Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glybera (alipogene tiparvovec) – Sažetak opisa svojstava lijeka - C10 AX10

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGlybera
ATK šifraC10 AX10
Tvaralipogene tiparvovec
ProizvođačuniQure biopharma B.V.  

▼ Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Glybera 3 × 1012 genomskih kopija/ml otopina za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1Opći opis

Alipogen tiparvovek sadrži humani gen za lipoproteinsku lipazu, varijanta LPLS447X u vektoru. Vektor je sastavljen od proteinskog omotača, dobivenog iz adeno-asociranog virusnog serotipa 1 (AAV1), promotora citomegalovirusa (CMV), elementa za posttranskripcijsku regulaciju virusa hepatitisa svisca i inverznih terminalnih ponavljanja, dobivenih iz serotipa AAV2. Alipogen tiparvovek je dobiven uporabom stanica insekta i rekombinantne bakulovirusne tehnologije.

2.2Kvalitativni i kvantitativni sastav

Jedna bočica alipogen tiparvoveka sadrži 1 ml otopine, koja se može izvući, i sadrži 3 x 1012 genomskih kopija (gk).

Svako za bolesnika specifično pakiranje sadrži dovoljnu količinu bočica za primjenu doze od 1 x 1012

LPLS447X gk/kg tjelesne težine bolesnika.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

Lijek sadrži 47,5 mg natrija po primjeni na 27 mjesta injiciranja do 105,6 mg natrija po primjeni na 60 mjesta injiciranja.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Bistra do blago opalescentna, bezbojna otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Glybera je indicirana za odrasle bolesnike s dijagnosticiranom obiteljskom deficijencijom lipoproteinske lipaze (LPLD) i teškim ili ponavljanim upalama gušterače usprkos ograničenom unosu masnoće prehranom. Dijagnozu LPLD-a treba potvrditi genetičkim testiranjem. Indikacija je ograničena na bolesnike s utvrđenim razinama proteina LPL (vidjeti dio 4.4).

4.2Doziranje i način primjene

Glybera se mora primjenjivati samo ako je dijagnoza LPLD potvrđena odgovarajućim genetskim testiranjem (vidjeti dio 5.1).

Terapija Glyberom mora biti propisana i primjenjivana pod nadzorom liječnika koji ima iskustva u liječenju bolesnika s LPLD-om i u primjeni genske terapije, pri čemu se mora o svemu posavjetovati s bolesnikom. Tijekom primjene Glybere uvijek mora biti odmah dostupna prikladna medicinska

terapija i nadzor za slučaj anafilaktičkog događaja nakon primjene.

Doziranje

Najveća ukupna doza Glybere za primjenu je 1 x 1012 gk/kg tjelesne težine.

Glybera je odobrena samo za jednokratno liječenje. Nema podataka o ponovnoj primjeni Glybere, zato se Glybera ne smije ponovno primjenjivati.

Glybera se primjenjuje kao jednokratni niz intramuskularnih injekcija u noge. Doza po mjestu injiciranja je 1,5 x 1012 gk, ili 0,5 ml otopine za injiciranje. Za svako mjesto injiciranja mora se koristiti štrcaljka od 1 ml s jasnim oznakama volumena od 0,5 ml. Volumeni po injekciji ne smiju biti veći od 0,5 ml. Štrcaljke se smiju koristiti samo jednom.

Liječenje se mora pratiti određivanjem neutralizirajućih protutijela i odgovora T-limfocita na AAV1 i LPLS447X te određivanjem odgovora T-limfocita na početku terapije, kao i nakon 6 i 12 mjeseci liječenja.

Pri izračunu broja bočica, bolesnikova se tjelesna težina zaokruži na najbliži cijeli kilogram. Bolesnikova tjelesna težina mora se podijeliti s 3 i zaokružiti na sljedeći viši cijeli broj. Tako je određen broj bočica koji se mora primijeniti.

Pri izračunu broja mjesta injiciranja i broja štrcaljki, tjelesna težina bolesnika zaokruži se na najbliži cijeli kilogram. Bolesnikova tjelesna težina mora se podijeliti s 3, zatim taj broj bez zaokruživanja pomnožiti s 2 i zaokružiti na sljedeći viši cijeli broj. Tako se dobije broj mjesta injiciranja i ukupan broj potrebnih štrcaljki (svaka napunjena sa 0,5 ml) za liječenje bolesnika.

Primjeri tipičnih rasporeda doze na temelju tjelesne težine bolesnika prikazani su u donjoj tablici:

Tjelesna težina

Broj bočica (1 ml)

Broj štrcaljki od 1 ml

Broj mjesta injiciranja

(kg)

 

(svaka napunjena sa 0,5

 

 

 

ml)

 

Počevši tri dana prije primjene i tijekom 12 tjedana nakon primjene Glybere mora se primijeniti imunosupresivna terapija: preporučuje se ciklosporin (3 mg/kg/dan) i mofetilmikofenolat (2 x 1 g/dan).

Pored toga, pola sata prije injiciranja Glybere mora se primijeniti intravenski bolus s 1 mg/kg metilprednizolona (vidjeti dio 4.4).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Glybere u djece i adolescenata ispod 18 godina starosti nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Starije osobe

Kod starijih osoba, iskustvo s primjenom Glybere je ograničeno. Nije potrebno prilagođavati dozu Glybere u starije populacije.

Možda će biti potrebno prilagoditi dozu imunosupresivnog lijeka.

Oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije

Iskustvo s primjenom Glybere u bolesnika s bubrežnim ili jetrenim oštećenjem je ograničeno.

Nije potrebno prilagoditi dozu Glybere.

Način primjene

Pri intramuskularnom injiciranju, bolesnik će primiti višestruke injekcije od 0,5 ml (jedno injiciranje po štrcaljki), raspoređene po mišićima natkoljenica i potkoljenica, u aseptičkim uvjetima, na primjer uporabom joda.

Prije intramuskularne primjene, zbog velikog broja potrebnih injekcija, preporučuje se spinalna ili regionalna anestezija. Ako je ona kontraindicirana, preporučuje se duboka sedacija.

Glybera se ne smije nikada injicirati intravaskularno (vidjeti dio 4.4).

Kako bi se osiguralo intramuskularno injiciranje, preporučuje se ultrazvučni ili elektrofiziološki nadzor injiciranja.

Za uputu o uporabi, rukovanju i zbrinjavanju, vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari Glybere navedenih u dijelu 6.1.

Imunodeficijencija

Bolesnici s povećanim rizikom od krvarenja (kao što je trombocitopenija) i s bolešću mišića (kao što je miozitis) ne smiju se liječiti zbog velikog broja potrebnih intramuskularnih injekcija.

Antitrombocitni ili drugi antikoagulantni lijekovi ne smiju se primjenjivati istodobno s Glyberom u trenutku injiciranja i najmanje jedan tjedan prije ili jedan dan nakon injekcije.

Uporaba oralnih kontraceptiva (vidjeti dio 4.6).

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Ovaj lijek sadrži genetski modificirane organizme. Moraju se pratiti lokalne smjernice za biološku sigurnost, koje vrijede za takve lijekove (vidjeti dio 6.6).

Glybera se smije primjenjivati samo kod bolesnika s masom proteina LPL koja je najmanje 5% od normalne vrijednosti. Masu proteina LPL treba odrediti metodom ELISA ili ekvivalentnim metodama. Masu proteina LPL treba izmjeriti u krvnom uzorku bolesnika i usporediti s kontrolnim uzorkom zdravih dobrovoljaca.

Prehrana

Liječenje Glyberom ne uklanja atake akutnog pankreatitisa. Bolesnicima se savjetuje da nastave svoju dijetu s niskim sadržajem masnoća i da ne konzumiraju alkohol.

Bolesnici s dijabetesom

Malo je raspoloživih podataka o bolesnicima s dijabetesom. Diabetes mellitus je uobičajen kod bolesnika koji imaju najteže simptome LPLD-a. Liječnik mora pažljivo razmotriti mogućnost liječenja bolesnika s dijabetesom koji boluju od LPLD-a.

Imunosupresivni lijekovi (vidjeti dio 5.2)

Neposredno prije uvođenja imunosupresivne terapije i prije injiciranja Glybere, mora se provjeriti ima li bolesnik simptome aktivne infektivne bolesti bilo koje prirode, a u slučaju da takva infekcija postoji, potrebno je početak liječenja odgoditi dok bolesnik ne ozdravi.

Tromboembolijski događaji

LPLD predstavlja stanje hiperviskoznosti/hiperkoagulacije. Spinalna anestezija i višekratne intramuskularne injekcije mogu dodatno povećati rizik od (trombo) embolijskih događaja tijekom i odmah nakon primjene Glybere. Prije primjene Glybere preporučuje se procjena profila rizika svakog pojedinog bolesnika. Pridržavajte se lokalnih ili međunarodnih smjernica za profilaksu (vidjeti također dio 4.5).

Darivanje stanica i tkiva

Liječeni bolesnici ne smiju darivati krv, organe, tkiva i stanice za transplantaciju. Te informacije sadrži i kartica Glybere s upozorenjima za bolesnika.

Serumska kreatin kinaza

U bolesnika koji primaju Glyberu može doći do povećanja aktivnosti serumske keratin kinaze što se očituje oko 2 tjedna nakon primjene, s vršnom vrijednosti oko 8. tjedna, a zatim se do 26. tjedna vraća na početne vrijednosti. Kod jednog se bolesnika javila mioglobinurija povezana s povećanom aktivnosti serumske keratin kinaze.

Biopsije mišića, koje su napravljene do 52 tjedna nakon primjene Glybere pokazuju infiltraciju limfocita i makrofaga. Nisu poznate dugoročne posljedice ove stanične infiltracije.

Sadržaj natrija i kalija

Ovaj lijek sadrži 47,5 mg natrija po primjeni na 27 mjesta injiciranja do 105,6 mg natrija po primjeni na 60 mjesta injiciranja. O tome treba voditi računa u bolesnika na dijeti s ograničenim unosom natrija.

Lijek sadrži manje od 1 mmol (39 mg) kalija po primjeni na 27–60 mjesta injiciranja, tj. sadrži zanemarivu količinu kalija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija, izuzev pretkliničkih i kliničkih ispitivanja s mofetilmikofenolatom i ciklosporinom.

Antitrombocitni ili drugi antikoagulantni lijekovi ne smiju se primjenjivati istodobno s Glyberom u trenutku injiciranja. Prije primjene Glybere moraju se korigirati parametri hemostaze. Antitrombocitni ili drugi antikoagulantni lijekovi ne smiju se primjenjivati najmanje jedan tjedan prije ili jedan dan nakon injiciranja u noge (vidjeti dio 4.3).

Uporaba oralnih kontraceptiva je kontraindicirana u bolesnika s LPLD-om (vidjeti dio 4.3) jer bi se mogla pogoršati postojeća bolest.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Kontracepcija u muškaraca i žena

Žene reproduktivne dobi treba savjetovati da koriste pouzdane fizičke kontracepcijske metode u skladu sa smjernicama za imunosupresivne lijekove najmanje 12 mjeseci od početka liječenja (9 mjeseci nakon završetka uzimanja imunosupresivnih lijekova). Uporaba barijernih kontracepcijskih sredstava se zato preporučuje najmanje 12 mjeseci nakon primjene Glybere.

Uporaba oralnih kontraceptiva kontraindicirana je u bolesnika s LPLD-om (vidjeti dio 4.3), jer može pogoršati postojeću bolest.

Kod muških bolesnika, uključujući i bolesnike koji su podvrgnuti vazektomiji, preporučuje se uporaba barijernih kontracepcijskih metoda najmanje 12 mjeseci nakon primjene Glybere.

Trudnoća

Raspoloživi podaci o trudnicama koje su izložene Glyberi vrlo su ograničeni. Ispitivanja na

životinjama nisu pokazala štetne učinke Glybere na trudnoću ili na razvoj zametka/ploda (vidjeti dio

5.3).

Glybera se ne smije primjenjivati u trudnica, osim ako su moguće koristi za majku veće od potencijalnog rizika za plod.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se Glybera majčinim mlijekom. Glybera se ne smije davati ženama koje doje, sve dok dojenje traje.

Plodnost

Nema kliničkih podataka o djelovanju Glybere na plodnost. Učinci na plodnost muškaraca i žena nisu procijenjeni u ispitivanjima na životinjama.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Glybera malo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima, no nakon primjene Glybere često je zapažena omaglica (vidjeti dio 4.8). Bolesnike kod kojih se pojavi omaglica treba savjetovati da ne upravljaju vozilima i ne rade sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće prijavljena nuspojava bila je bol u ekstremitetu, koja se pojavila u približno trećini bolesnika. Kod jednog bolesnika je postavljena dijagnoza plućne embolije 7 tjedana nakon terapije. S obzirom na malu populaciju bolesnika i veličinu kohorti, opažene nuspojave i ozbiljne nuspojave ne predstavljaju potpunu sliku o značaju i učestalosti tih događaja.

Tablični popis nuspojava

Dolje navedene nuspojave u skladu su s MedDRA klasifikacijom organskih sustava i učestalosti. Vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često (≥1/1000 i <1/100); rijetko (≥1/10 000 i <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake grupe učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

MedDRA klasifikacija

Vrlo često

Često

organskog sustava

 

 

Poremećaji metabolizma i

 

Smanjeni apetit

prehrane

 

 

Poremećaji živčanog

Glavobolja

Osjećaj žarenja, omaglica, mravinjanje, presinkopa

sustava

 

 

Krvožilni poremećaji

 

Hipertenzija

Poremećaji dišnog sustava,

 

Dispneja pri naporu, plućna embolija

prsišta i sredoprsja

 

 

Poremećaji probavnog

 

Bol u abdomenu, mučnina, konstipacija

sustava

 

 

Poremećaji kože i

 

Abnormalan rast dlaka, sindrom palmarno-

potkožnog tkiva

 

plantarne eritrodizestezije, osip

Poremećaji mišićno-

Bol u ekstremitetu

Artritis, nelagoda u udu, mišićni spazmi, istegnuće

koštanog sustava i

 

mišića, mišićno-koštana ukočenost, mialgija, bol u

vezivnog tkiva

 

mišićima, bol u vratu, osjećaj težine, akutni

 

 

miozitis i kronični miozitis

Opći poremećaji i reakcije

Umor, hipertermija

Zimica, bol na mjestu injiciranja, periferni edem,

na mjestu primjene

 

pireksija

 

 

 

Pretrage

Povećana

 

 

aktivnost serumske

 

 

keratin kinaze

 

 

 

Ozljede, trovanja i

Kontuzija

Nelagoda na mjestu injiciranja, edem na mjestu

proceduralne komplikacije

 

injiciranja, svrbež na mjestu injiciranja

Imunogenost

Usprkos uporabi imunosupresivnih lijekova, zapažen je imunološki odgovor.

U kliničkim ispitivanjima Glybere, kod 18 od 27 ispitanika bila su prisutna protutijela na proteinsku ovojnicu adeno-asociranog virusa (AAV) prije liječenja; nakon primjene Glybere, u svih ispitanika pojavila su se ili povećala protutijela na AAV. Klinički značaj odgovora protutijela nije poznat (vidjeti dio 4.2 o ponovnoj primjeni).

Test neutralizacije nije korišten.

Odgovor T-limfocita na AAV otkriven je samo nakon liječenja u približno polovici ispitanika. Ni kod jednog ispitanika nije otkriven odgovor T-limfocita na LPL.

Nisu se pojavile ozbiljne nuspojave povezane s Glyberom ili imunosupresijom, izuzev jednog slučaja vrućice (39,9 °C) u ispitivanju CT-AMT-011-01, koja je nestala unutar jednog dana.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava:navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Pretklinička ispitivanja s dozama koje su bile deset puta veće od preporučene doze (1 x 1013 gk/kg) nisu pokazala nepoželjne opće znakove ili simptome. U slučaju predoziranja, preporučuje se simptomatsko i suportivno liječenje koje treba odrediti liječnik.

U slučaju da se na isto mjesto injiciranja greškom primijene dvije doze, to može prouzročiti težu lokalnu reakciju, kao što je nastanak modrica ili preosjetljivost.

Lokalna bol ili preosjetljivost mogu se zbrinuti simptomatskim liječenjem, kao što je primjena lokalnih ili sistemskih sredstava za ublažavanje bolova.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: pripravci koji modificiraju lipide, drugi pripravci koji modificiraju lipide, ATK oznaka: C10AX10.

Mehanizam djelovanja

Glybera sadrži humani gen za lipoproteinsku lipazu varijanta LPL S447X u vektoru od adeno-asociranog virusnog serotipa 1 (AAV1) koji je usmjeren na mišić. Glybera se injicira kao jednokratni niz u mišiće donjih ekstremiteta gdje je preuzimaju miociti. Elementi vektora odabrani su tako da se pospješi ekspresija gena LPL S447X, s preuzimanjem staničnih mehanizama ekspresije te miociti proizvode proteinski produkt transgena LPL S447X, bez mogućnosti da se sam vektor reproducira.

Farmakodinamički učinci

Lipoproteinska lipaza je ključni enzim „prvog koraka“ u metabolizmu lipoproteina nakon unosa masnoća s prehranom. U kliničkim ispitivanjima, u pojedinih bolesnika opaženo je prolazno smanjenje triglicerida u trajanju do 12 tjedana. Osim toga, Glybera omogućuje ekspresiju proteina LPL u mišiću u koji je injicirana, na što ukazuje poboljšanje u postprandijalnom metabolizmu hilomikrona koji je opažen u manjoj podskupini bolesnika.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Klinička djelotvornost i sigurnost Glybere ocijenjene su u tri intervencijska klinička ispitivanja s

AAV1-LPLS447X u ispitanika s LPLD-om.

Dvama od navedenih kliničkih ispitivanja prethodila su prospektivna opservacijska ispitivanja u kojima je ocijenjena razina triglicerida (TG) natašte te simptomi i znakovi LPLD-a kod ispitanika na dijeti s niskim sadržajem masnoća. Strogo pridržavanje ograničenog unosa masnoća u prehrani bilo je teško.

U kliničkim ispitivanjima Glybere korištena je standardna genetska analiza (sekvenciranje). Za potvrđivanje dijagnoze mora se koristiti odgovarajući test s oznakom CE ili potpuno sekvenciranje gena.

Kliničko ispitivanje CT-AMT-010-01

U 12-tjednom otvorenom ispitivanju s postupnim povećavanjem doze, AAV1-LPLS447X je primijenjen u 8 bolesnika s LPLD-om (1 x 1011 gk do 3 x 1011 gk po kg tjelesne težine, intramuskularno). Nisu se pojavili ozbiljni štetni događaji povezani s lijekom i nije opažena toksičnost koja bi zahtijevala ograničenje doze. U polovice ispitanika opažen je odgovor T-limfocita na vektor. U usporedbi s razdobljem prije injiciranja, kod svih bolesnika zabilježeno je prolazno i varijabilno smanjenje medijana razina triglicerida.

Kliničko ispitivanje CT-AMT-011-01

Cilj otvorenog ispitivanja s postupnim povećavanjem doze bio je ocijeniti sigurnosni profil i smanjenje razina triglicerida (TG) u plazmi natašte 12 tjedana nakon injiciranja Glybere u 14 bolesnika s LPLD-om. U glavnom 12-tjednom razdoblju ispitivanja, svi su bolesnici bili na kontroliranoj dijeti s niskim sadržajem masnoća. Prva 2 bolesnika uključena u ispitivanje primila su dozu od 3 x 1011 gk/kg, sljedeća 4 bolesnika primila su dozu od 3 x 1011 gk/kg s imunosupresivnom terapijom (peroralni ciklosporin i peroralni mofetilmikofenolatom počevši od dana nakon injiciranja

Glybere do 12. tjedna), a zadnjih 8 bolesnika primilo je dozu od 1 x 1012gk/kg s imunosupresivnom terapijom. Odgovori T-limfocita bez kliničkih posljedica opaženi su u približno polovice bolesnika.

Na temelju podataka o trigliceridima čini se da je najoptimalnija doza 1 x 1012 gk/kg.

Kliničko ispitivanje CT-AMT-011-02

To je otvoreno ispitivanje alipogen tiparvoveka s fiksnom dozom 1 x 1012 gk/kg tjelesne težine, koja je primijenjena u jednom nizu intramuskularnih injekcija. U studiju je bilo uključeno pet prikladnih ispitanika, koji su svi primali alipogen tiparvovek. Ispitanici su primali također dnevnu peroralnu dozu od 3 mg/kg/dan ciklosporina i 2 g/dan mofetilmikofenolata, što je započelo tri dana prije primjene alipogen tiparvoveka i trajalo do 12. tjedna. Bolesnici su 30 minuta prije injiciranja alipogen tiparvoveka primili jednokratni intravenski bolus metilprednizolona (1 mg/kg tjelesne težine).

Kod jednog bolesnika je postavljena dijagnoza plućne embolije 7 tjedana nakon terapije.

Kod pojedinih bolesnika opaženo je prolazno smanjenje triglicerida u trajanju do 12 tjedana. Nakon tog razdoblja, razine triglicerida vratile su se na početne vrijednosti. Dokazivo poboljšanje u postprandijalnom metabolizmu hilomikrona pokazalo se kod 5/5 bolesnika do 14. tjedna i kod 3/3 bolesnika, koji su praćeni 52 tjedna.

Svim intervencijskim ispitivanjima uslijedila su dugotrajna ispitivanja praćenja. Bolesnici u ispitivanju

CT-AMT-010-01 praćeni su do 5 godina (n = 6) nakon primjene terapije, bolesnici u ispitivanju CT- AMT-011-01 do 5 godina (n = 13), a bolesnici u ispitivanju CT-AMT-011-02 do 1 godine (n = 3).

Biopsije mišića, koje su napravljene pola godine nakon injiciranja, pokazale su dugotrajnu ekspresiju gena LPL i prisutnost biološki aktivnog proteina LPL.

Kliničko ispitivanje CT-AMT-11-03

Ispitivanje CT-AMT-011-03 bilo je kombinirano retrospektivno i prospektivno ispitivanje sudionika u ispitivanjima CT-AMT-10-01, CT-AMT-11-01, CT-AMT-11-02.

U razdoblju praćenja koje je trajalo do 3 godine nakon liječenja, opažen je trend smanjenja incidencije i težine pankreatitisa kod 12 bolesnika koji su u životu imali višekratne napade pankreatitisa.

Kliničko ispitivanje CT-AMT-11-05

Daljnje praćenje bolesnika koji su sudjelovali u ispitivanju CT-AMT-11-03 (do medijana od 5,8 godina nakon izloženosti Glyberi) pokazalo je skraćenje boravka u bolnici za 1 dan po bolesniku godišnje u usporedbi s jednakim vremenom prije izloženosti.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove izuzela je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Glybera u svim podskupinama pedijatrijske populacije u liječenju nedostatka lipoproteinske lipaze (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

Ovaj lijek je odobren u ‘iznimnim okolnostima’. To znači da s obzirom na malu učestalost bolesti nije bilo moguće doći do potpunih informacija o ovom lijeku.

Europska agencija za lijekove će svake godine procjenjivati sve nove informacije o lijeku te će se tekst

Sažetka opisa svojstava lijeka ažurirati prema potrebi.

5.2Farmakokinetička svojstva

Očekuje se da će se Glybera razgraditi kataboličkim putevima endogenih proteina i DNK.

Neklinička biodistribucija

Nakon intramuskularne primjene Glybere u miševa, u krvotoku je kratkotrajno primijećen DNK vektora. Osam dana nakon primjene, u injiciranom mišiću i drenažnim limfnim čvorovima utvrđene su visoke razine sekvence DNK vektora. Osim na mjestu injiciranja, najveći broj kopija DNK vektora otkriven je u jetri i krvi. Najmanji broj kopija otkriven je u mozgu, plućima, srcu i u skupinama mišića u koje lijek nije injiciran. U gonadama i reprodukcijskim organima razine kopija DNK vektora bile su niske. Nakon određenog vremena, rezidualne razine DNK vektora ostale su visoke u injiciranom mišiću i u preponskim limfnim čvorovima, dok su se u drugim organima ravnomjerno snižavale.

Razine DNK vektora Glybere koje su otkrivene u gonadama bile su mjerljive, ali niže nego u ostalim nezahvaćenim organima.

Istodobna imunosupresivna terapija nije utjecala na uzorak biodistribucije ni u malim ni u velikim dozama u miševa. Uzorak biodistribucije bio je vrlo sličan i u drugim ispitivanim vrstama životinja (mačkama i kunićima).

Klinička farmakokinetika i izlučivanje virusa

Izlučivanje virusa je procijenjeno u kliničkim ispitivanjima uzimanjem sline, urina i sperme. U ispitivanju CT-AMT-011-02 također je uzeta i stolica. Nakon primjene Glybere u ispitanika, najveće koncentracije DNK vektora pronađene su u serumu, s klirensom za jedan do dva logaritma tjedno.

U slini je još bilo moguće pronaći DNK vektor do 12 tjedana nakon injiciranja, u urinu do 10 tjedana, a u spermi do 26 tjedana. Svi bolesnici, izuzev dvojice, primali su imunosupresivnu terapiju tijekom 12 tjedana. Postoji teoretska opasnost da istodobna primjena imunosupresivne terapije uzrokuje duže perzistiranje DNK virusa u serumu te duže izlučivanje virusa u slini, urinu i spermi.

Visoke razine DNA vektora opažene su do 12 mjeseci nakon doziranja u ciljnom tkivu na koje je bila usmjerena Glybera, u injiciranom mišiću noge, dok nisu opažene u mišićima gdje lijek nije bio injiciran.

Farmakokinetika u posebnim populacijama, npr. starijim bolesnicima/s bubrežnim oštećenjem itd. Glybera se injicira neposredno u ciljni organ, skeletni mišić. Ne očekuje se da će funkcija jetre i bubrega, polimorfizmi citokroma P450 ili starenje utjecati na kliničku djelotvornost ili sigurnost

Glybere.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Nakon injiciranja, lijek Glybera su životinje dobro podnijele u svim ispitivanjima provedenima na životinjama i nisu opaženi nikakvi klinički značajni znakovi. U miševa su pri histopatološkoj analizi opaženi lokalni stanični infiltrati te znakovi degeneracije i regeneracije bez nekroze u mišiću u koji je bila injicirana klinička doza. Ti su učinci bili ovisni o dozi, ali su nakon određenog vremena pokazali

regresivnu dinamiku. Kao što je bilo očekivano, sve su životinje razvile protutijela na proteinsku ovojnicu AAV-a.

Tijekom liječenja četiri tjedna prije parenja, u miševa nije opažena toksičnosti za majke, plod ili razvoj. Nakon liječenja ženki ili mužjaka prije parenja, kod fetusa nije otkriven DNK vektora.

Nisu provedena ispitivanja kancerogenosti, no u ispitivanjima toksičnosti nije opaženo povećanje u učestalosti tumora. Iako za davanje odgovora o onkogenom potencijalu ne postoji potpuno odgovarajući životinjski model, raspoloživi toksikološki podaci ne ukazuju ni na kakve probleme s onkogenosti.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

natrijev hidrogenfosfat, bezvodni kalijev klorid

kalijev dihidrogenfosfat natrijev klorid saharoza

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

18 mjeseci za zamrznute bočice.

Kada se lijek odmrzne, mora se iskoristiti odmah; ako se ne iskoristi odmah, bočice se smiju čuvati najduže 8 sati u hladnjaku pri temperaturi od 2 ºC do 8 ºC, a pritom moraju biti zaštićene od svjetlosti. Kada se lijek odmrzne, ne smije se ponovno zamrzavati.

Ako se lijek ne čuva u hladnjaku, smije se najduže 8 sati čuvati u štrcaljkama zaštićenima od svjetlosti pri temperaturi do najviše 25 °C.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati i prevoziti bočice zamrznute pri temperaturi od –25 °C do –15 °C.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

1 ml otopine u bočici (staklo) od 2 ml s injekcijskim čepom od silikoniziranog klorobutila i odvojivim zatvaračem.

Jedan oblikovan, proziran, zatvoren plastični omot sadrži 2 ili 3 pojedinačne bočice s listom za upijanje tekućine. Vanjska kutija sadrži različiti broj omota ovisno o potrebnoj dozi za određenog bolesnika.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Upute za pripremu i rukovanje te zbrinjavanje

Pridržavajte se lokalnih smjernica za biološku sigurnost koje su primjenjive za rukovanje i zbrinjavanje lijekova koji sadrže genetski modificirane organizme.

Radne površine i materijal koji su možda došli u kontakt s Glyberom moraju se najmanje 10 minuta dekontaminirati odgovarajućim virucidnim sredstvima za dezinfekciju koja djeluju na viruse bez ovojnice (kao što su sredstva koja oslobađaju hipoklorit i klor).

Priprema Glybere za primjenu

Nakon izračuna količine Glybere koju treba primijeniti (vidjeti dio 4.2), uzmite odgovarajući broj bočica za jednokratnu uporabu iz zamrzivača i pričekajte da se odmrznu na sobnoj temperaturi (15 oC do 25 oC) približno 30-45 minuta prije punjenja štrcaljki.

Nakon odmrzavanja, potrebno je svaku bočicu dvaput nježno preokrenuti kako biste omogućili ravnomjerno miješanje. Bočice je potrebno pregledati na prisutnost čestica i boje. Bistra do blago opalescentna i bezbojna otopina ne smije sadržavati vidljive čestice. Smijete koristiti samo bistru i bezbojnu otopinu bez vidljivih čestica. Ako je bočica vidno oštećena ne smijete pripremiti štrcaljke za injiciranje, a injiciranje treba odgoditi i bolesnika ponovno naručiti. O tome je potrebno odmah obavijestiti nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Glybera se dostavlja u pakiranju specifičnom za bolesnika, što znači da sadrži točan broj bočica za jednog bolesnika, koji se izračuna na temelju njegove tjelesne težine.

Iz odmrznutih bočica treba napuniti izračunati broj štrcaljki, koje treba označiti i položiti u spremnik zaštićen od svjetlosti i prikladan za prijevoz do sobe gdje će bolesnik primiti intramuskularne injekcije.

Kako bi se izbjeglo injiciranje čestica iz čepa uslijed dva izvlačenja, moraju se koristiti jedna igla za izvlačenje iz bočice (koja se ostavlja u čepu) i zasebna igla za svaku štrcaljku.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

uniQure biopharma B.V. Meibergdreef 61

1105 BA Amsterdam Nizozemska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/791/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 25. listopada 2012.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept