Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) – Sažetak opisa svojstava lijeka - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFirazyr
ATK šifraC01EB19
Tvaricatibant
ProizvođačShire Orphan Therapies GmbH

1.NAZIV LIJEKA

Firazyr 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka napunjena štrcaljka od 3 ml sadržava ikatibantacetat koji odgovara količini od 30 mg ikatibanta. Svaki ml otopine sadržava 10 mg ikatibanta.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Otopina je bistra i bezbojna tekućina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Firazyr je indiciran za simptomatsko liječenje akutnih napadaja nasljednog (hereditarnog) angioedema (HAE) kod odraslih osoba (s nedostatkom inhibitora C1-esteraze).

4.2Doziranje i način primjene

Firazyr je namijenjen primjeni pod nadzorom zdravstvenog djelatnika.

Doziranje

Preporučena doza je jedna supkutana injekcija Firazyra od 30 mg.

U većini slučajeva za liječenje napadaja dovoljna je jedna injekcija Firazyra. U slučaju nedovoljnog povlačenja simptoma ili povratka simptoma, nakon 6 sati može se dati druga injekcija Firazyra. Ako nakon druge injekcije i dalje postoji nedovoljno povlačenje simptoma ili povratak simptoma, nakon još 6 sati može se dati treća injekcija Firazyra. U razdoblju od 24 sata ne bi trebalo dati više od

3 injekcije Firazyra.

U kliničkim ispitivanjima nije dano više od 8 injekcija Firazyra u jednom mjesecu.

Posebne populacije bolesnika

Starije osobe

Podaci o bolesnicima starijim od 65 godina su ograničeni.

Pokazalo se da je kod starijih osoba povećana sistemska izloženost ikatibantu. Nije poznato koliko je to značajno za sigurnost primjene Firazyra (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje funkcije jetre

Nije potrebna prilagodba doze kod bolesnika s oštećenjem funkcije jetre.

Oštećenje funkcije bubrega

Nije potrebna prilagodba doze kod bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka Firazyr kod djece u dobi od 0 do 18 godina nisu ustanovljene.

Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Firazyr je namijenjen supkutanoj primjeni, po mogućnosti u području abdomena.

Firazyr si bolesnik može davati samostalno ili mu ga može davati njegovatelj, ali samo nakon što je podučen pravilnoj tehnici davanja supkutanih injekcija od strane zdravstvenog djelatnika.

Odluku o započinjanju samostalnog davanja Firazyra trebao bi donijeti samo liječnik s iskustvom u dijagnosticiranju i liječenju nasljednog angioedema (vidjeti dio 4.4).

Svaka štrcaljka Firazyra namijenjena je isključivo jednokratnoj primjeni.

Firazyr otopinu za injekciju treba ubrizgati polako s obzirom na volumen koji se primjenjuje (3 ml).

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Laringealni napadaji

Bolesnike s laringealnim napadajima treba nakon davanja injekcije liječiti u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi sve dok liječnik ne procijeni da ih je sigurno otpustiti.

Ishemijska bolest srca

U ishemijskim uvjetima, propadanje srčane funkcije i smanjenje koronarnog protoka krvi mogli bi se teoretski javiti kao posljedica antagoniziranja bradikininskog receptora tipa 2. Stoga je potreban oprez pri davanju Firazyra bolesnicima s akutnom ishemijskom bolesti srca ili nestabilnom anginom pectoris (vidjeti dio 5.3).

Moždani udar

Iako nema dokaza koji bi poduprli koristan učinak blokade B2 receptora neposredno nakon moždanog udara, postoji teoretska mogućnost da ikatibant može umanjiti pozitivne neuroprotektivne učinke bradikinina u kasnoj fazi. Shodno tomu, potreban je oprez pri davanju ikatibanta bolesnicima u tjednima nakon moždanog udara.

Samostalno davanje lijeka

Za bolesnike koji nikad prije nisu primali Firazyr, prvo liječenje treba provesti u zdravstvenoj ustanovi ili pod nadzorom liječnika.

U slučaju nedovoljnog povlačenja simptoma ili povratka simptoma nakon samostalnog liječenja, preporučuje se da bolesnik potraži liječnički savjet te da se sve daljnje doze daju u zdravstvenoj ustanovi (vidjeti dio 4.2).

Bolesnici koji dožive laringealni napadaj trebali bi uvijek potražiti liječnički savjet i otići na promatranje u zdravstvenu ustanovu i nakon primjene injekcije kod kuće.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ne očekuju se farmakokinetičke interakcije koje uključuju CYP450 (vidjeti dio 5.2)

Nije proučavana istodobna primjena Firazyra s inhibitorima angiotenzin konvertirajućeg enzima

(ACE). ACE inhibitori su kontraindicirani kod bolesnika s nasljednim angioedemom (HAE) zbog povećanja razina bradikinina.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nisu dostupni klinički podaci za izloženost ikatibantu tijekom trudnoće. Ispitivanja na životinjama pokazala su učinke na implantaciju u maternici i porod (vidjeti dio 5.3), no mogući rizik za ljude nije poznat.

Firazyr treba primjenjivati tijekom trudnoće samo ako moguća korist opravdava mogući rizik za fetus (npr. za liječenje potencijalno po život opasnih laringealnih napadaja).

Dojenje

Ikatibant se izlučuje u mlijeko ženki štakora koje doje u koncentracijama sličnim onima u majčinoj krvi. Nisu uočeni nikakvi učinci na postnatalni razvoj mladunaca štakora.

Nije poznato izlučuje li se ikatibant u majčino mlijeko kod ljudi, no preporučuje se da žene koje žele uzeti Firazyr ne bi trebale dojiti 12 sati nakon uzimanja lijeka.

Plodnost

Opetovana primjena ikatibanta kod štakora i pasa imala je za posljedicu učinke na reproduktivne organe. Ikatibant nije imao nikakav učinak na plodnost mužjaka miševa i štakora (vidjeti dio 5.3). U ispitivanju provedenom na 39 zdravih odraslih muškaraca i žena koji su dobivali 30 mg lijeka svakih 6 sati, i to 3 doze svaka 3 dana, što je ukupno 9 doza, nije bilo klinički značajnih promjena u odnosu na početnu vrijednost bazalne i GnRh-om stimulirane koncentracije reproduktivnih hormona ni kod žena ni kod muškaraca. Nije bilo značajnih učinaka ikatibanta na koncentraciju progesterona

lutealne faze i lutealnu funkciju, ili na duljinu menstrualnog ciklusa kod žena, a nije bilo ni značajnih učinaka ikatibanta na broj, motilitet i morfologiju spermija kod muškaraca. Nije vjerojatno da će se režim doziranja upotrijebljen za ovo ispitivanje održati u kliničkom kontekstu.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Firazyr ima manji utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Iscrpljenost, letargija, umor, pospanost i omaglica zabilježeni su nakon primjene Firazyra. Ovi simptomi mogu se pojaviti kao posljedica napadaja nasljednog angioedema. Bolesnike treba upozoriti da ne upravljaju vozilima i ne rade sa strojevima ako osjećaju umor ili omaglicu.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

U kliničkim ispitivanjima korištenim za registraciju, ukupno 999 napadaja nasljednog angioedema

(HAE) liječeno je s 30 mg Firazyra koji je potkožno primijenio zdravstveni djelatnik. Zdravstveni djelatnik primijenio je Firazyr od 30 mg s.c. na 129 zdravih ispitanika i 236 bolesnika s nasljednim angioedemom (HAE).

Gotovo svi ispitanici koji su supkutano primili ikatibant u kliničkim ispitivanjima razvili su reakcije na mjestu uboda injekcije (karakteriziraju ih iritacija kože, oticanje, bol, svrbež, eritem, osjećaj žarenja).

Te su reakcije uglavnom bile blage do umjerene jakosti, prolazne i riješene bez dodatne intervencije.

Tablični popis nuspojava

Učestalost nuspojava navedenih u tablici 1 definirana je pomoću sljedećih razreda:

Vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 do <1/10); manje često (≥1/1000 do <1/100); rijetko (≥1/10 000 do <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000).

Tablica 1: Nuspojave zabilježene kod primjene ikatibanta

Klasifikacija organskih sustava

Preferirani pojam

(kategorija incidencije)

 

 

 

Poremećaji živčanog sustava

 

(Često, ≥1/100 do <1/10)

Omaglica

 

Glavobolja

 

 

Poremećaji probavnog sustava

 

(Često, ≥1/100 do <1/10)

Mučnina

 

 

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

(Često, ≥1/100 do <1/10)

Osip

 

Eritem

 

Pruritus

 

 

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

 

(Vrlo često, ≥1/10)

Reakcije na mjestu injiciranja*

(Često, ≥1/100 do <1/10)

Pireksija

 

 

Pretrage

 

(Često, ≥1/100 do <1/10)

Povećane transaminaze

* Modrice na mjestu injiciranja, hematom na mjestu injiciranja, osjećaj žarenja na mjestu injiciranja, eritem na mjestu injiciranja, hipoestezija na mjestu injiciranja, iritacija na mjestu injiciranja, obamrlost na mjestu injiciranja, edem na mjestu injiciranja, bol na mjestu injiciranja, osjećaj pritiska na mjestu injiciranja, pruritus na mjestu injiciranja, oticanje na mjestu injiciranja, urtikarija na mjestu injiciranja i osjećaj topline na mjestu injiciranja.

Opis odabranih nuspojava

Imunogenost

Tijekom opetovanog liječenja u kontroliranim ispitivanjima faze III u rijetkim je slučajevima primijećena prolazna pozitivnost na anti-ikatibant protutijela. Djelotvornost je bila zadržana kod svih bolesnika. Jedan bolesnik liječen Firazyrom na testu je bio pozitivan na anti-ikatibant protutijela prije i nakon liječenja Firazyrom. Taj je bolesnik praćen 5 mjeseci i kasniji su uzorci bili negativni na anti- ikatibant protutijela. Kod primjene Firazyra nisu zabilježene reakcije preosjetljivosti ili anafilaktičke reakcije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nema dostupnih kliničkih podataka o predoziranju.

Doza od 3,2 mg/kg primijenjena intravenski (otprilike 8 puta terapijska doza) uzrokovala je prolazni eritem, svrbež ili hipotenziju kod zdravih ispitanika. Nije bila potrebna nikakva terapijska intervencija.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Ostali hematološki pripravci, lijekovi koji se koriste za liječenje nasljednog angioedema: ATK oznaka: B06AC02.

Mehanizam djelovanja

Nasljedni (hereditarni) angioedem ili HAE je autosomno dominantna bolest koju uzrokuje nedostatak ili disfunkcija inhibitora C1-esteraze. Napadaji nasljednog angioedema (HAE) popraćeni su povećanim oslobađanjem bradikinina koji je ključni posrednik u razvoju kliničkih simptoma.

Nasljedni angioedem (HAE) manifestira se kao sporadični napadaji supkutanog i/ili submukoznog edema koji zahvaćaju gornje dišne puteve, kožu i probavni trakt. Napadaj obično traje između 2 i

5 dana.

Ikatibant je selektivni kompetitivni antagonist bradikininskog receptora tipa 2 (B2). To je sintetski dekapeptid sa strukturom koja je slična bradikininu, ali s 5 neproteinogenskih aminokiselina. Kod HAE, povećane koncentracije bradikinina ključni su posrednik u razvoju kliničkih simptoma.

Farmakodinamički učinci

Kod zdravih mladih ispitanika, u slučaju primjene ikatibanta u dozama od 0,8 mg/kg kroz 4 sata, 1,5 mg/kg/dan ili 0,15 mg/kg/dan u razdoblju od 3 dana, spriječen je razvoj hipotenzije inducirane bradikininom, vazodilatacije i refleksne tahikardije. Pokazalo se da je ikatibant kompetitivni antagonist kad je testna doza bradikinina četverostruko povećana.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Podaci o djelotvornosti dobiveni su iz početnog otvorenog ispitivanja faze II i iz tri kontrolirana ispitivanja faze III.

Klinička ispitivanja faze III (FAST-1 i FAST-2) bila su randomizirana, dvostruko slijepa, kontrolirana ispitivanja s identičnim dizajnom, osim u slučaju komparatora (jedno je kao komparator imalo peroralno primijenjenu traneksamsku kiselinu, a drugo je bilo kontrolirano placebom). Ukupno

130 bolesnika slučajnim je odabirom primilo dozu od 30 mg ikatibanta (63 bolesnika) ili komparator (traneksamsku kiselinu, - 38 ili placebo - 29 bolesnika). Kasnije epizode HAE liječene su u otvorenom produžetku ispitivanja. Bolesnici sa simptomima laringealnog angioedema primili su otvorenu terapiju ikatibantom. Primarni ishod djelotvornosti bilo je vrijeme do početka ublažavanja simptoma uz korištenje vizualne analogne skale (VAS). U tablici 2 prikazani su rezultati djelotvornosti za ta ispitivanja.

FAST-3 bilo je randomizirano, placebom kontrolirano ispitivanje s paralelnim skupinama od

98 odraslih bolesnika prosječne dobi od 36 godina. Bolesnici su randomizirani za primanje 30 mg ikatibanta ili placebo supkutanom injekcijom. Podskupina bolesnika u ovom ispitivanju imala je akutne napadaje HAE dok je primala androgene, antifibrinolitička sredstva ili inhibitore C1. Primarni ishod bilo je vrijeme do početka ublažavanja simptoma procijenjeno pomoću kompozitne vizualne analogne skale s tri stavke (VAS-3) koja se sastoji od procjene oticanja kože, bolova na koži i bolova u trbuhu. U tablici 3 prikazani su rezultati djelotvornosti za FAST-3.

U ovim ispitivanjima kod bolesnika koji su primili ikatibant zabilježeno je prosječno brže vrijeme do početka ublažavanja simptoma (2,0, 2,5 i 2,0 sati, tim redoslijedom), u usporedbi s traneksamskom kiselinom (12,0 sati) i placebom (4,6 i 19,8 sati). Terapijski učinak ikatibanta potvrđen je sekundarnim ishodima djelotvornosti.

U integriranoj analizi ovih kontroliranih ispitivanja faze III vrijeme do početka ublažavanja simptoma i vrijeme do početka ublažavanja primarnog simptoma bilo je slično neovisno o dobnoj skupini, spolu, rasi, tjelesnoj težini ili tome je li bolesnik koristio androgene ili antifibrinolitička sredstva.

Odgovor je također bio dosljedan kod svih ponavljanih napadaja u kontroliranim ispitivanjima faze III. Ukupno 237 bolesnika primilo je 1386 doza od 30 mg ikatibanta u slučaju 1278 napadaja akutnog HAE. U prvih 15 napadaja liječenih lijekom Firazyr (1114 doza za 1030 napadaja), medijan vremena do početka ublažavanja simptoma bio je sličan u svim napadajima (2,0 do 2,5 sata). 92,4% tih napadaja nasljednog angioedema (HAE) liječeno je jednom dozom lijeka Firazyr.

Tablica 2. Rezultati djelotvornosti za FAST-1 i FAST-2

Kontrolirano kliničko ispitivanje FIRAZYRA nasuprot traneksamskoj kiselini ili placebu:

Rezultati djelotvornosti

 

FAST-2

 

 

FAST-1

 

 

Ikatibant

Traneksamska

 

Ikatibant

Placebo

 

kiselina

 

 

 

 

 

 

Broj ispitanika u ITT

 

 

Broj ispitanika u ITT

 

 

populaciji

populaciji

(predviđenoj za

(predviđenoj za

 

 

 

 

liječenje)

 

 

liječenje)

 

 

Početna vrijednost

63,7

61,5

Početna vrijednost

69,3

67,7

VAS (mm)

VAS (mm)

 

 

 

 

Promjena od početne

-41,6

-14,6

Promjena od početne

-44,8

-23,5

vrijednosti do 4 sata

vrijednosti do 4 sata

 

 

 

 

Razlika između

 

 

Razlika između

 

 

liječenja (95% CI,

-27,8 (-39,4, -16,2) p < 0,001

liječenja (95% CI,

-23,3 (-37,1, -9,4) p = 0,002

p-vrijednost)

 

 

p-vrijednost)

 

 

Promjena od početne

-54,0

-30,3

Promjena od početne

-54,2

-42,4

vrijednosti do 12 sati

vrijednosti do 12 sati

 

 

 

 

Razlika između

 

 

Razlika između

 

 

liječenja (95% CI,

-24,1 (-33,6, -14,6) p < 0,001

liječenja (95% CI,

-15,2 (-28,6, -1,7) p = 0,028

p-vrijednost)

 

 

p-vrijednost)

 

 

Medijan vremena do

 

 

Medijan vremena do

 

 

početka ublažavanja

 

 

početka ublažavanja

 

 

simptoma (sati)

 

 

simptoma (sati)

 

 

Sve epizode (N = 74)

2,0

12,0

Sve epizode (N = 56)

2,5

4,6

Stopa odgovora (%,

 

 

Stopa odgovora (%,

 

 

CI) od 4 sata nakon

 

 

CI) od 4 sata nakon

 

 

početka liječenja

 

 

početka liječenja

 

 

Sve epizode (N = 74)

80,0

30,6

Sve epizode

66,7

46,4

(63,1, 91,6)

(16,3, 48,1)

(N = 56)

(46,0, 83,5)

(27,5, 66,1)

Medijan do početka

 

 

Medijan do početka

 

 

ublažavanja

 

 

ublažavanja

 

 

simptoma: svi

 

 

simptoma: svi

 

 

simptomi (sati):

1,6

3,5

simptomi (sati):

2,0

3,3

Bol u trbuhu

2,6

18,1

Bol u trbuhu

3,1

10,2

Oticanje kože

1,5

12,0

Oticanje kože

1,6

9,0

Bol na koži

 

 

Bol na koži

 

 

Medijan do gotovo

 

 

Medijan do gotovo

 

 

potpunog ublažavanja

 

 

potpunog ublažavanja

 

 

simptoma (sati)

 

 

simptoma (sati)

 

 

Sve epizode (N = 74)

10,0

51,0

Sve epizode

8,5

19,4

(N = 56)

 

 

 

 

 

Medijan vremena do

 

 

Medijan vremena do

 

 

regresije simptoma,

 

 

regresije simptoma,

 

 

procjena bolesnika

 

 

procjena bolesnika

 

 

(sati)

 

 

(sati)

 

 

Kontrolirano kliničko ispitivanje FIRAZYRA nasuprot traneksamskoj kiselini ili placebu:

Rezultati djelotvornosti

FAST-2

 

 

 

 

 

 

FAST-1

 

 

 

Ikatibant

 

Traneksamska

 

 

 

 

Ikatibant

 

Placebo

 

 

kiselina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sve epizode (N = 74)

 

0,8

 

7,9

 

 

Sve epizode (N = 56)

 

0,8

 

16,9

Medijan vremena do

 

 

 

 

 

 

Medijan vremena do

 

 

 

 

 

sveukupnog

 

 

 

 

 

 

sveukupnog

 

 

 

 

 

 

poboljšanja stanja

 

 

 

 

 

 

poboljšanja stanja

 

 

 

 

 

bolesnika, procjena

 

 

 

 

 

 

bolesnika, procjena

 

 

 

 

 

liječnika (sati)

 

 

 

 

 

 

liječnika (sati)

 

 

 

 

 

 

Sve epizode (N = 74)

 

1,5

 

6,9

 

 

Sve epizode (N = 56)

 

1,0

 

5,7

Tablica 3. Rezultati djelotvornosti za FAST-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati djelotvornosti: FAST-3; Kontrolirana faza -

 

 

 

 

Populacija s namjerom liječenja (ITT)

 

 

 

 

Ishod

 

Statistika

 

Firazyr

 

Placebo

 

 

p-vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n = 43)

 

(n = 45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarni ishod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijeme do početka ublažavanja

Medijan

 

2,0

 

19,8

 

 

< 0,001

simptoma - Kompozitna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vizualna analogna skala (VAS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi ishodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijeme do početka ublažavanja

Medijan

 

1,5

 

18,5

 

 

< 0,001

primarnog simptoma (sati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena u rezultatu

 

Srednja

 

-19,74

 

-7,49

 

 

< 0,001

kompozitne vizualne analogne

vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skale (VAS) 2 sata nakon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liječenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena u rezultatu

 

Srednja

 

-0,53

 

-0,22

 

 

< 0,001

kompozitne procjene simptoma

vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od strane ispitanika nakon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena u rezultatu

 

Srednja

 

-0,44

 

-0,19

 

 

< 0,001

kompozitne procjene simptoma

vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od strane ispitivača nakon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijeme do gotovo potpunog

Medijan

 

8,0

 

36,0

 

 

0,012

ublažavanja simptoma (sati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijeme do poboljšanja

 

Medijan

 

0,8

 

3,5

 

 

< 0,001

početnog simptoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procijenjeno od strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ispitanika (sati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijeme do poboljšanja

 

Medijan

 

0,8

 

3,4

 

 

< 0,001

početnog vizualnog simptoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procijenjeno od strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ispitivača (sati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 66 bolesnika s napadajima nasljednog angioedema (HAE) koji je zahvatio grkljan liječeno je u ovim kontroliranim kliničkim ispitivanjima faze III. Rezultati su bili slični onima kod bolesnika s nelaringealnim napadajima HAE kad je riječ o vremenu do početka ublažavanja simptoma.

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetika ikatibanta opsežno je opisana u ispitivanjima u kojima je ikatibant primijenjen intravenski i supkutano na zdravim dobrovoljcima i bolesnicima. Farmakokinetički profil ikatibanta kod bolesnika s nasljednim angioedemom (HAE) sličan je onomu kod zdravih dobrovoljaca.

Apsorpcija

Nakon supkutane primjene, apsolutna bioraspoloživost ikatibanta iznosi 97%. Vrijeme do maksimalne koncentracije iznosi otprilike 30 minuta.

Distribucija

Volumen distribucije ikatibanta (Vss) iznosi oko20-25 L. Vezanje za proteine plazme iznosi 44%.

Eliminacija

Ikatibant se uglavnom eliminira metabolizmom uz manje od 10% doze koja se eliminira u urinu kao nepromijenjen lijek. Klirens iznosi oko 15-20 l/sat i neovisan je o dozi. Poluvijek u plazmi iznosi oko 1-2 sata.

Biotransformacija

Ikatibant se u velikoj mjeri metabolizira pomoću proteolitičkih enzima u neaktivne metabolite koji se prvenstveno izlučuju putem urina.

Ispitivanja in vitro potvrdila su da se ikatibant ne razgrađuje oksidativnim metaboličkim putevima i da nije inhibitor glavnih izoenzima citokroma (CYP) P450 (CYP 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4) te da ne inducira CYP 1A2 i 3A4.

Posebne populacije bolesnika

Podaci ukazuju na smanjenje klirensa povezano s dobi koje ima za posljedicu oko 50-60% višu izloženost kod starijih osoba (75-80 godina) u usporedbi s bolesnicima u dobi od 40 godina. Podaci ukazuju na to da spol i tjelesna težina nemaju značajan utjecaj na farmakokinetiku ikatibanta.

Ograničeni podaci ukazuju na to da oštećenja funkcije jetre ili bubrega ne utječu na izloženost ikatibantu. Utjecaj rase na farmakokinetiku ikatibanta nije procijenjen. Nema farmakokinetičkih podataka o primjeni kod djece.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Provedena su ispitivanja s ponovljenim dozama u trajanju do 6 mjeseci kod štakora, odnosno 9 mjeseci kod pasa. I kod štakora i kod pasa došlo je do smanjenja razina spolnih hormona u

cirkulaciji povezanog s dozom, a ponavljana primjena ikatibanta reverzibilno je odgodila spolno sazrijevanje.

Najveće dnevne izloženosti definirane područjem ispod krivulje (AUC) pri dozama bez uočenog štetnog učinka (NOAEL) u 9-mjesečnom ispitivanju na psima bile su 2,3 puta veće od područja ispod krivulje (AUC) kod ljudi nakon supkutane primjene doze od 30 mg. Doza bez uočenog štetnog učinka (NOAEL) nije se mogla izmjeriti u ispitivanju na štakorima, međutim svi nalazi iz tog ispitivanja pokazali su potpuno ili djelomično reverzibilne učinke kod liječenih štakora. Hipertrofija nadbubrežnih žlijezdi primijećena je kod svih doza ispitanih na štakorima. Uočeno je da je hipertrofija nadbubrežnih žlijezda reverzibilna nakon prekida terapije ikatibantom. Nije poznata klinička važnost nalaza na nadbubrežnim žlijezdama.

Ikatibant nije imao nikakav učinak na plodnost mužjaka miševa (najveća doza 80,8 mg/dan) i štakora (najveća doza 10 mg/kg/dan).

U dvogodišnjem ispitivanju procjene kancerogenog potencijala ikatibanta u štakora, dnevne doze s približno dvostrukim razinama izloženosti koje su postignute nakon terapijske doze u ljudi nisu utjecale na incidenciju ili morfologiju tumora. Rezultati ne upućuju na kancerogeni potencijal ikatibanta.

U standardnom nizu in vitro i in vivo testova ikatibant nije bio genotoksičan.

Ikatibant nije imao teratogeni učinak pri primjeni putem s.c. injekcije tijekom ranog embrionalnog i fetalnog razvoja kod štakora (najveća doza 25 mg/kg/dan) i kunića (najveća doza 10 mg/kg/dan). Ikatibant je učinkovit antagonist bradikinina i zbog toga, visoke doze lijeka mogu utjecati na proces implantacije u maternici i kasniju stabilnost maternice u ranoj trudnoći. Ti utjecaji na maternicu manifestiraju se i u kasnom stadiju trudnoće gdje ikatibant ima tokolitički učinak, što dovodi do odgođenog okota kod štakora uz povećani fetalni distres i perinatalnu smrt pri visokim dozama

(10 mg/kg/dan).

U ispitivanjima toksičnosti kod mladunaca u kojima su spolno nezreli štakori dnevno primali 3 mg/kg u razdoblju od 7 tjedana, primijećena je atrofija sjemenika i pasjemenika. Slični učinci ikatibanta na reproduktivno tkivo uočeni su kod spolno zrelih štakora i pasa. Ti tkivni nalazi bili su u skladu s prijavljenim učincima gonadotropina, a tijekom kasnijeg razdoblja bez terapije pokazali su se reverzibilnima.

Ikatibant nije izazvao promjene srčanog provođenja in vitro (hERG kanal) ili in vivo kod normalnih pasa ili kod različitih modela pasa (ventrikularni ritam, fizički napor i koronarna ligacija) ondje gdje nisu primijećene nikakve povezane hemodinamičke promjene. Pokazalo se da ikatibant pogoršava induciranu ishemiju srca u nekoliko nekliničkih modela, iako nije uvijek uočen štetan utjecaj kod akutne ishemije.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

natrijev klorid

acetatna kiselina, ledena (za podešavanje pH) natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

18 mjeseci

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Ne zamrzavati.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

3 ml otopine u napunjenoj štrcaljki od 3 ml (staklo tipa I) s čepom klipa (bromobutil obložen polimerom fluorougljika). Igla za potkožnu primjenu (25 G; 16 mm) uključena je u pakiranje.

Veličina pakiranja od jedne napunjene štrcaljke s jednom iglom ili višestruko pakiranje koje sadržava tri napunjene štrcaljke s tri igle.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Otopina treba biti bistra i bezbojna i bez vidljivih čestica. Samo za jednokratnu uporabu.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlin

Njemačka

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/461/001

EU/1/08/461/002

9 DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 11. srpnja 2008.

Datum posljednje obnove: 13. ožujka 2013.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept