Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glyxambi (empagliflozin / linagliptin) – Označavanje - A10BD19

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGlyxambi
ATK šifraA10BD19
Tvarempagliflozin / linagliptin
ProizvođačBoehringer Ingelheim International GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Glyxambi 10 mg/5 mg filmom obložene tablete empagliflozin/linagliptin

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg empagliflozina i 5 mg linagliptina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 x 1 filmom obložena tableta

10 x 1 filmom obložena tableta

14 x 1 filmom obložena tableta

28 x 1 filmom obložena tableta

30 x 1 filmom obložena tableta

60 x 1 filmom obložena tableta

70 x 1 filmom obložena tableta

90 x 1 filmom obložena tableta

100 x 1 filmom obložena tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1146/001 7 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/002 10 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/003 14 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/004 28 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/005 30 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/006 60 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/007 70 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/008 90 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/009 100 x 1 filmom obložena tableta

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Glyxambi 10 mg/5 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER

BLISTER (perforirani)

1. NAZIV LIJEKA

Glyxambi 10 mg/5 mg tablete empagliflozin/linagliptin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Glyxambi 25 mg/5 mg filmom obložene tablete empagliflozin/linagliptin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 25 mg empagliflozina i 5 mg linagliptina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 x 1 filmom obložena tableta

10 x 1 filmom obložena tableta

14 x 1 filmom obložena tableta

28 x 1 filmom obložena tableta

30 x 1 filmom obložena tableta

60 x 1 filmom obložena tableta

70 x 1 filmom obložena tableta

90 x 1 filmom obložena tableta

100 x 1 filmom obložena tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1146/010 7 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/011 10 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/012 14 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/013 28 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/014 30 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/015 60 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/016 70 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/017 90 x 1 filmom obložena tableta

EU/1/16/1146/018 100 x 1 filmom obložena tableta

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Glyxambi 25 mg/5 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER

BLISTER (perforirani)

1. NAZIV LIJEKA

Glyxambi 25 mg/5 mg tablete empagliflozin/linagliptin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Boehringer Ingelheim

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept