Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Forsteo (teriparatide) – Označavanje - H05AA02

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaForsteo
ATK šifraH05AA02
Tvarteriparatide
ProizvođačEli Lilly Nederland B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU TEKST NA KUTIJI

1.NAZIV LIJEKA

FORSTEO 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici teriparatid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml sadrži 250 mikrograma teriparatida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Ledena acetatna kiselina, natrijev acetat (bezvodni), manitol, metakrezol, voda za injekcije. Otopina kloridne kiseline i/ili otopina natrijevog hidroksida (za podešavanje pH).

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju.

1 brizgalica s 2,4 ml otopine.

3 brizgalice, svaka s 2,4 ml otopine.

Jedna brizgalica sadrži 28 doza po 20 mikrograma (u 80 mikrolitara).

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Kako biste otvorili, ovdje podignite i povucite.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Brizgalica se mora baciti 28 dana nakon prve uporabe.

Datum prve uporabe:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/247/001

EU/1/03/247/002

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

FORSTEO

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE TEKST NA NALJEPNICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

FORSTEO 20 mikrograma/80 mikrolitara, injekcija teriparatid

Za potkožnu primjenu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2,4 ml

6.DRUGO

Čuvati u hladnjaku

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept