Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fycompa (perampanel) – Sažetak opisa svojstava lijeka - N03AX22

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaFycompa
ATK šifraN03AX22
Tvarperampanel
ProizvođačEisai Europe Ltd

1.NAZIV LIJEKA

Fycompa 2 mg filmom obložene tablete

Fycompa 4 mg filmom obložene tablete

Fycompa 6 mg filmom obložene tablete

Fycompa 8 mg filmom obložene tablete

Fycompa 10 mg filmom obložene tablete

Fycompa 12 mg filmom obložene tablete

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Fycompa 2 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadrži 2 mg perampanela.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom: jedna tableta od 2 mg sadrži 78,5 mg laktoze (u obliku hidrata). Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

Fycompa 4 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadrži 4 mg perampanela.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom: jedna tableta od 4 mg sadrži 157,0 mg laktoze (u obliku hidrata). Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

Fycompa 6 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadrži 6 mg perampanela.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom: jedna tableta od 6 mg sadrži 151,0 mg laktoze (u obliku hidrata). Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

Fycompa 8 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadrži 8 mg perampanela.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom: jedna tableta od 8 mg sadrži 149,0 mg laktoze (u obliku hidrata). Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

Fycompa 10 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg perampanela.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom: jedna tableta od 10 mg sadrži 147,0 mg laktoze (u obliku hidrata). Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

Fycompa 12 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadrži 12 mg perampanela.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom: jedna tableta od 12 mg sadrži 145,0 mg laktoze (u obliku hidrata). Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložena tableta (tableta)

Fycompa 2 mg filmom obložene tablete

Narančasta, okrugla, bikonveksna tableta, s utisnutim E275 na jednoj strani i ‘2’ na drugoj.

Fycompa 4 mg filmom obložene tablete

Crvena, okrugla, bikonveksna tableta, s utisnutim E277 na jednoj strani i ‘4’ na drugoj.

Fycompa 6 mg filmom obložene tablete

Ružičasta, okrugla, bikonveksna tableta, s utisnutim E294 na jednoj strani i ‘6’ na drugoj.

Fycompa 8 mg filmom obložene tablete

Ljubičasta, okrugla, bikonveksna tableta, s utisnutim E295 na jednoj strani i ‘8’ na drugoj.

Fycompa 10 mg filmom obložene tablete

Zelena, okrugla, bikonveksna tableta, s utisnutim E296 na jednoj strani i ‘10’ na drugoj.

Fycompa 12 mg filmom obložene tablete

Plava, okrugla, bikonveksna tableta, s utisnutim E297 na jednoj strani i ‘12’ na drugoj.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Fycompa je indicirana za dodatno liječenje parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje u odraslih bolesnika i adolescenata u dobi iznad 12 godina s epilepsijom.

Fycompa je indicirana za dodatno liječenje primarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja u odraslih bolesnika i adolescenata u dobi iznad 12 godina s idiopatskom generaliziranom epilepsijom (vidjeti dio 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli i adolescenti

Fycompa se mora titrirati prema individualnom odgovoru bolesnika kako bi se pronašla optimalna ravnoteža između djelotvornosti i podnošljivosti.

Perampanel se uzima peroralno jedanput na dan, u vrijeme odlaska na spavanje.

Parcijalni napadaji

Pokazalo se da je perampanel u dozama od 4 mg na dan do 12 mg na dan učinkovita terapija kod parcijalnih napadaja.

Liječenje Fycompom treba započeti dozom od 2 mg na dan. Ovisno o kliničkom odgovoru i podnošljivosti, ta se doza može povećavati za 2 mg (bilo svaki tjedan, bilo svaka 2 tjedna, uzimajući u obzir poluvijek kako je opisano niže) do doze održavanja od 4 mg na dan do 8 mg na dan. Ovisno o kliničkom odgovoru pojedinog bolesnika i podnošljivosti doze od 8 mg na dan, doza se može

povećavati za 2 mg na dan do 12 mg na dan. Bolesnicima koji istovremeno uzimaju lijekove koji ne skraćuju poluvijek perampanela (vidjeti dio 4.5) doza se ne smije titrirati u intervalima kraćim od

2 tjedna. Bolesnicima koji istovremeno uzimaju lijekove koji skraćuju poluvijek perampanela (vidjeti dio 4.5) doza se ne smije titrirati u intervalima kraćim od 1 tjedna.

Primarno generalizirani toničko-klonički napadaji

Perampanel u dozi do 8 mg na dan pokazao se učinkovit kod primarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja.

Liječenje Fycompom treba započeti dozom od 2 mg na dan. Ovisno o kliničkom odgovoru i podnošljivosti, ta se doza može povećavati za 2 mg (bilo svaki tjedan, bilo svaka 2 tjedna, uzimajući u obzir poluvijek kako je opisano niže) do doze održavanja od najviše 8 mg na dan. Ovisno o kliničkom odgovoru pojedinog bolesnika i podnošljivosti doze od 8 mg na dan, doza se može povisiti do 12 mg na dan, što može biti učinkovito u nekih bolesnika (vidjeti dio 4.4). Bolesnicima koji istovremeno uzimaju lijekove koji ne skraćuju poluvijek perampanela (vidjeti dio 4.5) doza se ne smije titrirati u intervalima kraćim od 2 tjedna. Bolesnicima koji istovremeno uzimaju lijekove koji skraćuju poluvijek perampanela (vidjeti dio 4.5) doza se ne smije titrirati u intervalima kraćim od 1 tjedna.

Ukidanje

Preporučuje se postupni prekid liječenja kako bi se minimalizirala mogućnost pojave napadaja uslijed ustezanja lijeka (engl. rebound seizures). Međutim, zbog dugog poluvijeka i posljedičnog sporog smanjivanja koncentracija u plazmi, primjena perampanela se može naglo prekinuti ako je to apsolutno potrebno.

Propuštene doze

Jedna propuštena doza: budući da perampanel ima dugi poluvijek, bolesnik treba pričekati i uzeti sljedeću dozu prema uobičajenom rasporedu.

Ako bolesnik propusti uzeti više od 1 doze u neprekinutom razdoblju kraćem od 5 poluvijekova (3 tjedna za bolesnike koji ne uzimaju antiepileptike koji induciraju metabolizam perampanela i

1 tjedan za bolesnike koji uzimaju antiepileptike koji induciraju metabolizam perampanela (vidjeti dio 4.5)), potrebno je razmotriti ponovni početak liječenja počevši od zadnje razine doze.

Ako bolesnik ne uzima perampanel u neprekinutom razdoblju duljem od 5 poluvijekova, preporučuje se slijediti gore navedene preporuke za početak primjene.

Stariji bolesnici (u dobi od 65 ili više godina)

Klinička ispitivanja Fycompe kod epilepsije nisu uključila dovoljan broj ispitanika u dobi od 65 ili više godina da bi se moglo utvrditi imaju li oni drugačiji odgovor od mlađih ispitanika. Analiza podataka o sigurnosti primjene u 905 starijih ispitanika liječenih perampanelom (u dvostruko slijepim ispitivanjima provedenim u indikacijama koje nisu bile epilepsija) pokazala je da nema razlika u sigurnosnom profilu koje su povezane s dobi. U kombinaciji s nedostatkom razlika u izloženosti perampanelu povezanih s dobi, rezultati pokazuju da nije potrebna prilagodba doze u starijih osoba. Perampanel treba primjenjivati s oprezom u starijih osoba, jer treba uzeti u obzir mogućnost interakcije lijekova u bolesnika koji uzimaju više različitih lijekova (vidjeti dio 4.4).

Oštećenje funkcije bubrega

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s blagim oštećenjem funkcije bubrega. Ne preporučuje se primjena u bolesnika s umjerenim ili teškim oštećenjem funkcije bubrega ili u bolesnika na hemodijalizi.

Oštećenje funkcije jetre

Povećanja doze u bolesnika s blagim i umjerenim oštećenjem funkcije jetre treba temeljiti na kliničkom odgovoru i podnošljivosti. U bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije jetre, doziranje može započeti s 2 mg. Bolesnike treba titrirati na temelju podnošljivosti i učinkovitosti povećavanjem doze za 2 mg u intervalima od najmanje 2 tjedna.

Doza perampanela u bolesnika s blagim i umjerenim oštećenjem ne smije biti veća od 8 mg.

Ne preporučuje se primjena u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost perampanela u djece u dobi manjoj od 12 godina nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Fycompa se uzima kao jednokratna peroralna doza prije odlaska na spavanje. Može se uzeti s hranom ili bez nje (vidjeti dio 5.2). Tabletu treba progutati cijelu s čašom vode. Tabletu se ne smije žvakati, drobiti niti lomiti. Tablete se ne mogu točno prelomiti, jer nema razdjelne crte.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Suicidalna ideacija

Suicidalna ideacija i suicidalno ponašanje zabilježeni su u bolesnika liječenih antiepileptičkim lijekovima u nekoliko indikacija. Metaanaliza randomiziranih, placebom kontroliranih ispitivanja antiepileptičkih lijekova također je pokazala malo povećan rizik od suicidalne ideacije i suicidalnog ponašanja. Mehanizam ovog rizika nije poznat i dostupni podaci ne isključuju mogućnost povećanog rizika i kod perampanela.

Stoga je bolesnike potrebno pratiti zbog znakova suicidalne ideacije i suicidalnog ponašanja te razmotriti odgovarajuće liječenje. Bolesnicima (i njihovim skrbnicima) treba savjetovati da potraže savjet liječnika ako se pojave znakovi suicidalne ideacije i suicidalnog ponašanja.

Poremećaji živčanog sustava

Perampanel može prouzročiti omaglicu i pospanost te stoga može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja strojevima (vidjeti dio 4.7).

Oralni kontraceptivi

Pri dozama od 12 mg na dan, Fycompa može smanjiti učinkovitost hormonske kontracepcije progestagenima; u takvim okolnostima preporučuju se dodatni nehormonski oblici kontracepcije za vrijeme uzimanja Fycompe (vidjeti dio 4.5).

Padovi

Čini se da postoji povećan rizik od padova, osobito u starijih bolesnika; nije jasno koji je razlog u podlozi.

Agresija

U bolesnika koji su primali terapiju perampanelom zabilježeni su slučajevi agresivnog i neprijateljskog ponašanja. U bolesnika liječenih perampanelom u kliničkim ispitivanjima, agresija, ljutnja i razdražljivost zabilježeni su češće uz više doze. Ti su događaji većinom bili blagi ili umjereni i bolesnici su se oporavili spontano ili uz prilagodbu doze. Međutim, u nekih je bolesnika opažena pojava misli o ozljeđivanju drugih, fizičkom napadu ili prijeteće ponašanje (< 1% u kliničkim ispitivanjima perampanela). Bolesnicima i njihovim skrbnicima treba savjetovati da odmah upozore zdravstvenog djelatnika ako opaze značajne promjene u raspoloženju ili obrascima ponašanja. Ako se takvi simptomi pojave dozu perampanela treba smanjiti, a ako su simptomi teški, liječenje treba odmah prekinuti.

Moguća zloporaba

Potreban je oprez u bolesnika koji u anamnezi imaju zloporabu droga i takvog bolesnika treba pratiti zbog simptoma zloporabe perampanela.

Istovremena primjena antiepileptičkih lijekova koji induciraju CYP3A

Stope odgovora nakon dodavanja fiksnih doza perampanela bile su manje u bolesnika koji su istovremeno primali antiepileptičke lijekove koji induciraju enzim CYP3A (karbamazepin, fenitoin, okskarbazepin) u usporedbi sa stopama odgovora u bolesnika koji su istovremeno primali antiepileptičke lijekove koji ne induciraju enzime. Potrebno je pratiti odgovor bolesnika kad se prebacuju s jednog antiepileptičkog lijeka koji ne inducira enzime na drugi koji ih inducira i obrnuto. Ovisno o kliničkom odgovoru i podnošljivosti u pojedinog bolesnika, doza se može povećavati ili snižavati za 2 mg (vidjeti dio 4.2).

Istovremena primjena drugih lijekova (ne antiepileptičkih) koji induciraju ili inhibiraju citokrom P450

Kad se dodaju ili ukidaju lijekovi koji induciraju ili inhibiraju citokrom P450, bolesnike treba pažljivo pratiti zbog podnošljivosti i kliničkog odgovora, budući da razine perampanela u plazmi mogu biti snižene ili povišene; može biti potrebno prilagoditi dozu perampanela sukladno tome.

Fycompa sadrži laktozu pa stoga bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja galaktoze, nedostatkom Lapp laktaze ili malapsorpcijom glukoze i galaktoze ne bi trebali uzimati ovaj lijek.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Fycompa se ne smatra jakim induktorom ili inhibitorom citokroma P450 ili enzima UGT (vidjeti dio 5.2).

Oralni kontraceptivi

U zdravih žena koje su tijekom 21 dana primale 12 mg (ali ne 4 mg ili 8 mg na dan) istovremeno s kombiniranim oralnim kontraceptivom, pokazalo se da Fycompa smanjuje izloženost levonorgestrelu (srednje vrijednosti Cmax i AUC bile su smanjene za 40%). Fycompa od 12 mg nije utjecala na AUC etinilestradiola, dok je Cmax etinilestradiola bio smanjen za 18%. Stoga se u žena kojima je potrebna Fycompa u dozi od 12 mg na dan mora uzeti u obzir mogućnost smanjene djelotvornosti oralnih kontraceptiva koji sadrže progestagene i primjena dodatne pouzdane metode kontracepcije (intrauterini uložak, kondom) (vidjeti dio 4.4).

Interakcije između Fycompe i drugih antiepileptičkih lijekova

Moguće interakcije između Fycompe (u dozi do 12 mg jedanput na dan) i drugih antiepileptičkih lijekova bile su procijenjene u kliničkim ispitivanjima i pomoću populacijske farmakokinetičke analize objedinjenih podataka iz četiri ispitivanja faze 3 koja su uključila bolesnike s parcijalnim napadajima i primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima. Učinak tih interakcija na prosječnu koncentraciju u stanju dinamičke ravnoteže sažeto je prikazan u sljedećoj tablici.

Istovremeno

Utjecaj antiepileptika na

Utjecaj Fycompe na

primijenjeni

koncentraciju Fycompe

koncentraciju antiepileptika

antiepileptici

 

 

karbamazepin

sniženje za 2,75 puta

<10% sniženje

klobazam

nema utjecaja

<10% sniženje

klonazepam

nema utjecaja

nema utjecaja

lamotrigin

nema utjecaja

<10% sniženje

levetiracetam

nema utjecaja

nema utjecaja

okskarbazepin

sniženje za 1,9 puta

35% povećanje 1)

fenobarbital

nema utjecaja

nema utjecaja

fenitoin

sniženje za 1,7 puta

nema utjecaja

topiramat

19% sniženje

nema utjecaja

valproatna kiselina

nema utjecaja

<10% sniženje

zonisamid

nema utjecaja

nema utjecaja

1)Aktivni metabolit monohidroksikarbazepin nije bio procijenjen.

Pokazalo se da neki antiepileptički lijekovi koji su poznati kao induktori enzima CYP450 3A (karbamazepin, fenitoin, okskarbazepin), povećavaju klirens perampanela i posljedično snizuju koncentracije perampanela u plazmi. Suprotne tome, očekuje se da će se ukidanjem istovremene primjene induktora enzima CYP450 3A koncentracije perampanela u plazmi povećati, pa može biti potrebno smanjenje doze.

Karbamazepin, poznati jaki induktor enzima, snizio je razine perampanela za dvije trećine u ispitivanju provedenom u zdravih ispitanika.

Sličan se rezultat dobio populacijskom farmakokinetičkom analizom bolesnika s parcijalnim napadajima koji su primali perampanel u dozi do 12 mg na dan i bolesnika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima koji su primali perampanel u dozi do 8 mg na dan u placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima. Ukupni klirens Fycompe bio je povećan kad se primjenjivao s karbamazepinom (2,75 puta), fenitoinom (1,7 puta) i okskarbazepinom (1,9 puta), sve poznatim induktorima metaboličkih enzima (vidjeti dio 5.2). Taj se učinak mora uzeti u obzir i zbrinuti kad se ti antiepileptički lijekovi dodaju ili uklanjanju iz terapijskog režima bolesnika.

U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi bolesnika s parcijalnim napadajima koji su primali Fycompu u dozi do 12 mg na dan u placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima, Fycompa nije imala klinički važan utjecaj na klirens klonazepama, levetiracetama, fenobarbitala, fenitoina, topiramata, zonisamida, karbamazepina, klobazama, lamotrigina i valproatne kiseline pri najvišim ispitanim dozama perampanela (12 mg na dan).

U farmakokinetičkoj analizi populacije s epilepsijom pronašlo se da perampanel smanjuje klirens okskarbazepina za 26%. Enzim reduktaza u citosolu brzo metabolizira okskarbazepin do aktivnog metabolita, monohidroksikarbazepina. Učinak perampanela na koncentracije monohidroksikarbazepina nije poznat.

Perampanel se dozira do postizanja kliničkog učinka bez obzira na druge antiepileptike.

Učinak perampanela na supstrate CYP3A

U zdravih je ispitanika Fycompa (6 mg jedanput na dan tijekom 20 dana) smanjio AUC midazolama za 13%. Ne može se isključiti veće smanjenje izloženosti midazolamu (ili drugim osjetljivim supstratima CYP3A) kod viših doza Fycompe.

Učinak induktora citokroma P450 na farmakokinetiku perampanela

Očekuje se da će jaki induktori citokroma P450, kao što su rifampicin i gospina trava, smanjiti koncentracije perampanela, te se u njihovoj prisutnosti ne isključuje mogućnost povišenih koncentracija reaktivnih metabolita u plazmi. Pokazalo se da felbamat smanjuje koncentracije nekih lijekova i da može smanjiti i koncentracije perampanela.

Učinak inhibitora citokroma P450 na farmakokinetiku perampanela

U zdravih je ispitanika inhibitor CYP3A4 ketokonazol (400 mg jedanput na dan tijekom 10 dana) povećao AUC perampanela za 20% i produljio poluvijek perampanela za 15% (67,8 sati naspram 58,4 sati). Veći se učinci ne mogu isključiti kad se perampanel kombinira s inhibitorom CYP3A čiji je poluvijek dulji od poluvijeka ketokonazola ili kad se inhibitor daje tijekom duljeg trajanja liječenja.

Levodopa

U zdravih ispitanika, Fycompa (4 mg jedanput na dan tijekom 19 dana) nije imala učinka na Cmax ili AUC levodope.

Alkohol

Kako se pronašlo u ispitivanju farmakodinamičkih interakcija u zdravih ispitanika, učinci perampanela na aktivnosti koje zahtijevaju budnost i brzinu, kao što je sposobnost upravljanja vozilima, bili su aditivni ili supraaditivni učincima samog alkohola. Višekratne doze perampanela od 12 mg na dan povisile su razine ljutnje, smetenosti i depresije, kako se procijenilo pomoću ocjenske ljestvice profila stanja raspoloženja s 5 stupnjeva (vidjeti dio 5.1). Ti se učinci također mogu vidjeti kad se Fycompa primjenjuje u kombinaciji s drugim depresivima središnjeg živčanog sustava (SŽS).

Pedijatrijska populacija

Ispitivanja interakcija provedena su samo u odraslih.

U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi adolescentnih bolesnika u kliničkim ispitivanjima faze 3 nije bilo zamjetnih razlika između ove populacije i ukupne populacije.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivne dobi i kontracepcija u muškaraca i žena

Fycompa se ne preporučuje u žena reproduktivne dobi koje ne koriste kontracepciju, osim kad je to jasno neophodno.

Trudnoća

Podaci o primjeni perampanela u trudnica su ograničeni (manje od 300 ishoda trudnoća). Ispitivanja na životinjama nisu pokazala nikakve teratogene učinke u štakora ili kunića, ali opažena je embriotoksičnost u štakora pri dozama toksičnima za majku (vidjeti dio 5.3). Ne preporučuje se koristiti lijek Fycompa tijekom trudnoće.

Dojenje

Ispitivanja u ženki štakora tijekom laktacije pokazala su da se perampanel i/ili njegovi metaboliti izlučuju u mlijeko životinja (za detalje vidjeti dio 5.3). Nije poznato izlučuje li se perampanel u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za novorođenče/dojenče. Potrebno je odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje/suzdržati se od liječenja lijekom Fycompa uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

U ispitivanjima učinaka na plodnost u štakora, u ženki su opaženi produljeni i neredoviti reproduktivni ciklusi kod visokih doza (30 mg/kg); međutim, te promjene nisu utjecale na plodnost i rani embrionalni razvoj. Nije bilo učinaka na plodnost u mužjaka (vidjeti dio 5.3). Učinak perampanela na plodnost u ljudi nije ustanovljen.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Fycompa umjereno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Perampanel može prouzročiti omaglicu i pospanost pa stoga može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja strojevima. Bolesnicima se savjetuje da ne upravljaju vozilima, ne rukuju složenim strojevima i ne upuštaju se u druge potencijalno opasne aktivnosti dok se ne sazna utječe li perampanel na njihovu sposobnost obavljanja takvih zadataka (vidjeti dio 4.4 i 4.5).

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

U svim kontroliranim i nekontroliranim ispitivanjima u bolesnika s parcijalnim napadajima, perampanel je primalo 1639 ispitanika od kojih je 1147 bilo liječeno 6 mjeseci, a 703 dulje od 12 mjeseci.

U kontroliranim i nekontroliranim ispitivanjima u bolesnika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima, od 114 ispitanika koji su primali perampanel, njih 68 bilo je liječeno 6 mjeseci, a 36 dulje od 12 mjeseci.

Nuspojave koje su dovele do prekida liječenja:

U kontroliranim kliničkim ispitivanjima faze 3 u bolesnika s parcijalnim napadajima, stopa prekida liječenja zbog nuspojave iznosila je 1,7%, 4,2% i 13,7% u bolesnika randomiziranih u skupinu koja je primala perampanel u preporučenim dozama od 4 mg, 8 mg odnosno 12 mg na dan te 1,4% u bolesnika randomiziranih u skupinu koja je primala placebo. Nuspojave koje su najčešće (≥1% u cijeloj skupini koja je uzimala perampanel i više nego placebo) dovele do prekida liječenja bile su omaglica i pospanost.

U kontroliranom kliničkom ispitivanju faze 3 u bolesnika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima, stopa prekida liječenja zbog nuspojave iznosila je 4,9% u bolesnika randomiziranih u skupinu koja je primala perampanel u dozi od 8 mg i 1,2% u bolesnika randomiziranih u skupinu koja je primala placebo. Nuspojava koja je najčešće dovela do prekida liječenja (≥2% u skupini koja je primala perampanel i više nego u skupini koja je primala placebo) bila je omaglica.

Tablični prikaz nuspojava

U sljedećoj tablici, nuspojave koje su bile prepoznate na temelju pregleda cijele baze sigurnosnih podataka iz kliničkih ispitivanja Fycompe navedene su prema klasifikaciji organskih sustava i učestalosti. Primijenila se sljedeća konvencija za klasifikaciju nuspojava: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100).

Unutar svake kategorije po učestalosti, nuspojave su prikazane slijedom prema sve manjoj ozbiljnosti.

Klasifikacija organskih sustava

Vrlo često

Često

Manje često

Poremećaji metabolizma i

 

oslabljen apetit

 

prehrane

 

pojačan apetit

 

Psihijatrijski poremećaji

 

agresija

suicidalna ideacija

 

 

ljutnja

pokušaj

 

 

anksioznost

samoubojstva

 

 

stanje konfuzije

 

Poremećaji živčanog sustava

omaglica

ataksija

 

 

somnolencija

dizartrija

 

 

 

poremećaj ravnoteže

 

 

 

razdražljivost

 

Poremećaji oka

 

diplopija

 

 

 

zamagljen vid

 

Poremećaji uha i labirinta

 

vrtoglavica

 

Poremećaji probavnog sustava

 

mučnina

 

Poremećaji mišićno-koštanog

 

bol u leđima

 

sustava i vezivnog tkiva

 

 

 

Opći poremećaji

 

smetnje hoda

 

 

 

umor

 

Pretrage

 

povećanje tjelesne

 

 

 

težine

 

Ozljede, otrovanja i

 

pad

 

proceduralne komplikacije

 

 

 

Pedijatrijska populacija

Na temelju baze podataka o 196 adolescenata izloženih perampanelu u dvostruko slijepim kliničkim ispitivanjima zbog parcijalnih napadaja i primarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja, ukupni profil sigurnosti primjene u adolescenata bio je sličan onome u odraslih, osim za agresiju, koja je bila opažena češće u adolescenata nego u odraslih.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Kliničko iskustvo s predoziranjam perampanela u ljudi je ograničeno. U prijavljenom slučaju namjernog predoziranja, u kojem se mogla uzeti doza do 264 mg, kod bolesnika su se pojavili učinci kao što su promijenjeni mentalni status, agitacija i agresivno ponašanje, a bolesnik se oporavio bez posljedica. Ne postoji dostupan specifični antidot za učinke perampanela. Indicirana je opća potporna skrb uključujući praćenje vitalnih znakova i promatranje kliničkog statusa bolesnika. S obzirom na to da perampanel ima dugi poluvijek, njegovi učinci mogu dugo trajati. Zbog niskog bubrežnog klirensa, posebne intervencije poput forsirane diureze, dijalize ili hemoperfuzije najvjerojatnije neće biti korisne.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antiepileptici, drugi antiepileptici, ATK oznaka: N03AX22

Mehanizam djelovanja

Perampanel je prvi u klasi selektivnih, nekompetitivnih antagonista ionotropnog glutamatnog receptora α-amino-3-hidroksi-5-metil-4-izoksazolpropionatne kiseline (AMPA) na postsinaptičkim neuronima. Glutamat je primarni ekscitacijski neurotransmiter u središnjem živčanom sustavu i uključen je u brojne neurološke poremećaje uzrokovane pretjeranom neuronskom ekscitacijom. Aktivacija AMPA receptora glutamatom smatra se zaslužnom za glavninu brzog ekscitacijskog sinaptičkog prijenosa u mozgu. U ispitivanjima in vitro perampanel se nije natjecao s AMPA za vezanje na AMPA receptor, ali su vezanje perampanela istisnuli nekompetitivni antagonisti AMPA receptora, što pokazuje da je perampanel nekompetitivni antagonist AMPA receptora. In vitro je perampanel inhibirao povećanje unutarstaničnog kalcija koje inducira AMPA (ali ne ono koje inducira NMDA). In vivo je perampanel značajno produljio latenciju napadaja u modelu napadaja induciranih AMPA-om.

Točan mehanizam kojim perampanel iskazuje svoje antiepileptičke učinke u ljudi tek treba razjasniti.

Farmakodinamički učinci

Provedena je farmakokinetičko-farmakodinamička analiza (djelotvornosti) objedinjenih podataka iz 3 ispitivanja djelotvornosti kod parcijalnih napadaja. Uz to, provedena je farmakokinetičko-farmakodinamička analiza (djelotvornosti) u jednom ispitivanju djelotvornosti kod primarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja. U obje analize, izloženost perampanelu korelira sa smanjenjem učestalosti napadaja.

Psihomotorna sposobnost

Jednokratne i višekratne doze od 8 mg i 12 mg narušile su psihomotornu sposobnost zdravih dobrovoljaca ovisno o dozi. Učinci perampanela na složene zadatke, kao što je sposobnost upravljanja vozilima, bili su aditivni ili supraaditivni štetnim učincima alkohola. Psihomotorna se sposobnost, prema testovima, vratila na početnu razinu unutar 2 tjedna od prestanka doziranja perampanela.

Kognitivna funkcija

Ispitivanjem učinaka perampanela na budnost i pamćenje pomoću standardne baterije testova u zdravih dobrovoljaca nisu pronađeni nikakvi učinci perampanela nakon jednokratnih i višekratnih doza do 12 mg na dan.

U placebom kontroliranom ispitivanju provedenom u adolescentnih bolesnika, prema rezultatu za opće kognitivno funkcioniranje (engl. Global Cognition Score) mjereno pomoću Cognitive Drug Research (CDR) sustava testova za ispitivanje kognitivne sposobnosti u kliničkim ispitivanjima, nisu opažene značajne promjene u kognitivnim sposobnostima uz perampanel u odnosu na placebo. U otvorenom produžetku ispitivanja nisu opažene značajne promjene u rezultatu dobivenom sustavom CDR testova nakon 52 tjedna liječenja perampanelom (vidjeti dio 5.1 Pedijatrijska populacija).

Budnost i raspoloženje

Razina budnosti (pobuđenosti) u zdravih ispitanika koji su primali doze perampanela od 4 do 12 mg na dan snižavala se ovisno o dozi. Raspoloženje se pogoršalo samo nakon primjene doze od 12 mg na dan; promjene raspoloženja bile su male i odražavale su opće sniženje budnosti. Višekratna primjena perampanela u dozi od 12 mg na dan također je pojačala učinke alkohola na pozornost i budnost i povisila razinu ljutnje, smetenosti i depresije, kako je procijenjeno pomoću ocjenske ljestvice za procjenu stanja raspoloženja s 5 stupnjeva.

Elektrofiziologija srca

Perampanel nije produljio QTc interval kad se primjenjivao svakodnevno u dozama do 12 mg na dan i nije imao učinke povezane s dozom niti klinički važne učinke na trajanje QRS kompleksa.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Parcijalni napadaji

Djelotvornost perampanela u parcijalnim napadajima bila je ustanovljena u tri randomizirana, dvostruko slijepa, placebom kontrolirana, multicentrična ispitivanja dodatne terapije u trajanju od 19 tjedana u odraslih i adolescentnih bolesnika. Ispitanici su imali parcijalne napadaje sa ili bez sekundarne generalizacije koji se nisu mogli odgovarajuće kontrolirati jednim do tri istovremeno primijenjena antiepileptika. Tijekom 6-tjednog početnog razdoblja, ispitanici su trebali imati više od pet napadaja, a razdoblje bez napadaja nije smjelo biti dulje od 25 dana. Prosječno trajanje epilepsije u ispitanika u ta tri ispitivanja iznosilo je približno 21,06 godina. Između 85,3% i 89,1% bolesnika uzimalo je istovremeno dva do tri antiepileptika sa ili bez istovremene stimulacije vagusnog živca.

Dva ispitivanja (ispitivanja 304 i 305) uspoređivala su doze perampanela od 8 i 12 mg na dan s placebom, dok je treće ispitivanje (ispitivanje 306) uspoređivalo doze perampanela od 2, 4 i 8 mg na dan s placebom. U sva tri ispitivanja, nakon 6-tjednog početnog razdoblja tijekom kojeg se odredila osnovna učestalost napadaja prije randomizacije, ispitanici su bili randomizirani i titrirani do nasumično dodijeljene doze. Tijekom faze titracije u sva tri ispitivanja, liječenje je bilo započeto dozom od 2 mg na dan koja se povisivala za 2 mg na dan do ciljne doze. Ispitanici koji su imali nepodnošljive štetne događaje mogli su ostati na istoj dozi ili im se doza mogla sniziti na prethodnu podnošljivu dozu. U sva tri ispitivanja, faza titracije bila je praćena fazom održavanja koja je trajala 13 tjedana, tijekom koje su bolesnici trebali ostati na stabilnoj dozi perampanela.

Stope ispitanika s 50%-tnim odgovorom u sva tri ispitivanja zajedno iznosile su 19% uz placebo, 29% uz 4 mg, 35% uz 8 mg i 35% uz 12 mg. Statistički značajan učinak na smanjenje učestalosti napadaja tijekom 28 dana (početna faza do faze liječenja) opažen je uz liječenje perampanelom u dozi od 4 mg na dan (ispitivanje 306), 8 mg na dan (ispitivanja 304, 305 i 306) i 12 mg na dan (ispitivanja 304 i 305) u usporedbi sa skupinom koja je primala placebo. Stope bolesnika s 50%-tnim odgovorom u skupinama koje su primale doze od 4 mg, 8 mg i 12 mg iznosile su 23,0%, 31,5% odnosno 30,0% kad se perampanel davao u kombinaciji s antiepileptičkim lijekovima koji induciraju enzime te 33,3%, 46,5% odnosno 50,0% kad se perampanel davao u kombinaciji s antiepileptičkim lijekovima koji ne induciraju enzime. Ova ispitivanja pokazuju da je primjena perampanela jedanput na dan u dozi od

4 mg do 12 mg bila značajno djelotvornija kao dodatno liječenje u ove populacije nego što je to bio placebo.

Podaci iz placebom kontroliranih ispitivanja pokazuju da se poboljšanje kontrole napadaja opaža kod doze perampanela od 4 mg jedanput na dan i da se ta korist povećava s povišenjem doze na 8 mg na dan. Nije bila opažena veća djelotvornost doze od 12 mg u usporedbi s dozom od 8 mg u ukupne populacije. Doza od 12 mg bila je korisna u nekih bolesnika koji su podnosili dozu od 8 mg i kada su imali nedostatan klinički odgovor na tu dozu. Klinički značajno smanjenje učestalosti napadaja u odnosu na placebo postiglo se već u drugom tjednu, kad su bolesnici dosegnuli dnevnu dozu od 4 mg.

U kliničkim je ispitivanjima 1,7% do 5,8% bolesnika na perampanelu prestalo imati napadaje tijekom 3 mjeseca terapije održavanja u usporedbi s 0%–1,0% bolesnika na placebu.

Otvoreni produžetak ispitivanja

Devedeset i sedam posto bolesnika koji su završili randomizirana ispitivanja u bolesnika s parcijalnim napadajima bilo je uključeno u otvoreni produžetak ispitivanja (n=1186). Bolesnici iz randomiziranih ispitivanja bili su prebačeni na perampanel u roku od 16 tjedana, a potom je slijedilo dugo razdoblje održavanja (≥1 godine). Prosječna dnevna doza iznosila je 10,05 mg.

Primarno generalizirani toničko-klonički napadaji

Perampanel kao dodatna terapija u bolesnika u dobi od 12 i više godina s idiopatskom generaliziranom epilepsijom koji su imali primarno generalizirane toničko-kloničke napadaje bila je ustanovljena u multicentričnom, randomiziranom, dvostruko slijepom, placebom kontroliranom ispitivanju (ispitivanje 332). Bolesnici koji su zadovoljavali kriterije na stabilnoj dozi od 1 do

3 antiepileptička lijeka koji su imali najmanje 3 primarno generalizirana toničko-klonička napadaja

tijekom osmotjednog početnog razdoblja bili su randomizirani u skupinu koja je primala perampanel ili u skupinu koja je primala placebo. Populacija je uključivala 164 bolesnika (perampanel N=82, placebo N=82). Bolesnicima se titrirala doza tijekom četiri tjedna do ciljne doze od 8 mg na dan ili do najviše podnošljive doze, a potom su bili liječeni još dodatnih 13 tjedana zadnjom razinom doze postignutom na kraju razdoblja titracije. Ukupno razdoblje liječenja trajalo je 17 tjedana. Ispitivani lijek davao se jedanput na dan.

Stopa ispitanika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima koji su imali 50% odgovora tijekom razdoblja terapije održavanja bila je značajno viša u skupini koja je primala perampanel (58,0%) nego u skupini koja je primala placebo (35,8%), P=0,0059. Stopa ispitanika s 50% odgovora iznosila je 22,2% u kombinaciji s antiepileptičkim lijekovima koji induciraju enzime, a 69,4% kad se perampanel davao u kombinaciji s antiepileptičkim lijekovima koji ne induciraju enzime. Mali je broj ispitanika liječenih perampanelom uzimao antiepileptičke lijekove koji induciraju enzime (n=9). Medijan postotka promjene učestalosti primarno generaliziranih toničko- kloničkih napadaja tijekom 28 dana u razdoblju titracije i terapije održavanja (kombinirano) u odnosu na razdoblje prije randomizacije bio je veći uz perampanel (-76,5%) nego uz placebo (-38,4%), P<0,0001. Tijekom 3 mjeseca terapije održavanja, 30,9% (25/81) bolesnika liječenih perampanelom u kliničkim ispitivanjima prestalo je imati primarno generalizirane toničko-kloničke napadaje u usporedbi s 12,3% (10/81) bolesnika koji su uzimali placebo.

Druge podvrste idiopatskih generaliziranih napadaja

Djelotvornost i sigurnost perampanela u bolesnika s miokloničkim napadajima nisu ustanovljene. Dostupni podaci nisu dovoljni da bi se mogao donijeti ikakav zaključak.

Djelotvornost perampanela u liječenju apsans napadaja nije dokazana.

U ispitivanju 332, u bolesnika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima koji su istovremeno imali miokloničke napadaje, potpuni prestanak napadaja postignut je u 16,7% (4/24) bolesnika koji su uzimali perampanel u usporedbi s 13,0% (3/23) bolesnika koji su uzimali placebo. U bolesnika s istovremeno prisutnim apsans napadajima, potpuni prestanak napadaja postignut je u 22,2% (6/27) bolesnika koji su uzimali perampanel u usporedbi s 12,1% (4/33) bolesnika koji su uzimali placebo. Prestanak svih napadaja postignut je u 23,5% (19/81) bolesnika koji su uzimali perampanel u usporedbi s 4,9% (4/81) bolesnika koji su uzimali placebo.

Faza otvorenog produžetka ispitivanja

Od 140 ispitanika koji su završili ispitivanje 332, 114 ispitanika (81,4%) ušlo je u fazu produžetka ispitivanja. Bolesnici iz randomiziranog ispitivanja bili su prebačeni na perampanel tijekom 6 tjedana nakon čega je uslijedilo dugotrajno razdoblje terapije održavanja (≥1 godine). U fazi produžetka ispitivanja, 73,7% ispitanika imalo je modalnu dnevnu dozu perampanela veću od 4 do 8 mg na dan, a 16,7% imalo je modalnu dnevnu dozu veću od 8 do 12 mg na dan. Smanjenje učestalosti primarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja za najmanje 50% bilo je opaženo u 65,9% ispitanika nakon 1 godine liječenja tijekom faze produžetka ispitivanja (u odnosu na njihovu početnu učestalost napadaja prije perampanela). Ovi su podaci bili sukladni onima za postotak promjene učestalosti napadaja i pokazali su da je stopa od 50% odgovora primarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja bila općenito stabilna tijekom vremena od otprilike 26. tjedna pa sve do kraja 2. godine. Slični su rezultati dobiveni kad su se tijekom vremena procjenjivali svi napadaji i apsans napadaji naspram miokloničkih napadaja.

Prelazak na monoterapiju

U retrospektivnom ispitivanju kliničke prakse, 51 bolesnik s epilepsijom koji je primao perampanel kao dodatno liječenje prebačen je na monoterapiju perampanelom. Većina tih bolesnika imala je parcijalne napadaje u anamnezi. Od tih bolesnika, 14 bolesnika (27%) vraćeno je na dodatno liječenje tijekom sljedećih mjeseci. Od 34 bolesnika koja su praćena najmanje 6 mjeseci, 24 bolesnika (71%) ostalo je na monoterapiji perampanelom najmanje 6 mjeseci. Deset (10) bolesnika praćeno je najmanje 18 mjeseci, a od toga su 3 bolesnika (30%) ostala na monoterapiji perampanelom najmanje 18 mjeseci.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Fycompa u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u epilepsijama rezistentnim na liječenje (epileptički sindromi ovisno o lokalizaciji i dobi) (vidjeti dio 4.2 za informacije o primjeni u adolescenata).

Tri glavna, dvostruko slijepa, placebom kontrolirana ispitivanja faze 3 uključila su 143 adolescenta u dobi između 12 i 18 godina. Rezultati u ovih adolescenata bili su slični onima opaženima u odrasle populacije.

Ispitivanje 332 uključilo je 22 adolescenta u dobi između 12 i 18 godina. Rezultati u ovih adolescenata bili su slični onima opaženima u odrasle populacije.

Provedeno je 19-tjedno randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje s fazom otvorenog produžetka (ispitivanje 235) kako bi se procijenili kratkotrajni učinci Fycompe na kognitivne sposobnosti (ciljni raspon doza od 8 do 12 mg jedanput na dan) kao dodatna terapija u 133 (Fycompa n=85, placebo n=48) adolescentna bolesnika u dobi od 12 do manje od 18 godina, s nezadovoljavajuće kontroliranim parcijalnim napadajima. Kognitivna funkcija procijenjena je prema

t-rezultatu za opće kognitivno funkcioniranje (engl. Global Cognition t-Score) dobivenom u Cognitive Drug Research (CDR) sustavu testova za procjenu kognitivnih sposobnosti u kliničkim ispitivanjima, a taj rezultat je kompozitna vrijednost dobivena iz 5 domena kojima je procijenjena sposobnost usmjeravanja pozornosti, održavanja pozornosti, kvaliteta epizodnog sekundarnog pamćenja, kvaliteta radnog pamćenja i brzina zapamćivanja. Srednja vrijednost promjene (SD) od početka ispitivanja pa do kraja dvostruko slijepog liječenja (19 tjedana) prema t-rezultatu dobivenom sustavom CDR testova za procjenu općeg kognitivnog funkcioniranja iznosila je 1,1 (7,14) u skupini koja je primala placebo i (minus) -1,0 (8,86) u skupini koja je primala perampanel, s razlikom između terapijskih skupina u srednjim vrijednostima procijenjenim metodom najmanjih kvadrata (95% CI) od

(minus) -2,2 (-5,2; 0,8). Između terapijskih skupina nije bilo statistički značajne razlike (p=0,145). Na početku ispitivanja t-rezultati za opće kognitivno funkcioniranje dobiveni sustavom CDR testova iznosili su 41,2 (10,7) za placebo i i 40,8 (13,0) za perampanel. Za bolesnike koji su u otvorenom produžetku ispitivanja primali perampanel (n=112), srednja vrijednost promjene (SD) od početka ispitivanja do kraja otvorenog liječenja (52 tjedna) prema t-rezultatu za opće kognitivno funkcioniranje dobivenom sustavom CDR testova bila je (minus) -1,0 (9,91). To nije bilo statistički značajno (p=0,96). Poslije 52 tjedna liječenja perampanelom (n=114), učinak na rast kostiju nije opažen. Do 104. tjedna liječenja nisu opaženi učinci na težinu, visinu i spolni razvoj (n=114).

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetika perampanela ispitana je u zdravih odraslih ispitanika (raspon dobi od 18 do 79 godina), u odraslih i adolescenata s parcijalnim napadajima i primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima, u odraslih s Parkinsonovom bolešću, odraslih s dijabetičkom neuropatijom, odraslih s multiplom sklerozom i ispitanika s oštećenjem funkcije jetre.

Apsorpcija

Perampanel se brzo apsorbira nakon peroralne primjene, bez dokaza izrazitog metabolizma prvog prolaza. Istodobna primjena tableta perampanela s obrocima s visokim udjelom masti nije imao utjecaj na vršnu izloženost u plazmi (Cmax) ili ukupnu izloženost (AUC0-inf) perampanelu. Vrijednost tmax bila je dosegnuta s odgodom od približno 1 sata u usporedbi s vrijednošću postignutom mjerenjem natašte.

Distribucija

Podaci iz ispitivanja in vitro pokazuju da je perampanel približno 95% vezan za proteine plazme.

In vitro ispitivanja pokazuju da perampanel nije supstrat ili značajni inhibitor polipeptida za prijenos organskih aniona 1B1 i 1B3, prijenosnika organskih aniona (OAT) 1, 2, 3 i 4, prijenosnika organskih kationa (OCT) 1, 2, i 3, te efluksnih prijenosnika P-glikoproteina i proteina rezistencije na rak dojke (BCRP).

Biotransformacija

Perampanel se opsežno metabolizira putem primarne oksidacije te potom glukuronidacije. Metabolizam perampanela posredovan je primarno enzimom CYP3A na temelju rezultata kliničkih ispitivanja u zdravih ispitanika kojima je bio primijenjen radioaktivno označen perampanel te potkrijepljenih in vitro ispitivanjima upotrebom rekombinantnih ljudskih enzima CYP i mikrosoma ljudske jetre.

Nakon primjene radiološki označenog perampanela, u plazmi su bili pronađeni metaboliti perampanela samo u tragovima.

Eliminacija

Nakon primjene radiološki označene doze perampanela u 8 zdravih odraslih ili starijih ispitanika, približno 30% radioaktivnosti otkriveno je u mokraći, a 70% u stolici. Radioaktivnost otkrivena u mokraći i stolici bila je primarno sastavljena od mješavine oksidativnih i konjugiranih metabolita. U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi objedinjenih podataka iz 19 ispitivanja faze I, prosječni t1/2 perampanela bio je 105 sati. Kad se dozirao u kombinaciji s jakim induktorom CYP3A karbamazepinom, prosječni t1/2 bio je 25 sati.

Linearnost/nelinearnost

Koncentracije perampanela u plazmi zdravih ispitanika povećavale su se proporcionalno primijenjenim dozama u rasponu od 2 do 12 mg. U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi bolesnika s parcijalnim napadajima koji su primali perampanel u dozi do 12 mg na dan i bolesnika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima koji su primali perampanel u dozi do 8 mg na dan u placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima, pronašao se linearni odnos između doze i koncentracije perampanela u plazmi.

Posebne populacije

Oštećenje funkcije jetre

Farmakokinetika perampanela nakon jednokratne doze od 1 mg bila je procijenjena u 12 ispitanika s blagim (Child-Pugh A) i umjerenim oštećenjem jetre (Child-Pugh B) u usporedbi s 12 zdravih, demografski sličnih ispitanika. Prosječni prividni klirens nevezanog perampanela u ispitanika s blagim oštećenjem iznosio je 188 ml/min naspram 338 ml/min u sličnih kontrolnih ispitanika, a u ispitanika s umjerenim oštećenjem iznosio je 120 ml/min nasuprot 392 ml/min u sličnih kontrolnih ispitanika. U usporedbi sa sličnim zdravim ispitanicima, t1/2 bio je dulji u ispitanika s blagim oštećenjem (306 h naspram 125 h) i onih s umjerenim oštećenjem (295 h naspram 139 h).

Oštećenje funkcije bubrega

Farmakokinetika perampanela nije službeno procijenjena u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega. Perampanel se eliminira gotovo isključivo metabolizmom nakon čega slijedi brzo izlučivanje metabolita; u plazmi su opaženi metaboliti perampanela samo u tragovima. U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi bolesnika s parcijalnim napadajima koji su imali klirens kreatinina u rasponu od 39 do 160 ml/min i primali perampanel u dozama do 12 mg na dan u placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima, klirens kreatinina nije utjecao na klirens perampanela. U

populacijskoj farmakokinetičkoj analizi bolesnika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima koji su primali perampanel u dozi do 8 mg na dan u placebom kontroliranom kliničkom ispitivanju, početni klirens kreatinina nije utjecao na klirens perampanela.

Spol

U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi bolesnika s parcijalnim napadajima koji su primali perampanel u dozi do 12 mg na dan i bolesnika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima koji su primali perampanel u dozi do 8 mg na dan u placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima, klirens perampanela u žena (0,54 l/h) bio je 18% niži nego u muškaraca (0,66 l/h).

Stariji (u dobi od 65 ili više godina)

U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi bolesnika s parcijalnim napadajima (u rasponu dobi od 12 do 74 godine) i primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima (u rasponu dobi od 12 do 58 godina) koji su primali perampanel u dozi do 8 ili 12 mg na dan u placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima, nije pronađen značajni učinak dobi na klirens perampanela. Smatra se da prilagodba doze u starijih osoba nije potrebna (vidjeti dio 4.2).

Pedijatrijska populacija

U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi objedinjenih podataka za adolescentne bolesnike iz kliničkih ispitivanja faze 2 i 3 nije bilo primjetnih razlika između ove populacije i ukupne populacije.

Ispitivanja interakcija lijekova

Procjena interakcija lijekova in vitro

Inhibicija enzima koji metaboliziraju lijekove

U mikrosomima ljudske jetre, perampanel (30 µmol/l) je imao slab inhibicijski učinak na CYP2C8 i UGT1A9 među glavnim jetrenim enzimima obitelji CYP i UGT.

Indukcija enzima koji metaboliziraju lijekove

U usporedbi s pozitivnim kontrolama (uključujući fenobarbital, rifampicin), ustanovljeno je da perampanel slabo inducira CYP2B6 (30 µmol/l) i CYP3A4/5 (≥3 µmol/l) među glavnim jetrenim enzimima obitelji CYP i UGT u kulturi ljudskih hepatocita.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Nuspojave koje nisu zabilježene u kliničkim ispitivanjima, ali su zapažene u životinja pri razinama izloženosti sličnima razinama izloženosti u ljudi i s mogućom važnošću za kliničku primjenu, bile su sljedeće:

U ispitivanjima učinaka na plodnost kod štakora, u ženki su bili primijećeni produljeni i nepravilni reproduktivni ciklusi pri maksimalnoj podnošljivoj dozi (30 mg/kg); međutim, ove promjene nisu utjecale na plodnost i rani embrionalni razvoj. Nije bilo učinaka na plodnost u mužjaka.

Izlučivanje u mlijeko mjerilo se u štakora 10 dana nakon okota. Razine su postigle vršnu vrijednost nakon jednog sata i bile su 3,65 puta iznad razine u plazmi.

U ispitivanjima prenatalne i postnatalne razvojne toksičnosti na štakorima bile su opažene nenormalnosti kod koćenja i dojenja pri dozama toksičnima za majku, a u potomstva je broj mrtvorođenih mladunaca bio povećan. Bihevioralni i reproduktivni razvoj potomstva nije bio narušen, ali neki parametri fizičkog razvoja pojavili su se nešto kasnije, što je vjerojatno sekundarno farmakološkim učincima perampanela na središnji živčani sustav. Placentalni prijenos bio je relativno nizak; u fetusu je bilo otkriveno 0,09% ili manje primijenjene doze.

Neklinički podaci pokazuju da perampanel nije genotoksičan i nema kancerogeni potencijal. Primjena maksimalno podnošljivih doza štakorima i majmunima rezultirala je kliničkim znakovima središnjeg

živčanog sustava temeljenim na farmakologiji i smanjila je krajnju tjelesnu težinu. Nije bilo kliničko- patoloških i patohistoloških promjena koje su se mogle izravno pripisati perampanelu.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Fycompa 2 mg, 4 mg filmom obložene tablete

Jezgra laktoza hidrat

nisko supstituirana hidroksipropilceluloza povidon K-29/32

magnezijev stearat (E470b)

Fycompa 6 mg, 8 mg, 10 mg, 12 mg filmom obložene tablete

Jezgra laktoza hidrat

nisko supstituirana hidroksipropilceluloza povidon K-29/32

mikrokristalična celuloza magnezijev stearat (E470b)

Fycompa 2 mg filmom obložene tablete

Film-ovojnica hipromeloza 2910 talk

makrogol 8000 titanijev dioksid (E171)

željezov oksid, žuti (E172) željezov oksid, crveni (E172)

Fycompa 4 mg filmom obložene tablete

Film-ovojnica hipromeloza 2910 talk

makrogol 8000 titanijev dioksid (E171)

željezov oksid, crveni (E172)

Fycompa 6 mg filmom obložene tablete

Film-ovojnica hipromeloza 2910 talk

makrogol 8000 titanijev dioksid (E171)

željezov oksid, crveni (E172)

Fycompa 8 mg filmom obložene tablete

Film-ovojnica hipromeloza 2910 talk

makrogol 8000 titanijev dioksid (E171)

željezov oksid, crveni (E172) željezov oksid, crni (E172)

Fycompa 10 mg filmom obložene tablete

Film-ovojnica hipromeloza 2910 talk

makrogol 8000 titanijev dioksid (E171)

željezov oksid, žuti (E172)

FD&C Blue #2 Indigo carmine aluminium lake (E132)

Fycompa 12 mg filmom obložene tablete

Film-ovojnica hipromeloza 2910 talk

makrogol 8000 titanijev dioksid (E171)

FD&C Blue #2 Indigo carmine aluminium lake (E132)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

5 godina

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

PVC/aluminijski blisteri

Fycompa 2 mg filmom obložene tablete

Pakiranje od 7 samo za prvi tjedan doziranja, 28 i 98 tableta.

Fycompa 4 mg filmom obložene tablete 4 mg - pakiranje od 7, 28, 84 i 98 tableta

Fycompa 6 mg filmom obložene tablete 6 mg - pakiranje od 7, 28, 84 i 98 tableta

Fycompa 8 mg filmom obložene tablete 8 mg - pakiranje od 7, 28, 84 i 98 tableta

Fycompa 10 mg filmom obložene tablete 10 mg - pakiranje od 7, 28, 84 i 98 tableta

Fycompa 12 mg filmom obložene tablete 12 mg - pakiranje od 7, 28, 84 i 98 tableta

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eisai Europe Limited European Knowledge Centre Mosquito Way

Hatfield Hertfordshire AL10 9SN

Ujedinjeno Kraljevstvo tel: +44 (0)208 600 1400 faks: +44 (0)208 600 1401

e-mail: EUmedinfo@eisai.net

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/776/001-023

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 23. srpnja 2012.

Datum posljednje obnove odobrenja: 6. travnja 2017

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

{MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

1. NAZIV LIJEKA

Fycompa 0,5 mg/ml oralna suspenzija

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml oralne suspenzije sadrži 0,5 mg perampanela.

Jedna boca od 340 ml sadrži 170 mg perampanela.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

Jedan ml oralne suspenzije sadrži 175 mg sorbitola (E420).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Oralna suspenzija

Bijela do gotovo bijela suspenzija.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Fycompa je indicirana za dodatno liječenje parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje u odraslih bolesnika i adolescenata u dobi iznad 12 godina s epilepsijom.

Fycompa je indicirana za dodatno liječenje primarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja u odraslih bolesnika i adolescenata u dobi iznad 12 godina s idiopatskom generaliziranom epilepsijom (vidjeti dio 5.1).

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Fycompa se mora titrirati prema individualnom odgovoru bolesnika kako bi se pronašla optimalna ravnoteža između djelotvornosti i podnošljivosti.

Suspenzija perampanela uzima se peroralno jedanput na dan, u vrijeme odlaska na spavanje. Može se uzimati s hranom ili bez nje, ali poželjno uvijek na isti način. Potreban je oprez kad se prelazi s tableta na primjenu suspenzije i obrnuto (vidjeti dio 5.2).

Parcijalni napadaji

Pokazalo se da je perampanel u dozama od 4 mg na dan do 12 mg na dan učinkovita terapija kod parcijalnih napadaja.

Liječenje Fycompom treba započeti dozom od 2 mg na dan (4 ml na dan). Ovisno o kliničkom odgovoru i podnošljivosti, ta se doza može povećavati za 2 mg (4 ml) (bilo svaki tjedan, bilo svaka 2 tjedna, uzimajući u obzir poluvijek kako je opisano niže) do doze održavanja od 4 mg na dan (8 ml na dan) do 8 mg na dan (16 ml na dan). Ovisno o kliničkom odgovoru pojedinog bolesnika i podnošljivosti doze od 8 mg na dan (16 ml na dan), doza se može povećavati za 2 mg na dan

(4 ml na dan) do 12 mg na dan (24 ml na dan). Bolesnicima koji istovremeno uzimaju lijekove koji ne skraćuju poluvijek perampanela (vidjeti dio 4.5) doza se ne smije titrirati u intervalima kraćim od

2 tjedna. Bolesnicima koji istovremeno uzimaju lijekove koji skraćuju poluvijek perampanela (vidjeti dio 4.5) doza se ne smije titrirati u intervalima kraćim od 1 tjedna.

Primarno generalizirani toničko-klonički napadaji

Perampanel u dozi do 8 mg na dan pokazao se učinkovit kod primarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja.

Liječenje Fycompom treba započeti dozom od 2 mg na dan (4 ml na dan). Ovisno o kliničkom odgovoru i podnošljivosti, ta se doza može povećavati za 2 mg (4 ml) (bilo svaki tjedan, bilo svaka

2 tjedna, uzimajući u obzir poluvijek kako je opisano niže) do doze održavanja od najviše 8 mg na dan (16 ml na dan). Ovisno o kliničkom odgovoru pojedinog bolesnika i podnošljivosti doze od 8 mg na dan (16 ml na dan), doza se može povisiti do 12 mg na dan (24 ml na dan), što može biti učinkovito u nekih bolesnika (vidjeti dio 4.4). Bolesnicima koji istovremeno uzimaju lijekove koji ne skraćuju poluvijek perampanela (vidjeti dio 4.5) doza se ne smije titrirati u intervalima kraćim od 2 tjedna. Bolesnicima koji istovremeno uzimaju lijekove koji skraćuju poluvijek perampanela (vidjeti dio 4.5) doza se ne smije titrirati u intervalima kraćim od 1 tjedna.

Ukidanje

Preporučuje se postupni prekid liječenja kako bi se minimalizirala mogućnost pojave napadaja uslijed ustezanja lijeka (engl. rebound seizures). Međutim, zbog dugog poluvijeka i posljedičnog sporog smanjivanja koncentracija u plazmi, primjena perampanela se može naglo prekinuti ako je to apsolutno potrebno.

Propuštene doze

Jedna propuštena doza: budući da perampanel ima dugi poluvijek, bolesnik treba pričekati i uzeti sljedeću dozu prema uobičajenom rasporedu.

Ako bolesnik propusti uzeti više od 1 doze u neprekinutom razdoblju kraćem od 5 poluvijekova (3 tjedna za bolesnike koji ne uzimaju antiepileptike koji induciraju metabolizam perampanela i

1 tjedan za bolesnike koji uzimaju antiepileptike koji induciraju metabolizam perampanela (vidjeti dio 4.5)), potrebno je razmotriti ponovni početak liječenja počevši od zadnje razine doze.

Ako bolesnik ne uzima perampanel u neprekinutom razdoblju duljem od 5 poluvijekova, preporučuje se slijediti gore navedene preporuke za početak primjene.

Stariji bolesnici (u dobi od 65 ili više godina)

Klinička ispitivanja Fycompe kod epilepsije nisu uključila dovoljan broj ispitanika u dobi od 65 ili više godina da bi se moglo utvrditi imaju li oni drugačiji odgovor od mlađih ispitanika. Analiza podataka o sigurnosti primjene u 905 starijih ispitanika liječenih perampanelom (u dvostruko slijepim ispitivanjima provedenim u indikacijama koje nisu bile epilepsija) pokazala je da nema razlika u sigurnosnom profilu koje su povezane s dobi. U kombinaciji s nedostatkom razlika u izloženosti perampanelu povezanih s dobi, rezultati pokazuju da nije potrebna prilagodba doze u starijih osoba. Perampanel treba primjenjivati s oprezom u starijih osoba, jer treba uzeti u obzir mogućnost interakcije lijekova u bolesnika koji uzimaju više različitih lijekova (vidjeti dio 4.4).

Oštećenje funkcije bubrega

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s blagim oštećenjem funkcije bubrega. Ne preporučuje se primjena u bolesnika s umjerenim ili teškim oštećenjem funkcije bubrega ili u bolesnika na hemodijalizi.

Oštećenje funkcije jetre

Povećanja doze u bolesnika s blagim i umjerenim oštećenjem funkcije jetre treba temeljiti na kliničkom odgovoru i podnošljivosti. U bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije jetre, doziranje može započeti s 2 mg (4 ml). Bolesnike treba titrirati na temelju podnošljivosti i učinkovitosti povećavanjem doze za 2 mg (4 ml) u intervalima od najmanje 2 tjedna.

Doza perampanela u bolesnika s blagim i umjerenim oštećenjem ne smije biti veća od 8 mg.

Ne preporučuje se primjena u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost perampanela u djece u dobi manjoj od 12 godina nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Fycompa je namijenjena za oralnu primjenu.

Priprema: Prije primjene, nastavak za utiskivanje u bocu (engl. press-in-bottle adapter, PIBA), priložen u kutiji s lijekom, treba se čvrsto umetnuti u vrat boce i tako ostati sve dok je boca u primjeni. Štrcaljku za usta treba umetnuti u nastavak i iz preokrenute boce izvući dozu. Bocu treba zatvoriti zatvaračem nakon svake upotrebe. Zatvarač dobro zatvara bocu kada je nastavak umetnut.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Suicidalna ideacija

Suicidalna ideacija i suicidalno ponašanje zabilježeni su u bolesnika liječenih antiepileptičkim lijekovima u nekoliko indikacija. Metaanaliza randomiziranih, placebom kontroliranih ispitivanja antiepileptičkih lijekova također je pokazala malo povećan rizik od suicidalne ideacije i suicidalnog ponašanja. Mehanizam ovog rizika nije poznat i dostupni podaci ne isključuju mogućnost povećanog rizika i kod perampanela.

Stoga je bolesnike potrebno pratiti zbog znakova suicidalne ideacije i suicidalnog ponašanja te razmotriti odgovarajuće liječenje. Bolesnicima (i njihovim skrbnicima) treba savjetovati da potraže savjet liječnika ako se pojave znakovi suicidalne ideacije i suicidalnog ponašanja.

Poremećaji živčanog sustava

Perampanel može prouzročiti omaglicu i pospanost te stoga može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja strojevima (vidjeti dio 4.7).

Oralni kontraceptivi

Pri dozama od 12 mg na dan, Fycompa može smanjiti učinkovitost hormonske kontracepcije progestagenima; u takvim okolnostima preporučuju se dodatni nehormonski oblici kontracepcije za vrijeme uzimanja Fycompe (vidjeti dio 4.5).

Padovi

Čini se da postoji povećan rizik od padova, osobito u starijih bolesnika; nije jasno koji je razlog u podlozi.

Agresija

U bolesnika koji su primali terapiju perampanelom zabilježeni su slučajevi agresivnog i neprijateljskog ponašanja. U bolesnika liječenih perampanelom u kliničkim ispitivanjima, agresija, ljutnja i razdražljivost zabilježeni su češće uz više doze. Ti su događaji većinom bili blagi ili umjereni i bolesnici su se oporavili spontano ili uz prilagodbu doze. Međutim, u nekih je bolesnika opažena pojava misli o ozljeđivanju drugih, fizičkom napadu ili prijeteće ponašanje (< 1% u kliničkim ispitivanjima perampanela). Bolesnicima i njihovim skrbnicima treba savjetovati da odmah upozore

zdravstvenog djelatnika ako opaze značajne promjene u raspoloženju ili obrascima ponašanja. Ako se takvi simptomi pojave dozu perampanela treba smanjiti, a ako su simptomi teški, liječenje treba odmah prekinuti.

Moguća zloporaba

Potreban je oprez u bolesnika koji u anamnezi imaju zloporabu droga i takvog bolesnika treba pratiti zbog simptoma zloporabe perampanela.

Istovremena primjena antiepileptičkih lijekova koji induciraju CYP3A

Stope odgovora nakon dodavanja fiksnih doza perampanela bile su manje u bolesnika koji su istovremeno primali antiepileptičke lijekove koji induciraju enzim CYP3A (karbamazepin, fenitoin, okskarbazepin) u usporedbi sa stopama odgovora u bolesnika koji su istovremeno primali antiepileptičke lijekove koji ne induciraju enzime. Potrebno je pratiti odgovor bolesnika kad se prebacuju s jednog antiepileptičkog lijeka koji ne inducira enzime na drugi koji ih inducira i obrnuto. Ovisno o kliničkom odgovoru i podnošljivosti u pojedinog bolesnika, doza se može povećavati ili snižavati za 2 mg (vidjeti dio 4.2).

Istovremena primjena drugih lijekova (ne antiepileptičkih) koji induciraju ili inhibiraju citokrom P450

Kad se dodaju ili ukidaju lijekovi koji induciraju ili inhibiraju citokrom P450, bolesnike treba pažljivo pratiti zbog podnošljivosti i kliničkog odgovora, budući da razine perampanela u plazmi mogu biti snižene ili povišene; može biti potrebno prilagoditi dozu perampanela sukladno tome.

Sorbitol

Fycompa sadrži sorbitol (E420); stoga bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja fruktoze ne bi trebali uzimati ovaj lijek.

Potreban je oprez kada se Fycompa oralna suspenzija kombinira s drugim antiepileptičkim lijekovima koji sadrže sorbitol, jer kombinirani unos više od 1 grama sorbitola može utjecati na apsorpciju nekih lijekova.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Fycompa se ne smatra jakim induktorom ili inhibitorom citokroma P450 ili enzima UGT (vidjeti dio 5.2).

Oralni kontraceptivi

U zdravih žena koje su tijekom 21 dana primale 12 mg (ali ne 4 mg ili 8 mg na dan) istovremeno s kombiniranim oralnim kontraceptivom, pokazalo se da Fycompa smanjuje izloženost levonorgestrelu (srednje vrijednosti Cmax i AUC bile su smanjene za 40%). Fycompa od 12 mg nije utjecala na AUC etinilestradiola, dok je Cmax etinilestradiola bio smanjen za 18%. Stoga se u žena kojima je potrebna Fycompa u dozi od 12 mg na dan mora uzeti u obzir mogućnost smanjene djelotvornosti oralnih kontraceptiva koji sadrže progestagene i primjena dodatne pouzdane metode kontracepcije (intrauterini uložak, kondom) (vidjeti dio 4.4).

Interakcije između Fycompe i drugih antiepileptičkih lijekova

Moguće interakcije između Fycompe (u dozi do 12 mg jedanput na dan) i drugih antiepileptičkih lijekova bile su procijenjene u kliničkim ispitivanjima i pomoću populacijske farmakokinetičke analize objedinjenih podataka iz četiri ispitivanja faze 3 koja su uključila bolesnike s parcijalnim napadajima i primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima. Učinak tih interakcija na prosječnu koncentraciju u stanju dinamičke ravnoteže sažeto je prikazan u sljedećoj tablici.

Istovremeno

Utjecaj antiepileptika na

Utjecaj Fycompe na

primijenjeni

koncentraciju Fycompe

koncentraciju antiepileptika

antiepileptici

 

 

karbamazepin

sniženje za 2,75 puta

<10% sniženje

klobazam

nema utjecaja

<10% sniženje

klonazepam

nema utjecaja

nema utjecaja

lamotrigin

nema utjecaja

<10% sniženje

levetiracetam

nema utjecaja

nema utjecaja

okskarbazepin

sniženje za 1,9 puta

35% povećanje 1)

fenobarbital

nema utjecaja

nema utjecaja

fenitoin

sniženje za 1,7 puta

nema utjecaja

topiramat

19% sniženje

nema utjecaja

valproatna kiselina

nema utjecaja

<10% sniženje

zonisamid

nema utjecaja

nema utjecaja

1)Aktivni metabolit monohidroksikarbazepin nije bio procijenjen.

Pokazalo se da neki antiepileptički lijekovi koji su poznati kao induktori enzima CYP450 3A (karbamazepin, fenitoin, okskarbazepin), povećavaju klirens perampanela i posljedično snizuju koncentracije perampanela u plazmi. Suprotne tome, očekuje se da će se ukidanjem istovremene primjene induktora enzima CYP450 3A koncentracije perampanela u plazmi povećati, pa može biti potrebno smanjenje doze.

Karbamazepin, poznati jaki induktor enzima, snizio je razine perampanela za dvije trećine u ispitivanju provedenom u zdravih ispitanika.

Sličan se rezultat dobio populacijskom farmakokinetičkom analizom bolesnika s parcijalnim napadajima koji su primali perampanel u dozi do 12 mg na dan i bolesnika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima koji su primali perampanel u dozi do 8 mg na dan u placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima. Ukupni klirens Fycompe bio je povećan kad se primjenjivao s karbamazepinom (2,75 puta), fenitoinom (1,7 puta) i okskarbazepinom (1,9 puta), sve poznatim induktorima metaboličkih enzima (vidjeti dio 5.2). Taj se učinak mora uzeti u obzir i zbrinuti kad se ti antiepileptički lijekovi dodaju ili uklanjanju iz terapijskog režima bolesnika.

U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi bolesnika s parcijalnim napadajima koji su primali Fycompu u dozi do 12 mg na dan u placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima, Fycompa nije imala klinički važan utjecaj na klirens klonazepama, levetiracetama, fenobarbitala, fenitoina, topiramata, zonisamida, karbamazepina, klobazama, lamotrigina i valproatne kiseline pri najvišim ispitanim dozama perampanela (12 mg na dan).

U farmakokinetičkoj analizi populacije s epilepsijom pronašlo se da perampanel smanjuje klirens okskarbazepina za 26%. Enzim reduktaza u citosolu brzo metabolizira okskarbazepin do aktivnog metabolita, monohidroksikarbazepina. Učinak perampanela na koncentracije monohidroksikarbazepina nije poznat.

Perampanel se dozira do postizanja kliničkog učinka bez obzira na druge antiepileptike.

Učinak perampanela na supstrate CYP3A

U zdravih je ispitanika Fycompa (6 mg jedanput na dan tijekom 20 dana) smanjio AUC midazolama za 13%. Ne može se isključiti veće smanjenje izloženosti midazolamu (ili drugim osjetljivim supstratima CYP3A) kod viših doza Fycompe.

Učinak induktora citokroma P450 na farmakokinetiku perampanela

Očekuje se da će jaki induktori citokroma P450, kao što su rifampicin i gospina trava, smanjiti koncentracije perampanela, te se u njihovoj prisutnosti ne isključuje mogućnost povišenih koncentracija reaktivnih metabolita u plazmi. Pokazalo se da felbamat smanjuje koncentracije nekih lijekova i da može smanjiti i koncentracije perampanela.

Učinak inhibitora citokroma P450 na farmakokinetiku perampanela

U zdravih je ispitanika inhibitor CYP3A4 ketokonazol (400 mg jedanput na dan tijekom 10 dana) povećao AUC perampanela za 20% i produljio poluvijek perampanela za 15% (67,8 sati naspram 58,4 sati). Veći se učinci ne mogu isključiti kad se perampanel kombinira s inhibitorom CYP3A čiji je poluvijek dulji od poluvijeka ketokonazola ili kad se inhibitor daje tijekom duljeg trajanja liječenja.

Levodopa

U zdravih ispitanika, Fycompa (4 mg jedanput na dan tijekom 19 dana) nije imala učinka na Cmax ili AUC levodope.

Alkohol

Kako se pronašlo u ispitivanju farmakodinamičkih interakcija u zdravih ispitanika, učinci perampanela na aktivnosti koje zahtijevaju budnost i brzinu, kao što je sposobnost upravljanja vozilima, bili su aditivni ili supraaditivni učincima samog alkohola. Višekratne doze perampanela od 12 mg na dan povisile su razine ljutnje, smetenosti i depresije, kako se procijenilo pomoću ocjenske ljestvice profila stanja raspoloženja s 5 stupnjeva (vidjeti dio 5.1). Ti se učinci također mogu vidjeti kad se Fycompa primjenjuje u kombinaciji s drugim depresivima središnjeg živčanog sustava (SŽS).

Pedijatrijska populacija

Ispitivanja interakcija provedena su samo u odraslih.

U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi adolescentnih bolesnika u kliničkim ispitivanjima faze 3 nije bilo zamjetnih razlika između ove populacije i ukupne populacije.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivne dobi i kontracepcija u muškaraca i žena

Fycompa se ne preporučuje u žena reproduktivne dobi koje ne koriste kontracepciju, osim kad je to jasno neophodno.

Trudnoća

Podaci o primjeni perampanela u trudnica su ograničeni (manje od 300 ishoda trudnoća). Ispitivanja na životinjama nisu pokazala nikakve teratogene učinke u štakora ili kunića, ali opažena je embriotoksičnost u štakora pri dozama toksičnima za majku (vidjeti dio 5.3). Ne preporučuje se koristiti lijek Fycompa tijekom trudnoće.

Dojenje

Ispitivanja u ženki štakora tijekom laktacije pokazala su da se perampanel i/ili njegovi metaboliti izlučuju u mlijeko životinja (za detalje vidjeti dio 5.3). Nije poznato izlučuje li se perampanel u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za novorođenče/dojenče. Potrebno je odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje/suzdržati se od liječenja lijekom Fycompa uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

U ispitivanjima učinaka na plodnost u štakora, u ženki su opaženi produljeni i neredoviti reproduktivni ciklusi kod visokih doza (30 mg/kg); međutim, te promjene nisu utjecale na plodnost i rani embrionalni razvoj. Nije bilo učinaka na plodnost u mužjaka (vidjeti dio 5.3). Učinak perampanela na plodnost u ljudi nije ustanovljen.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Fycompa umjereno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Perampanel može prouzročiti omaglicu i pospanost pa stoga može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja strojevima. Bolesnicima se savjetuje da ne upravljaju vozilima, ne rukuju složenim strojevima i ne upuštaju se u druge potencijalno opasne aktivnosti dok se ne sazna utječe li perampanel na njihovu sposobnost obavljanja takvih zadataka (vidjeti dio 4.4 i 4.5).

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

U svim kontroliranim i nekontroliranim ispitivanjima u bolesnika s parcijalnim napadajima, perampanel je primalo 1639 ispitanika od kojih je 1147 bilo liječeno 6 mjeseci, a 703 dulje od 12 mjeseci.

U kontroliranim i nekontroliranim ispitivanjima u bolesnika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima, od 114 ispitanika koji su primali perampanel, njih 68 bilo je liječeno 6 mjeseci, a 36 dulje od 12 mjeseci.

Nuspojave koje su dovele do prekida liječenja:

U kontroliranim kliničkim ispitivanjima faze 3 u bolesnika s parcijalnim napadajima, stopa prekida liječenja zbog nuspojave iznosila je 1,7%, 4,2% i 13,7% u bolesnika randomiziranih u skupinu koja je primala perampanel u preporučenim dozama od 4 mg, 8 mg odnosno 12 mg na dan te 1,4% u bolesnika randomiziranih u skupinu koja je primala placebo. Nuspojave koje su najčešće (≥1% u cijeloj skupini koja je uzimala perampanel i više nego placebo) dovele do prekida liječenja bile su omaglica i pospanost.

U kontroliranom kliničkom ispitivanju faze 3 u bolesnika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima, stopa prekida liječenja zbog nuspojave iznosila je 4,9% u bolesnika randomiziranih u skupinu koja je primala perampanel u dozi od 8 mg i 1,2% u bolesnika randomiziranih u skupinu koja je primala placebo. Nuspojava koja je najčešće dovela do prekida liječenja (≥2% u skupini koja je primala perampanel i više nego u skupini koja je primala placebo) bila je omaglica.

Tablični prikaz nuspojava

U sljedećoj tablici, nuspojave koje su bile prepoznate na temelju pregleda cijele baze sigurnosnih podataka iz kliničkih ispitivanja Fycompe navedene su prema klasifikaciji organskih sustava i učestalosti. Primijenila se sljedeća konvencija za klasifikaciju nuspojava: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100).

Unutar svake kategorije po učestalosti, nuspojave su prikazane slijedom prema sve manjoj ozbiljnosti.

Klasifikacija organskih sustava

Vrlo često

Često

Manje često

Poremećaji metabolizma i

 

oslabljen apetit

 

prehrane

 

pojačan apetit

 

Psihijatrijski poremećaji

 

agresija

suicidalna ideacija

 

 

ljutnja

pokušaj

 

 

anksioznost

samoubojstva

 

 

stanje konfuzije

 

Poremećaji živčanog sustava

omaglica

ataksija

 

 

somnolencija

dizartrija

 

 

 

poremećaj ravnoteže

 

 

 

razdražljivost

 

Poremećaji oka

 

diplopija

 

 

 

zamagljen vid

 

Poremećaji uha i labirinta

 

vrtoglavica

 

Poremećaji probavnog sustava

 

mučnina

 

Poremećaji mišićno-koštanog

 

bol u leđima

 

sustava i vezivnog tkiva

 

 

 

Opći poremećaji

 

smetnje hoda

 

 

 

umor

 

Pretrage

 

povećanje tjelesne

 

 

 

težine

 

Ozljede, otrovanja i

 

pad

 

proceduralne komplikacije

 

 

 

Pedijatrijska populacija

Na temelju baze podataka o 196 adolescenata izloženih perampanelu u dvostruko slijepim kliničkim ispitivanjima zbog parcijalnih napadaja i primarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja, ukupni profil sigurnosti primjene u adolescenata bio je sličan onome u odraslih, osim za agresiju, koja je bila opažena češće u adolescenata nego u odraslih.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Kliničko iskustvo s predoziranjam perampanela u ljudi je ograničeno. U prijavljenom slučaju namjernog predoziranja, u kojem se mogla uzeti doza do 264 mg, kod bolesnika su se pojavili učinci kao što su promijenjeni mentalni status, agitacija i agresivno ponašanje, a bolesnik se oporavio bez posljedica. Ne postoji dostupan specifični antidot za učinke perampanela. Indicirana je opća potporna skrb uključujući praćenje vitalnih znakova i promatranje kliničkog statusa bolesnika. S obzirom na to da perampanel ima dugi poluvijek, njegovi učinci mogu dugo trajati. Zbog niskog bubrežnog klirensa, posebne intervencije poput forsirane diureze, dijalize ili hemoperfuzije najvjerojatnije neće biti korisne.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antiepileptici, drugi antiepileptici, ATK oznaka: N03AX22

Mehanizam djelovanja

Perampanel je prvi u klasi selektivnih, nekompetitivnih antagonista ionotropnog glutamatnog receptora α-amino-3-hidroksi-5-metil-4-izoksazolpropionatne kiseline (AMPA) na postsinaptičkim neuronima. Glutamat je primarni ekscitacijski neurotransmiter u središnjem živčanom sustavu i uključen je u brojne neurološke poremećaje uzrokovane pretjeranom neuronskom ekscitacijom. Aktivacija AMPA receptora glutamatom smatra se zaslužnom za glavninu brzog ekscitacijskog sinaptičkog prijenosa u mozgu. U ispitivanjima in vitro perampanel se nije natjecao s AMPA za vezanje na AMPA receptor, ali su vezanje perampanela istisnuli nekompetitivni antagonisti AMPA receptora, što pokazuje da je perampanel nekompetitivni antagonist AMPA receptora. In vitro je perampanel inhibirao povećanje unutarstaničnog kalcija koje inducira AMPA (ali ne ono koje inducira NMDA). In vivo je perampanel značajno produljio latenciju napadaja u modelu napadaja induciranih AMPA-om.

Točan mehanizam kojim perampanel iskazuje svoje antiepileptičke učinke u ljudi tek treba razjasniti.

Farmakodinamički učinci

Provedena je farmakokinetičko-farmakodinamička analiza (djelotvornosti) objedinjenih podataka iz 3 ispitivanja djelotvornosti kod parcijalnih napadaja. Uz to, provedena je farmakokinetičko-farmakodinamička analiza (djelotvornosti) u jednom ispitivanju djelotvornosti kod primarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja. U obje analize, izloženost perampanelu korelira sa smanjenjem učestalosti napadaja.

Psihomotorna sposobnost

Jednokratne i višekratne doze od 8 mg i 12 mg narušile su psihomotornu sposobnost zdravih dobrovoljaca ovisno o dozi. Učinci perampanela na složene zadatke, kao što je sposobnost upravljanja vozilima, bili su aditivni ili supraaditivni štetnim učincima alkohola. Psihomotorna se sposobnost, prema testovima, vratila na početnu razinu unutar 2 tjedna od prestanka doziranja perampanela.

Kognitivna funkcija

Ispitivanjem učinaka perampanela na budnost i pamćenje pomoću standardne baterije testova u zdravih dobrovoljaca nisu pronađeni nikakvi učinci perampanela nakon jednokratnih i višekratnih doza do 12 mg na dan.

U placebom kontroliranom ispitivanju provedenom u adolescentnih bolesnika, prema rezultatu za opće kognitivno funkcioniranje (engl. Global Cognition Score) mjereno pomoću Cognitive Drug Research (CDR) sustava testova za ispitivanje kognitivne sposobnosti u kliničkim ispitivanjima, nisu opažene značajne promjene u kognitivnim sposobnostima uz perampanel u odnosu na placebo. U otvorenom produžetku ispitivanja nisu opažene značajne promjene u rezultatu dobivenom sustavom CDR testova nakon 52 tjedna liječenja perampanelom (vidjeti dio 5.1 Pedijatrijska populacija).

Budnost i raspoloženje

Razina budnosti (pobuđenosti) u zdravih ispitanika koji su primali doze perampanela od 4 do 12 mg na dan snižavala se ovisno o dozi. Raspoloženje se pogoršalo samo nakon primjene doze od 12 mg na dan; promjene raspoloženja bile su male i odražavale su opće sniženje budnosti. Višekratna primjena perampanela u dozi od 12 mg na dan također je pojačala učinke alkohola na pozornost i budnost i povisila razinu ljutnje, smetenosti i depresije, kako je procijenjeno pomoću ocjenske ljestvice za procjenu stanja raspoloženja s 5 stupnjeva.

Elektrofiziologija srca

Perampanel nije produljio QTc interval kad se primjenjivao svakodnevno u dozama do 12 mg na dan i nije imao učinke povezane s dozom niti klinički važne učinke na trajanje QRS kompleksa.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Parcijalni napadaji

Djelotvornost perampanela u parcijalnim napadajima bila je ustanovljena u tri randomizirana, dvostruko slijepa, placebom kontrolirana, multicentrična ispitivanja dodatne terapije u trajanju od 19 tjedana u odraslih i adolescentnih bolesnika. Ispitanici su imali parcijalne napadaje sa ili bez sekundarne generalizacije koji se nisu mogli odgovarajuće kontrolirati jednim do tri istovremeno primijenjena antiepileptika. Tijekom 6-tjednog početnog razdoblja, ispitanici su trebali imati više od pet napadaja, a razdoblje bez napadaja nije smjelo biti dulje od 25 dana. Prosječno trajanje epilepsije u ispitanika u ta tri ispitivanja iznosilo je približno 21,06 godina. Između 85,3% i 89,1% bolesnika uzimalo je istovremeno dva do tri antiepileptika sa ili bez istovremene stimulacije vagusnog živca.

Dva ispitivanja (ispitivanja 304 i 305) uspoređivala su doze perampanela od 8 i 12 mg na dan s placebom, dok je treće ispitivanje (ispitivanje 306) uspoređivalo doze perampanela od 2, 4 i 8 mg na dan s placebom. U sva tri ispitivanja, nakon 6-tjednog početnog razdoblja tijekom kojeg se odredila osnovna učestalost napadaja prije randomizacije, ispitanici su bili randomizirani i titrirani do nasumično dodijeljene doze. Tijekom faze titracije u sva tri ispitivanja, liječenje je bilo započeto dozom od 2 mg na dan koja se povisivala za 2 mg na dan do ciljne doze. Ispitanici koji su imali nepodnošljive štetne događaje mogli su ostati na istoj dozi ili im se doza mogla sniziti na prethodnu podnošljivu dozu. U sva tri ispitivanja, faza titracije bila je praćena fazom održavanja koja je trajala 13 tjedana, tijekom koje su bolesnici trebali ostati na stabilnoj dozi perampanela.

Stope ispitanika s 50%-tnim odgovorom u sva tri ispitivanja zajedno iznosile su 19% uz placebo, 29% uz 4 mg, 35% uz 8 mg i 35% uz 12 mg. Statistički značajan učinak na smanjenje učestalosti napadaja tijekom 28 dana (početna faza do faze liječenja) opažen je uz liječenje perampanelom u dozi od 4 mg na dan (ispitivanje 306), 8 mg na dan (ispitivanja 304, 305 i 306) i 12 mg na dan (ispitivanja 304 i 305) u usporedbi sa skupinom koja je primala placebo. Stope bolesnika s 50%-tnim odgovorom u skupinama koje su primale doze od 4 mg, 8 mg i 12 mg iznosile su 23,0%, 31,5% odnosno 30,0% kad se perampanel davao u kombinaciji s antiepileptičkim lijekovima koji induciraju enzime te 33,3%, 46,5% odnosno 50,0% kad se perampanel davao u kombinaciji s antiepileptičkim lijekovima koji ne induciraju enzime. Ova ispitivanja pokazuju da je primjena perampanela jedanput na dan u dozi od

4 mg do 12 mg bila značajno djelotvornija kao dodatno liječenje u ove populacije nego što je to bio placebo.

Podaci iz placebom kontroliranih ispitivanja pokazuju da se poboljšanje kontrole napadaja opaža kod doze perampanela od 4 mg jedanput na dan i da se ta korist povećava s povišenjem doze na 8 mg na dan. Nije bila opažena veća djelotvornost doze od 12 mg u usporedbi s dozom od 8 mg u ukupne populacije. Doza od 12 mg bila je korisna u nekih bolesnika koji su podnosili dozu od 8 mg i kada su imali nedostatan klinički odgovor na tu dozu. Klinički značajno smanjenje učestalosti napadaja u odnosu na placebo postiglo se već u drugom tjednu, kad su bolesnici dosegnuli dnevnu dozu od 4 mg.

U kliničkim je ispitivanjima 1,7% do 5,8% bolesnika na perampanelu prestalo imati napadaje tijekom 3 mjeseca terapije održavanja u usporedbi s 0%–1,0% bolesnika na placebu.

Otvoreni produžetak ispitivanja

Devedeset i sedam posto bolesnika koji su završili randomizirana ispitivanja u bolesnika s parcijalnim napadajima bilo je uključeno u otvoreni produžetak ispitivanja (n=1186). Bolesnici iz randomiziranih ispitivanja bili su prebačeni na perampanel u roku od 16 tjedana, a potom je slijedilo dugo razdoblje održavanja (≥1 godine). Prosječna dnevna doza iznosila je 10,05 mg.

Primarno generalizirani toničko-klonički napadaji

Perampanel kao dodatna terapija u bolesnika u dobi od 12 i više godina s idiopatskom generaliziranom epilepsijom koji su imali primarno generalizirane toničko-kloničke napadaje bila je ustanovljena u multicentričnom, randomiziranom, dvostruko slijepom, placebom kontroliranom ispitivanju (ispitivanje 332). Bolesnici koji su zadovoljavali kriterije na stabilnoj dozi od 1 do

3 antiepileptička lijeka koji su imali najmanje 3 primarno generalizirana toničko-klonička napadaja

tijekom osmotjednog početnog razdoblja bili su randomizirani u skupinu koja je primala perampanel ili u skupinu koja je primala placebo. Populacija je uključivala 164 bolesnika (perampanel N=82, placebo N=82). Bolesnicima se titrirala doza tijekom četiri tjedna do ciljne doze od 8 mg na dan ili do najviše podnošljive doze, a potom su bili liječeni još dodatnih 13 tjedana zadnjom razinom doze postignutom na kraju razdoblja titracije. Ukupno razdoblje liječenja trajalo je 17 tjedana. Ispitivani lijek davao se jedanput na dan.

Stopa ispitanika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima koji su imali 50% odgovora tijekom razdoblja terapije održavanja bila je značajno viša u skupini koja je primala perampanel (58,0%) nego u skupini koja je primala placebo (35,8%), P=0,0059. Stopa ispitanika s 50% odgovora iznosila je 22,2% u kombinaciji s antiepileptičkim lijekovima koji induciraju enzime, a 69,4% kad se perampanel davao u kombinaciji s antiepileptičkim lijekovima koji ne induciraju enzime. Mali je broj ispitanika liječenih perampanelom uzimao antiepileptičke lijekove koji induciraju enzime (n=9). Medijan postotka promjene učestalosti primarno generaliziranih toničko- kloničkih napadaja tijekom 28 dana u razdoblju titracije i terapije održavanja (kombinirano) u odnosu na razdoblje prije randomizacije bio je veći uz perampanel (-76,5%) nego uz placebo (-38,4%), P<0,0001. Tijekom 3 mjeseca terapije održavanja, 30,9% (25/81) bolesnika liječenih perampanelom u kliničkim ispitivanjima prestalo je imati primarno generalizirane toničko-kloničke napadaje u usporedbi s 12,3% (10/81) bolesnika koji su uzimali placebo.

Druge podvrste idiopatskih generaliziranih napadaja

Djelotvornost i sigurnost perampanela u bolesnika s miokloničkim napadajima nisu ustanovljene. Dostupni podaci nisu dovoljni da bi se mogao donijeti ikakav zaključak.

Djelotvornost perampanela u liječenju apsans napadaja nije dokazana.

U ispitivanju 332, u bolesnika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima koji su istovremeno imali miokloničke napadaje, potpuni prestanak napadaja postignut je u 16,7% (4/24) bolesnika koji su uzimali perampanel u usporedbi s 13,0% (3/23) bolesnika koji su uzimali placebo. U bolesnika s istovremeno prisutnim apsans napadajima, potpuni prestanak napadaja postignut je u 22,2% (6/27) bolesnika koji su uzimali perampanel u usporedbi s 12,1% (4/33) bolesnika koji su uzimali placebo. Prestanak svih napadaja postignut je u 23,5% (19/81) bolesnika koji su uzimali perampanel u usporedbi s 4,9% (4/81) bolesnika koji su uzimali placebo.

Faza otvorenog produžetka ispitivanja

Od 140 ispitanika koji su završili ispitivanje 332, 114 ispitanika (81,4%) ušlo je u fazu produžetka ispitivanja. Bolesnici iz randomiziranog ispitivanja bili su prebačeni na perampanel tijekom 6 tjedana nakon čega je uslijedilo dugotrajno razdoblje terapije održavanja (≥1 godine). U fazi produžetka ispitivanja, 73,7% ispitanika imalo je modalnu dnevnu dozu perampanela veću od 4 do 8 mg na dan, a 16,7% imalo je modalnu dnevnu dozu veću od 8 do 12 mg na dan. Smanjenje učestalosti primarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja za najmanje 50% bilo je opaženo u 65,9% ispitanika nakon 1 godine liječenja tijekom faze produžetka ispitivanja (u odnosu na njihovu početnu učestalost napadaja prije perampanela). Ovi su podaci bili sukladni onima za postotak promjene učestalosti napadaja i pokazali su da je stopa od 50% odgovora primarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja bila općenito stabilna tijekom vremena od otprilike 26. tjedna pa sve do kraja 2. godine. Slični su rezultati dobiveni kad su se tijekom vremena procjenjivali svi napadaji i apsans napadaji naspram miokloničkih napadaja.

Prelazak na monoterapiju

U retrospektivnom ispitivanju kliničke prakse, 51 bolesnik s epilepsijom koji je primao perampanel kao dodatno liječenje prebačen je na monoterapiju perampanelom. Većina tih bolesnika imala je parcijalne napadaje u anamnezi. Od tih bolesnika, 14 bolesnika (27%) vraćeno je na dodatno liječenje tijekom sljedećih mjeseci. Od 34 bolesnika koja su praćena najmanje 6 mjeseci, 24 bolesnika (71%) ostalo je na monoterapiji perampanelom najmanje 6 mjeseci. Deset (10) bolesnika praćeno je najmanje 18 mjeseci, a od toga su 3 bolesnika (30%) ostala na monoterapiji perampanelom najmanje 18 mjeseci.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Fycompa u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u epilepsijama rezistentnim na liječenje (epileptički sindromi ovisno o lokalizaciji i dobi) (vidjeti dio 4.2 za informacije o primjeni u adolescenata).

Tri glavna, dvostruko slijepa, placebom kontrolirana ispitivanja faze 3 uključila su 143 adolescenta u dobi između 12 i 18 godina. Rezultati u ovih adolescenata bili su slični onima opaženima u odrasle populacije.

Ispitivanje 332 uključilo je 22 adolescenta u dobi između 12 i 18 godina. Rezultati u ovih adolescenata bili su slični onima opaženima u odrasle populacije.

Provedeno je 19-tjedno randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje s fazom otvorenog produžetka (ispitivanje 235) kako bi se procijenili kratkotrajni učinci Fycompe na kognitivne sposobnosti (ciljni raspon doza od 8 do 12 mg jedanput na dan) kao dodatna terapija u 133 (Fycompa n=85, placebo n=48) adolescentna bolesnika u dobi od 12 do manje od 18 godina, s nezadovoljavajuće kontroliranim parcijalnim napadajima. Kognitivna funkcija procijenjena je prema

t-rezultatu za opće kognitivno funkcioniranje (engl. Global Cognition t-Score) dobivenom u Cognitive Drug Research (CDR) sustavu testova za procjenu kognitivnih sposobnosti u kliničkim ispitivanjima, a taj rezultat je kompozitna vrijednost dobivena iz 5 domena kojima je procijenjena sposobnost usmjeravanja pozornosti, održavanja pozornosti, kvaliteta epizodnog sekundarnog pamćenja, kvaliteta radnog pamćenja i brzina zapamćivanja. Srednja vrijednost promjene (SD) od početka ispitivanja pa do kraja dvostruko slijepog liječenja (19 tjedana) prema t-rezultatu dobivenom sustavom CDR testova za procjenu općeg kognitivnog funkcioniranja iznosila je 1,1 (7,14) u skupini koja je primala placebo i (minus) -1,0 (8,86) u skupini koja je primala perampanel, s razlikom između terapijskih skupina u srednjim vrijednostima procijenjenim metodom najmanjih kvadrata (95% CI) od

(minus) -2,2 (-5,2; 0,8). Između terapijskih skupina nije bilo statistički značajne razlike (p=0,145). Na početku ispitivanja t-rezultati za opće kognitivno funkcioniranje dobiveni sustavom CDR testova iznosili su 41,2 (10,7) za placebo i i 40,8 (13,0) za perampanel. Za bolesnike koji su u otvorenom produžetku ispitivanja primali perampanel (n=112), srednja vrijednost promjene (SD) od početka ispitivanja do kraja otvorenog liječenja (52 tjedna) prema t-rezultatu za opće kognitivno funkcioniranje dobivenom sustavom CDR testova bila je (minus) -1,0 (9,91). To nije bilo statistički značajno (p=0,96). Poslije 52 tjedna liječenja perampanelom (n=114), učinak na rast kostiju nije opažen. Do 104. tjedna liječenja nisu opaženi učinci na težinu, visinu i spolni razvoj (n=114).

5.2 Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetika perampanela ispitana je u zdravih odraslih ispitanika (raspon dobi od 18 do 79 godina), u odraslih i adolescenata s parcijalnim napadajima i primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima, u odraslih s Parkinsonovom bolešću, odraslih s dijabetičkom neuropatijom, odraslih s multiplom sklerozom i ispitanika s oštećenjem funkcije jetre.

Apsorpcija

Perampanel se brzo apsorbira nakon peroralne primjene, bez dokaza izrazitog metabolizma prvog prolaza.

Uzet natašte, 1 mg oralne suspenzije perampanela bioekvivalent je 1 mg perampanela u tabletama. Kada se jedna doza od 12 mg obiju formulacija primijeni uz obrok s visokim udjelom masti, u usporedbi s formulacijom u tabletama oralna suspenzija perampanela dosegne ekvivalentnu vrijednost za AUC0-inf, približno 23% niži Cmax te vršnu izloženost (tmax) s odgodom od 2 sata. Međutim, analiza populacijske farmakokinetike pokazala je da su u simuliranim uvjetima izloženosti u stanju dinamičke ravnoteže vrijednosti Cmax i AUC oralne suspenzije perampanela bile bioekvivalentne formulaciji u tabletama i natašte i u sitom stanju.

Kada se primjenjuje uz obrok s visokim udjelom masti, vrijednosti za Cmax i AUC0-inf jedne doze oralne suspenzije perampanela od 12 mg bile su približno 22% odnosno 13% niže u usporedbi s onima dobivenim mjerenjem natašte.

Distribucija

Podaci iz ispitivanja in vitro pokazuju da je perampanel približno 95% vezan za proteine plazme.

In vitro ispitivanja pokazuju da perampanel nije supstrat ili značajni inhibitor polipeptida za prijenos organskih aniona 1B1 i 1B3, prijenosnika organskih aniona (OAT) 1, 2, 3 i 4, prijenosnika organskih kationa (OCT) 1, 2, i 3, te efluksnih prijenosnika P-glikoproteina i proteina rezistencije na rak dojke (BCRP).

Biotransformacija

Perampanel se opsežno metabolizira putem primarne oksidacije te potom glukuronidacije. Metabolizam perampanela posredovan je primarno enzimom CYP3A na temelju rezultata kliničkih ispitivanja u zdravih ispitanika kojima je bio primijenjen radioaktivno označen perampanel te potkrijepljenih in vitro ispitivanjima upotrebom rekombinantnih ljudskih enzima CYP i mikrosoma ljudske jetre.

Nakon primjene radiološki označenog perampanela, u plazmi su bili pronađeni metaboliti perampanela samo u tragovima.

Eliminacija

Nakon primjene radiološki označene doze perampanela u 8 zdravih odraslih ili starijih ispitanika, približno 30% radioaktivnosti otkriveno je u mokraći, a 70% u stolici. Radioaktivnost otkrivena u mokraći i stolici bila je primarno sastavljena od mješavine oksidativnih i konjugiranih metabolita. U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi objedinjenih podataka iz 19 ispitivanja faze I, prosječni t1/2 perampanela bio je 105 sati. Kad se dozirao u kombinaciji s jakim induktorom CYP3A karbamazepinom, prosječni t1/2 bio je 25 sati.

Linearnost/nelinearnost

Koncentracije perampanela u plazmi zdravih ispitanika povećavale su se proporcionalno primijenjenim dozama u rasponu od 2 do 12 mg. U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi bolesnika s parcijalnim napadajima koji su primali perampanel u dozi do 12 mg na dan i bolesnika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima koji su primali perampanel u dozi do 8 mg na dan u placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima, pronašao se linearni odnos između doze i koncentracije perampanela u plazmi.

Posebne populacije

Oštećenje funkcije jetre

Farmakokinetika perampanela nakon jednokratne doze od 1 mg bila je procijenjena u 12 ispitanika s blagim (Child-Pugh A) i umjerenim oštećenjem jetre (Child-Pugh B) u usporedbi s 12 zdravih, demografski sličnih ispitanika. Prosječni prividni klirens nevezanog perampanela u ispitanika s blagim oštećenjem iznosio je 188 ml/min naspram 338 ml/min u sličnih kontrolnih ispitanika, a u ispitanika s umjerenim oštećenjem iznosio je 120 ml/min nasuprot 392 ml/min u sličnih kontrolnih ispitanika. U usporedbi sa sličnim zdravim ispitanicima, t1/2 bio je dulji u ispitanika s blagim oštećenjem (306 h naspram 125 h) i onih s umjerenim oštećenjem (295 h naspram 139 h).

Oštećenje funkcije bubrega

Farmakokinetika perampanela nije službeno procijenjena u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega. Perampanel se eliminira gotovo isključivo metabolizmom nakon čega slijedi brzo izlučivanje

metabolita; u plazmi su opaženi metaboliti perampanela samo u tragovima. U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi bolesnika s parcijalnim napadajima koji su imali klirens kreatinina u rasponu od 39 do 160 ml/min i primali perampanel u dozama do 12 mg na dan u placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima, klirens kreatinina nije utjecao na klirens perampanela. U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi bolesnika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima koji su primali perampanel u dozi do 8 mg na dan u placebom kontroliranom kliničkom ispitivanju, početni klirens kreatinina nije utjecao na klirens perampanela.

Spol

U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi bolesnika s parcijalnim napadajima koji su primali perampanel u dozi do 12 mg na dan i bolesnika s primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima koji su primali perampanel u dozi do 8 mg na dan u placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima, klirens perampanela u žena (0,54 l/h) bio je 18% niži nego u muškaraca (0,66 l/h).

Stariji (u dobi od 65 ili više godina)

U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi bolesnika s parcijalnim napadajima (u rasponu dobi od 12 do 74 godine) i primarno generaliziranim toničko-kloničkim napadajima (u rasponu dobi od 12 do 58 godina) koji su primali perampanel u dozi do 8 ili 12 mg na dan u placebom kontroliranim kliničkim ispitivanjima, nije pronađen značajni učinak dobi na klirens perampanela. Smatra se da prilagodba doze u starijih osoba nije potrebna (vidjeti dio 4.2).

Pedijatrijska populacija

U populacijskoj farmakokinetičkoj analizi objedinjenih podataka za adolescentne bolesnike iz kliničkih ispitivanja faze 2 i 3 nije bilo primjetnih razlika između ove populacije i ukupne populacije.

Ispitivanja interakcija lijekova

Procjena interakcija lijekova in vitro

Inhibicija enzima koji metaboliziraju lijekove

U mikrosomima ljudske jetre, perampanel (30 µmol/l) je imao slab inhibicijski učinak na CYP2C8 i UGT1A9 među glavnim jetrenim enzimima obitelji CYP i UGT.

Indukcija enzima koji metaboliziraju lijekove

U usporedbi s pozitivnim kontrolama (uključujući fenobarbital, rifampicin), ustanovljeno je da perampanel slabo inducira CYP2B6 (30 µmol/l) i CYP3A4/5 (≥3 µmol/l) među glavnim jetrenim enzimima obitelji CYP i UGT u kulturi ljudskih hepatocita.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Nuspojave koje nisu zabilježene u kliničkim ispitivanjima, ali su zapažene u životinja pri razinama izloženosti sličnima razinama izloženosti u ljudi i s mogućom važnošću za kliničku primjenu, bile su sljedeće:

U ispitivanjima učinaka na plodnost kod štakora, u ženki su bili primijećeni produljeni i nepravilni reproduktivni ciklusi pri maksimalnoj podnošljivoj dozi (30 mg/kg); međutim, ove promjene nisu utjecale na plodnost i rani embrionalni razvoj. Nije bilo učinaka na plodnost u mužjaka.

Izlučivanje u mlijeko mjerilo se u štakora 10 dana nakon okota. Razine su postigle vršnu vrijednost nakon jednog sata i bile su 3,65 puta iznad razine u plazmi.

U ispitivanjima prenatalne i postnatalne razvojne toksičnosti na štakorima bile su opažene nenormalnosti kod koćenja i dojenja pri dozama toksičnima za majku, a u potomstva je broj mrtvorođenih mladunaca bio povećan. Bihevioralni i reproduktivni razvoj potomstva nije bio narušen, ali neki parametri fizičkog razvoja pojavili su se nešto kasnije, što je vjerojatno sekundarno

farmakološkim učincima perampanela na središnji živčani sustav. Placentalni prijenos bio je relativno nizak; u fetusu je bilo otkriveno 0,09% ili manje primijenjene doze.

Neklinički podaci pokazuju da perampanel nije genotoksičan i nema kancerogeni potencijal. Primjena maksimalno podnošljivih doza štakorima i majmunima rezultirala je kliničkim znakovima središnjeg živčanog sustava temeljenim na farmakologiji i smanjila je krajnju tjelesnu težinu. Nije bilo kliničko- patoloških i patohistoloških promjena koje su se mogle izravno pripisati perampanelu.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

sorbitol (E420) tekući (kristalizirajući) mikrokristalična celuloza (E460) karmelozanatrij (E466)

poloksamer 188

simetikon emulzija 30%, sadrži pročišćenu vodu, silikonsko ulje, polisorbat 65, metilcelulozu, gel silicijevog dioksida, makrogolstearat, sorbatnu kiselinu, benzoatnu kiselinu i sulfatnu kiselinu citratna kiselina, bezvodna (E330)

natrijev benzoat (E211) pročišćena voda

6.2 Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3 Rok valjanosti

2 godine

Nakon prvog otvaranja: 90 dana.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Boca izrađena od polietilen tereftalata (PET) s polipropilenskim (PP) zatvaračem sigurnim za djecu; svaka boca u kartonskoj kutiji sadrži 340 ml suspenzije.

Jedna kutija sadrži jednu bocu, dvije graduirane dozirne štrcaljke za usta od 20 ml i jedan LDPE nastavak za utiskivanje u bocu (PIBA). Štrcaljke za usta graduirane su po 0,5 ml.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Eisai Europe Limited European Knowledge Centre Mosquito Way

Hatfield Hertfordshire AL10 9SN

Ujedinjeno Kraljevstvo tel: +44 (0)208 600 1400 faks: +44 (0)208 600 1401

e-mail: EUmedinfo@eisai.net

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/776/024

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 23. srpnja 2012.

Datum posljednje obnove odobrenja: 6. travnja 2017

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

{MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept