Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaFoclivia
ATK šifraJ07BB02
Tvarinfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
ProizvođačSeqirus S.r.l.  

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Foclivia suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv pandemijske influence (H5N1) (površinski antigen, inaktivirano, adjuvantirano)

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Površinski antigeni virusa influence (hemaglutinin i neuraminidaza)* soja:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrograma** po dozi od 0,5 ml

*umnoženi na jajima

**izraženo u mikrogramima hemaglutinina.

Adjuvans MF59C.1 koji sadrži:

 

Skvalen

9,75 miligrama

Polisorbat 80

1,175 miligrama

Sorbitantrioleat

1,175 miligrama

Ovo cjepivo je u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Odlukom EU za pandemiju.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki.

Mliječnobijela tekućina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Profilaksa gripe u službeno proglašenoj pandemijskoj situaciji.

Foclivia se treba koristiti u skladu sa Službenim općim smjernicama.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasle i starije osobe: 0,5 ml na odabrani datum.

Drugu dozu cjepiva treba primijeniti nakon intervala od najmanje 3 tjedna.

Foclivia je procijenjena u odraslih osoba (u dobi od 18 do 60 godina) i starijih osoba

(više od 60 godina) slijedeći raspored primarnog cijepljenja na 1. dan, pa 22. dana. Podaci o trećoj dozi (boosteru) primijenjenoj 6 mjeseci nakon prve doze ograničeni su

(vidjeti dijelove 4.8 i 5.1).

Pedijatrijska populacija:

Sigurnost i djelotvornost cjepiva Foclivia u ispitanika mlađih od 18 godina nisu još ustanovljene.

Trenutno dostupni podaci u ispitanika u dobi od 6 mjeseci do 18 godina opisani su u dijelu 5.1, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Nema dostupnih podataka za djecu mlađu od 6 mjeseci.

Način primjene

Imunizacija se treba provesti intramuskularnom injekcijom u deltoidni mišić ili anterolateralni dio bedara (ovisno o mišićnoj masi).

4.3Kontraindikacije

Anafilaktička (tj. po život opasna) reakcija u anamnezi, na bilo koji sastojak ovog cjepiva ili na ostatne tvari koje se u cjepivu nalaze u tragovima kao što su jaja, pileće bjelančevine, kanamicin i neomicin sulfat, barijev sulfat, formaldehid i cetiltrimetilamonij bromid (CTAB). Međutim, u pandemijskoj će situaciji možda biti potrebno dati cjepivo, pod uvjetom da su sredstva i prostorije za oživljavanje odmah dostupne u slučaju potrebe.

Vidjeti dio 4.4.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Potreban je oprez pri primjeni cjepiva kod osoba s poznatom preosjetljivošću (osim anafilaktičke reakcije) na djelatnu tvar, na bilo koju pomoćnu tvar navedenu u dijelu 6.1 i na jaja, pileće bjelančevine, kanamicin i neomicin sulfat, barijev sulfat, formaldehid i cetiltrimetilamonij bromid (CTAB).

Kao i kod svih injekcijskih cjepiva, odgovarajuće liječenje i medicinski nadzor trebaju uvijek biti lako dostupni u slučaju pojave rijetkog anafilaktičkog događaja nakon primjene cjepiva.

Ako to pandemijska situacija dopušta, imunizaciju je potrebno odgoditi u pacijenata s teškom febrilnom bolesti ili akutnom infekcijom.

Foclivia se ni u kojim okolnostima ne smije primijeniti intravaskularno ili potkožno.

Stoga zdravstveni djelatnici moraju procijeniti koristi i moguće rizike primjene cjepiva kod osoba s trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem krvarenja zbog kojeg bi bila kontraindicirana injekcija u mišić, osim ako moguće koristi nadilaze rizik od krvarenja.

Reakcija protutijela u pacijenata s endogenom ili jatrogenom imunosupresijom može biti nedostatna.

Možda neće doći do zaštitnog imunološkog odgovora kod svih cjepljenih (vidjeti dio 5.1).

U kliničkim je ispitivanjima primijećena ukrižena zaštita protiv srodnih varijanata virusa

H5N1 (vidjeti dio 5.1).

Budući da se preporučuje druga doza, treba uzeti u obzir da ne postoje podaci o sigurnosti, imunogenosti ili djelotvornosti koji bi poduprli međusobnu zamjenjivost Foclivije i drugih monovalentnih cjepiva protiv virusa H5N1.

Iako nisu dostupni podaci o primjeni cjepiva Foclivia, u ispitanika cijepljenih cjepivom Focetria, H1N1 pandemičnim cjepivom adjuvantiranim s MF59C.1 sličnim cjepivu Foclivia, prijavljeni su slučajevi konvulzija praćeni vrućicom ili bez nje.

Do većine febrilnih konvulzija došlo je kod pedijatrijske populacije. Neki su slučajevi primijećeni kod osoba s anamnezom epilepsije. Treba obratiti posebnu pažnju na osobe koje boluju od epilepsije,

a liječnik treba osobe (ili roditelje) obavijestiti o mogućnosti pojave konvulzija (vidjeti dio 4.8).

Sinkopa (nesvjestica) se može javiti kao posljedica ili čak prije bilo kakvog cijepljenja kao psihogeni odgovor na ubod iglom. Ovo stanje može biti popraćeno s nekoliko neuroloških znakova poput prolazne smetnje vida, parestezije i toničko-kloničkih pokreta udova tijekom oporavka. Važno je na adekvatan način provoditi cijepljenje kako bi se izbjegle ozljede prilikom pada u nesvijest.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Focliviju se ne smije davati istovremeno s drugim cjepivima. Međutim, ako je indicirana istovremena primjena s drugim cjepivom, imunizacija se treba provesti na suprotnim udovima. Važno je napomenuti da se nuspojave mogu pojačati.

Imunološki odgovor može biti slabiji ako je pacijent podvrgnut imunosupresijskoj terapiji.

Nakon cijepljenja protiv influence mogu se dobiti lažno pozitivni rezultati seroloških testiranja metodom ELISA na protutijelo protiv virusa humane imunodeficijencije -1 (HIV-1), hepatitisa C i, osobito, virusa HTLV-1. U takvim je slučajevima metoda Western blot negativna. Ovi prolazni lažno pozitivni rezultati mogu biti uzrokovani stvaranjem IgM antitijela kao odgovorom na cjepivo.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primjeni Foclivije u trudnica.

Sigurnosni podaci dostupni su, međutim, za trudnice cijepljenje cjepivom Focetria

(H1N1 pandemijsko cjepivo slično cjepivu Foclivia) koje sadrži istu količinu adjuvansa MF59C.1 kao Foclivia. Spontano prijavljeni slučajevi nakon stavljanja lijeka u promet i intervencijske studije ne ukazuju na izravne ili neizravne štetne učinke cijepljenja cjepivom Focetria u odnosu na trudnoću.

Osim toga, dvije velike opservacijske studije za procjenjivanje sigurnosti cijepljenja cjepivom Focetria tijekom trudnoće nisu pokazale povećanje stope gestacijskog dijabetesa, preeklampsije, pobačaja, mrtvorođene djece, djece niske porođajne težine, prerano rođene djece, novorođenačke smrti

i kongenitalnih malformacija kod gotovo 10 000 cijepljenih trudnica i njihovog potomstva uspoređeno s necijepljenom kontrolnom skupinom.

Liječnici trebaju procijeniti koristi i moguće rizike primjene cjepiva Foclivia kod trudnica, uzimajući u obzir službene preporuke.

Dojenje

Cjepivo se može koristiti tijekom dojenja.

Plodnost

Nema dostupnih podataka.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Neke od nuspojava spomenutih u dijelu 4.8. "Nuspojave" mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

4.8Nuspojave

Kratki prikaz profila sigurnosti

Odrasle i starije osobe (u dobi iznad 18 godina)

U kliničkim ispitivanjima sprovedenim s pandemijskim mock-up H5N1 adjuvantiranim cjepivom (vidjeti dio 5.1 za više informacija) većina reakcija bila je blage naravi, kratkog trajanja i kvalitativno slična onima koje izazivaju konvencionalna cjepiva protiv sezonske gripe. Široko je prihvaćeno da je djelovanje adjuvansa koje dovodi do povećane imunogenosti povezano s nešto većom učestalosti lokalnih reakcija (uglavnom blaga bol) u usporedbi s uobičajenim, neadjuvantiranim cjepivima protiv gripe. Nakon druge doze bilo je manje reakcija nego nakon prve.

Djeca i adolescenti u dobi od 6 mjeseci do 17 godina:

U fazi II kliničkog ispitivanja (Studija V87P6) sigurnost pandemijskog mock-up H5N1 adjuvantiranog cjepiva je procijenjena u djece i odraslih (vidjeti dio 5.1 za više informacija).

Bez obzira na dob, reaktogenost je bila viša nakon prve doze nego nakon drugog cijepljenja. Reaktogenost nakon treće doze, primijenjene 12 mjeseci nakon druge doze, bila je viša nego nakon

prve i druge doze. Postoci ispitanika koji su prijavili lokalne reakcije bili su viši u starijim dobnim skupinama, uglavnom zbog većeg broja prijava boli. Eritem i pojačana osjetljivost bili su najčešće prijavljene izazvane lokalne reakcije u male djece; razdražljivost i neuobičajena plačljivost bile su najčešće prijavljene izazvane sistemske reakcije. Najčešće prijavljena izazvana lokalna reakcija

u djece i adolescenata bila je bol, dok su umor i glavobolja bili najčešće prijavljene izazvane sistemske reakcije. U svim dobnim skupinama, mali postoci ispitanika prijavili su vrućicu. Podaci o sigurnosti primjene nakon prve i druge doze kod djece i adolescenata upućuju na sigurnosni profil usporediv

s onime dobivenim za formulaciju mock-up cjepiva H5N1 (Foclivia).

Učestalost nuspojava u kliničkim ispitivanjima i istraživanjima nakon stavljanja cjepiva u promet je navedena ispod.

Klinička ispitivanja

Nuspojave iz kliničkih ispitivanja u odraslih i starijih osoba (od 18 godina naviše)

Učestalost nuspojava procijenjena je u četiri klinička ispitivanja s različitim sojevima gripe

i formulacijama (H5N3, H9N2 i H5N1); cijepljeno je 3696 odraslih i starijih ispitanika. Od tih ispitanika, 3618 ispitanika primilo je mock-up cjepivo Foclivia (A/H5N1) (vidjeti dio 5.1).

Nuspojave iz kliničkih ispitivanja s mock-up cjepivom Foclivia navedene su u nastavku.

Učestalost pojave simptoma primijećenih kod ispitanika starijih od 60 godina niža je od one kod populacije u dobi od 18 do 60 godina.

Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su navedene prema padajućoj ozbiljnosti:

Poremećaji živčanog sustava Često (>1/100 i <1/10): glavobolja

Poremećaji kože i potkožnog tkiva Često (>1/100 i <1/10): znojenje

Poremećaji mišićno-koštanog sustava, vezivnog tkiva i kostiju Često (>1/100 i <1/10): artralgija i mijalgija

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Često (>1/100 i <1/10): crvenilo na mjestu injekcije, oteknuće na mjestu injekcije, otvrdnuće na mjestu injekcije, ekimoza i bol na mjestu injekcije, vrućica, malaksalost, umor i tresavica

Većina ovih reakcija uglavnom nestaje u roku od 1 do 2 dana bez liječenja.

Nuspojave iz kliničkih ispitivanja u djece u dobi od 6 mjeseci do 17 godina

Kliničko ispitivanje (Studija V87P6) provedeno je s cjepivom protiv virusa H5N1 u kombinaciji s adjuvansom MF59C.1 (n=334) nasuprot cjepivu protiv sezonske gripe (n=137).

 

Prva doza

Druga doza (21 dan

Treća doza (12 mjeseci

 

 

nakon prve doze)

nakon druge doze)

 

adjuvantirano cjepivo protiv virusa H5N1

Mala djeca (6-<36 mjeseci)

N=145

N=138

N=124

Bilo koja

76%

68%

80%

Lokalna

47%

46%

60%

Sistemska

59%

51%

54%

Vrućica ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

0%

0%

Bilo koji drugi štetni događaj

54%

49%

35%

Djeca (3-<9 godina)

N=96

N=93

N=85

Bilo koja

72%

68%

79%

Lokalna

66%

58%

74%

Sistemska

32%

33%

45%

Vrućica ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

2%

6%

Bilo koji drugi štetni događaj

36%

31%

19%

Adolescenti (9-<18 godina)

N=93

N=91

N=83

Bilo koja

91%

82%

89%

Lokalna

81%

70%

81%

Sistemska

69%

52%

69%

Vrućica ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

1%

2%

Bilo koji drugi štetni događaj

30%

27%

22%

Focetria (H1N1v)

U tjednu nakon cijepljenja cjepivom Focetria H1N1v za 77 djece u dobi od 3 do 8 godina i 80 djece i adolescenata u dobi od 9 do 17 godina koji su primili pripravak od 7,5 µg prijavljene su sljedeće nuspojave:

 

Injekcija 1

Injekcija 2

Djeca (3 do 8 godina)

N = 77

N = 75

Bilo koja nuspojava

74%

69%

Lokalna

62%

56%

Sistemska

39%

35%

Vrućica ≥ 38°C to 38,9°C

4%

1%

Vrućica 39°C to 39,9°C

0%

1%

Vrućica ≥ 40° C

0%

0%

Bilo koji drugi štetni događaj

14%

17%

Adolescenti (9 do 17 godina)

N = 80

N = 79

Bilo koja nuspojava

79%

66%

Lokalna

70%

58%

Sistemska

45%

30%

Vrućica ≥38°C to 38,9°C

3%

1%

Vrućica 39°C to 39,9°C

0%

0%

Vrućica ≥ 40° C

0%

0%

Bilo koji drugi štetni događaj

13%

10%

Podaci dostupni za djecu i adolescente u dobi od 3 do 17 godina upućuju na nešto manju reaktogenost nakon druge doze, bez povećanja učestalosti vrućica.

Vrlo česte reakcije prijavljene kod djece i adolescenata u dobi od 3 do 17 godina: Bol, otvrdnuće i eritem, slabost, mijalgija, glavobolja i umor.

U tjednu nakon cijepljenja cjepivom Focetria H1N1v za 73 dojenčadi u dobi od 6 do 11 mjeseci

i 73 male djece u dobi od 12 do 35 mjeseci koji su primili pripravak od 7,5 µg prijavljene su sljedeće nuspojave:

 

Injekcija 1

Injekcija 2

Dojenčad (u dobi od 6 do 11 mjeseci)

N = 73

N = 68

Bilo koja nuspojava

79%

65%

Lokalna

44%

26%

Sistemska

70%

56%

Vrućica ≥38°C to 38,9°C

11%

9%

Vrućica 39°C to 39,9°C

3%

4%

Vrućica ≥ 40° C

0%

0%

Bilo koji drugi štetni događaj

32%

31%

Mala djeca (u dobi

N = 73

N = 71

od 12 do 35 mjeseci)

 

 

Bilo koja nuspojava

70%

71%

Lokalna

51%

49%

Sistemska

60%

49%

Vrućica ≥38°C to 38,9°C

10%

11%

Vrućica 39°C to 39,9°C

4%

1%

Vrućica ≥ 40° C

1%

0%

Bilo koji drugi štetni događaj

21%

24%

Podaci za dojenčad i malu djecu u dobi od 6-35 mjeseci ukazuju na nešto manju reaktogenost nakon druge doze, bez povećanja učestalosti vrućica.

Vrlo česte reakcije prijavljene kod 146 dojenčadi i male djece u dobi od 6 do 35 mjeseci: Pojačana osjetljivost, eritem, razdražljivost, neuobičajena plačljivost, pospanost, proljev, povraćanje i

promjena apetita. Otvrdnuće i ekhimoza su bile česte reakcije kod male djece, ali manje česte kod dojenčadi.

Praćenje nakon stavljanja gotovog lijeka u promet

Osim nuspojava prijavljenih u kliničkim ispitivanjima, sljedeće su prijavljene tijekom postmarketinškog praćenja Focetrie H1N1v:

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Limfadenopatija.

Srčani poremećaji

Palpitacija, tahikardija.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Astenija.

Poremećaji mišićno-koštanog sustava, vezivnog tkiva i kostiju

Slabost mišića, bol u udovima.

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Kašalj.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Generalizirane kožne reakcije, uključujući svrbež, urtikariju ili nespecifičan osip; angioedem.

Poremećaji probavnog sustava

Poremećaji probavnog sustava poput mučnine, povraćanja, bolova u trbuhu i proljeva.

Poremećaji živčanog sustava

Glavobolja, omaglica, pospanost, sinkopa. Neurološki poremećaji poput neuralgije, parestezije, konvulzija i neuritisa.

Poremećaji imunološkog sustava

Alergijske reakcije, anafilaksa uključujući dispneju, bronhospazam i laringealni edem, koje u rijetkim slučajevima dovode do šoka.

Tijekom praćenja nakon stavljanja u promet adjuvantiranih interpandemijskih trovalentnih cjepiva sastava sličnog Focliviji (H1N1 pandemijsko cjepivo adjuvantirano s MF59C.1), prijavljene su sljedeće dodatne nuspojave:

Rijetko (>1/10 000 i <1/1000):

Trombocitopenija (vrlo rijetki slučajevi su bili ozbiljni, u kojima se broj trombocita spustio na manje od 5000 po mm3)

Vrlo rijetko (<1/10 000):

Vaskulitis s prolaznim zahvaćanjem bubrega i eksudativni eritema multiforme. Neurološki poremećaji kao što su encefalomijelitis, neuritis i Guillain Barréov sindrom.

Štetni događaj(i) zabilježeni tijekom praćenja nakon stavljanja u promet pandemijskog cjepiva: nije primjenjivo.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Cjepivo protiv gripe, ATK oznaka: J07BB02

Ovaj dio opisuje kliničko iskustvo s H5N1 mock-up cjepivima nakon primjene dviju doza od 7,5 mikrograma.

Mock-up cjepiva sadrže antigene gripe koji su različiti od onih u trenutačno cirkulirajućim virusima gripe.

Ti se antigeni mogu smatrati "novim" antigenima i simuliraju situaciju u kojoj je ciljna populacija za cijepljenje imunološki naivna. Podaci dobiveni nakon cijepljenja mock-up cjepivom podržat će strategiju cijepljenja koja će se vjerojatno koristiti za pandemijsko cjepivo: klinički podaci koji se odnose na djelotvornost i sigurnost dobiveni nakon cijepljenja mock-up cjepivom relevantni su za pandemijska cjepiva.

Odrasli (18 do 60 godina)

Kliničko ispitivanje Faze II (Studija V87P1) provedeno je s cjepivom protiv virusa H5N1 u kombinaciji s adjuvansom MF59C.1 u 312 zdravih odraslih osoba. Dvije doze cjepiva koje sadrži virus H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg Hemaglutinina (HA)/doza adjuvantirano) primijenjene su u razmaku od tri tjedna na 156 ispitanika.

U drugo kliničko ispitivanje (Faza III) (Studija V87P13) uključene su 2693 zdrave odrasle osobe koje su primile dvije doze cjepiva koje sadrži virus H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/doza adjuvantirano) primijenjene u razmaku od tri tjedna. Imunogenost je procijenjena u podskupini (n=197) ispitivane populacije.

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-HA protutijela na virus H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u odraslih osoba izmjereni jednosmjernom radijalnom hemolizom (SRH, engl. Single Radial Haemolysis) bili su sljedeći:

 

Studija V87P1

Studija V87P13

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

N=149

N=197

Stopa serozaštite (95%CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Studija V87P13

Studija V87P13

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

N=69

N=128

Početni serostatus

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Stopa serozaštite (95%CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

Rezultati mikroneutralizacijske (MN) analize na virus A/Vietnam/1194/2004 ukazuju na stopu serozaštite i serokonverzije u rasponu od 67% (60-74) do 85% (78-90), odnosno od 65% (58-72)

do 83% (77-89). Imunološki odgovor na cijepljenje procijenjen MN analizom u skladu je s rezultatima dobivenim SRH analizom.

Postojanost protutijela nakon prvog cijepljenja u ovoj populaciji procijenjena je testom inhibicije hemaglutinacije (HI) te SRH i MN testovima. U usporedbi s razinama protutijela dobivenim u 43. danu nakon dovršetka rasporeda prvog cijepljenja, razine protutijela u 202. danu smanjile su se za 1/5 do ½ u odnosu na prethodne vrijednosti.

Starije osobe (>60 godina)

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-Ha protutijela na virus H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u ispitanika starijih od 60 godina (ograničen broj ispitanika bio je stariji od 70 godina) izmjereni SRH analizom i procijenjeni u dva klinička ispitivanja bili su sljedeći:

 

Studija V87P1

Studija V87P13

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

N=84

N=210

Stopa serozaštite (95%CI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Studija V87P13

Studija V87P13

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

N=66

N=143

Početni serostatus

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Stopa serozaštite (95%CI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

Rezultati MN analize na virus A/Vietnam/1194/2004 ukazuju na stopu serozaštite i serokonverzije u rasponu od 57% (50-64) do 79% (68-87), odnosno od 55% (48-62) do 58% (47-69). Rezultati MN

analize, slični rezultatima SRH analize, pokazali su snažan imunološki odgovor nakon dovršetka prve serije cijepljenja u populaciji starijih ispitanika.

Postojanost protutijela nakon prvog cijepljenja u ovoj populaciji procijenjena HI, SRH i MN testovima smanjila se s ½ na 1/5 njihove postvakcinacijske razine u 202. danu u usporedbi s 43. danom nakon dovršetka rasporeda prvog cijepljenja procijenjenog HI, SRH i MN testovima. Do 50% starijih ispitanika imuniziranih H5N1 cjepivom kombiniranim s MF59C imalo je serozaštitu šest mjeseci.

Booster doza

Treća (booster) doza H5N1 cjepiva kombiniranog s MF59C primijenjena je od 6 mjeseci nadalje nakon prve serije cijepljenja. Rezultati su prikazani SRH vrijednostima.

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-Ha protutijela na virus H5N1 A/Vietnam/1194/2004 izmjereni SRH testovima bili su sljedeći:

 

Studija V87P1 odrasli

Studija V87P1 starije osobe

 

booster (6 mjeseci

booster (6 mjeseci

 

nakon 2. doze)

nakon 2. doze)

SRH

N=71

N=38

Stopa serozaštite (95%CI)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

Postoji ograničeno iskustvo s booster dozom u starijoj populaciji.

Popratni podaci u populaciji odraslih i starijih osoba

U dva ispitivanja s ciljem određivanja učinkovite doze 78 odraslih osoba primilo je adjuvantirano mock-up cjepivo (H5N3 ili H9N2).

Dvije doze cjepiva s virusom soja H5N3 (A/Duck/Singapore/97) u 3 različita doziranja (7,5, 15 i 30 µg HA/doza) primijenjene su u razmaku od tri tjedna.

Uzorci seruma testirani su na izvorni virus H5N3 kao i na određen broj izolata virusa H5N1. Serološki odgovori dobiveni SRH analizom pokazali su da je 100% ispitanika ostvarilo serozaštitu,

a 100% ih je serokonvertiralo nakon dviju injekcija od 7,5 g. Također je utvrđeno da je adjuvantirano cjepivo izazvalo protutijela koja su stvorila ukriženu zaštitu protiv sojeva virusa H5N1 izoliranih 2003. i 2004. koji pokazuju antigenski pomak u odnosu na izvorne sojeve.

Dvije doze cjepiva koje sadrži virus soja H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) u 4 različita doziranja (3,75, 7,5, 15 i 30 µg HA/doza) primijenjene su u razmaku od četiri tjedna. Serološki odgovori dobiveni HI testom pokazali su da je 92% ispitanika ostvarilo serozaštitu, a 75% ih je serokonvertiralo nakon dviju injekcija od 7,5 g.

Ukrižena reaktivnost

Odrasli (18-60 godina)

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-Ha protutijela na virus H5N1 A/turkey/Turkey/05 nakon 2. doze u odraslih osoba u dobi od 18 do 60 godina, izmjereni SRH i HI testovima bili su sljedeći:

 

Anti-HA protutijelo

Studija V87P1

Studija V87P13

 

 

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

 

N=70

N=197

SRH

Stopa serozaštite (95%CI)*

70% (58-80)

59% (52-66)

 

Stopa serokonverzije (95%CI)*

NP***

49% (42-56)

 

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

NP***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=69

N=197

HI

Stopa serozaštite (95%CI)°

36% (25-49)

23% (18-30)

 

Stopa serokonverzije (95%CI)°

NP***

19% (14-25)

 

Čimbenik serokonverzije (95%CI)°°

NP***

1,92 (1,64-2,25)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

° izmjereno HI testom ≥40

°° omjeri srednje geometrijske vrijednosti HI

***U V87P1: početna vrijednost nije testirana

Rezultati MN analize za klinička ispitivanja u gornjoj tablici ukazali su na stopu serozaštite od virusa

A/turkey/Turkey/05 u rasponu od 27% (17-39) (V87P1) do 39% (32-46) (V87P13) te stopu serokonverzije od 36% (29-43) za studiju V87P13. Rezultati MN analize u studiji V87P13 pokazali su da je omjer srednje geometrijske vrijednosti protiv virusa A/turkey/Turkey/05 bio 2,77 (2,4-3,2).

Starije osobe (>60 godina)

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-Ha protutijela na virus H5N1 A/turkey/Turkey/05 nakon 2. doze u osoba starijih od 60 godina, izmjereni SRH

i HI testovima bili su sljedeći:

 

Anti-HA protutijelo

Studija V87P1

Studija V87P13

 

 

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

 

N=37

N=207

SRH

Stopa serozaštite (95%CI)*

57% (39-73)

20% (18-23)

 

 

 

 

 

Stopa serokonverzije (95%CI)*

NP***

48% (41-55)

 

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

NP***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

N=36

N=208

HI

Stopa serozaštite (95%CI)°

36%(21-54)

25% (19-32)

 

Stopa serokonverzije (95%CI)°

NP***

19% (14-25)

 

Čimbenik serokonverzije (95%CI)°°

NP***

1,79 (1,56-2,06)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

° izmjereno HI testom ≥40

°° omjeri srednje geometrijske vrijednosti HI

***U V87P1: početna vrijednost nije testirana

Rezultati MN analize za klinička ispitivanja u gornjoj tablici ukazali su na stopu serozaštite od virusa

A/turkey/Turkey/05 u rasponu od 11% (3-25) (studija V87P1) do 30% (24-37) (studija V87P13) te stopu serokonverzije od 25% (19-31) za studiju V87P13. Rezultati MN analize u studiji V87P13 pokazali su da je omjer srednje geometrijske vrijednosti (GMR) protiv virusa

A/turkey/Turkey/05 bio 2,01 (1,78-2,26).

Podaci u pedijatrijskoj populaciji

Kliničko ispitivanje (studija V87P6) provedeno je s cjepivom protiv virusa H5N1 u kombinaciji

s adjuvansom MF59C.1 na 471 djetetu u dobi od 6 mjeseci do 17 godina. Dvije doze od 7,5 mikrograma primijenjene su u razmaku od tri tjedna, a treća doza 12 mjeseci nakon prve doze. 3 tjedna nakon

2. cijepljenja (43. dan) sve dobne skupine (tj. 6-35 mjeseci, 3-8 godina i 9-17 godina) postigle su visoke razine protutijela na virus (A/Vietnam/1194/2004), što je procijenjeno SRH i HI testovima i prikazano u tablici u nastavku*. U ovom ispitivanju nisu zabilježeni ozbiljni štetni događaji povezani s cjepivom.

 

 

Mala djeca

Djeca

Adolescenti

 

 

(6-<36 mjeseci)

(3-<9 godina)

(9-<18 godina)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Stopa serozaštite (95% CI)

97%

97%

89%

 

43. dan

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

Čimbenik serokonverzije

HI

(95% CI)

(109-151)

(97-142)

(51-88)

43. dan do 1. dan

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa serokonverzije

97%

97%

89%

 

(95% CI)

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

43. dan

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Stopa serozaštite (95% CI)

100%

100%

100%

 

43. dan

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

Čimbenik serokonverzije

SRH

(95% CI)

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

43. dan do 1. dan

 

 

 

 

Stopa serokonverzije

98%

100%

99%

 

(95% CI)

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

43. dan

 

 

 

* U nedostatku kriterija CHMP-a koji se odnose na imunogenost djece, kriteriji CHMP-a koji se odnose na imunogenost upotrijebljeni za procjenu cjepiva protiv sezonske gripe u odraslih osoba primijenjeni su na serološke podatke dobivene nakon cijepljenja djece. Međutim, važnost za kliničku zaštitu nije poznata.

Rezultati MN testiranja na virus A/Vietnam/1194/2004 ukazuju na stopu serozaštite od 99% (95%CI: 94-100), stopu serokonverzije u rasponu od 97% (95%CI): 91-99) do 99% (95%CI: 96-100) i GMR u rasponu od 29 (95%CI: 25-35) do 50 (95%CI: 44-58).

Rezultati imunogenosti s Focetria H1N1v (Studija V111_03):

Stupanj serozaštite, stupanj serokonverzije izmjereni HI testom i čimbenik serokonverzije izražen kao koeficijent geometrijske sredine HI za anti-HA protutijelo na H1N1 nakon primjene jedne ili dviju doza od 7,5 µg Focetrie je procijenjen u 70 djece i adolescenata (9-17 godina), 60 djece (3-8 godina), 58 djece (12-35 mjeseci) te 49 dojenčadi (6-11 mjeseci). CHMP kriteriji imunogenosti za odrasle (18-60 godina) su dosegnuti nakon prve i druge doze u svim navedenim dobnim skupinama (u ukupnoj populaciji kao i u podskupini koja je bila seronegativna u početku).

Europska agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Foclivia

u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u aktivnoj imunizaciji protiv podtipa H5N1 virusa gripe A. Vidjeti dio 4.2. za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

Foclivia je odobrena pod "iznimnim okolnostima".

To znači da zbog znanstvenih razloga nije bilo moguće doći do potpunih informacija o ovom lijeku. Europska agencija za lijekove (EMA) će svake godine procjenjivati moguće nove informacije o lijeku te će se tekst Sažetka opisa svojstava lijeka obnavljati prema potrebi.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci dobiveni cjepivom Foclivia i sezonskim cjepivom protiv gripe koje sadrži adjuvans MF59C.1 ne ukazuju na poseban hazard za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza, lokalne tolerancije, ženske plodnosti i reproduktivne i razvojne toksičnosti (do kraja razdoblja dojenja).

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Natrijev klorid,

Kalijev klorid,

Kalijev dihidrogenfosfat,

Natrijev hidrogenfosfat dihidrat,

Magnezijev klorid heksahidrat,

Kalcijev klorid dihidrat,

Natrijev citrat,

Citratna kiselina,

Voda za injekcije.

Za adjuvans, vidjeti dio 2.

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj se lijek ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

1 godina.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

0,5 ml u napunjenoj štrcaljki (staklo tipa I) s čepom klipa (bromobutilna guma). Pakovanja od 1 i 10.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Prije uporabe cjepivo treba ostaviti da postigne sobnu temperaturu. Lagano protresti prije uporabe. Vizualno pregledajte suspenziju prije primjene. U slučaju da primijetite bilo kakve čestice i/ili neuobičajen izgled, cjepivo treba baciti.

Neiskorišteno cjepivo ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19. listopada 2009.

Datum posljednje obnove odobrenja: 19. listopada 2014.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Foclivia suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv pandemijske influence (H5N1) (površinski antigen, inaktivirano, adjuvantirano)

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Površinski antigeni virusa influence (hemaglutinin i neuraminidaza)* soja:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrograma** po dozi od 0,5 ml

*umnoženi na jajima

**izraženo u mikrogramima hemaglutinina.

Adjuvans MF59C.1 koji sadrži:

 

Skvalen

9,75 miligrama

Polisorbat 80

1,175 miligrama

Sorbitantrioleat

1,175 miligrama

Ovo cjepivo je skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Odlukom EU za pandemiju.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Mliječnobijela tekućina.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Profilaksa gripe u službeno proglašenoj pandemijskoj situaciji.

Foclivia se treba koristiti u skladu sa Službenim općim smjernicama.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasle i starije osobe: 0,5 ml na odabrani datum.

Drugu dozu cjepiva treba primijeniti nakon intervala od najmanje 3 tjedna.

Foclivia je procijenjena u odraslih osoba (od 18 do 60 godina) i starijih osoba (više od 60 godina) slijedeći raspored primarnog cijepljenja na 1. dan, pa 22. dana.

Podaci o trećoj dozi (boosteru) primijenjenoj 6 mjeseci nakon prve doze ograničeni su (vidjeti dijelove 4.8 i 5.1)

Pedijatrijska populacija:

Sigurnost i djelotvornost cjepiva Foclivia u ispitanika mlađih od 18 godina nisu još ustanovljene.

Trenutno dostupni podaci u ispitanika u dobi od 6 mjeseci do 18 godina opisani su u dijelu 5.1, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Nema dostupnih podataka za djecu mlađu od 6 mjeseci.

Način primjene

Imunizacija se treba provesti intramuskularnom injekcijom u deltoidni mišić ili anterolateralni dio bedara (ovisno o mišićnoj masi).

4.3 Kontraindikacije

Anafilaktičke (tj. po život opasne) reakcije u anamnezi, na bilo koji sastojak ovog cjepiva ili na ostatne tvari koje se u cjepivu nalaze u tragovima kao što su jaja, pileće bjelančevine, kanamicin i neomicin sulfat, barijev sulfat, formaldehid i cetiltrimetilamonij bromid (CTAB). Međutim, u pandemijskoj će situaciji možda biti potrebno dati cjepivo, pod uvjetom da su sredstva i prostorije za oživljavanje odmah dostupne u slučaju potrebevidjeti dio 4.4 .

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Potreban je oprez pri primjeni cjepiva kod osoba s poznatom preosjetljivošću (osim anafilaktičke reakcije) na djelatnu tvar, na bilo koju pomoćnu tvar navedenu u dijelu 6.1 i na jaja, pileće bjelančevine, kanamicin i neomicin sulfat, barijev sulfat, formaldehid i cetiltrimetilamonij bromid (CTAB).

Kao i kod svih injekcijskih cjepiva, odgovarajuće liječenje i medicinski nadzor trebaju uvijek biti lako dostupni u slučaju pojave rijetkog anafilaktičkog događaja nakon primjene cjepiva.

Ako to pandemijska situacija dopušta, imunizaciju je potrebno odgoditi u pacijenata s teškom febrilnom bolesti ili akutnom infekcijom.

Foclivia se ni u kojim okolnostima ne smije primijeniti intravaskularno ili potkožno.

Stoga zdravstveni djelatnici moraju procijeniti koristi i moguće rizike primjene cjepiva kod osoba s trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem krvarenja zbog kojeg bi bila kontraindicirana injekcija u mišić, osim ako moguće koristi nadilaze rizik od krvarenja.

Reakcija protutijela u pacijenata s endogenom ili jatrogenom imunosupresijom može biti nedostatna.

Možda neće doći do zaštitnog imunološkog odgovora kod svih cjepljenih (vidjeti dio 5.1).

U kliničkim je ispitivanjima primijećena ukrižena zaštita protiv srodnih varijanata virusa

H5N1 (vidjeti dio 5.1).

Budući da se preporučuje druga doza, treba uzeti u obzir da ne postoje podaci o sigurnosti, imunogenosti ili djelotvornosti koji bi poduprli međusobnu zamjenjivost Foclivije i drugih monovalentnih cjepiva protiv virusa H5N1.

Iako nisu dostupni podaci o primjeni cjepiva Foclivia, u ispitanika cijepljenih cjepivom Focetria, H1N1 pandemičnim cjepivom adjuvantiranim s MF59C.1 sličnim cjepivu Foclivia, prijavljeni su slučajevi konvulzija praćeni vrućicom ili bez nje.

Do većine febrilnih konvulzija došlo je kod pedijatrijske populacije. Neki su slučajevi primijećeni kod osoba s anamnezom epilepsije. Treba obratiti posebnu pažnju na osobe koje boluju od epilepsije, a liječnik treba osobe (ili roditelje) obavijestiti o mogućnosti pojave konvulzija (vidjeti dio 4.8).

Sinkopa (nesvjestica) se može javiti kao posljedica ili čak prije bilo kakvog cijepljenja kao psihogeni odgovor na ubod iglom. Ovo stanje može biti popraćeno s nekoliko neuroloških znakova poput prolazne smetnje vida, parestezije i toničko-kloničkih pokreta udova tijekom oporavka. Važno je

na adekvatan način provoditi cijepljenje kako bi se izbjegle ozljede prilikom pada u nesvijest.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Focliviju se ne smije davati istovremeno s drugim cjepivima. Međutim, ako je indicirana istovremena primjena s drugim cjepivom, imunizacija se treba provesti na suprotnim udovima. Važno je napomenuti da se nuspojave mogu pojačati.

Imunološki odgovor može biti slabiji ako je pacijent podvrgnut imunosupresijskoj terapiji.

Nakon cijepljenja protiv influence mogu se dobiti lažno pozitivni rezultati seroloških testiranja metodom ELISA na protutijelo protiv virusa humane imunodeficijencije -1 (HIV-1), hepatitisa C i, osobito, virusa HTLV-1. U takvim je slučajevima metoda Western blot negativna. Ovi prolazni lažno pozitivni rezultati mogu biti uzrokovani stvaranjem IgM antitijela kao odgovorom na cjepivo.

4.6Plodost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primjeni Foclivije u trudnica.

Sigurnosni podaci dostupni su, međutim, za trudnice cijepljenje cjepivom Focetria

(H1N1 pandemijsko cjepivo slično cjepivu Foclivia) koje sadrži istu količinu adjuvansa MF59C.1 kao Foclivia. Spontano prijavljeni slučajevi nakon stavljanja lijeka u promet i intervencijske studije ne ukazuju na izravne ili neizravne štetne učinke cijepljenja cjepivom Focetria u odnosu na trudnoću.

Osim toga, dvije velike opservacijske studije za procjenjivanje sigurnosti cijepljenja cjepivom Focetria tijekom trudnoće nisu pokazale povećanje stope gestacijskog dijabetesa, preeklampsije, pobačaja, mrtvorođene djece, djece niske porođajne težine, prerano rođene djece, novorđenačke smrti

i kongenitalnih malformacija kod gotovo 10 000 cijepljenih trudnica i njihovog potomstva uspoređeno s necijepljenom kontrolnom skupinom.

Liječnici trebaju procijeniti koristi i moguće rizike primjene cjepiva Foclivia kod trudnica, uzimajući u obzir službene preporuke.

Dojenje

Cjepivo se može koristiti tijekom dojenja.

Plodnost

Nema dostupnih podataka.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Neke od nuspojava spomenutih u dijelu 4.8. "Nuspojave" mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

4.8 Nuspojave

Kratki prikaz profila sigurnosti

Odrasle i starije osobe (u dobi iznad 18 godina)

U kliničkim ispitivanjima sprovedenim s pandemijskim mock-up H5N1 adjuvantiranim cjepivom (vidjeti dio 5.1 za više informacija) većina reakcija bila je blage naravi, kratkog trajanja i kvalitativno slična onima koje izazivaju konvencionalna cjepiva protiv sezonske gripe. Široko je prihvaćeno da je djelovanje adjuvansa koje dovodi do povećane imunogenosti povezano s nešto većom učestalosti lokalnih reakcija (uglavnom blaga bol) u usporedbi s uobičajenim, neadjuvantiranim cjepivima protiv gripe. Nakon druge doze bilo je manje reakcija nego nakon prve.

Djeca i adolescenti u dobi od 6 mjeseci do 17 godina:

U fazi II kliničkog ispitivanja (Studija V87P6) sigurnost pandemijskog mock-up H5N1 adjuvantiranog cjepiva je procijenjena u djece i odraslih (vidjeti dio 5.1 za više informacija).

Bez obzira na dob, reaktogenost je bila viša nakon prve doze nego nakon drugog cijepljenja. Reaktogenost nakon treće doze, primijenjene 12 mjeseci nakon druge doze, bila je viša nego nakon prve i druge doze. Postoci ispitanika koji su prijavili lokalne reakcije bili su viši u starijim dobnim skupinama, uglavnom zbog većeg broja prijava boli. Eritem i pojačana osjetljivost bili su najčešće prijavljene izazvane lokalne reakcije u male djece; razdražljivost i neuobičajena plačljivost bile su najčešće prijavljene izazvane sistemske reakcije. Najčešće prijavljena izazvana lokalna reakcija u djece i adolescenata bila je bol, dok su umor i glavobolja bili najčešće prijavljene izazvane sistemske reakcije. U svim dobnim skupinama, mali postoci ispitanika prijavili su vrućicu. Podaci o sigurnosti

primjene nakon prve i druge doze kod djece i adolescenata upućuju na sigurnosni profil usporediv s onime dobivenim za formulaciju mock-up cjepiva H5N1 (Foclivia).

Učestalost nuspojava u kliničkim ispitivanjima i istraživanjima nakon stavljanja lijeka na tržište je navedena ispod.

Klinička ispitivanja

Nuspojave iz kliničkih ispitivanja u odraslih i starijih osoba (od 18 godina naviše)

Učestalost nuspojava procijenjena je u četiri klinička ispitivanja s različitim sojevima gripe

i formulacijama (H5N3, H9N2 i H5N1); cijepljeno je 3696 odraslih i starijih ispitanika. Od tih ispitanika, 3618 ispitanika primilo je mock-up cjepivo Foclivia (A/H5N1) (vidjeti dio 5.1).

Nuspojave iz kliničkih ispitivanja s mock-up cjepivom Foclivia navedene su u nastavku.

Učestalost pojave simptoma primijećenih kod ispitanika starijih od 60 godina niža je od one kod populacije u dobi od 18 do 60 godina.

Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su navedene prema padajućoj ozbiljnosti:

Poremećaji živčanog sustava Često (>1/100 i <1/10): glavobolja

Poremećaji kože i potkožnog tkiva Često (>1/100 i <1/10): znojenje

Poremećaji mišićno-koštanog sustava, vezivnog tkiva i kostiju Često (>1/100 i <1/10): artralgija i mijalgija

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Često (>1/100 i <1/10): crvenilo na mjestu injekcije, oteknuće na mjestu injekcije, otvrdnuće na mjestu injekcije, ekimoza i bol na mjestu injekcije, vrućica, opća malaksalost, umor i tresavica

Većina ovih reakcija uglavnom nestaje u roku od 1 do 2 dana bez liječenja.

Nuspojave iz kliničkih ispitivanja u djece u dobi od 6 mjeseci do 17 godina

Kliničko ispitivanje (Studija V87P6) provedeno je s cjepivom protiv virusa H5N1 u kombinaciji s adjuvansom MF59C.1 (n=334) nasuprot cjepivu protiv sezonske gripe (n=137).

 

Injekcija 1

Injekcija 2

Injekcija 3

 

adjuvantirano cjepivo

adjuvantirano cjepivo

adjuvantirano cjepivo

 

protiv virusa H5N1

protiv virusa H5N1

protiv virusa H5N1

Mala djeca

N=145

N=138

N=124

(6-<36 mjeseci)

 

 

 

Bilo koja

76%

68%

80%

Lokalna

47%

46%

60%

Sistemska

59%

51%

54%

Vrućica ≥38°C (≥40°C)

0%

0%

0%

Bilo koji drugi štetni

54%

49%

35%

događaj

 

 

 

Djeca (3-<9 godina)

N=96

N=93

N=85

Bilo koja

72%

68%

79%

Lokalna

66%

58%

74%

Sistemska

32%

33%

45%

Vrućica ≥38°C (≥40°C)

4%

2%

6%

Bilo koji drugi štetni

36%

31%

19%

događaj

 

 

 

Adolescenti

N=93

N=91

N=83

(9-<18 godina)

 

 

 

Bilo koja

91%

82%

89%

Lokalna

81%

70%

81%

Sistemska

69%

52%

69%

Vrućica ≥38°C (≥40°C)

0%

1%

2%

Bilo koji drugi štetni

30%

27%

22%

događaj

 

 

 

Focetria (H1N1v)

U tjednu nakon cijepljenja cjepivom Focetria H1N1v za 77 djece u dobi od 3 do 8 godina i 80 djece i adolescenata u dobi od 9 do 17 godina koji su primili pripravak od 7,5 µg prijavljene su sljedeće nuspojave:

 

Injekcija 1

Injekcija 2

Djeca (3 do 8 godina)

N = 77

N = 75

Bilo koja nuspojava

74%

69%

Lokalna

62%

56%

Sistemska

39%

35%

Vrućica ≥ 38°C to 38,9°C

4%

1%

Vrućica 39°C to 39,9°C

0%

1%

Vrućica ≥ 40° C

0%

0%

Bilo koji drugi štetni događaj

14%

17%

Adolescenti (9 do 17 godina)

N = 80

N = 79

Bilo koja nuspojava

79%

66%

Lokalna

70%

58%

Sistemska

45%

30%

Vrućica ≥38°C to 38,9°C

3%

1%

Vrućica 39°C to 39,9°C

0%

0%

Vrućica ≥ 40° C

0%

0%

Bilo koji drugi štetni događaj

13%

10%

Podaci dostupni za djecu i adolescente u dobi od 3 do 17 godina upućuju na nešto manju reaktogenost nakon druge doze, bez povećanja učestalosti vrućica.

Vrlo česte reakcije prijavljene kod djece i adolescenata u dobi od 3 do 17 godina: Bol, otvrdnuće i eritem, slabost, mijalgija, glavobolja i umor.

U tjednu nakon cijepljenja cjepivom Focetria H1N1v za 73 dojenčadi u dobi od 6 do 11 mjeseci

i 73 male djece u dobi od 12 do 35 mjeseci koji su primili pripravak od 7,5 µg prijavljene su sljedeće nuspojave:

 

Injekcija 1

Injekcija 2

Dojenčad (u dobi od 6 do 11 mjeseci)

N = 73

N = 68

Bilo koja nuspojava

79%

65%

Lokalna

44%

26%

Sistemska

70%

56%

Vrućica ≥38°C to 38,9°C

11%

9%

Vrućica 39°C to 39,9°C

3%

4%

Vrućica ≥ 40° C

0%

0%

Bilo koji drugi štetni događaj

32%

31%

Mala djeca (u dobi od 12 do 35 mjeseci)

N = 73

N = 71

Bilo koja nuspojava

70%

71%

Lokalna

51%

49%

Sistemska

60%

49%

Vrućica ≥38°C to 38,9°C

10%

11%

Vrućica 39°C to 39,9°C

4%

1%

Vrućica ≥ 40° C

1%

0%

Bilo koji drugi štetni događaj

21%

24%

Podaci za dojenčad i malu djecu u dobi od 6-35 mjeseci ukazuju na nešto manju reaktogenost nakon druge doze, bez povećanja učestalosti vrućica.

Vrlo česte reakcije prijavljene kod 146 dojenčadi i male djece u dobi od 6 do 35 mjeseci:

Pojačana osjetljivost, eritem, razdražljivost, neuobičajena plačljivost, pospanost, proljev, povraćanje i promjena apetita. Otvrdnuće i ekhimoza su bile česte reakcije kod male djece, ali manje česte kod dojenčadi.

Praćenje nakon stavljanja gotovog lijeka u promet

Osim nuspojava prijavljenih u kliničkim ispitivanjima, sljedeće su prijavljene tijekom praćenja nakon stavljanja Focetrie H1N1v na tržište:

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Limfadenopatija.

Srčani poremećaji

Palpitacija, tahikardija.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Astenija.

Poremećaji mišićno-koštanog sustava, vezivnog tkiva i kostiju

Slabost mišića, bol u udovima.

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Kašalj.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Generalizirane kožne reakcije, uključujući svrbež, urtikariju ili nespecifičan osip; angioedem.

Poremećaji probavnog sustava

Poremećaji probavnog sustava poput mučnine, povraćanja, bolova u trbuhu i proljeva.

Poremećaji živčanog sustava

Glavobolja, omaglica, pospanost, sinkopa. Neurološki poremećaji poput neuralgije, parestezije, konvulzija i neuritisa.

Poremećaji imunološkog sustava

Alergijske reakcije, anafilaksa uključujući dispneju, bronhospazam, laringealni edem, koje u rijetkim slučajevima dovode do šoka.

Tijekom praćenja nakon stavljanja u promet adjuvantiranih interpandemijskih trovalentnih cjepiva sastava sličnog Focliviji (H1N1 pandemijsko cjepivo adjuvantirano s MF59C.1), prijavljene su sljedeće dodatne nuspojave:

Rijetko (>1/10 000 i <1/1000):

Trombocitopenija (vrlo rijetki slučajevi su bili ozbiljni, u kojima se broj trombocita spustio na manje od 5000 po mm3)

Vrlo rijetko (<1/10 000):

Vaskulitis s prolaznim zahvaćanjem bubrega i eksudativni eritema multiforme. Neurološki poremećaji kao što su encefalomijelitis, neuritis i Guillain Barréov sindrom.

Štetni događaj(i) zabilježeni tijekom praćenja nakon stavljanja u promet pandemijskog cjepiva: nije primjenjivo.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Cjepivo protiv gripe, ATK oznaka: J07BB02

Ovaj dio opisuje kliničko iskustvo s H5N1 mock-up cjepivima nakon primjene dviju doza od 7,5 mikrograma.

Mock-up cjepiva sadrže antigene gripe koji su različiti od onih u trenutačno cirkulirajućim virusima gripe. Ti se antigeni mogu smatrati "novim" antigenima i simuliraju situaciju u kojoj je ciljna populacija za cijepljenje imunološki naivna. Podaci dobiveni nakon cijepljenja mock-up cjepivom podržat će strategiju cijepljenja koja će se vjerojatno koristiti za pandemijsko cjepivo: klinički podaci koji se odnose na djelotvornost i sigurnost dobiveni nakon cijepljenja mock-up cjepivom relevantni su za pandemijska cjepiva.

Odrasli (18 do 60 godina)

Kliničko ispitivanje Faze II (Studija V87P1) provedeno je s cjepivom protiv virusa H5N1 u kombinaciji s adjuvansom MF59C.1 u 312 zdravih odraslih osoba. Dvije doze cjepiva koje sadrži virus H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinina (HA)/doza adjuvantirano) primijenjene su u razmaku od tri tjedna na 156 ispitanika.

U drugo kliničko ispitivanje (Faza III) (Studija V87P13) uključene su 2693 zdrave odrasle osobe koje su primile dvije doze cjepiva koje sadrži virus H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/doza adjuvantirano) primijenjene u razmaku od tri tjedna. Imunogenost je procijenjena u podskupini (n=197) ispitivane populacije.

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-HA protutijela na virus H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u odraslih osoba izmjereni jednosmjernom radijalnom hemolizom (SRH, engl. Single Radial Haemolysis) bili su sljedeći:

 

Studija V87P1

Studija V87P13

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

N=149

N=197

Stopa serozaštite (95%CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Studija V87P13

Studija V87P13

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

N=69

N=128

Početni serostatus

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Stopa serozaštite (95%CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

Rezultati mikroneutralizacijske (MN) analize na virus A/Vietnam/1194/2004 ukazuju na stopu serozaštite i serokonverzije u rasponu od 67% (60-74) do 85% (78-90), odnosno od 65% (58-72)

do 83% (77-89). Imunološki odgovor na cijepljenje procijenjen MN analizom u skladu je s rezultatima dobivenim SRH analizom.

Postojanost protutijela nakon prvog cijepljenja u ovoj populaciji procijenjena je testom inhibicije hemaglutinacije HI te SRH i MN testovima. U usporedbi s razinama protutijela dobivenim u 43. danu nakon dovršetka rasporeda prvog cijepljenja, razine protutijela u 202. danu smanjile su se za 1/5 do ½ u odnosu na prethodne vrijednosti.

Starije osobe (>60 godina)

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-Ha protutijela na virus H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u ispitanika starijih od 60 godina (ograničen broj ispitanika bio je stariji od 70 godina) izmjereni SRH analizom i procijenjeni u dva klinička ispitivanja bili su sljedeći:

 

Studija V87P1

Studija V87P13

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

N=84

N=210

Stopa serozaštite (95%CI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Studija V87P13

Studija V87P13

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

N=66

N=143

Početni serostatus

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Stopa serozaštite (95%CI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

Rezultati MN analize na virus A/Vietnam/1194/2004 ukazuju na stopu serozaštite i serokonverzije u rasponu od 57% (50-64) do 79% (68-87), odnosno od 55% (48-62) do 58% (47-69). Rezultati MN

analize, slični rezultatima SRH analize, pokazali su snažan imunološki odgovor nakon dovršetka prve serije cijepljenja u populaciji starijih ispitanika.

Postojanost protutijela nakon prvog cijepljenja u ovoj populaciji procijenjena HI, SRH i MN testovima smanjila se s ½ na 1/5 njihove postvakcinacijske razine u 202. danu u usporedbi s 43. danom nakon dovršetka rasporeda prvog cijepljenja procijenjenog HI, SRH i MN testovima. Do 50% starijih ispitanika imuniziranih H5N1 cjepivom kombiniranim s MF59C imalo je serozaštitu šest mjeseci.

Booster doza

Treća (booster) doza H5N1 cjepiva kombiniranog s MF59C primijenjena je od 6 mjeseci nadalje nakon prve serije cijepljenja. Rezultati su prikazani SRH vrijednostima.

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-Ha protutijela na virus H5N1 A/Vietnam/1194/2004 izmjereni SRH testovima bili su sljedeći:

 

Studija V87P1 odrasli

Studija V87P1 starije osobe

 

booster (6 mjeseci

booster (6 mjeseci

 

nakon 2. doze)

nakon 2. doze)

SRH

N=71

N=38

Stopa serozaštite (95%CI)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

Postoji ograničeno iskustvo s booster dozom u starijoj populaciji.

Popratni podaci u populaciji odraslih i starijih osoba

U dva ispitivanja s ciljem određivanja učinkovite doze 78 odraslih osoba primilo je adjuvantirano mock-up cjepivo (H5N3 ili H9N2).

Dvije doze cjepiva s virusom soja H5N3 (A/Duck/Singapore/97) u 3 različita doziranja (7,5, 15 i 30 µg HA/doza) primijenjene su u razmaku od tri tjedna.

Uzorci seruma testirani su na izvorni virus H5N3 kao i na određen broj izolata virusa H5N1. Serološki odgovori dobiveni SRH analizom pokazali su da je 100% ispitanika ostvarilo serozaštitu, a 100% ih je serokonvertiralo nakon dviju injekcija od 7,5 g. Također je utvrđeno da je adjuvantirano cjepivo izazvalo protutijela koja su stvorila ukriženu zaštitu protiv sojeva virusa H5N1 izoliranih 2003. i 2004. koji pokazuju antigenski pomak u odnosu na izvorne sojeve.

Dvije doze cjepiva koje sadrži virus soja H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) u 4 različita doziranja (3,75, 7,5, 15 i 30 µg HA/doza) primijenjene su u razmaku od četiri tjedna. Serološki odgovori dobiveni HI testom pokazali su da je 92% ispitanika ostvarilo serozaštitu, a 75% ih je serokonvertiralo nakon dviju injekcija od 7,5 g.

Ukrižena reaktivnost

Odrasli (18-60 godina)

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-Ha protutijela na virus H5N1 A/turkey/Turkey/05 nakon 2. doze u odraslih osoba u dobi od 18 do 60 godina, izmjereni SRH i HI testovima bili su sljedeći:

 

Anti-HA protutijelo

Studija V87P1

Studija V87P13

 

 

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

 

N=70

N=197

SRH

Stopa serozaštite (95%CI)*

70% (58-80)

59% (52-66)

 

Stopa serokonverzije (95%CI)*

NP***

49% (42-56)

 

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

NP***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=69

N=197

HI

Stopa serozaštite (95%CI)°

36% (25-49)

23% (18-30)

 

Stopa serokonverzije (95%CI)°

NP***

19% (14-25)

 

Čimbenik serokonverzije (95%CI)°°

NP***

1,92 (1,64-2,25)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

° izmjereno HI testom ≥40

°° omjeri srednje geometrijske vrijednosti HI

***U V87P1: početna vrijednost nije testirana

Rezultati MN analize za klinička ispitivanja u gornjoj tablici ukazali su na stopu serozaštite od virusa A/turkey/Turkey/05 u rasponu od 27% (17-39) (V87P1) do 39% (32-46) (V87P13) te stopu

serokonverzije od 36% (29-43) za studiju V87P13. Rezultati MN analize u studiji V87P13 pokazali su da je omjer srednje geometrijske vrijednosti (GMR) protiv virusa A/turkey/Turkey/05 bio 2,77 (2,4-3,2).

Starije osobe (>60 godina)

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-Ha protutijela na virus H5N1 A/turkey/Turkey/05 nakon 2. doze u osoba starijih od 60 godina, izmjereni SRH i HI testovima bili su sljedeći:

 

Anti-HA protutijelo

Studija V87P1

Studija V87P13

 

 

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

 

N=37

N=207

SRH

Stopa serozaštite (95%CI)*

57% (39-73)

20% (18-23)

 

Stopa serokonverzije (95%CI)*

NP***

48% (41-55)

 

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

NP***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

N=36

N=208

HI

Stopa serozaštite (95%CI)°

36%(21-54)

25% (19-32)

 

Stopa serokonverzije (95%CI)°

NP***

19% (14-25)

 

Čimbenik serokonverzije (95%CI)°°

NP***

1,79 (1,56-2,06)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

° izmjereno HI testom ≥40

°° omjeri srednje geometrijske vrijednosti HI

***U V87P1: početna vrijednost nije testirana

Rezultati MN analize za klinička ispitivanja u gornjoj tablici ukazali su na stopu serozaštite od virusa

A/turkey/Turkey/05 u rasponu od 11% (3-25) (studija V87P1) do 30% (24-37) (studija V87P13) te stopu serokonverzije od 25% (19-31) za studiju V87P13. Rezultati MN analize u studiji

V87P13 pokazali su da je omjer srednje geometrijske vrijednosti (GMR) protiv virusa A/turkey/Turkey/05 bio 2,01 (1,78-2,26).

Podaci u pedijatrijskoj populaciji

Kliničko ispitivanje (studija V87P6) provedeno je s cjepivom protiv virusa H5N1 u kombinaciji

s adjuvansom MF59C.1 na 471 djetetu u dobi od 6 mjeseci do 17 godina. Dvije doze od 7,5 mikrograma primijenjene su u razmaku od tri tjedna, a treća doza 12 mjeseci nakon prve doze. 3 tjedna nakon

2. cijepljenja (43. dan) sve dobne skupine (tj. 6-35 mjeseci, 3-8 godina i 9-17 godina) postigle su visoke razine protutijela na virus (A/Vietnam/1194/2004), što je procijenjeno SRH i HI testovima i prikazano u tablici u nastavku*. U ovom ispitivanju nisu zabilježeni ozbiljni štetni događaji povezani s cjepivom.

 

 

Mala djeca

Djeca

Adolescenti

 

 

(6-<36 mjeseci)

(3-<9 godina)

(9-<18 godina)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Stopa serozaštite (95% CI)

97%

97%

89%

 

43. dan

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

Čimbenik serokonverzije (95%CI)

43. dan do 1. dan

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Stopa serokonverzije (95% CI)

97%

97%

89%

 

43. dan

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Stopa serozaštite (95% CI)

100%

100%

100%

 

43. dan

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH Čimbenik serokonverzije (95% CI)

 

43. dan do 1. dan

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Stopa serokonverzije (95% CI)

98%

100%

99%

 

43. dan

(95-100)

(96-100)

(94-100)

* U nedostatku kriterija CHMP-a koji se odnose na imunogenost djece, kriteriji CHMP-a koji se odnose na imunogenost upotrijebljeni za procjenu cjepiva protiv sezonske gripe u odraslih osoba primijenjeni su na serološke podatke dobivene nakon cijepljenja djece. Međutim, važnost za kliničku zaštitu nije poznata.

Rezultati MN testiranja na virus A/Vietnam/1194/2004 ukazuju na stopu serozaštite od 99% (95%CI: 94-100), stopu serokonverzije u rasponu od 97% (95%CI): 91-99) do 99% (95%CI: 96-100) i GMR u rasponu od 29 (95%CI: 25-35) do 50 (95%CI: 44-58).

Rezultati imunogenosti s Focetria H1N1v (Studija V111_03):

Stupanj serozaštite, stupanj serokonverzije izmjereni HI testom i čimbenik serokonverzije izražen kao koeficijent geometrijske sredine HI za anti-HA protutijelo na H1N1 nakon primjene jedne ili dviju doza od 7,5 µg Focetrie je procijenjen u 70 djece i adolescenata (9-17 godina), 60 djece (3-8 godina), 58 djece (12-35 mjeseci) te 49 dojenčadi (6-11 mjeseci). CHMP kriteriji imunogenosti za odrasle (18-60 godina) su dosegnuti nakon prve i druge doze u svim navedenim dobnim skupinama (u ukupnoj populaciji kao i u podskupini koja je bila seronegativna u početku).

Europska agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Foclivia

u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u aktivnoj imunizaciji protiv podtipa H5N1 virusa gripe A. Vidjeti dio 4.2. za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

Foclivia je odobrena pod "iznimnim okolnostima".

To znači da zbog znanstvenih razloga nije bilo moguće doći do potpunih informacija o ovom lijeku. Europska agencija za lijekove (EMA) će svake godine procjenjivati moguće nove informacije o lijeku te će se tekst Sažetka opisa svojstava lijeka obnavljati prema potrebi.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci dobiveni cjepivom Foclivia i sezonskim cjepivom protiv gripe koje sadrži adjuvans MF59C.1 ne ukazuju na poseban hazard za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza, lokalne tolerancije, ženske plodnosti i reproduktivne i razvojne toksičnosti (do kraja razdoblja dojenja).

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Natrijev klorid,

Kalijev klorid,

Kalijev dihidrogen fosfat,

Natrijev hidrogenfosfat dihidrat,

Magnezijev klorid heksahidrat,

Kalcijev klorid dihidrat,

Natrijev citrat,

Citratna kiselina,

Voda za injekcije.

Za adjuvans, vidjeti dio 2.

6.2 Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj se lijek ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3 Rok valjanosti

1 godina.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

0,5 ml u jednodoznoj bočici (staklo tipa I) s gumenim čepom (halo-butilna guma). Pakovanje od 10. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Prije uporabe cjepivo treba ostaviti da postigne sobnu temperaturu. Lagano protresti prije uporabe. Vizualno pregledajte suspenziju prije primjene. U slučaju da primijetite bilo kakve čestice i/ili neuobičajen izgled, cjepivo treba baciti.

Neiskorišteno cjepivo ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italija

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/577/003

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19. listopada 2009.

Datum posljednje obnove odobrenja: 19. listopada 2014.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Foclivia suspenzija za injekciju u višedoznom spremniku

Cjepivo protiv pandemijske influence (H5N1) (površinski antigen, inaktivirano, adjuvantirano)

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Površinski antigeni virusa gripe (hemaglutinin i neuraminidaza)* soja:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrograma** po dozi od 0,5 ml

*umnoženi na jajima

**izraženo u mikrogramima hemaglutinina.

Adjuvans MF59C.1 koji sadrži:

 

Skvalen

9,75 miligrama

Polisorbat 80

1,175 miligrama

Sorbitantrioleat

1,175 miligrama

Pomoćne tvari:

 

Tiomersal

0,05 miligrama

Ovo je višedozni spremnik. Vidjeti dio 6.5 za broj doza po bočici.

Ovo cjepivo je u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Odlukom EU za pandemiju.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Mliječnobijela tekućina.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Profilaksa gripe u službeno proglašenoj pandemijskoj situaciji.

Foclivia se treba koristiti u skladu sa Službenim općim smjernicama.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasle i starije osobe: 0,5 ml na odabrani datum.

Drugu dozu cjepiva treba primijeniti nakon intervala od najmanje 3 tjedna.

Foclivia je procijenjena u odraslih osoba (od 18 do 60 godina) i starijih osoba (više od 60 godina) slijedeći raspored primarnog cijepljenja na 1. dan, pa 22. dana.

Podaci o trećoj dozi (boosteru) primijenjenoj 6 mjeseci nakon prve doze ograničeni su (vidjeti dijelove 4.8 i 5.1).

Pedijatrijska populacija:

Sigurnost i djelotvornost cjepiva Foclivia u ispitanika mlađih od 18 godina nisu još ustanovljene. Trenutno dostupni podaci u ispitanika u dobi od 6 mjeseci do 18 godina opisani su u dijelu 5.1, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Nema dostupnih podataka za djecu mlađu od 6 mjeseci.

Način primjene

Imunizacija se treba provesti intramuskularnom injekcijom u deltoidni mišić ili anterolateralni dio bedara (ovisno o mišićnoj masi).

4.3 Kontraindikacije

Anafilaktička (tj. po život opasna) reakcija u anamnezi, na bilo koji sastojak ovog cjepiva ili na ostatne tvari koje se u cjepivu nalaze u tragovima kao što su jaja, pileće bjelančevine, kanamicin i neomicin sulfat, barijev sulfat, formaldehid i cetiltrimetilamonij bromid (CTAB). Međutim, u pandemijskoj će situaciji možda biti potrebno dati cjepivo, pod uvjetom da su sredstva i prostorije za oživljavanje odmah dostupne u slučaju potrebe vidjeti dio 4.4.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Potreban je oprez pri primjeni cjepiva kod osoba s poznatom preosjetljivošću (osim anafilaktičke reakcije) na djelatnu tvar, na bilo koju pomoćnu tvar navedenu u dijelu 6.1, na tiomersal i na jaja, pileće bjelančevine, kanamicin i neomicin sulfat, barijev sulfat, formaldehid i cetiltrimetilamonij bromid (CTAB).

Kao i kod svih injekcijskih cjepiva, odgovarajuće liječenje i medicinski nadzor trebaju uvijek biti lako dostupni u slučaju pojave rijetkog anafilaktičkog događaja nakon primjene cjepiva.

Ako to pandemijska situacija dopušta, imunizaciju je potrebno odgoditi u pacijenata s teškom febrilnom bolesti ili akutnom infekcijom.

Foclivia se ni u kojim okolnostima ne smije primijeniti intravaskularno ili potkožno.

Stoga zdravstveni djelatnici moraju procijeniti koristi i moguće rizike primjene cjepiva kod osoba s trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem krvarenja zbog kojeg bi bila kontraindicirana injekcija u mišić, osim ako moguće koristi nadilaze rizik od krvarenja.

Reakcija protutijela u pacijenata s endogenom ili jatrogenom imunosupresijom može biti nedostatna.

Možda neće doći do zaštitnog imunološkog odgovora kod svih cjepljenih (vidjeti dio 5.1).

U kliničkim je ispitivanjima primijećena ukrižena zaštita protiv srodnih varijanata virusa

H5N1 (vidjeti dio 5.1).

Budući da se preporučuje druga doza, treba uzeti u obzir da ne postoje podaci o sigurnosti, imunogenosti ili djelotvornosti koji bi poduprli međusobnu zamjenjivost Foclivije i drugih monovalentnih cjepiva protiv virusa H5N1.

Iako nisu dostupni podaci o primjeni cjepiva Foclivia, u ispitanika cijepljenih cjepivom Focetria, H1N1 pandemičnim cjepivom adjuvantiranim s MF59C.1 sličnim cjepivu Foclivia, prijavljeni su slučajevi konvulzija praćeni vrućicom ili bez nje.

Do većine febrilnih konvulzija došlo je kod pedijatrijske populacije. Neki su slučajevi primijećeni kod osoba s anamnezom epilepsije. Treba obratiti posebnu pažnju na osobe koje boluju od epilepsije,

a liječnik treba osobe (ili roditelje) obavijestiti o mogućnosti pojave konvulzija (vidjeti dio 4.8).

Sinkopa (nesvjestica) se može javiti kao posljedica ili čak prije bilo kakvog cijepljenja kao psihogeni odgovor na ubod iglom. Ovo stanje može biti popraćeno s nekoliko neuroloških znakova poput prolazne smetnje vida, parestezije i toničko-kloničkih pokreta udova tijekom oporavka. Važno je na adekvatan način provoditi cijepljenje kako bi se izbjegle ozljede prilikom pada u nesvijest.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Focliviju se ne smije davati istovremeno s drugim cjepivima. Međutim, ako je indicirana istovremena primjena s drugim cjepivom, imunizacija se treba provesti na suprotnim udovima. Važno je napomenuti da se nuspojave mogu pojačati.

Imunološki odgovor može biti slabiji ako je pacijent podvrgnut imunosupresijskoj terapiji.

Nakon cijepljenja protiv influence mogu se dobiti lažno pozitivni rezultati seroloških testiranja metodom ELISA na protutijelo protiv virusa humane imunodeficijencije -1 (HIV-1), hepatitisa C i, osobito, virusa HTLV-1. U takvim je slučajevima metoda Western blot negativna. Ovi prolazni lažno pozitivni rezultati mogu biti uzrokovani stvaranjem IgM antitijela kao odgovorom na cjepivo.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primjeni Foclivije u trudnica.

Sigurnosni podaci dostupni su, međutim, za trudnice cijepljenje cjepivom Focetria (H1N1 pandemijsko cjepivo slično cjepivu Foclivia) koje sadrži istu količinu adjuvansa MF59C.1 kao Foclivia. Spontano prijavljeni slučajevi nakon stavljanja lijeka u promet i intervencijske studije ne ukazuju na izravne ili neizravne štetne učinke cijepljenja cjepivom Focetria u odnosu na trudnoću. Osim toga, dvije velike opservacijske studije za procjenjivanje sigurnosti cijepljenja cjepivom Focetria tijekom trudnoće nisu pokazale povećanje stope gestacijskog dijabetesa, preeklampsije, pobačaja, mrtvorođene djece, djece niske porođajne težine, prerano rođene djece, novorđenačke smrti i kongenitalnih malformacija kod gotovo 10 000 cijepljenih trudnica i njihovog potomstva uspoređeno s necijepljenom kontrolnom skupinom.

Liječnici trebaju procijeniti koristi i moguće rizike primjen cjepiva Foclivia kod trudnica, uzimajući u obzir službene preporuke.

Dojenje

Cjepivo se može koristiti tijekom dojenja.

Plodnost

Nema dostupnih podataka.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Neke od nuspojava spomenutih u dijelu 4.8. "Nuspojave" mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

4.8 Nuspojave

Kratki prikaz profila sigurnosti

Odrasle i starije osobe (u dobi iznad 18 godina)

U kliničkim ispitivanjima sprovedenim s pandemijskim mock-up H5N1 adjuvantiranim cjepivom (vidjeti dio 5.1 za više informacija) većina reakcija bila je blage naravi, kratkog trajanja i kvalitativno slična onima koje izazivaju konvencionalna cjepiva protiv sezonske gripe. Široko je prihvaćeno da je djelovanje adjuvansa koje dovodi do povećane imunogenosti povezano s nešto većom učestalosti lokalnih reakcija (uglavnom blaga bol) u usporedbi s uobičajenim, neadjuvantiranim cjepivima protiv gripe. Nakon druge doze bilo je manje reakcija nego nakon prve.

Djeca i adolescenti u dobi od 6 mjeseci do 17 godina:

U fazi II kliničkog ispitivanja (Studija V87P6) sigurnost pandemijskog mock-up H5N1 adjuvantiranog cjepiva je procijenjena u djece i odraslih (vidjeti dio 5.1 za više informacija). Bez obzira na dob, reaktogenost je bila viša nakon prve doze nego nakon drugog cijepljenja. Reaktogenost nakon treće doze, primijenjene 12 mjeseci nakon druge doze, bila je viša nego nakon prve i druge doze. Postoci

ispitanika koji su prijavili lokalne reakcije bili su viši u starijim dobnim skupinama, uglavnom zbog većeg broja prijava boli. Eritem i pojačana osjetljivost bili su najčešće prijavljene izazvane lokalne reakcije u male djece; razdražljivost i neuobičajena plačljivost bile su najčešće prijavljene izazvane sistemske reakcije. Najčešće prijavljena izazvana lokalna reakcija u djece i adolescenata bila je bol, dok su umor i glavobolja bili najčešće prijavljene izazvane sistemske reakcije. U svim dobnim skupinama, mali postoci ispitanika prijavili su vrućicu. Podaci o sigurnosti primjene nakon prve

i druge doze kod djece i adolescenata upućuju na sigurnosni profil usporediv s onime dobivenim za formulaciju mock-up cjepiva H5N1 (Foclivia).

Učestalost nuspojava u kliničkim ispitivanjima i istraživanjima nakon stavljanja cjepiva na tržište je navedena ispod.

Klinička ispitivanja

Nuspojave iz kliničkih ispitivanja u odraslih i starijih osoba (od 18 godina naviše)

Učestalost nuspojava procijenjena je u četiri klinička ispitivanja s različitim sojevima gripe

i formulacijama (H5N3, H9N2 i H5N1); cijepljeno je 3696 odraslih i starijih ispitanika. Od tih ispitanika, 3618 ispitanika primilo je mock-up cjepivo Foclivia (A/H5N1) (vidjeti dio 5.1).

Nuspojave iz kliničkih ispitivanja s mock-up cjepivom Foclivia navedene su u nastavku.

Učestalost pojave simptoma primijećenih kod ispitanika starijih od 60 godina niža je od one kod populacije u dobi od 18 do 60 godina.

Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su navedene prema padajućoj ozbiljnosti:

Poremećaji živčanog sustava Često (>1/100 i <1/10): glavobolja

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Često (>1/100 i <1/10): znojenje

Poremećaji mišićno-koštanog sustava, vezivnog tkiva i kostiju Često (>1/100 i <1/10): artralgija i mijalgija

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Često (>1/100 i <1/10): crvenilo na mjestu injekcije, oteknuće na mjestu injekcije, otvrdnuće na mjestu injekcije, ekimoza i bol na mjestu injekcije, vrućica, malaksalost, umor i tresavica

Većina ovih reakcija uglavnom nestaje u roku od 1 do 2 dana bez liječenja.

Nuspojave iz kliničkih ispitivanja u djece u dobi od 6 mjeseci do 17 godina

Kliničko ispitivanje (Studija V87P6) provedeno je s cjepivom protiv virusa H5N1 u kombinaciji s adjuvansom MF59C.1 (n=334) nasuprot cjepivu protiv sezonske gripe (n=137).

 

Prva doza

Druga doza

Treća doza (12 mjeseci

 

 

(21 dan nakon

nakon druge doze)

 

 

prve doze)

 

 

adjuvantirano cjepivo protiv virusa H5N1

Mala djeca (6-<36 mjeseci)

N=145

N=138

N=124

Bilo koja

76%

68%

80%

Lokalna

47%

46%

60%

Sistemska

59%

51%

54%

Vrućica ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

0%

0%

Bilo koji drugi štetni događaj

54%

49%

35%

Djeca (3-<9 godina)

N=96

N=93

N=85

Bilo koja

72%

68%

79%

Lokalna

66%

58%

74%

Sistemska

32%

33%

45%

Vrućica ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

2%

6%

Bilo koji drugi štetni događaj

36%

31%

19%

Adolescenti (9-<18 godina)

N=93

N=91

N=83

Bilo koja

91%

82%

89%

Lokalna

81%

70%

81%

Sistemska

69%

52%

69%

Vrućica ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

1%

2%

Bilo koji drugi štetni događaj

30%

27%

22%

Focetria (H1N1v)

U tjednu nakon cijepljenja cjepivom Focetria H1N1v za 77 djece u dobi od 3 do 8 godina i 80 djece i adolescenata u dobi od 9 do 17 godina koji su primili pripravak od 7,5 µg prijavljene su sljedeće nuspojave:

 

Injekcija 1

Injekcija 2

Djeca (3 do 8 godina)

N= 77

N= 75

Bilo koja nuspojava

74%

69%

Lokalna

62%

56%

Sistemska

39%

35%

Vrućica ≥ 38°C to 38,9°C

4%

1%

Vrućica 39°C to 39,9°C

0%

1%

Vrućica ≥ 40° C

0%

0%

Bilo koji drugi štetni događaj

14%

17%

Adolescenti (9 do 17 godina)

N= 80

N= 79

Bilo koja nuspojava

79%

66%

Lokalna

70%

58%

Sistemska

45%

30%

Vrućica ≥38°C to 38,9°C

3%

1%

Vrućica 39°C to 39,9°C

0%

0%

Vrućica ≥ 40° C

0%

0%

Bilo koji drugi štetni događaj

13%

10%

Podaci dostupni za djecu i adolescente u dobi od 3 do 17 godina upućuju na nešto manju reaktogenost nakon druge doze, bez povećanja učestalosti vrućica.

Vrlo česte reakcije prijavljene kod djece i adolescenata u dobi od 3 do 17 godina:

Bol, otvrdnuće i eritem, slabost, mijalgija, glavobolja i umor.

U tjednu nakon cijepljenja cjepivom Focetria H1N1v za 73 dojenčadi u dobi od 6 do 11 mjeseci

i 73 male djece u dobi od 12 do 35 mjeseci koji su primili pripravak od 7,5 µg prijavljene su sljedeće nuspojave:

 

Injekcija 1

Injekcija 2

Dojenčad (u dobi od 6 do 11 mjeseci)

N = 73

N = 68

Bilo koja nuspojava

79%

65%

Lokalna

44%

26%

Sistemska

70%

56%

Vrućica ≥38°C to 38,9°C

11%

9%

Vrućica 39°C to 39,9°C

3%

4%

Vrućica ≥ 40° C

0%

0%

Bilo koji drugi štetni događaj

32%

31%

Mala djeca (u dobi od 12 do 35 mjeseci)

N = 73

N = 71

Bilo koja nuspojava

70%

71%

Lokalna

51%

49%

Sistemska

60%

49%

Vrućica ≥38°C to 38,9°C

10%

11%

Vrućica 39°C to 39,9°C

4%

1%

Vrućica ≥ 40° C

1%

0%

Bilo koji drugi štetni događaj

21%

24%

Podaci za dojenčad i malu djecu u dobi od 6-35 mjeseci ukazuju na nešto manju reaktogenost nakon druge doze, bez povećanja učestalosti vrućica.

Vrlo česte reakcije prijavljene kod 146 dojenčadi i male djece u dobi od 6 do 35 mjeseci:

Pojačana osjetljivost, eritem, razdražljivost, neuobičajena plačljivost, pospanost, proljev, povraćanje i promjena apetita. Otvrdnuće i ekhimoza su bile česte reakcije kod male djece, ali manje česte kod dojenčadi.

Praćenje nakon stavljanja gotovog lijeka u promet

Osim nuspojava prijavljenih u kliničkim ispitivanjima, sljedeće su prijavljene tijekom praćenja nakon stavljanja Focetrie H1N1v na tržište:

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Limfadenopatija.

Srčani poremećaji

Palpitacija, tahikardija.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Astenija.

Poremećaji mišićno-koštanog sustava, vezivnog tkiva i kostiju

Slabost mišića, bol u udovima.

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Kašalj.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Generalizirane kožne reakcije, uključujući svrbež, urtikariju ili nespecifičan osip; angioedem.

Poremećaji probavnog sustava

Poremećaji probavnog sustava poput mučnine, povraćanja, bolova u trbuhu i proljeva.

Poremećaji živčanog sustava

Glavobolja, omaglica, pospanost, sinkopa. Neurološki poremećaji poput neuralgije, parestezije, konvulzija i neuritisa.

Poremećaji imunološkog sustava

Alergijske reakcije, anafilaksa uključujući dispneju, bronhospazam, laringealni edem, koje u rijetkim slučajevima dovode do šoka.

Tijekom praćenja nakon stavljanja u promet adjuvantiranih interpandemijskih trovalentnih cjepiva sastava sličnog Focliviji (H1N1 pandemijsko cjepivo adjuvantirano s MF59C.1), prijavljene su sljedeće dodatne nuspojave:

Rijetko (>1/10 000 i <1/1000):

Trombocitopenija (vrlo rijetki slučajevi su bili ozbiljni, u kojima se broj trombocita spustio na manje od 5000 po mm3)

Vrlo rijetko (<1/10 000):

Vaskulitis s prolaznim zahvaćanjem bubrega i eksudativni eritema multiforme. Neurološki poremećaji kao što su encefalomijelitis, neuritis i Guillain Barréov sindrom.

Štetni događaj(i) zabilježeni tijekom praćenja nakon stavljanja u promet pandemijskog cjepiva: nije primjenjivo.

Ovaj lijek sadrži tiomersal (organski spoj žive) kao konzervans pa je moguća reakcija senzibilizacije

(vidjeti dio 4.4).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Cjepivo protiv gripe, ATK oznaka: J07BB02

Ovaj dio opisuje kliničko iskustvo s H5N1 mock-up cjepivima nakon primjene dviju doza od 7,5 mikrograma.

Mock-up cjepiva sadrže antigene gripe koji su različiti od onih u trenutačno cirkulirajućim virusima gripe. Ti se antigeni mogu smatrati "novim" antigenima i simuliraju situaciju u kojoj je ciljna populacija za cijepljenje imunološki naivna. Podaci dobiveni nakon cijepljenja mock-up cjepivom podržat će strategiju cijepljenja koja će se vjerojatno koristiti za pandemijsko cjepivo: klinički podaci koji se odnose na djelotvornost i sigurnost dobiveni nakon cijepljenja mock-up cjepivom relevantni su za pandemijska cjepiva.

Odrasli (18 do 60 godina)

Kliničko ispitivanje Faze II (Studija V87P1) provedeno je s cjepivom protiv virusa H5N1

u kombinaciji s adjuvansom MF59C.1 u 312 zdravih odraslih osoba. Dvije doze cjepiva koje sadrži virus H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinina (HA) / doza adjuvantirano) primijenjene su u razmaku od tri tjedna na 156 ispitanika.

U drugo kliničko ispitivanje (Faza III) (Studija V87P13) uključene su 2693 zdrave odrasle osobe koje su primile dvije doze cjepiva koje sadrži virus H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinina (HA)/doza adjuvantirano) primijenjene u razmaku od tri tjedna. Imunogenost je procijenjena u podskupini (n=197) ispitivane populacije.

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-HA protutijela na virus H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u odraslih osoba izmjereni jednosmjernom radijalnom hemolizom (SRH, engl. Single Radial Haemolysis) bili su sljedeći:

 

Studija V87P1

Studija V87P13

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

N=149

N=197

Stopa serozaštite (95%CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Studija V87P13

Studija V87P13

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

N=69

N=128

Početni serostatus

<4 mm2

≥4 mm2

Stopa serozaštite (95%CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

Rezultati mikroneutralizacije (MN) analize na virus A/Vietnam/1194/2004 ukazuju na stope serozaštite i serokonverzije u rasponu od 67% (60-74) do 85% (78-90), odnosno od 65% (58-72)

do 83% (77-89). Imunološki odgovor na cijepljenje procijenjen MN analizom u skladu je s rezultatima dobivenim SRH analizom.

Postojanost protutijela nakon prvog cijepljenja u ovoj populaciji procijenjena je testom inhibicije hemaglutinacije(HI) te SRH i MN testovima. U usporedbi s razinama protutijela dobivenim u 43. danu nakon dovršetka rasporeda prvog cijepljenja, razine protutijela u 202. danu smanjile su se za 1/5 do ½ u odnosu na prethodne vrijednosti.

Starije osobe (>60 godina)

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-Ha protutijela na virus H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u ispitanika starijih od 60 godina (ograničen broj ispitanika bio je stariji od 70 godina) izmjereni SRH analizom i procijenjeni u dva klinička ispitivanja bili su sljedeći:

 

Studija V87P1

Studija V87P13

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

N=84

N=210

 

 

 

Stopa serozaštite (95%CI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Studija V87P13

Studija V87P13

Anti-HA protutijelo (SRH)

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

N=66

N=143

Početni serostatus

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Stopa serozaštite (95%CI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

858 (657-11)

191 (172-212)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

Rezultati MN analize na virus A/Vietnam/1194/2004 ukazuju na stopu serozaštite i serokonverzije u rasponu od 57% (50-64) do 79% (68-87), odnosno od 55% (48-62) do 58% (47-69). Rezultati MN

analize, slični rezultatima SRH analize, pokazali su snažan imunološki odgovor nakon dovršetka prve serije cijepljenja u populaciji starijih ispitanika.

Postojanost protutijela nakon prvog cijepljenja u ovoj populaciji procijenjena HI, SRH i MN testovima smanjila se s ½ na 1/5 njihove postvakcinacijske razine u 202. danu u usporedbi s 43. danom nakon dovršetka rasporeda prvog cijepljenja procijenjenog HI, SRH i MN testovima. Do 50% starijih ispitanika imuniziranih H5N1 cjepivom kombiniranim s MF59C imalo je serozaštitu šest mjeseci.

Booster doza

Treća (booster) doza H5N1 cjepiva kombiniranog s MF59C primijenjena je od 6 mjeseci nadalje nakon prve serije cijepljenja. Rezultati su prikazani SRH vrijednostima.

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-Ha protutijela na virus H5N1 A/Vietnam/1194/2004 izmjereni SRH testovima bili su sljedeći:

 

Studija V87P1 odrasli

Studija V87P1 starije osobe

 

booster (6 mjeseci

booster (6 mjeseci

 

nakon 2. doze)

nakon 2. doze)

SRH

N=71

N=38

Stopa serozaštite (95%CI)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Stopa serokonverzije (95%CI)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

Postoji ograničeno iskustvo s booster dozom u starijoj populaciji.

Popratni podaci u populaciji odraslih i starijih osoba

U dva ispitivanja s ciljem određivanja učinkovite doze 78 odraslih osoba primilo je adjuvantirano mock-up cjepivo (H5N3 ili H9N2).

Dvije doze cjepiva s virusom soja H5N3 (A/Duck/Singapore/97) u 3 različita doziranja (7,5, 15 i 30 µg HA/doza) primijenjene su u razmaku od tri tjedna.

Uzorci seruma testirani su na izvorni virus H5N3 kao i na određen broj izolata virusa H5N1. Serološki odgovori dobiveni SRH analizom pokazali su da je 100% ispitanika ostvarilo serozaštitu, a 100% ih je serokonvertiralo nakon dviju injekcija od 7,5 g. Također je utvrđeno da je adjuvantirano cjepivo izazvalo protutijela koja su stvorila ukriženu zaštitu protiv sojeva virusa H5N1 izoliranih 2003. i 2004. koji pokazuju antigenski pomak u odnosu na izvorne sojeve.

Dvije doze cjepiva koje sadrži virus soja H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) u 4 različita doziranja (3,75, 7,5, 15 i 30 µg HA/doza) primijenjene su u razmaku od četiri tjedna. Serološki odgovori dobiveni HI testom pokazali su da je 92% ispitanika ostvarilo serozaštitu, a 75% ih je serokonvertiralo nakon dviju injekcija od 7,5 g.

Ukrižena reaktivnost

Odrasli (18-60 godina)

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-Ha protutijela na virus H5N1 A/turkey/Turkey/05 nakon 2.doze u odraslih osoba u dobi od 18 do 60 godina, izmjereni SRH i HI testovima bili su sljedeći:

 

Anti-HA protutijelo

Studija V87P1

Studija V87P13

 

 

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

 

N=70

N=197

SRH

Stopa serozaštite (95%CI)*

70% (58-80)

59% (52-66)

 

Stopa serokonverzije (95%CI)*

NP***

49% (42-56)

 

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

NP***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=69

N=197

HI

Stopa serozaštite (95%CI)°

36% (25-49)

23% (18-30)

 

Stopa serokonverzije (95%CI)°

NP***

19% (14-25)

 

Čimbenik serokonverzije (95%CI)°°

NP***

1,92 (1,64-2,25)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

° izmjereno HI testom ≥40

°° omjeri srednje geometrijske vrijednosti HI

***U V87P1: početna vrijednost nije testirana

Rezultati MN analize za klinička ispitivanja u gornjoj tablici ukazali su na stopu serozaštite od virusa A/turkey/Turkey/05 u rasponu od 27% (17-39) (V87P1) do 39% (32-46) (V87P13) te stopu

serokonverzije od 36% (29-43) za studiju V87P13. Rezultati MN analize u studiji V87P13 pokazali su da je omjer srednje geometrijske vrijednost (GMR) protiv virusa A/turkey/Turkey/05 bio 2,77 (2,4-3,2).

Starije osobe (>60 godina)

Stopa serozaštite*, stopa serokonverzije* i čimbenik serokonverzije** za anti-Ha protutijela na virus H5N1 A/turkey/Turkey/05 nakon 2. doze u osoba starijih od 60 godina, izmjereni SRH i HI testovima bili su sljedeći:

 

Anti-HA protutijelo

Studija V87P1

Studija V87P13

 

 

21 dan nakon 2. doze

21 dan nakon 2. doze

 

 

N=37

N=207

SRH

Stopa serozaštite (95%CI)*

57% (39-73)

20% (18-23)

 

Stopa serokonverzije (95%CI)*

NP***

48% (41-55)

 

Čimbenik serokonverzije (95%CI)**

NP***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

N=36

N=208

HI

Stopa serozaštite (95%CI)°

36% (21-54)

25% (19-32)

 

Stopa serokonverzije (95%CI)°

NP***

19% (14-25)

 

Čimbenik serokonverzije (95%CI)°°

NP***

1,79 (1,56-2,06)

*izmjereno SRH analizom ≥25 mm2

**omjeri srednje geometrijske vrijednosti SRH

° izmjereno HI testom ≥40

°° omjeri srednje geometrijske vrijednosti HI

***U V87P1: početna vrijednost nije testirana

Rezultati MN analize za klinička ispitivanja u gornjoj tablici ukazali su na stopu serozaštite od virusa

A/turkey/Turkey/05 u rasponu od 11% (3-25) (studija V87P1) do 30% (24-37) (studija V87P13) te stopu serokonverzije od 25% (19-31) za studiju V87P13. Rezultati MN analize u studiji V87P13 pokazali su da je omjer srednje geometrijske vrijednosti (GMR) protiv virusa A/turkey/Turkey/05 bio 2,01 (1,78-2,26).

Podaci u pedijatrijskoj populaciji

Kliničko ispitivanje (studija V87P6) provedeno je s cjepivom protiv virusa H5N1 u kombinaciji

s adjuvansom MF59C.1 na 471 djetetu u dobi od 6 mjeseci do 17 godina. Dvije doze od 7,5 mikrograma primijenjene su u razmaku od tri tjedna, a treća doza 12 mjeseci nakon prve doze. 3 tjedna nakon

2. cijepljenja (43. dan) sve dobne skupine (tj. 6-35 mjeseci, 3-8 godina i 9-17 godina) postigle su visoke razine protutijela na virus (A/Vietnam/1194/2004), što je procijenjeno SRH i HI testovima i prikazano u tablici u nastavku*. U ovom ispitivanju nisu zabilježeni ozbiljni štetni događaji povezani s cjepivom.

 

 

Mala djeca

Djeca

Adolescenti

 

 

(6-<36 mjeseci)

(3-<9 godina)

(9-<18 godina)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Stopa serozaštite (95% CI)

97%

97%

89%

 

43. dan

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

Čimbenik serokonverzije

43. dan do 1. dan

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Stopa serokonverzije (95% CI)

97%

97%

89%

 

43. dan

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Stopa serozaštite (95% CI)

100%

100%

100%

 

43. dan

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH Čimbenik serokonverzije (95%CI)

 

43. dan do 1. dan

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Stopa serokonverzije (95% CI)

98%

100%

99%

 

43. dan

(95-100)

(96-100)

(94-100)

* U nedostatku kriterija CHMP-a koji se odnose na imunogenost djece, kriteriji CHMP-a koji se odnose na imunogenost upotrijebljeni za procjenu cjepiva protiv sezonske gripe u odraslih osoba primijenjeni su na serološke podatke dobivene nakon cijepljenja djece. Međutim, važnost za kliničku zaštitu nije poznata.

Rezultati MN testiranja na virus A/Vietnam/1194/2004 ukazuju na stopu serozaštite od 99% (95%CI: 94-100), stopu serokonverzije u rasponu od 97% (95%CI): 91-99) do 99% (95%CI: 96-100) iGMR u rasponu od 29 (95%CI: 25-35) do 50 (95%CI: 44-58).

Rezultati imunogenosti s Focetria H1N1v (Studija V111_03):

Stupanj serozaštite, stupanj serokonverzije izmjereni HI testom i čimbenik serokonverzije izražen kao koeficijent geometrijske sredine HI za anti-HA protutijelo na H1N1 nakon primjene jedne ili dviju doza od 7,5 µg Focetrie je procijenjen u 70 djece i adolescenata (9-17 godina), 60 djece (3-8 godina), 58 djece (12-35 mjeseci) te 49 dojenčadi (6-11 mjeseci). CHMP kriteriji imunogenosti za odrasle (18-60 godina) su dosegnuti nakon prve i druge doze u svim navedenim dobnim skupinama (u ukupnoj populaciji kao i u podskupini koja je bila seronegativna u početku).

Europska agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Foclivia u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u aktivnoj imunizaciji protiv podtipa H5N1 virusa gripe A. Vidjeti dio 4.2. za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

Foclivia je odobrena pod "iznimnim okolnostima".

To znači da zbog znanstvenih razloga nije bilo moguće doći do potpunih informacija o ovom lijeku. Europska agencija za lijekove (EMA) će svake godine procjenjivati moguće nove informacije o lijeku te će se tekst Sažetka opisa svojstava lijeka obnavljati prema potrebi.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci dobiveni cjepivom Foclivia i sezonskim cjepivom protiv gripe koje sadrži adjuvans MF59C.1 ne ukazuju na poseban hazard za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza, lokalne tolerancije, ženske plodnosti i reproduktivne i razvojne toksičnosti (do kraja razdoblja dojenja).

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Natrijev klorid,

Kalijev klorid,

Kalijev dihidrogen fosfat,

Natrijev hidrogenfosfat dihidrat,

Magnezijev klorid heksahidrat,

Kalcijev klorid dihidrat,

Natrijev citrat,

Citratna kiselina,

Tiomersal,

Voda za injekcije.

Za adjuvans, vidjeti dio 2.

6.2 Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj se lijek ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3 Rok valjanosti

1 godina.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

5,0 ml u bočici s 10 doza (staklo tipa I) s čepom (halobutilna guma). Pakovanje od 10. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Vizualno pregledajte suspenziju prije primjene. U slučaju da primijetite bilo kakve čestice i/ili neuobičajen izgled, cjepivo treba baciti.

Lagano protresti višedoznu bočicu svaki put prije izvlačenja doze (0,5 ml) cjepiva u štrcaljku. Prije primjene cjepivo treba ostaviti da dostigne sobnu temperaturu. Iako Focetria u višedoznim spremnicima sadrži konzervans koji sprječava rast mikroorganizama, za smanjenje rizika od

kontaminacije višedoznog spremnika prilikom izvlačenja svake pojedine doze odgovoran je korisnik. Na naljepnicu bočice treba zabilježiti datum i vrijeme izvlačenja prve doze.

Između uporaba vratite višedoznu bočicu na preporučene uvjete čuvanja između 2 °C i 8 °C. Višedoznu bočicu je poželjno iskoristiti unutar 24 sata nakon prvog izvlačenja.

Dostupni podaci ukazuju na mogućnost uporabe višedoznog spremnika u roku od najviše 72 sata od prvog izvlačenja, no takva produžena razdoblja čuvanja treba izbjegavati.

Neiskorišteno cjepivo ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Italija

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/09/577/004

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19. listopada 2009.

Datum posljednje obnove odobrenja: 19. listopada 2014.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept