81;1,06]D

 

Početne vrijednosti i vrijednosti na kraju ispitivanja dobivene su na temelju srednjih posljednjih dostupnih zabilježenih vrijednosti. 95% -tni interval pouzdanosti naveden je u ‘[]’

ATest s obrokom

BTeška hipoglikemija (epizoda u kojoj je potrebna pomoć druge osobe) ili hipoglikemija potvrđena izmjerenim vrijednostima glukoze u krvi (GK) definirane kao epizode potvrđene glukozom u plazmi <3,1 mmol/l bez obzira na simptome

CRazlika za Fiasp uz obrok – NovoRapid uz obrok

DRazlika za Fiasp nakon obroka – NovoRapid uz obrok

EStatistički značajno u korist lijeka Fiasp uz obrok

33,3% bolesnika liječenih lijekom Fiasp primijenjenim uz obrok postigli su HbA1c od <7% u usporedbi s 23,3% bolesnika liječenih lijekom Fiasp primijenjenim nakon obroka i 28,2% bolesnika liječenih lijekom NovoRapid primijenjenim uz obrok. Procijenjeni izgledi za postizanje HbA1c <7% statistički su značajno veći s lijekom Fiasp uz obrok nego s lijekom NovoRapid uz obrok (omjer izgleda: 1,47 [1,02; 2,13]95% CI). Nije pokazana statistički značajna razlika između lijeka Fiasp nakon obroka i lijeka NovoRapid uz obrok.

Fiasp koji je primijenjen uz obrok doveo je do značajno nižeg povećanja glukoze 1 i 2 sata nakon obroka u usporedbi s lijekom NovoRapid primijenjenim uz obrok. Fiasp primijenjen nakon obroka postigao je veće povećanje glukoze 1 sat nakon obroka i usporedivo povećanje glukoze 2 sata nakon obroka u usporedbi s lijekom NovoRapid primijenjenim uz obrok (Tablica 3).

Medijan ukupne doze bolus inzulina na kraju ispitivanja bio je sličan za Fiasp primijenjen uz obrok, Fiasp primijenjen nakon obroka i NovoRapid primijenjen uz obrok (promjena od početnih vrijednosti do kraja ispitivanja: Fiasp uz obrok: 0,33→0,39 jedinica/kg/dan; Fiasp nakon obroka:

0,35→0,39 jedinica/kg/dan; te NovoRapid uz obrok: 0,36→0,38 jedinica/kg/dan). Promjene u medijanu ukupne doze bazalnog inzulina od početka ispitivanja do kraja ispitivanja bile su usporedive za Fiasp primijenjen uz obrok (0,41→0,39 jedinica/kg/dan), Fiasp primijenjen nakon obroka (0,43→0,42 jedinica/kg/dan) i NovoRapid primijenjen uz obrok (0,43→0,43 jedinica/kg/dan).

Bolesnici sa šećernom bolešću tipa 2

Snižavanje HbA1c od početnih vrijednosti do kraja ispitivanja potvrđeno je kao neinferiorno u usporedbi s onim postignutim uz NovoRapid (Tablica 4).

Tablica 4 Rezultati 26-tjednog ispitivanja bazal-bolus terapije u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2

 

Fiasp

NovoRapid

 

+ glargin inzulin

+ glargin inzulin

 

 

 

N

 

 

 

HbA1c (%)

8,0 6,6

7,9 6,6

Početna vrijednost Kraj ispitivanja

Prilagođena promjena od početne vrijednosti

-1,38

-1,36

Procijenjena razlika u liječenju

 

-0,02 [-0,15;0,10]

HbA1c (mmol/mol)

63,5 49,0

62,7 48,6

Početna vrijednost Kraj ispitivanja

Prilagođena promjena od početne vrijednosti

-15,10

-14,86

Procijenjena razlika u liječenju

 

-0,24 [-1,60;1,11]

Povećanje glukoze 2 sata nakon obroka

 

 

(mmol/l)A

 

 

Početna vrijednost Kraj ispitivanja

7,6 4,6

7,3 4,9

Prilagođena promjena od početne vrijednosti

-3,24

-2,87

Procijenjena razlika u liječenju

 

-0,36 [-0,81;0,08]

Povećanje glukoze 1 sat nakon obroka

 

 

(mmol/l)A

 

 

Početna vrijednost Kraj ispitivanja

6,0 4,1

5,9 4,6

Prilagođena promjena od početne vrijednosti

-2,14

-1,55

Procijenjena razlika u liječenju

 

-0,59 [-1,09;-0,09]C

Tjelesna težina (kg)

 

 

Početna vrijednost Kraj ispitivanja

89,0 91,6

88,3 90,8

Prilagođena promjena od početne vrijednosti

2,68

2,67

Procijenjena razlika u liječenju

 

0,00 [-0,60;0,61]

Zabilježena stopa teške ili GK

 

 

potvrđene hipoglikemijeB po bolesnik-

 

 

godini izloženosti (postotak bolesnika)

17,9 (76,8)

16,6 (73,3)

 

Procijenjeni omjer stopa

 

1,09 [0,88;1,36]

Početne vrijednosti i vrijednosti na kraju ispitivanja dobivene su na temelju srednjih posljednjih dostupnih zabilježenih vrijednosti. 95% -tni interval pouzdanosti naveden je u ‘[]’

A Test s obrokom

BTeška hipoglikemija (epizoda u kojoj je potrebna pomoć druge osobe) ili hipoglikemija potvrđena izmjerenim vrijednostima glukoze u krvi

(GK) definirane kao epizode potvrđene glukozom u plazmi <3,1 mmol/l bez obzira na simptome

CStatistički značajno u korist lijeka Fiasp

Doziranje nakon obroka nije ispitivano u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2.

74,8% bolesnika liječenih lijekom Fiasp postigli su ciljani HbA1c od <7% u usporedbi sa 75,9% bolesnika liječenih lijekom NovoRapid. Nije postojala statistički značajna razlika između lijekova Fiasp i NovoRapid u procijenjenim izgledima postizanja HbA1c <7%.

Medijan ukupne doze bolus inzulina na kraju ispitivanja bio je sličan za Fiasp i NovoRapid (promjena od početnih vrijednosti do kraja ispitivanja: Fiasp: 0,21→0,49 jedinica/kg/dan i NovoRapid:

0,21→0,51 jedinica/kg/dan). Promjene u medijanu ukupne doze bolus inzulina od početka do kraja ispitivanja bile su usporedive za Fiasp (0,56→0,53 jedinica/kg/dan) i NovoRapid

(0,52→0,48 jedinica/kg/dan).

Starije osobe

U tri kontrolirana klinička ispitivanja, 192 od 1219 (16%) bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 ili šećernom bolešću tipa 2 liječenih lijekom Fiasp imali su ≥65 godina, a njih 24 od 1219 (2%) imali su

≥75 godina. Nisu zabilježene ukupne razlike u sigurnosti ili učinkovitosti između starijih i mlađih bolesnika.

Kontinuirana supkutana inzulinska infuzija (KSII)

Randomizirano (2:1), 6-tjedno, dvostruko slijepo, aktivno kontrolirano kliničko ispitivanje s usporednim skupinama procjenjivalo je kompatibilnost lijekova Fiasp i NovoRapid kada se primjenjuju putem KSII-ja u odraslih bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1. Nije bilo mikroskopski potvrđenih epizoda okluzija infuzijskih setova niti u skupini koja je primala lijek Fiasp (N=25) niti u skupini koja je primala lijek NovoRapid (N=12). Dva su bolesnika u skupini koja je primala Fiasp zasebno prijavila reakcije na mjestu infuzije nastale uslijed liječenja.

U 2-tjednom ukriženom ispitivanju, Fiasp je pokazao veći učinak snižavanja glukoze nakon obroka nakon testa sa standardiziranim obrokom u odnosu na odgovor glukoze 1 i 2 sata nakon obroka (razlika u liječenju: -0,50 mmol/l [-1,07; 0,07]95% CI odnosno -0,99 mmol/l [-1,95; -0,03]95% CI), u usporedbi s lijekom NovoRapid uz primjenu putem KSII-ja.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Fiasp je formulacija aspart inzulina koja se uzima uz obrok u kojoj dodatak nikotinamida

(vitamina B3) rezultira bržom početnom apsorpcijom inzulina. Inzulin se pojavio u krvotoku otprilike 4 minute nakon primjene (Slika 1). Nastup pojave bio je dvostruko brži (što odgovara pojavi 5 minuta ranije), vrijeme do 50%-tne maksimalne koncentracije bilo je 9 minuta kraće s lijekom Fiasp u usporedbi s lijekom NovoRapid, pri čemu je tijekom prvih 15 minuta bilo dostupno četiri puta više inzulina, a tijekom prvih 30 minuta dvostruko više inzulina.

Koncentracija aspart inzulina (pmol/l)

Fiasp

NovoRapid

Vrijeme (min)

Slika 1 Profil srednje koncentracije inzulina u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 nakon supkutane injekcije

Ukupna izloženost inzulinu bila je usporediva između lijekova Fiasp i NovoRapid. Srednji Cmax za dozu od 0,2 jedinice/kg tjelesne težine iznosi 298 pmol/l i usporediv je s lijekom NovoRapid.

Ukupna izloženost i maksimalna koncentracija inzulina proporcionalno se povećava s povećanjem supkutane doze lijeka Fiasp unutar terapijskog raspona doze.

Apsolutna bioraspoloživost aspart inzulina nakon supkutane primjene lijeka Fiasp u abdomen, deltoidni mišić i bedro iznosila je otprilike 80%.

Nakon primjene lijeka Fiasp brz nastup pojave u krvotoku održava se neovisno o mjestu injiciranja. Vrijeme do maksimalne koncentracije i ukupna izloženost aspart inzulinu bili su usporedivi za abdomen, nadlakticu i bedro. Rana izloženost inzulinu i maksimalna koncentracija bile su usporedive za abdomen i nadlakticu, no vrijednost za bedro bila je niža.

Kontinuirana supkutana inzulinska infuzija (KSII)

Nastup izloženosti uz primjenu putem KSII-ja (vrijeme do postizanja maksimalne koncentracije) bilo je 26 minuta kraće s lijekom Fiasp u usporedbi s lijekom NovoRapid, što je rezultiralo s otprilike tri puta više dostupnog inzulina tijekom prvih 30 minuta (Slika 2).

Fiasp

NovoRapid

Koncentracija aspart inzulina prilagođena prema početnoj vrijednosti (pmol/l)

Vrijeme od bolus injekcije (min)

Slika 2 Profili srednje koncentracije inzulina u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 uz primjenu putem KSII-ja (0-5 sati) korigirani za infuziju bazalnog inzulina

Distribucija

Aspart inzulin ima niski afinitet vezivanja na proteine plazme (<10%), slično kao kod običnog ljudskog inzulina.

Volumen distribucije (Vd) nakon intravenske primjene iznosio je 0,22 l/kg (npr., 15,4 l za ispitanika koji ima 70 kg) što odgovara volumenu izvanstanične tekućine u tijelu.

Biotransformacija

Razgradnja aspart inzulina slična je razgradnji humanog inzulina; svi nastali metaboliti su neaktivni.

Eliminacija

Poluvijek nakon supkutane primjene lijeka Fiasp iznosi 57 minuta i usporediv je s lijekom NovoRapid.

Nakon intravenske primjene lijeka Fiasp klirens je bio brz (1,0 l/h/kg) i poluvijek eliminacije bio je 10 minuta.

Posebne populacije

Starije osobe

U starijih bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 Fiasp je pokazao raniji nastup izloženosti i veću ranu izloženost inzulinu, pri čemu se održala slična ukupna izloženost i maksimalna koncentracija u usporedbi s lijekom NovoRapid.

Ukupna izloženost aspart inzulinu i maksimalna koncentracija nakon primjene lijeka Fiasp bila je 30% veća u starijih ispitanika u usporedbi s mlađim odraslim ispitanicima.

Spol

Učinak spola na farmakokinetiku lijeka Fiasp istražen je pomoću analize svih farmakokinetičkih ispitivanja. Fiasp je pokazao usporediv raniji nastup izloženosti i veću ranu izloženost inzulinu, pri

čemu se održala slična ukupna izloženost i maksimalna koncentracija u usporedbi s lijekom NovoRapid za ženske i muške bolesnike sa šećernom bolešću tipa 1.

Rana i maksimalna izloženost inzulinu lijeka Fiasp bila je usporediva za ženske i muške bolesnike sa šećernom bolešću tipa 1. Međutim, ukupna izloženost inzulinu bila je veća u ženskih nego u muških bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1.

Pretilost

Početna brzina apsorpcije bila je niža kako je ITM bio veći, a ukupna izloženost bila je slična za različite razine ITM-a. U usporedbi s lijekom NovoRapid, utjecaj ITM-a na apsorpciju bio je manje izražen za Fiasp, što je dovelo do relativno veće početne izloženosti.

Rasa i etnička pripadnost

Učinak rase i etničke pripadnosti (bolesnici crne rase u usporedbi s bijelcima i bolesnici hispanskog porijekla u usporedbi s bolesnicima koji nisu hispanskog porijekla) na ukupnu izloženost inzulinu lijeka Fiasp temeljila se na rezultatima iz populacijske farmakokinetičke analize u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1. Nije pronađena razlika u izloženosti lijeku Fiasp između ispitivanih rasnih i etničkih skupina.

Oštećenje jetre

Ispitivanje farmakokinetike pojedinačne doze aspart inzulina provedeno je s lijekom NovoRapid na 24 ispitanika s normalnom do teško oštećenom funkcijom jetre. U ispitanika s oštećenjem jetre, brzina apsorpcije bila je smanjena i varijabilnija.

Oštećenje bubrega

Ispitivanje farmakokinetike pojedinačne doze aspart inzulina provedeno je s lijekom NovoRapid na 18 ispitanika s normalnom do teško oštećenom funkcijom bubrega. Nije bilo vidljivog učinka vrijednosti klirensa kreatinina na AUC, Cmax, CL/F i tmax aspart inzulina. Podaci o bolesnicima s umjerenim i teškim oštećenjem bubrega bili su ograničeni. Ispitivanjem nisu bili obuhvaćeni bolesnici sa zatajivanjem bubrega kojima je potrebna dijaliza.

Pedijatrijska populacija

U usporedbi s lijekom NovoRapid, u djece (6-11 godina) i adolescenata (12-18 godina) Fiasp je pokazao raniji nastup izloženosti i veću ranu izloženost inzulinu, pri čemu se održala slična ukupna izloženost i maksimalna koncentracija.

Nastup i rana izloženost inzulinu lijeka Fiasp u djece i adolescenata bili su slični onima u odraslih. Ukupna izloženost lijeku Fiasp nakon primjene doze od 0,2 jedinice/kg tjelesne težine bila je niža u djece i adolescenata u usporedbi s odraslim osobama, dok je maksimalna koncentracija aspart inzulina u serumu bila slična između dobnih skupina.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti i reproduktivne toksičnosti nakon izloženosti aspart inzulinu. U testovima in vitro, uključujući vezivanje na inzulinska i IGF-1 receptorska mjesta i učinci na stanični rast, aspart inzulin se ponašao vrlo slično humanom inzulinu. Ispitivanja su također pokazala da je disocijacija vezivanja na inzulinske receptore aspart inzulina jednaka kao i kod humanog inzulina.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

fenol metakrezol

glicerol cinkov acetat

natrijev hidrogenfosfat dihidrat argininklorid

nikotinamid (vitamin B3)

kloridna kiselina (za podešavanje pH) natrijev hidroksid (za podešavanje pH) voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije razrjeđivati ni miješati s drugim lijekovima osim otopinama za infuziju, kako je opisano u dijelu 4.2.

6.3Rok valjanosti

30 mjeseci.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Nakon prvog otvaranja ili kad se lijek nosi kao rezervni, lijek se može čuvati najviše 4 tjedna. Nakon isteka tog razdoblja brizgalica se treba iskoristiti ili baciti. Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Može se čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Ne zamrzavati. Zatvarač držati na brizgalici radi zaštite od svjetlosti.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku

Nakon prvog otvaranja ili kad se lijek nosi kao rezervni, lijek se može čuvati najviše 4 tjedna. Nakon isteka tog razdoblja uložak se treba iskoristiti ili baciti. Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Ne zamrzavati. Ako se uložak nosi kao rezervni i nije iskorišten, uložak se treba čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici

Nakon prvog otvaranja lijek se može čuvati najviše 4 tjedna. Nakon isteka tog razdoblja bočica se treba iskoristiti ili baciti. Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Može se čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Ne zamrzavati. Držati dalje od odjeljka za zamrzavanje. Zatvarač držati na brizgalici radi zaštite od svjetlosti.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku

Čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Ne zamrzavati. Držati dalje od odjeljka za zamrzavanje. Uložak čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici

Čuvati u hladnjaku (2°C–8°C). Ne zamrzavati. Držati dalje od odjeljka za zamrzavanje. Bočicu čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Nakon prvog otvaranja ili ako se nosi kao rezerva, vidjeti dio 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Uložak (staklo tipa 1) s klipom (halobutil) i čepom (halobutil/poliizopren) nalazi se u jednokratnoj, višedoznoj napunjenoj brizgalici od polipropilena, polioksimetilena, polikarbonata i akrilonitril butadien stirena.

Svaka napunjena brizgalica sadrži 3 ml otopine.

Veličine pakiranja od 1 (sa ili bez igala) napunjene brizgalice, 5 (bez igala) napunjenih brizgalica i višestruko pakiranje koje sadrži 10 (2 pakiranja od 5) (bez igala) napunjenih brizgalica.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku

Uložak (staklo tipa 1) s klipom (halobutil) i čepom (halobutil/poliizopren) u kutiji.

Svaki uložak sadrži 3 ml otopine.

Veličine pakiranja od 5 i 10 uložaka.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici

Bočica (staklo tipa 1) zatvorena pločicom od halobutilne/poliizoprenske gume i zaštitnim plastičnim zatvaračem s evidencijom otvaranja u kutiji.

Svaka bočica sadrži 10 ml otopine.

Veličine pakiranja od 1 bočice, 5 bočica i višestruko pakiranje koje sadrži 5 (5 pakiranja s 1) bočica.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Fiasp se ne smije primijeniti ako otopina nije bistra i bezbojna.

Fiasp koji je bio zamrznut se ne smije primijeniti.

Nakon svakog injiciranja, bolesnik treba baciti iglu u otpad.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Igle i napunjene brizgalice ne smiju se dijeliti. Uložak se ne smije ponovno puniti.

U slučaju hitnosti u osoba koje već koriste Fiasp (hospitalizacija ili neispravnost inzulinske brizgalice), Fiasp se može izvući iz FlexTouch brizgalice uz pomoć inzulinske štrcaljke od 100 U.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku

Igle i ulošci ne smiju se dijeliti. Uložak se ne smije ponovno puniti.

U slučaju hitnosti u osoba koje koriste Fiasp (hospitalizacija ili neispravnost inzulinske brizgalice), Fiasp se može izvući iz uloška uz pomoć inzulinske štrcaljke od 100 U.

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici

Igle i štrcaljke ne smiju se dijeliti.

Fiasp se može primijeniti uz pomoć infuzijske pumpe (KSII) tijekom najviše 9 dana, kako je opisano u dijelu 4.2 i uputi o lijeku. Ispitane su cjevčice čija je unutarnja stijenka načinjena od polietilena ili poliolefina te je utvrđeno da su kompatibilni za primjenu s pumpama.

Zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1160/001

EU/1/16/1160/002

EU/1/16/1160/003

EU/1/16/1160/004

EU/1/16/1160/005

EU/1/16/1160/006

EU/1/16/1160/007

EU/1/16/1160/008

EU/1/16/1160/009

EU/1/16/1160/010

EU/1/16/1160/011

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: {DD mjesec GGGG}

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

{MM/GGGG}

{DD/MM/GGGG} {DD mjesec GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept